REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 353

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw wyłaniania kandydatów na członka Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do spraw wyłaniania kandydatów na członka Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu, zwany dalej "Zespołem".

§ 2.

Do zadań Zespołu należy wyłanianie kandydatów na członka Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu, zwanego dalej "Komitetem".

§ 3.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący - Minister Sprawiedliwości albo osoba przez niego wyznaczona;

2) Zastępca Przewodniczącego - Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości albo osoba przez niego wyznaczona;

3) Sekretarz - przedstawiciel Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości;

4) Pozostali członkowie:

a) przedstawiciel wyznaczony przez Ministra Spraw Zagranicznych,

b) Dyrektor Generalny Służby Więziennej albo osoba przez niego wyznaczona,

c) przedstawiciel Polskiej Delegacji Parlamentarnej do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy,

d) dwóch przedstawicieli społecznych reprezentujących organizacje pozarządowe lub środowisko akademickie, wyznaczonych po jednym przez Ministra Sprawiedliwości i Ministra Spraw Zagranicznych.

2. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, do którego zadań należy:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, co najmniej w cyklu co cztery lata, w razie konieczności wyboru z ramienia Polski członka Komitetu;

2) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu i czuwanie nad ich sprawnym przebiegiem;

3) ustalanie terminu i programu kolejnych posiedzeń Zespołu, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego pracami Zespołu kieruje Zastępca Przewodniczącego.

§ 5.

1. Przewodniczący może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, jeżeli jest to niezbędne do realizacji zadań Zespołu:

1) tworzyć grupy robocze lub zespoły doradcze;

2) zlecać ekspertyzy i opinie;

3) zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu.

2. Za czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, o ile nie są one wykonywane przez członków Zespołu, nie przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów wynikających z udziału w pracach Zespołu.

§ 6.

1. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu ustala się harmonogram realizacji zadań, o których mowa w § 2.

2. Tryb wyłaniania kandydatów na członka Komitetu określa regulamin stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 7.

1. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach.

2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu lub ich upoważnionych przedstawicieli.

3. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zespołu lub, w razie jego nieobecności, Zastępcy Przewodniczącego.

4. Uzgodnione projekty uchwał mogą być poddane pod głosowanie w trybie obiegowym.

§ 8.

Sekretarz Zespołu sporządza protokół z posiedzenia Zespołu.

§ 9.

Obsługę organizacyjno-biurową Zespołu zapewnia Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości.

§ 10.

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywa Ministerstwo Sprawiedliwości.

§ 11.

Członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów wynikających z udziału w pracach Zespołu.

§ 12.

1. Przewodniczący Zespołu przedstawia Ministrowi Sprawiedliwości lub wyznaczonemu przez niego Sekretarzowi albo Podsekretarzowi Stanu końcowe sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu związanych z każdym cyklem wyboru z ramienia Polski członka Komitetu, w terminie dwóch miesięcy od zakończenia pracy Zespołu.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać:

1) dane identyfikacyjne (osoba sporządzająca i zatwierdzająca dokument, podstawa prawna utworzenia Zespołu, okres objęty sprawozdaniem);

2) określenie postępów w realizacji zadań Zespołu ustalonych harmonogramem;

3) wnioski płynące z prac Zespołu;

4) plany działalności na kolejny okres;

5) informacje o ewentualnych zagrożeniach realizacji celów przez Zespół;

6) określenie liczby i dat posiedzeń Zespołu w okresie sprawozdawczym;

7) informacje dotyczące celowości dalszego istnienia Zespołu;

8) inne niezbędne informacje o funkcjonowaniu Zespołu.

3. Do sprawozdań, o których mowa w ust. 1, dołącza się kopie podjętych uchwał lub innych istotnych dokumentów wytworzonych w ramach prac Zespołu.

§ 13.

Zespół powołuje się na okres wykonywania zadań, o których mowa w § 2.

§ 14.

Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wyłonienia kandydatów na członka Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz.178).

§ 15.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Zbigniew Ziobro

 

Załącznik 1. [REGULAMIN ZESPOŁU DO SPRAW WYŁANIANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKA EUROPEJSKIEGO KOMITETU DS. ZAPOBIEGANIA TORTUROM ORAZ NIELUDZKIEMU LUB PONIŻAJĄCEMU TRAKTOWANIU ALBO KARANIU]

Załącznik do zarządzenia nr 353 Ministra Sprawiedliwości
z dnia 28 grudnia 2018 r.

REGULAMIN
ZESPOŁU DO SPRAW WYŁANIANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKA EUROPEJSKIEGO KOMITETU DS. ZAPOBIEGANIA TORTUROM ORAZ NIELUDZKIEMU LUB PONIŻAJĄCEMU TRAKTOWANIU ALBO KARANIU

§ 1. 1. Ogłoszenie zapraszające do składania propozycji kandydatur na członków Komitetu zamieszcza się na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Termin na zgłaszanie kandydatur nie może być krótszy niż 7 dni od dnia ukazania się ogłoszenia. Treść ogłoszenia formułuje Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości i przesyła odpowiednim jednostkom.

2. Przewodniczący Zespołu zwołuje pierwsze posiedzenie Zespołu nie później niż 7 dni po upływie terminu składania zgłoszeń przez kandydatów na członka Komitetu, zwanych dalej kandydatami.

§ 2. Podczas pierwszego posiedzenia po dokonaniu weryfikacji zgłoszeń kandydatów przez członków Zespołu, Zespół wybiera maksymalnie 5 kandydatów. Wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę głosów członków Zespołu.

§ 3. 1. Kandydatów wybranych zgodnie z procedurą określoną w § 2 Przewodniczący Zespołu zaprasza na rozmowę kwalifikacyjną.

2. Rozmowa kwalifikacyjna może być prowadzona telefonicznie w przypadku braku możliwości przybycia kandydata na posiedzenie Zespołu.

3. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej członkowie Zespołu dokonują merytorycznej oceny kandydatów. Mają przy tym na względzie wymagania wskazane w art. 4 Europejskiej konwencji o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, jak również konieczność biegłej znajomości przez kandydatów języka angielskiego lub francuskiego oraz inne wytyczne ujęte w odpowiednich rekomendacjach Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, w tym nr 1323 (tekst przyjęty przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy w dniu 21 kwietnia 1997 r. podczas dziewiątego posiedzenia).

§ 4. Spośród kandydatów, z którymi przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną, Zespół wybiera maksymalnie trzech kandydatów, którzy w najwyższym stopniu spełniają wymagania, o których mowa w § 3 ust. 3. Nazwiska wybranych kandydatów są umieszczane na liście w porządku zgodnym z liczbą otrzymanych głosów.

§ 5. Nazwiska kandydatów, z którymi przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną, innych niż określeni w § 4, umieszcza się na liście rezerwowej zgodnie z liczbą otrzymanych głosów członków Zespołu. W razie rezygnacji jednego z kandydatów, o których mowa w § 4, w jego miejsce wstępuje kandydat z listy rezerwowej z wyższą liczbą głosów. Jeśli obu kandydatom przyznano jednakową liczbę głosów decyzję podejmuje Przewodniczący.

§ 6. Przewodniczący Zespołu przekazuje listę trzech kandydatów, o której mowa w § 4, przewodniczącemu Delegacji Parlamentarnej RP do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-28
  • Data wejścia w życie: 2018-12-29
  • Data obowiązywania: 2018-12-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA