reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 13 października 2017 r.

w sprawie organizacji i zasad odbywania praktyk absolwenckich w Wydziale Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

1. Ministerstwo Sprawiedliwości, zwane dalej "Ministerstwem" organizuje praktyki absolwenckie, zwane dalej "praktykami zagranicznymi" w Wydziale Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej RP przy Unii Europejskiej w Brukseli, zwanego dalej "Stałym Przedstawicielstwem".

2. W trakcie odbywania praktyk zagranicznych praktykanci zapoznają się z pracą w Stałym Przedstawicielstwie, jego zadaniami oraz misją, strukturą organizacyjną i zasadami działania Ministerstwa.

3. Komórką organizacyjną odpowiedzialną w Ministerstwie za praktyki zagraniczne jest:

1) komórka właściwa w sprawach szkoleń - w zakresie organizacji i przebiegu praktyk zagranicznych;

2) komórka właściwa do spraw z zakresu udziału Ministra Sprawiedliwości w rządowym systemie koordynacji polityki europejskiej - w zakresie koordynacji merytorycznej przebiegu praktyk.

Rozdział 2

Zasady rekrutacji na praktyki zagraniczne

§ 2.

1. O przyjęcie na praktykę zagraniczną mogą ubiegać się kandydaci spełniający następujące warunki:

1) posiadający obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej;

2) posiadający status absolwentów:

a) szkoły średniej i będący jednocześnie studentami IV lub V roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo lub

b) studiów licencjackich i będący jednocześnie studentami I lub II roku uzupełniających studiów magisterskich na kierunkach: administracja, stosunki międzynarodowe lub europeistyka;

3) legitymujący się certyfikatem lub zaświadczeniem potwierdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2;

4) nieskazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

§ 3.

1. Dyrektor Generalny Ministerstwa, zwany dalej "Dyrektorem Generalnym", organizuje rekrutację kandydatów ubiegających się o przyjęcie na praktykę zagraniczną.

2. Dyrektor Generalny udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa informacje o wolnych stanowiskach, na których mogą odbywać się praktyki zagraniczne.

3. Ogłoszenie o rekrutacji powinno zawierać:

1) wymagania związane z ubieganiem się o przyjęcie na praktykę zagraniczną;

2) zakres zadań wykonywanych podczas praktyki;

3) czas trwania praktyki;

4) termin i miejsce składania dokumentów.

4. Decyzję o wyborze kandydata na praktykę, na podstawie analizy przesłanych dokumentów, podejmuje Komisja powołana przez Ministra Sprawiedliwości.

5. Dyrektor Generalny udostępnia informację o wyniku rekrutacji w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa.

6. Dyrektor Generalny może unieważnić rekrutację z uwagi na przesłanki związane z tzw. bezpieczeństwem dyplomatycznym, po uzyskaniu opinii właściwej komórki organizacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

7. Przyjęcie na praktykę zagraniczną osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego może mieć miejsce za zgodą Dyrektora Generalnego w przypadku, w którym praktykant nie będzie wykonywał w ramach odbywanej praktyki czynności polegających na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę interesów państwa.

Rozdział 3

Zasady odbywania praktyk zagranicznych

§ 4.

1. Praktyka zagraniczna musi być poprzedzona odbyciem miesięcznej praktyki w Ministerstwie, w komórce organizacyjnej właściwej do spraw z zakresu udziału Ministra Sprawiedliwości w rządowym systemie koordynacji polityki europejskiej.

2. Podczas odbywania praktyki w komórce, o której mowa w ust. 1, praktykant jest zapoznawany z założeniami rządowego systemu koordynacji polityki europejskiej.

§ 5.

1. Praktyka zagraniczna trwa nie krócej niż jeden miesiąc, a nie dłużej niż dwa miesiące. Długość trwania praktyki zagranicznej jest uzależniona od potrzeb Stałego Przedstawicielstwa.

2. Praktykant, który odbył praktykę zagraniczną w wymiarze krótszym niż dwa miesiące, może ubiegać się o ponowne przyjęcie na praktykę zagraniczną, przy czym łączny czas odbywania praktyk zagranicznych nie może przekroczyć dwóch miesięcy. W takim przypadku przepisu § 4 ust. 1 nie stosuje się.

3. Ponowne przyjęcie na praktykę zagraniczną, o którym mowa w ust. 2, odbywa się na wniosek praktykanta, złożony nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu odbywania przez niego praktyki zagranicznej.

4. Do weryfikacji wniosku, o którym mowa w ust. 3, mają zastosowanie przepisy § 3 ust. 4.

§ 6.

1. Praktykę zagranicznąodbywa się na podstawie pisemnej umowy o praktykę, zawieranej pomiędzy Ministerstwem reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego a praktykantem.

2. Obowiązki Ministerstwa, Stałego Przedstawicielstwa oraz praktykanta określone zostaną w umowie, o której mowa w ust. 1.

§ 7.

1. Praktyka zagraniczna może odbywać się odpłatnie.

2. Wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego nie może przekraczać dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

3. Ministerstwo nie pokrywa żadnych kosztów i nie zapewnia praktykantowi wsparcia w zakresie związanym z odbywaniem praktyki zagranicznej, w szczególności dotyczącego wyżywienia, zakwaterowania oraz podróży.

§ 8.

Praktykant musi być osobą ubezpieczoną, w tym od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), przez cały czas odbywania praktyki zagranicznej.

§ 9.

Praktykantowi podczas odbywania praktyki zagranicznej nie przysługuje płatny urlop wypoczynkowy.

§ 10.

Praktykant podczas odbywania praktyki zagranicznej ma wyznaczonego opiekuna merytorycznego spośród pracowników Wydziału Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Stałego Przedstawicielstwa, do którego zadań należy w szczególności nadzorowanie właściwego wykonania przez praktykanta programu praktyki.

§ 11.

Po zakończeniu praktyki zagranicznej praktykant, w terminie 14 dni, przygotowuje i przedkłada pracownikowi komórki właściwej w sprawach szkoleń raport z odbytej praktyki zawierający w szczególności opis wykonywanych zadań oraz wnioski i spostrzeżenia z przebiegu praktyki.

§ 12.

Po wykonaniu obowiązków określonych w § 11 praktykant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu praktyki zagranicznej. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 13.

W sprawach nieuregulowanych zarządzeniem stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. poz. 1052 oraz z 2017 r. poz. 60).

Rozdział 4

Przepis końcowy

§ 14.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Zbigniew Ziobro

 

Załącznik 1. [ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU PRAKTYKI ABSOLWENCKIEJ]

Załącznik do zarządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 13 października 2017 r. (poz. 218)

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU PRAKTYKI ABSOLWENCKIEJ

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama