reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 23 października 2017 r.

w sprawie nadania statutu Państwowemu Przedsiębiorstwu Odzieżowemu w Sieradzu

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz. U. z 2014 r. poz. 1116, z 2016 r. poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 924) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Państwowemu Przedsiębiorstwu Odzieżowemu w Sieradzu, wpisanemu do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000057018, nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2.
Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości Nr 5/12/CZSW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Przedsiębiorstwu Odzieżowemu w Sieradzu.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Zbigniew Ziobro

 

Załącznik 1. [STATUT PAŃSTWOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ODZIEŻOWEGO W SIERADZU]

Załącznik do zarządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 23 października 2017 r.

STATUT PAŃSTWOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ODZIEŻOWEGO W SIERADZU

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe w Sieradzu, zwane dalej "przedsiębiorstwem", jest samodzielnym oraz samo finansującym się przedsiębiorstwem państwowym, działającym na zasadach ogólnych, będącym przywięziennym zakładem pracy, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz. U. z 2014 r. poz. 1116, z 2016 r. poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 924).

§ 2. 1. Siedzibą przedsiębiorstwa jest Sieradz.

2. Przedsiębiorstwo działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

§ 3. 1.Organem założycielskim przedsiębiorstwa jest Minister Sprawiedliwości.

2. Czynności organu założycielskiego w imieniu Ministra Sprawiedliwości wykonuje Dyrektor Generalny Służby Więziennej, za wyjątkiem spraw przewidzianych w ustawie, o której mowa w § 1.

§ 4. 1. Przedsiębiorstwo jako przywięzienny zakład pracy zatrudnia osoby pozbawione wolności w celu ich resocjalizacji poprzez pozytywne oddziaływanie pracy.

2. Przedsiębiorstwo współdziała z jednostkami organizacyjnymi więziennictwa w zakresie realizacji zadania określonego w ust. 1.

§ 5. 1. Organem przedsiębiorstwa jest dyrektor przedsiębiorstwa.

2. Dyrektor przedsiębiorstwa zarządza przedsiębiorstwem i reprezentuje je na zewnątrz.

3. Dyrektor przedsiębiorstwa, działając zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.

Rozdział II

Działalność przedsiębiorstwa

§ 6. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1885 oraz z 2009 r. poz. 489) przedmiot działalności przedsiębiorstwa określa się następującymi kodami i odpowiadającymi im opisami przedmiotu działalności:

1) 13.92.Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych;

2) 13.96.Z Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych;

3) 13.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej nie sklasyfikowana;

4) 14.11.Z Produkcja odzieży skórzanej;

5) 14.12.Z Produkcja odzieży roboczej;

6) 14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej;

7) 14.14.Z Produkcja bielizny;

8) 14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży;

9) 14.20.Z Produkcja wyrobów futrzarskich;

10) 14.31.Z Produkcja wyrobów pończoszniczych;

11) 14.39.Z Produkcja pozostałej odzieży dzianej;

12) 15.12.Z Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich;

13) 15.20.Z Produkcja obuwia;

14) 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych;

15) 31.02.Z Produkcja mebli kuchennych;

16) 31.03.Z Produkcja materaców;

17) 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli;

18) 32.40.Z Produkcja gier i zabawek;

19) 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;

20) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;

21) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;

22) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane;

23) 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;

24) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę;

25) 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich;

26) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;

27) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych;

28) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;

29) 43.31.Z Tynkowanie;

30) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej;

31) 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian;

32) 43.34.Z Malowanie i szklenie;

33) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;

34) 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;

35) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane;

36) 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;

37) 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych;

38) 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;

39) 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków;

40) 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego;

41) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;

42) 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;

43) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna, prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;

44) 47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

45) 47.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

46) 47.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

47) 47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

48) 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

49) 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

50) 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

51) 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

52) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;

53) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;

54) 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;

55) 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych;

56) 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;

57) 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;

58) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;

59) 95.29.Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego.

§ 7. Przedsiębiorstwo gospodaruje wydzielonym mu i nabytym mieniem, zapewnia jego ochronę i prowadzi samodzielną działalność gospodarczą na zasadach racjonalnej gospodarki i rachunku ekonomicznego.

§ 8. 1. Przedsiębiorstwo prowadzi rzetelną rachunkowość oraz sporządza na jej podstawie sprawozdanie finansowe.

2. Organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe oraz podział zysku na fundusze lub pokrycie strat jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej.

Rozdział III

Przedstawicielstwo przedsiębiorstwa

§ 9. 1. Do dokonywania czynności prawnych samodzielnie w imieniu przedsiębiorstwa upoważniony jest dyrektor przedsiębiorstwa.

2. Zastępców dyrektora przedsiębiorstwa powołuje i odwołuje dyrektor przedsiębiorstwa.

3. Pełnomocników przedsiębiorstwa ustanawia i odwołuje na piśmie dyrektor przedsiębiorstwa.

4. Zastępcy dyrektora przedsiębiorstwa oraz pełnomocnicy przedsiębiorstwa, dokonując czynności prawnych w imieniu przedsiębiorstwa, działają w granicach ich umocowania.

Rozdział IV

Organizacja przedsiębiorstwa

§ 10. Przedsiębiorstwo jest przedsiębiorstwem jednozakładowym.

§ 11. 1. Schemat organizacyjny przedsiębiorstwa, uwzględniający podział na wydziały produkcyjne, działy i odcinki produkcyjne oraz kierownicze i samodzielne stanowiska pracy, określa regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa.

2. Regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa ustala dyrektor przedsiębiorstwa.

§ 12. 1. W razie potrzeby dyrektor przedsiębiorstwa może powołać zespół doradczy lub opiniodawczy.

2. Powołując zespół opiniodawczy lub doradczy, dyrektor przedsiębiorstwa ustala zadania i sposób działania zespołu.

Rozdział V

Kontrola wewnętrzna przedsiębiorstwa

§ 13. System kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa obejmuje kontrolę funkcjonalną.

§ 14. Kontrolę funkcjonalną sprawują w ramach obowiązku nadzoru:

1) dyrektor przedsiębiorstwa i jego zastępcy - nad podległymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy,

2) kierownicy komórek organizacyjnych - nad podległymi im pracownikami,

3) inni pracownicy zobowiązani przez dyrektora przedsiębiorstwa do wykonywania kontroli w zakresie powierzonych im obowiązków.

§ 15. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania kontroli wewnętrznej określa regulamin kontroli wewnętrznej, ustalony przez dyrektora przedsiębiorstwa.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama