reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 15 stycznia 2013 r.

w sprawie powierzenia wykonywania czynności związanych z projektowaniem, wdrażaniem i utrzymywaniem systemów informatycznych obsługujących sądy powszechne

Na podstawie § 1 ust. 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości (Dz. U. Nr 248, poz. 1490) w związku z § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz. 249, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Powierza się Sądowi Apelacyjnemu we Wrocławiu wykonywanie czynności związanych z projektowaniem, wdrażaniem i utrzymywaniem systemów informatycznych obsługujących sądy powszechne, w szczególności:

1) analizę określonych rozwiązań już funkcjonujących, opracowywanie w powierzonym zakresie planu działań i projektów legislacyjnych związanych z informatyzacją sądów powszechnych lub postępowania sądowego;

2) projektowanie, wdrażanie, utrzymywanie i rozwój systemów informatycznych obsługujących:

a) repertoria i biurowość sądów powszechnych,

b) kadry i finanse w zakresie niezastrzeżonym dla dysponenta części budżetowej odpowiadającej sądom powszechnym,

c) portale orzeczeń sądowych,

d) portale wspomagające pracę orzeczniczą sądów,

e) elektroniczne postępowanie upominawcze,

f) elektroniczny bankowy tytuł egzekucyjny;

3) tworzenie, prowadzenie i nadzór nad Ośrodkami Zarządzania Informacją;

4) organizację lub prowadzenie szkoleń z zakresu obsługi i utrzymania systemów informatycznych określonych w pkt 2;

5) dokonywanie zakupów sprzętu oraz oprogramowania na potrzeby wykonywanych czynności;

6) wydawanie bezpiecznych podpisów elektronicznych na potrzeby sądów powszechnych i postępowania sądowego.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, wykonuje II Oddział Informatyczny pełniący funkcję Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu. Nadzór nad ich wykonywaniem w imieniu Ministra Sprawiedliwości sprawuje Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości.

§ 2.
1. Minister Sprawiedliwości, powierzając Sądowi Apelacyjnemu we Wrocławiu wykonywanie czynności, o których mowa w § 1, określi ich zakres, środki finansowe przeznaczone na ich realizację oraz harmonogram ich wykonywania.

2. Minister Sprawiedliwości przekazuje Sądowi Apelacyjnemu we Wrocławiu środki finansowe na wykonywanie czynności, o których mowa w § 1.

3. Powierzenie przez Ministra Sprawiedliwości Sądowi Apelacyjnemu we Wrocławiu wykonywania czynności odbywa się w drodze protokołu podpisanego przez Ministra Sprawiedliwości i Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

§ 3.
1. Powierzenie przez Ministra Sprawiedliwości Sądowi Apelacyjnemu we Wrocławiu wykonywania czynności realizowanych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia przez inne jednostki, nastąpi w ciągu miesiąca od wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

2. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, są prowadzone przez dotychczasowe jednostki, przy czym, o ile to możliwe z uwagi na stosowne przepisy prawne, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu uczestniczy w czynnościach wymagających udziału zamawiającego.

§ 4.
1. Środki finansowe niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w § 1, są planowane w części 15/01 „Ministerstwo Sprawiedliwości”, której dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

2. Przed rozpoczęciem czynności zmierzających do udzielenia zamówienia publicznego na realizację czynności, o których mowa w § 1, Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu występuje do Głównego Księgowego Budżetu Resortu z wnioskiem o potwierdzenie dostępności środków finansowych niezbędnych dla realizacji tych czynności. Główny Księgowy Budżetu Resortu potwierdza dostępność tych środków w ciągu 3 dni roboczych.

3. Rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu potwierdzenia dostępności środków, o którym mowa w ust. 2.

4. Upoważnia się Dyrektora Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu do zawierania w imieniu Ministra Sprawiedliwości umów związanych z realizacją czynności, o których mowa w § 1.

5. Płatnikami umów, o których mowa w § 4, są sądy powszechne wskazane w umowie jako płatnicy.

6. Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu przekazuje Ministrowi Sprawiedliwości wraz z jednym egzemplarzem każdej z umów, o których mowa w ust. 4, wnioski o dokonanie zmianw planach finansowych odpowiednich sądów apelacyjnych.

§ 5.
1. Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu przedstawia Ministrowi Sprawiedliwości kwartalne sprawozdanie z wykonywania powierzonych czynności, w którym wskazuje również stopień wykorzystania środków finansowych, o których mowa w § 2 ust. 2.

2. Sprawozdania za I, II i III kwartał są przekazywane do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału, zaś za IV kwartał – do dnia 25 stycznia następnego roku.

§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Sprawiedliwości: Jarosław Gowin

 

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 224, poz. 1806, z 2010 r. Nr 40, poz. 232, z 2012 r. poz. 48 oraz poz. 1070.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sylwia Wajda

Księgowa, właścicielka biura rachunkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama