reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 14 października 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 59/15/BOF Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 54 i 173) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 pkt 11 i 12 otrzymują brzmienie:

„11) realizowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych;

12) załatwianie skarg, wniosków i petycji;”;

2) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

„§ 7a. 1. Zadania związane z obsługą Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, zwanego dalej „Funduszem”, z zastrzeżeniem ust. 2, wykonują:

1) Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w części dotyczącej pomocy pokrzywdzonym;

2) Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji w części dotyczącej pomocy postpenitencjarnej;

3) inne komórki organizacyjne zgodnie z ich właściwością

– w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w zakresie obsługiwanej części Funduszu, w szczególności przygotowują projekt jego planu finansowego oraz dokonują kontroli sprawozdań z wykorzystywania dotacji pod względem merytorycznym.”;

3) uchyla się § 12;

4) w § 14:

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) organizowanie i koordynowanie działalności informacyjnej i promocyjnej, w tym również w zakresie zamieszczanych na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości oraz w Biuletynie Informacji Publicznej komunikatów, materiałów i innych informacji przygotowywanych przez komórki organizacyjne;”,

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) ewidencjonowanie wniosków o nadanie orderów, odznaczeń państwowych i medali Ministra Sprawiedliwości, a także koordynowanie załatwiania spraw w tym zakresie;”;

5) w § 15:

a) w ust. 1:

– po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a) koordynowanie spraw związanych z praktykami studenckimi i stażami zawodowymi;”,

– uchyla się pkt 11,

– pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) administrowanie stronami internetowymi Ministerstwa Sprawiedliwości i Biuletynu Informacji Publicznej oraz administrowanie i obsługa strony intranetowej;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W strukturze Biura Dyrektora Generalnego funkcjonuje wewnętrzna komórka organizacyjna wykonująca zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości, a także podejmująca działania na rzecz kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości. W zakresie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy komórka ta podlega bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Sprawiedliwości.”;

6) w § 16:

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) zapewnienie prawidłowości programowania projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz koordynowanie wdrażania projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2007–2013, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;”,

b) po pkt 7 dodaje się pkt 7 a w brzmieniu:

„7a) planowanie i monitorowanie wykorzystywania środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych;”,

c) pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:

„8) wykonywanie zadań Operatora Programu „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w zakresie określonym w Opisie Systemu Zarządzania i Kontroli;

9) wykonywanie zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w zakresie określonym w Opisie Funkcji i Procedur;”;

7) w § 18:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) prowadzenie spraw z zakresu sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych i wojskowych, z zastrzeżeniem § 19 pkt 1, a także zwierzchniego i pedagogicznego nadzoru nad rodzinnymi ośrodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi oraz zwierzchniego nadzoru nad izbami morskimi;”,

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) prowadzenie spraw dotyczących wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe w Ministerstwie Sprawiedliwości, a także spraw dotyczących innych form oddelegowania do Ministerstwa Sprawiedliwości, jeżeli wymagane są wniosek lub decyzja Ministra Sprawiedliwości;”;

8) w § 19 uchyla się pkt 8;

9) w § 20 w pkt 15 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem oraz dodaje się pkt 16 w brzmieniu:

„16) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem uprawnień i obowiązków Ministra Sprawiedliwości wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255).”;

10) w § 21 uchyla się pkt 14;

11) w § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do zakresu zadań Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej należy:

1) zapewnienie obsługi Ministra Sprawiedliwości jako dysponenta właściwych części budżetu państwa, w szczególności:

a) opracowywanie projektów budżetów oraz budżetów właściwych części budżetowych w zakresie środków krajowych i europejskich w układzie tradycyjnym według szczegółowej klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym wraz z objaśnieniami oraz corocznej aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w zakresie tych części budżetu,

b) sprawowanie nadzoru i kontroli nad całością gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych,

c) sprawowanie kontroli realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa oraz kontroli wykonania dochodów budżetu państwa,

d) sporządzanie kwartalnych ocen dotyczących wykonywania zadań oraz dochodów i wydatków we właściwych częściach budżetu państwa;

2) sporządzanie łącznego projektu planu finansowego oraz planu finansowego Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;

3) planowanie i nadzorowanie inwestycji finansowanych z właściwych części budżetu państwa;

4) prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania mieniem jednostek podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych, zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami;

5) prowadzenie spraw związanych z realizacją uprawnień Ministra Sprawiedliwości wynikających z badania i zatwierdzania sprawozdania finansowego oraz podziału zysków lub pokrycia strat właściwych instytucji gospodarki budżetowej oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury;

6) opiniowanie wniosków o powołanie i odwołanie dyrektorów sądów oraz ich zastępców;

7) ustalanie skutków finansowych projektowanych aktów normatywnych.”;

12) w § 22 w ust. 1 uchyla się pkt 2;

13) w § 23:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) prowadzenie spraw związanych z eksploatacją i rozwojem centralnych systemów informatycznych resortu sprawiedliwości;”,

b) w ust. 3:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Do zadań Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w zakresie eksploatacji i rozwoju centralnych systemów informatycznych resortu sprawiedliwości należy:”,

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oraz obsługi centralnych rozwiązań informatycznych wykorzystywanych w resorcie sprawiedliwości, w tym sprawowanie nadzoru nad ich obsługą i eksploatacją;”,

– po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem uprawnień Ministra Sprawiedliwości dotyczących wyrażenia zgody, odmowy wyrażenia zgody oraz cofnięcia zgody na wielokrotne i nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych;”,

– uchyla się pkt 2 i 3,

c) uchyla się ust. 5;

14) w § 24 w ust. 1 uchyla się pkt 2;

15) w § 25 uchyla się ust. 3;

16) w § 26 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) koordynowanie działań związanych z zapobieganiem korupcji, w tym działań prewencyjnych i edukacyjnych, a także wykonywanie zadań związanych z wypracowywaniem i monitorowaniem wdrażania rozwiązań antykorupcyjnych oraz gromadzeniem i przetwarzaniem informacji dotyczących zagrożeń korupcyjnych;”;

17) w § 27 w ust. 1:

a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:

„1a) wykonywanie zadań kontrolnych Operatora Programu „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w zakresie określonym w Opisie Systemu Zarządzania i Kontroli;

1b) wykonywanie zadań kontrolnych Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w zakresie określonym w Opisie Funkcji i Procedur;”,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) koordynowanie kontroli prowadzonych w Ministerstwie Sprawiedliwości, w tym monitorowanie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych przez komórki organizacyjne;”,

c) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie działań kontrolnych prowadzonych w jednostkach podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych;”,

d) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) koordynowanie załatwiania skarg, wniosków i petycji, ich ewidencjonowanie oraz rozpatrywanie w zakresie nienależącym do właściwości innych komórek organizacyjnych;”,

e) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) prowadzenie ewidencji organów pomocniczych funkcjonujących w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz tych, w których uczestniczą przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości;”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem § 1 pkt 2, 8, 10, 12 i 14, które wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 2015 r.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Borys Budka

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni

Ekspert prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz projektów infrastrukturalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama