REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2020 poz. 265

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 22 grudnia 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 148 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2072) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. Min. Sprawiedl. poz. 138 ze zm.1) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 88 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W kontrolce, o której mowa w § 87, ewidencjonuje się wszystkie czynności sądu podejmowane w fazie postępowania odwoławczego i postępowania ze skargi na orzeczenie referendarza sądowego, oraz czynności podejmowane na skutek złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia, w celu sprawowania bieżącego nadzoru nad terminowością ich wykonywania.";

2) w § 89 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W księdze, o której mowa w ust. 1, należy dokładnie oznaczyć cechy charakteryzujące dany przedmiot, datę złożenia przedmiotu do depozytu i sygnaturę akt sprawy, w której został złożony oraz datę i sposób likwidacji przedmiotu. Przedmioty przekazane w tej samej sprawie i w tym samym czasie wpisuje się pod jednym numerem.";

3) w § 90 uchyla się ust. 2;

4) w § 94:

a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) "Ca" - dla spraw cywilnych przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów rejonowych;";

b) uchyla się ust. 3;

5) w § 157:

a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) "Ga" - dla spraw gospodarczych przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów rejonowych;";

b) uchyla się ust. 2;

6) w tytule II po dziale X dodaje się dział Xa w brzmieniu:

"DZIAŁ Xa

Biurowości w sprawach z zakresu zamówień publicznych

§ 241a.1. W Sądzie Okręgowym w Warszawie - sądzie zamówień publicznych prowadzi się [st]:

1) repertorium "Zs" - dla skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej i dla skarg na postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej;

2) repertorium "Zo" - dla innych spraw z zakresu zamówień publicznych, w szczególności: o nadanie klauzuli wykonalności, o odtworzenie akt, o wyznaczenie sądu, o wyłączenie sędziego, o zwolnienie od kosztów sądowych, o ustanowienie pełnomocnika, o zabezpieczenie dowodu;

3) repertorium "Zz" - dla zażaleń rozpoznawanych przez inny skład sądu pierwszej instancji w sprawach z zakresu zamówień publicznych;

4) kontrolkę "WSC";

5) wykaz skarg nadzwyczajnych "WSNc";

6) kontrolkę "Zpc".

2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym dziale stosuje się odpowiednio przepisy działu IV "Biurowość w sprawach cywilnych".

3. Jeżeli sprawy z zakresu zamówień publicznych rozpoznawane są w wydziale, który rozpoznaje także sprawy z innego zakresu, urządzeń ewidencyjnych wskazanych w ust. 1 pkt 2-6 nie prowadzi się. Sprawy z zakresu zamówień publicznych podlegające wpisowi do tych urządzeń ewidencyjnych, rejestruje się w odpowiednich urządzeniach ewidencyjnych właściwych dla tego wydziału.";

7) w § 262 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W wydziałach ksiąg wieczystych prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne [st]:

1) repertorium ksiąg wieczystych ("Rep. Kw");

2) repertorium zbioru dokumentów ("Rep. Zd");

3) repertorium archiwum ("Rep. Ar");

4) dziennik ksiąg wieczystych ("Dz. Kw");

5) dziennik zbioru dokumentów ("Dz. Zd");

6) dziennik odpisów ("Dz. Odp");

7) dziennik korespondencji ogólnej ("Dz.Ko");

8) kontrolkę terminowego sporządzania uzasadnień orzeczeń i załatwiania środków odwoławczych i środków zaskarżenia;

9) wykaz skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia ("WSC");

10) wykaz skarg nadzwyczajnych ("WSNc").";

8) uchyla się § 278;

9) dodaje się § 278a w brzmieniu:

"§ 278a. Do prowadzenia wykazu skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia ("WSC") oraz wykazu skarg nadzwyczajnych ("WSNc") przepisy § 114-117 oraz § 118-121 stosuje się odpowiednio.";

10) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

11) załącznik nr 6 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Zbigniew Ziobro


1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Ministra Sprawiedliwości z 2020 r. poz. 2, 102, 114, 156, 163 165 i 246).

Załącznik 1. [WYKAZ SPRAW PODLEGAJĄCYCH SYMBOLIZACJI]

Załącznik do zarządzenia
Ministra Sprawiedliwości
z dnia 22 grudnia 2020 r.
(poz. 262)

Załącznik nr 1

WYKAZ SPRAW PODLEGAJĄCYCH SYMBOLIZACJI


Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Załącznik 2. [PODZIAŁ SPRAW NA KATEGORIE W POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZENIACH EWIDENCYJNYCH]

Załącznik nr 2

PODZIAŁ SPRAW NA KATEGORIE W POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZENIACH EWIDENCYJNYCH

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-30
  • Data wejścia w życie: 2021-01-01
  • Data obowiązywania: 2021-01-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA