| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 55
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 10 grudnia 2015 r.

w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa

Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r., poz. 1064) oraz art. 25 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111 oraz z 2015 r., poz. 211) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Minister Skarbu Państwa, Sekretarze Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny nadzorują przypisane im w zarządzeniu branże, sektory gospodarki i podmioty oraz wykonują kompetencje Ministra wynikające z regulaminu organizacyjnego Ministerstwa wobec komórek organizacyjnych, których pracę nadzorują i którym określają zadania merytoryczne.

2. Minister Skarbu Państwa, zwany dalej „Ministrem”, może, w formie wymaganej przepisami prawa, upoważnić Sekretarzy Stanu, Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego do prowadzenia i załatwiania spraw w jego imieniu, w tym również w sprawach zastrzeżonych zarządzeniem do jego wyłącznej kompetencji. W uzasadnionym przypadku upoważnienie takie może być wydane także innemu pracownikowi Ministerstwa.

3. Sekretarze Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny wykonując zadania odpowiadają za zgodne z prawem i terminowe ich wykonanie.

4. Minister, Sekretarze Stanu i Podsekretarze Stanu zgodnie z podziałem na nadzorowane branże, sektory gospodarki oraz podmioty, z zastrzeżeniem ust. 5 i § 2 ust. 3 pkt 2, wykonują uprawnienia Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra, związane z:

1) wykonywaniem praw z akcji i udziałów;

2) zawieraniem i zmianą umów z doradcami na dokonanie analiz przedprywatyzacyjnych, dokonywaniem innych czynności faktycznych i prawnych związanych z procesem prywatyzacji spółek, przedsiębiorstw państwowych oraz zawieraniem innych umów w imieniu Skarbu Państwa;

3) rozpatrywaniem wniosków komórek organizacyjnych o udzielanie osobom trzecim zamówienia publicznego/ wydatku publicznego.

5. Umowy sprzedaży akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa, umowy związane z objęciem akcji/udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółek oraz inne umowy związane z obciążeniem akcji/udziałów spółek, w branżach innych niż wymienione w § 2 ust. 3 pkt 2, podpisują według właściwości Sekretarze Stanu lub Podsekretarze Stanu, zgodnie z podziałem na nadzorowane branże, sektory gospodarki i podmioty lub upoważnieni w sposób określony w ust. 2.

6. Minister, Sekretarze Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny w zakresie zadań komórek organizacyjnych Ministerstwa, dla których określają zadania merytoryczne, rozpatrują pod względem merytorycznym inne niż określone w ust. 4 pkt 3 wnioski o udzielenie osobom trzecim zamówienia publicznego oraz wnioski o finansowanie zadań niebędących zamówieniem publicznym, a także wykonują prawa Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Skarbu Państwa, do zawierania i zmiany umów w tym zakresie.

7. Dyrektor Generalny w zakresie zadań komórek organizacyjnych Ministerstwa, dla których określa zadania merytoryczne, rozpatruje pod względem merytorycznym celowość wniosków komórek organizacyjnych Ministerstwa o udzielenie osobom trzecim zamówienia publicznego oraz wniosków o finansowanie zadania nie będącego zamówieniem publicznym.

8. Sekretarze Stanu, Podsekretarze Stanu oraz Dyrektor Generalny zaciągają w imieniu Ministra zobowiązania finansowe i zatwierdzają wydatki w zakresie wynikającym z realizacji planów finansowych oraz przypisanych im zadań merytorycznych.

9. Minister, Sekretarze Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny w zakresie swojej właściwości parafują pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady komitetów Rady Ministrów.

10. Minister, Sekretarze Stanu i Podsekretarze Stanu, w zakresie swojej właściwości, podejmują decyzje w sprawie umorzenia, odroczenia terminu zapłaty lub rozłożenia na raty spłaty należności Skarbu Państwa.

11. Sekretarze Stanu i Podsekretarze Stanu informują Ministra o wszelkich planowanych czynnościach w zakresie rozporządzania mieniem Skarbu Państwa.

12. Sekretarze Stanu i Podsekretarze Stanu uczestniczą w pracach zespołów międzyresortowych.

§ 2

1. Minister Skarbu Państwa Dawid Jackiewicz określa zadania merytoryczne i nadzoruje prace następujących komórek organizacyjnych Ministerstwa:

1) Gabinetu Politycznego;

2) Biura Komunikacji Społecznej;

3) Biura Ministra, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 i § 7 ust. 4;

2. Ministrowi Skarbu Państwa podlega bezpośrednio Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2015 r. poz. 21).

3. Do wyłącznej kompetencji Ministra Skarbu Państwa zastrzega się:

1) powoływanie i odwoływanie organów spółek i podmiotów;

2) w branżach: telekomunikacja, ubezpieczenia, bankowość, instytucje rynku finansowego i kapitałowego, przemysł farmaceutyczny i dystrybucji leków, przemysł gazowy (wydobycie, dystrybucja, handel), przemysł naftowy, energetyka:

a) podpisywanie w imieniu Skarbu Państwa umów sprzedaży akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa, umów związanych z objęciem akcji/udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółek oraz innych umów związanych z obciążeniem akcji/udziałów spółek,

b) wykonywanie praw z akcji i udziałów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa związanych z:

– zbyciem przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części,

– wydzierżawieniem przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części,

– ustanowieniem użytkowania przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części,

– łączeniem, przekształcaniem, podziałem spółek z udziałem Skarbu Państwa,

– ustanowieniem zastawu lub innego obciążania akcji lub udziałów.

4. W sprawach zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Ministra Skarbu Państwa, dokumenty kierowane do Ministra powinny być zaakceptowane przez właściwych w sprawie Sekretarzy Stanu lub Podsekretarzy Stanu, zgodnie z podziałem na nadzorowane branże, sektory gospodarki i podmioty.

5. Minister Skarbu Państwa nadzoruje podmioty określone w załączniku Nr 1

6. Minister Skarbu Państwa nadzoruje realizację zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, w tym zadań:

1) związanych z organizowaniem i realizacją zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców oraz ochroną obiektów ważnych dla obronności i bezpieczeństwa państwa;

2) wynikających z ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;

3) wynikających z kompetencji Ministra w odniesieniu do Agencji Mienia Wojskowego.

§ 3

1. Sekretarz Stanu Marek Zagórski określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:

1) Departamentu Działań Poprywatyzacyjnych

2) Departamentu Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji;

3) Departamentu Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej;

2. Sekretarz Stanu Marek Zagórski nadzoruje realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

3. Sekretarz Stanu Marek Zagórski:

1) koordynuje prace związane z przygotowaniem materiałów wnoszonych przez Ministra pod obrady Komitetu do Spraw Europejskich;

2) podpisuje pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady Komitetu do Spraw Europejskich;

3) reprezentuje Ministra Skarbu Państwa na posiedzeniach Komitetu do Spraw Europejskich.

4. Sekretarz Stanu Marek Zagórski nadzoruje prowadzone procesy prywatyzacji.

5. Sekretarz Stanu Marek Zagórski koordynuje współpracę z firmami doradczymi i inwestorami.

6. Sekretarz Stanu Marek Zagórski nadzoruje prowadzone procesy realizacji wniosków organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w sprawie zbycia nieodpłatnie części lub wszystkich posiadanych przez Skarb Państwa akcji albo udziałów spółki spełniającej ustawowe przesłanki komunalizacji.

7. Sekretarz Stanu Marek Zagórski nadzoruje realizację zadań związanych z monitorowaniem zobowiązań pozacenowych wynikających z umów prywatyzacyjnych i innych.

8. Sekretarz Stanu Marek Zagórski nadzoruje prowadzone postępowania likwidacyjne i upadłościowe wobec spółek z udziałem Skarbu Państwa i przedsiębiorstw państwowych.

9. Sekretarz Stanu Marek Zagórski nadzoruje działania zmierzające do utworzenia spółek handlowych lub przystąpienia do takiej spółki oraz do utworzenia innej osoby prawnej przewidzianej przepisami prawa.

10. Sekretarz Stanu Marek Zagórski nadzoruje prowadzone procesy restrukturyzacyjne, przygotowujące spółki z udziałem Skarbu Państwa do prywatyzacji.

§ 4

1. Sekretarz Stanu Wojciech Kowalczyk pełni funkcję Pełnomocnika Rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.

2. Obsługę Pełnomocnika zapewnia Departament Spółek Kluczowych, w ramach wydzielonych zasobów.

§ 5

1. Podsekretarz Stanu Henryk Baranowski określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:

1) Departamentu Spółek Kluczowych;

2) Departamentu Nadzoru Właścicielskiego.

2. Podsekretarz Stanu Henryk Baranowski nadzoruje podmioty określone w załączniku Nr 2 oraz:

1) fundacje;

2) spółki, w których udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym nie przekracza 15%, z wyłączeniem:

a) Bondspot S.A.,

b) Dalmor S.A.,

c) Huta Stalowa Wola S.A.,

d) Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.,

e) Mesko S.A.,

f) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.,

g) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego „STOMIL” sp. z .o.o.,

h) Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o.,

i) Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A.,

j) Stomil Poznań S.A.,

k) Warszawski Holding Nieruchomości S.A.,

l) Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” S.A.,

m) Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S.A.,

n) Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu S.A.,

o) Zakłady Chemiczne „Nitro-Chem” S.A.;

3) podmioty w upadłości i likwidacji, z wyłączeniem;

a) Tłocznia Metali Pressta S.A. w upadłości,

b) Unimor Radiocom sp. z o.o. w upadłości,

c) Wytwórnia Aparatury Wtryskowej PZL-Mielec sp. z o.o. w upadłości,

d) Zakład Produkcyjno-Remontowy Prodrem sp. z o.o. w likwidacji,

e) Zakład Utrzymania Ruchu PZL-Mielec sp. z o.o. w upadłości,

f) Zakłady Elektroniczne Warel S.A. w upadłości,

g) Zakłady Sprzętu Precyzyjnego Niewiadów S.A. w upadłości;

4) spółki nieprowadzące działalności;

5) spółki reaktywowane, działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez dniem 1 września 1939 r.

3. Podsekretarz Stanu Henryk Baranowski nadzoruje prace związane z budową terminala LNG w Świnoujściu.

4. Podsekretarz Stanu Henryk Baranowski koordynuje w Ministerstwie prace związane z realizacją rządowego programu energetyki jądrowej w zakresie realizacji inwestycji w obiekty energetyki jądrowej.

5. Podsekretarz Stanu Henryk Baranowski koordynuje prace związane z polityką dywidendową Skarbu Państwa.

§ 6

1. Podsekretarz Stanu Filip Grzegorczyk określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:

1) Departamentu Prawnego i Procesowego;

2) Departamentu Analiz;

3) Departamentu Polityki Właścicielskiej.

2. Podsekretarz Stanu Filip Grzegorczyk nadzoruje podmioty określone w załączniku Nr 3.

3. Podsekretarz Stanu Filip Grzegorczyk nadzoruje realizację działań z zakresu współpracy międzynarodowej, z zastrzeżeniem § 7 ust. 4.

4. Podsekretarz Stanu Filip Grzegorczyk:

1) koordynuje prace związane z przygotowaniem materiałów wnoszonych przez Ministra pod obrady Komitetu Rady Ministrów;

2) podpisuje pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady Komitetu Rady Ministrów;

3) reprezentuje Ministra na posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów.

5. Podsekretarz Stanu Filip Grzegorczyk koordynuje prowadzone w Ministerstwie procesy legislacyjne.

6. Podsekretarz Stanu Filip Grzegorczyk koordynuje współpracę z zagranicznym i krajowym środowiskiem inwestorów kapitałowych w celu promocji polskich rynków finansowych i kapitałowych na świecie.

7. Podsekretarz Stanu Filip Grzegorczyk nadzoruje realizację zadań określonych w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji.

§ 7

1. Podsekretarz Stanu Mikołaj Wild określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:

1) Departamentu Reprywatyzacji i Rekompensat;

2) Departamentu Mienia Skarbu Państwa;

3) Biuro Kontroli.

2. Podsekretarz Stanu Mikołaj Wild nadzoruje podmioty określone w załączniku Nr 4.

3. Podsekretarz Stanu Mikołaj Wild:

1) koordynuje prace związane z przygotowaniem materiałów wnoszonych przez Ministra pod obrady Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji;

2) podpisuje pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji;

3) reprezentuje Ministra Skarbu Państwa na posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji.

4. Podsekretarz Stanu Mikołaj Wild nadzoruje realizację zadań z zakresu współpracy europejskiej w obszarze pomocy publicznej.

5. Podsekretarz Stanu Mikołaj Wild nadzoruje Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa.

§ 8

1. Zastępująca Dyrektora Generalnego Anna Mańk określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę w szczególności dla następujących komórek organizacyjnych Ministerstwa:

1) Departamentu Budżetu i Finansów;

2) Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi;

3) Biura Dyrektora Generalnego.

2. Zastępująca Dyrektora Generalnego Anna Mańk koordynuje zadania wynikające ze standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.

§ 9

1. Przypisanie podmiotów do nadzoru Członków Kierownictwa przedstawiają załączniki Nr 1–4.

2. Przypisanie branż i podmiotów do komórek organizacyjnych Ministerstwa przedstawiają załączniki Nr 5–8.

3. Strukturę organizacyjną Ministerstwa przedstawia załącznik Nr 9.

§ 10

Traci moc zarządzenie Nr 52 Ministra Skarbu Państwa z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Skarbu Państwa

Dawid Jackiewicz

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 1902).

Załącznik 1. [PODMIOTY NADZOROWANE PRZEZ MINISTRA SKARBU PAŃSTWA]

Załączniki do Zarządzenia Nr 55 Ministra Skarbu Państwa
z dnia 10 grudnia 2015 r. (poz. 54)

Załącznik Nr 1

PODMIOTY NADZOROWANE PRZEZ MINISTRA SKARBU PAŃSTWA

Nazwa podmiotu

Siedziba

1. PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.

WARSZAWA

2. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.

WARSZAWA

3. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

WARSZAWA

 

Załącznik 2. [PODMIOTY W NADZORZE PODSEKRETARZA STANU HENRYKA BARANOWSKIEGO]

Załącznik nr 2

PODMIOTY W NADZORZE PODSEKRETARZA STANU HENRYKA BARANOWSKIEGO

Nazwa podmiotu

Siedziba

1. AGENCJA KAPITAŁOWO-ROZLICZENIOWA S.A.

WARSZAWA

2. AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

BIELSKO-BIAŁA

3. „ARELAN” S.A.

ŁÓDŹ

4. BESKIDZKI HURT TOWAROWY S.A.

BIELSKO-BIAŁA

5. „BINGO CENTRUM” SP. Z O.O.

KATOWICE

6. BIURO URZĄDZANIA LASU I GEODEZJI LEŚNEJ

SĘKOCIN STARY

7. BYDGOSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU GUMOWEGO „STOMIL” S.A.

BYDGOSZCZ

8. CENTRALA FARMACEUTYCZNA „CEFARM” S.A.

WARSZAWA

9. CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A.

BYTOM

10. CENTRALNY OŚRODEK BADAWCZO ROZWOJOWY APARATURY BADAWCZEJ I DYDAKTYCZNEJ COBRABID SP. Z O.O.

WARSZAWA

11. CENTRUM BADAŃ I DOZORU GÓRNICTWA PODZIEMNEGO SP. Z O.O.

LĘDZINY

12. CENTRUM BIUROWE PLAC GRUNWALDZKI S.A.

KATOWICE

13. „CENTRUM HANDLOWE WSCHÓD” S.A.

WARSZAWA

14. CENTRUM PRODUKCYJNE PNEUMATYKI „PREMA” S.A.

KIELCE

15. CHŁODNIA BIAŁYSTOK S.A.

BIAŁYSTOK

16. CHŁODNIA „MORS-WOLA” SP. Z O.O.

WARSZAWA

17. CHŁODNIA SZCZECIŃSKA SP. Z O.O.

SZCZECIN

18. DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM HURTU ROLNO-SPOŻYWCZEGO S.A.

WROCŁAW

19. DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY USŁUGOWO-PRODUKCYJNE „DOZAMEL” SP. Z O.O.

WROCŁAW

20. „DRAGMOR” SP. Z O.O.

KRAKÓW

21. DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA S.A.

KATOWICE

22. ELEKTROWNIA CHORZÓW S.A.

CHORZÓW

23. ENEA S.A.

POZNAŃ

24. ENERGA S.A.

GDAŃSK

25. EUROLOT S.A.W WARSZAWIE W LIKWIDACJI

WARSZAWA

26. FABRYKA ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH S.A.

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

27. FABRYKA MASZYN INTROLIGATORSKICH „INTROMA” SP. Z O.O.

ŁÓDŹ

28. FABRYKA OBRABIAREK DO DREWNA SP. Z O.O.

BYDGOSZCZ

29. FABRYKA PRZEWODÓW ENERGETYCZNYCH S.A.

BĘDZIN

30. FABRYKA PRZYRZĄDÓW I UCHWYTÓW „BISON-BIAL” S.A.

BIELSK PODLASKI

 

Nazwa podmiotu

Siedziba

31. FABRYKA SZLIFIEREK „FAS GŁOWNO” SP. Z O.O.

GŁOWNO

32. FAGUM-STOMIL S.A.

ŁÓDŹ

33. GLIWICKA AGENCJA TURYSTYCZNA S.A.

SZCZYRK

34. GRUPA AZOTY KOPALNIE I ZAKŁADY CHEMICZNE SIARKI „SIARKOPOL” SPÓŁKA AKCYJNA

GRZYBÓW

35. GRUPA AZOTY S.A.

TARNÓW

36. GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.

PUŁAWY

37. GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” SPÓŁKA AKCYJNA

POLICE

38. GRUPA LOTOS S.A.

GDAŃSK

39. H. CEGIELSKI POZNAŃ S.A.

POZNAŃ

40. HOTELE OLSZTYN SP. Z O.O.

OLSZTYN

41. HUTMAR S.A.

CZĘSTOCHOWA

42. „INOFAMA” S.A.

INOWROCŁAW

43. INSTYTUT AUTOMATYKI SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH SP. Z O.O.

WROCŁAW

44. KCI PARK TECHNOLOGICZNY KROWODRZA S.A.

KRAKÓW

45. KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

LUBIN

46. KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH „KOSMIN” SP. Z O.O.

BIELANY WROCŁAWSKIE

47. LOTOS PETROBALTIC S.A.

GDAŃSK

48. LS AIRPORT SERVICES S.A.

WARSZAWA

49. „LUBELSKI RYNEK HURTOWY” S.A.

ELIZÓWKA

50. LUBINEX SP. Z O.O.

LUBIN

51. MAŁOPOLSKI RYNEK HURTOWY SA

TARNÓW

52. MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNIKI SP. Z O.O.

KRASNE

53. MEPROZET KOŚCIAN S.A.

KOŚCIAN

54. METRON-NIGA SP. Z O.O.

KRAKÓW

55. METRON-TERM SP. Z O.O.

TORUŃ

56. MIĘDZYNARODOWA KORPORACJA GWARANCYJNA SP. Z O.O.

WARSZAWA

57. NADWIŚLAŃSKA SPÓŁKA MIESZKANIOWA SP. Z O.O.

BRZESZCZE

58. OPAKOMET S.A.

KRAKÓW

59. OŚRODEK BADAWCZY EKONOMIKI TRANSPORTU

WARSZAWA

60. PAŃSTWOWY INSTYTUT WYDAWNICZY SP. Z O.O.

WARSZAWA

61. PIASTOWSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU GUMOWEGO STOMIL SP. Z O.O.

PIASTÓW

62. PKS MRĄGOWO SP. Z O.O.

MRĄGOWO

63. PODKARPACKIE CENTRUM HURTOWE AGROHURT S.A.

RZESZÓW

64. „POLBUS-PKS” SP. Z O.O. WE WROCŁAWIU

WROCŁAW

 

Nazwa podmiotu

Siedziba

65. POL-MOT HOLDING S.A.

WARSZAWA

66. POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.

WARSZAWA

67. POLSKA AGENCJA PRASOWA S.A. W WARSZAWIE

WARSZAWA

68. POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.

PŁOCK

69. POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT S.A.

WARSZAWA

70. POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A.

WARSZAWA

71. POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.

WARSZAWA

72. POLSKIE PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW S.A.

WARSZAWA

73. POLSKIE RADIO RDC S.A.

WARSZAWA

74. POLSKIE RADIO RZESZÓW S.A.

RZESZÓW

75. POLSKIE RADIO S.A.

WARSZAWA

76. POLSKIE RADIO SZCZECIN S.A.

SZCZECIN

77. POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE S.A.

KRAKÓW

78. POMORSKIE HURTOWE CENTRUM ROLNO-SPOŻYWCZE S.A.

GDAŃSK

79. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA HYDROTECHNICZNEGO ODRA 3 SP. Z O.O.

SZCZECIN

80. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO CHEMOBUDOWA-KRAKÓW S.A.

KRAKÓW

81. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA WODNEGO W WARSZAWIE S.A.

WARSZAWA

82. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY TRAS KOMUNIKACYJNYCH „TRAKT” W SZCZECINIE SP. Z O.O.

SZCZECIN

83. PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE SPÓŁKA AKCYJNA

DĘBICA

84. PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPLOATACJI RUROCIĄGÓW NAFTOWYCH PRZYJAŹŃ S.A.

PŁOCK

85. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ CZĘSTOCHOWA W CZĘSTOCHOWIE SPÓŁKA AKCYJNA

CZĘSTOCHOWA

86. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ „POLONUS” W WARSZAWIE S.A.

WARSZAWA

87. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ SP Z O.O. W PRZEMYŚLU

PRZEMYŚL

88. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W GNIEŹNIE SP. Z O.O.

GNIEZNO

89. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W LUBLIŃCU SP. Z O.O.

LUBLINIEC

90. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM S.A.

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

91. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM SP. Z O.O.

OSTRÓW WIELKOPOLSKI

92. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ ZIELONA GÓRA SP. Z O.O.

ZIELONA GÓRA

 

Nazwa podmiotu

Siedziba

93. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE FERMA-POL SP. Z O.O.

ZALESIE

94. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEŁADUNKU PALIW PŁYNNYCH „NAFTOPORT” SP. Z O.O.

GDAŃSK

95. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE „NIDA” SP. Z O.O.

WARSZAWA

96. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG HOTELARSKICH PUH SP. Z O.O.

ŁÓDŹ

97. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW POWSZECHNEJ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ S.A

KATOWICE

98. PRZEDSIĘBIORSTWO WYDAWNICZE „RZECZPOSPOLITA” SP. Z O.O.

WARSZAWA

99. PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ „CEZAS” SP. Z O.O.

BIAŁYSTOK

100. PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ „CEZAS” SP. Z O.O.

WARSZAWA

101. RADIO BIAŁYSTOK S.A.

BIAŁYSTOK

102. RADIO GDAŃSK S.A.

GDAŃSK

103. RADIO KATOWICE S.A.

KATOWICE

104. RADIO KIELCE S.A.

KIELCE

105. RADIO KOSZALIN S.A.

KOSZALIN

106. RADIO KRAKÓW S.A.

KRAKÓW

107. RADIO LUBLIN S.A.

LUBLIN

108. RADIO ŁÓDŹ S.A.

ŁÓDŹ

109. RADIO MERKURY S.A.

POZNAŃ

110. RADIO OLSZTYN S.A.

OLSZTYN

111. RADIO OPOLE - S.A.

OPOLE

112. RADIO POMORZA I KUJAW S.A.

BYDGOSZCZ

113. RADIO WROCŁAW S.A.

WROCŁAW

114. RADIO ZACHÓD S.A.

ZIELONA GÓRA

115. REGIONALNY FUNDUSZ GOSPODARCZY S.A.

CZĘSTOCHOWA

116. ROLNO-PRZEMYSŁOWY RYNEK HURTOWY „GIEŁDA HURTOWA” S.A.

LEGNICA

117. ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY „GIEŁDA ELBLĄSKA” S.A.

ELBLĄG

118. „ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY” S.A.

RADOM

119. SIARKOPOL GDAŃSK S.A.

GDAŃSK

120. SKLEJKA ORZECHOWO S.A.

ORZECHOWO

121. SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE S.A.

POLANICA-ZDRÓJ

122. „SPOMASZ” BEŁŻYCE S.A.

BEŁŻYCE

123. STACJA HODOWLI I UNASIENIANIA ZWIERZĄT SP. Z O.O.

BYDGOSZCZ

124. STUDIO FILMOWE KRONIKA POLSKA KRONIKA FILMOWA SP. Z O.O.

WARSZAWA

125. STUDIO FILMÓW RYSUNKOWYCH SP. Z O.O.

BIELSKO-BIAŁA

126. STUDIO MINIATUR FILMOWYCH SP. Z O.O.

WARSZAWA

 

Nazwa podmiotu

Siedziba

127. TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE „POLFA” S.A.

WARSZAWA

128. TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

KATOWICE

129. TELEWIZJA POLSKA S.A.

WARSZAWA

130. TERMOIZOLACJA CENTRUM SP. Z O.O.

ZABRZE

131. TEXTILIMPEX SP. Z O.O.

ŁÓDŹ

132. WAŁBRZYSKI RYNEK HURTOWY S.A.

WAŁBRZYCH

133. WARS S.A.

WARSZAWA

134. „WARSZAWSKI ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY” S.A. W BRONISZACH

BRONISZE

135. WARSZAWSKIE ZAKŁADY SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO S.A.

WARSZAWA

136. WIELKOPOLSKIE CENTRUM HODOWLI I ROZRODU ZWIERZĄT W POZNANIU Z SIEDZIBĄ W TULCACH SP. Z O.O.

TULCE

137. WOJSKOWE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE SP. Z O.O.

WARSZAWA

138. WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TURYSTYCZNYCH SP. Z O.O.

KATOWICE

139. WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK BIOMED SP. Z O.O.

WARSZAWA

140. ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO „MESKO-AGD” SP. Z O.O.

SKARŻYSKO-KAMIENNA

141. ZAKŁAD PRZEMYSŁU ODZIEŻOWEGO CORA-TEX W KRASNYMSTAWIE S.A.

KRASNYSTAW

142. ZAKŁADY ARTYKUŁÓW TECHNICZNYCH „ARTECH” SP. Z O.O.

ŁÓDŹ

143. ZAKŁADY AZOTOWE CHORZÓW SPÓŁKA AKCYJNA

CHORZÓW

144. ZAKŁADY CERAMICZNE „BOLESŁAWIEC” W BOLESŁAWCU SP. Z O.O.

 

145. ZAKŁADY CHEMICZNE „JELCHEM” S.A.

JELENIA GÓRA

146. ZAKŁADY CHEMICZNE RUDNIKI S.A.

RUDNIKI

147. ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO W OLEŚNICY S.A.

OLEŚNICA

148. ZAKŁADY PRZEMYSŁU WEŁNIANEGO 9 MAJA S.A.

ŁÓDŹ

149. ZAKŁADY PRZEMYSŁU ZIEMINIACZANEGO ZETEPEZET SP. Z O.O.

PIŁA

150. ZAKŁADY TEKSTYLNO-KONFEKCYJNE TEOFILÓW S.A.

ŁÓDŻ

151. ZAKŁADY URZĄDZEŃ CHEMICZNYCH I APARATURY PRZEMYSŁOWEJ „CHEMAR” S.A.

KIELCE

152. „ZIELONOGÓRSKI RYNEK ROLNO-TOWAROWY” S.A.

ZIELONA GÓRA

 

Załącznik 3. [PODMIOTY NADZOROWANE PRZEZ PODSEKRETARZA STANU FILIPA GRZEGORCZYKA]

Załącznik nr 3

PODMIOTY NADZOROWANE PRZEZ PODSEKRETARZA STANU FILIPA GRZEGORCZYKA

Nazwa podmiotu

Siedziba

1. AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

WARSZAWA

2. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

WARSZAWA

3. BONDSPOT S.A.

WARSZAWA

4. DALMOR S.A.

GDYNIA

5. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

WARSZAWA

6. GRYF NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.

SZCZECIN

7. INSTYTUT WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO SP. Z O.O.

WARSZAWA

8. KOPALNIA SOLI BOCHNIA SP. Z O.O.

BOCHNIA

9. KOPALNIA SOLI „WIELICZKA” S.A.

WIELICZKA

10. KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A.

TORUŃ

11. KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.

WARSZAWA

12. NOWE CENTRUM ADMINISTRACYJNE SP. Z O.O.

KRAKÓW

13. POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INFORMACJI ZAGRANICZNYCH S.A.

WARSZAWA

14. POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.

WARSZAWA

15. POLSKIE INWESTYCJE ROZWOJOWE SPÓŁKA AKCYJNA

WARSZAWA

16. POLSKIE TATRY S.A.

ZAKOPANE

17. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE PORT RYBACKI GRYF SP. Z O.O.

SZCZECIN

18. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU ZIEMNIACZANEGO TRZEMESZNO SP. Z O.O.

TRZEMESZNO

19. PRZEDSIĘBIORSTWO ZBOŻOWO-MŁYNARSKIE „PZZ” W STOISŁAWIU S.A.

STOISŁAW

20. TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.

WARSZAWA

21. UZDROWISKO KRYNICA-ŻEGIESTÓW S.A.

KRYNICA-ZDRÓJ

22. UZDROWISKO RABKA S.A.

RABKA-ZDRÓJ

23. WARSZAWSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.

WARSZAWA

24. WARSZAWSKIE ZAKŁADY MECHANICZNE „PZL-WZM” S.A.

WARSZAWA

25. ZAKŁAD TWORZYW SZTUCZNYCH ARTGOS S.A.

BRZOZÓW

26. ZAKŁADY GÓRNICZO-METALOWE „ZĘBIEC” W ZĘBCU S.A.

ZĘBIEC

27. ZESPÓŁ ELEKTROWNI WODNYCH NIEDZICA S.A.

NIEDZICA

 

Załącznik 4. [PODMIOTY W NADZORZE PODSEKRETARZA STANU MIKOŁAJA WILDA]

Załącznik nr 4

PODMIOTY W NADZORZE PODSEKRETARZA STANU MIKOŁAJA WILDA

Nazwa podmiotu

Siedziba

1. FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH – KRAŚNIK SPÓŁKA AKCYJNA

KRAŚNIK

2. GAMRAT S.A.

JASŁO

3. HUTA STALOWA WOLA S.A.

STALOWA WOLA

4. MESKO S.A.

SKARŻYSKO KAMIENNA

5. NITROERG SPÓŁKA AKCYJNA

BIERUŃ

6. OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ S.A.

GDYNIA

7. OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY PRZEMYSŁU OPONIARSKIEGO „STOMIL” SP. Z O.O.

POZNAŃ

8. POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA S.A.

RADOM

9. POLSKI HOLDING OBRONNY SP. Z O.O.

WARSZAWA

10. „STOMIL-POZNAŃ” S.A.

POZNAŃ

11. TŁOCZNIA METALI PRESSTA S.A. W UPADŁOŚCI

BOLECHOWO

12. UNIMOR RADIOCOM SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI

GDAŃSK

13. WYTWÓRNIA APARATURY WTRYSKOWEJ PZL-MIELEC SPÓŁKA Z O.O. W UPADŁOŚCI

MIELEC

14. ZAKŁAD PRODUKCYJNO-REMONTOWY PRODREM SP. Z O.O.W LIKWIDACJI

MIELEC

15. ZAKŁAD UTRZYMANIA RUCHU PZL-MIELEC SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI

MIELEC

16. ZAKŁADY CHEMICZNE NITRO-CHEM S.A.

BYDGOSZCZ

17. ZAKŁADY ELEKTRONICZNE WAREL SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI

WARSZAWA

18. ZAKŁADY SPRZĘTU PRECYZYJNEGO NIEWIADÓW S.A. W UPADŁOŚCI

OSIEDLE NIEWIADÓW

 

Załącznik 5. [LISTA BRANŻ I PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT RESTRUKTURYZACJI I POMOCY PUBLICZNEJ]

Załącznik nr 5

LISTA BRANŻ I PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT RESTRUKTURYZACJI I POMOCY PUBLICZNEJ

Nazwa podmiotu

Siedziba

1. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Warszawa

2. Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A.

Bydgoszcz

3. Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID Sp. z o.o.

Warszawa

4. Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A.

Katowice

5. Chłodnia „MORS-WOLA” sp. z o.o.

Warszawa

6. Elektrownia Chorzów S.A.

Chorzów

7. EUROLOT S.A. w Warszawie w likwidacji

Warszawa

8. Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.

Gliwice

9. Gryf Nieruchomości Sp. z o.o.

Szczecin

10. H. CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.

Poznań

11. HUTMAR S.A.

Częstochowa

12. Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o.

Warszawa

13. LS Airport Services S.A.

Warszawa

14. Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Sp. z o.o.

Warszawa

15. Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.

Warszawa

16. Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.

Warszawa

17. Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3 Sp. z o.o.

Szczecin

18. Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.

Warszawa

19. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A.

Warszawa

20. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie sp. z o.o.

Gniezno

21. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „PORT RYBACKI GRYF” sp z o.o.

Szczecin

22. Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH Sp. z o.o.

Łódź

23. Przedsiębiorstwo Wydawnicze „RZECZPOSPOLITA” sp. z o.o.

Warszawa

24. Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Częstochowa

25. Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” S.A.

Warszawa

26. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o.

Katowice

27. Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S.A.

Brzozów

28. Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu Sp. z o.o.

Bolesławiec

29. Zakłady Górniczo-Metalowe „ZĘBIEC” w Zębcu S.A.

Zębiec

30. Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET Sp. z o.o.

Piła

31. Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów S.A.

Łódź

32. Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” S.A.

Kielce

 

Załącznik 6. [LISTA BRANŻ I PODMIOTÓW W NADZORZE DEPARTAMENTU NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO, Z WYŁĄCZENIEM PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W § 5 UST. 2 PKT 2]

Załącznik nr 6

LISTA BRANŻ I PODMIOTÓW W NADZORZE DEPARTAMENTU NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO, Z WYŁĄCZENIEM PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W § 5 UST. 2 PKT 2

1. Agencje przedsiębiorczości.

2. Budownictwo, z wyłączeniem:

– Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.,

– Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3 sp. z o.o. w Szczecinie.

3. Chemia ciężka, z wyłączeniem:

– Zakłady Azotowe Chorzów S.A.,

– Grupa Azoty S.A.,

– Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.,

– Grupa Azoty Zakłady Chemiczne POLICE S.A.

4. Energetyka, z wyłączeniem:

– ENEA S.A. w Poznaniu,

– ENERGA S.A. w Warszawie,

– TAURON Polska Energia S.A. w Katowicach,

– PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w Warszawie,

– Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie.

5. Fundacje.

6. Jednostki otoczenia górnictwa, z wyłączeniem Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A. w Katowicach.

7. Gry losowe i zakłady wzajemne z wyłączeniem Totalizator Sportowy sp. z o.o. w Warszawie.

8. Hodowla zwierząt i uprawa roślin.

9. Hutnictwo, z wyłączeniem Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Katowicach.

10. Instytucje rynku finansowego i kapitałowego, z wyłączeniem:

– Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

– Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

11. Komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy, z wyłączeniem:

– Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. w Warszawie,

– LS Airport Services S.A. w Warszawie.

12. Media.

13. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

14. Przedsiębiorstwa handlowe i inne, z wyłączeniem HUTMAR S.A. w Częstochowie.

15. Przedsiębiorstwa i centrale handlu zagranicznego.

16. Przedsiębiorstwa i jednostki otoczenia rolnictwa.

17. Przedsiębiorstwa i jednostki usługowe, z wyłączeniem:

– Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. w Warszawie,

– Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID Sp. z o.o.,

– Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o. w Warszawie.

18. Przedsiębiorstwa państwowe.

19. Przedsiębiorstwa turystyczne, z wyłączeniem:

– Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych sp. z o.o. w Katowicach,

– Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. w Gliwicach,

– Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH sp. z o.o. w Łodzi.

20. Przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych, z wyłączeniem:

– Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. w Bydgoszczy,

– Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S.A. w Brzozowie,

– Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego „Stomil” sp. z o.o.

21. Przemysł cukrowniczy.

22. Przemysł drzewny i papierniczy.

23. Przemysł elektroniczny.

24. Przemysł elektrotechniczny.

25. Przemysł farmaceutyczny i dystrybucji leków.

26. Przemysł gazowy, z wyłączeniem: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie.

27. Przemysł koksowniczy.

28. Przemysł maszynowy, z wyłączeniem:

– H. Cegielski – POZNAŃ S.A. w Poznaniu,

– Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” S.A. w Kielcach,

– Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” S.A.

29. Przemysł materiałów budowlanych i ceramicznych, z wyłączeniem Zakłady Ceramiczne BOLESŁAWIEC w Bolesławcu sp. z o.o.

30. Przemysł meblowy.

31. Przemysł metalowy z wyłączeniem Zakłady Górniczo-Metalowe „ZĘBIEC” w Zębcu S.A.

32. Przemysł mięsny i przetwórstwa mięsnego.

33. Przemysł naftowy, z wyłączeniem:

– Grupa LOTOS S.A. w Gdańsku,

– LOTOS PETROBALTIC S.A w Gdańsku,

– Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. w Płocku,

– Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych PRZYJAŹŃ S.A. w Płocku,

– Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych „NAFTOPORT” Sp. z o.o. w Gdańsku,

– Siarkopol Gdańsk S.A. w Gdańsku.

34. Przemysł odzieżowy.

35. Przemysł skórzany.

36. Przemysł spirytusowy.

37. Przemysł spożywczy, z wyłączeniem:

– Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET sp. z o.o.,

– Chłodnia „MORS-WOLA” Sp. z o.o. w Warszawie.

38. Przemysł stoczniowy.

39. Przemysł surowców odzieżowych, z wyłączeniem:

– Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów S.A. w Łodzi.

40. Przemysł środków transportu, z wyłączeniem:

– Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu sp. z o.o. w Warszawie,

– Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PSK Rzeszów sp. z o.o. w Rzeszowie.

41. Przemysł wydobywczy i kopalin, z wyłączeniem:

– Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. w Grzybowie.

42. Telekomunikacja.

43. Transport, z wyłączeniem:

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A.,

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie sp. z o.o.

44. Uzdrowiska.

45. Wydawnictwa i poligrafia, z wyłączeniem Przedsiębiorstwo Wydawnicze RZECZPOSPOLITA S.A. w Warszawie.

46. Zarządzanie nieruchomościami, z wyłączeniem Gryf Nieruchomości sp. z o.o.

47. Zakłady Opieki Zdrowotnej.

48. Wielkopolskie Centrum Hodowli i Unasieniania Zwierząt z siedzibą w Tulcach sp. z o.o.

49. Agencja Kapitałowo-Rozliczeniowa S.A. w Warszawie.

50. Dalmor S.A. w Gdyni.

51. Warszawski Holding Nieruchomości S.A. w Warszawie.

52. OPAKOMET S.A. w Krakowie.

53. Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt sp. z o.o. w Bydgoszczy.

54. Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu sp. z o.o.

55. Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno sp. z o.o.

Załącznik 7. [LISTA BRANŻ I PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT SPÓŁEK KLUCZOWYCH]

Załącznik nr 7

LISTA BRANŻ I PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT SPÓŁEK KLUCZOWYCH

Nazwa podmiotu

Siedziba

1. Bondspot S.A.

Warszawa

2. ENEA S.A.

Poznań

3. ENERGA S.A.

Gdańsk

4. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Warszawa

5. Grupa Azoty S.A.

Tarnów

6. Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.

Grzybów

7. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Puławy

8. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne POLICE S.A.

Police

9. Grupa LOTOS S.A.

Gdańsk

10. KGHM Polska Miedź S.A.

Lubin

11. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Warszawa

12. LOTOS PETROBALTIC S.A

Gdańsk

13. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego „Stomil” sp. z o.o.

Poznań

14. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Warszawa

15. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Płock

16. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Warszawa

17. Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A.

Warszawa

18. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Warszawa

19. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych PRZYJAŹŃ S.A.

Płock

20. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PSK Rzeszów” Sp. z o.o.

Rzeszów

21. Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych „NAFTOPORT” Sp. z o.o.

Gdańsk

22. Siarkopol Gdańsk S.A.

Gdańsk

23. Totalizator Sportowy sp. z o.o.

Warszawa

24. TAURON Polska Energia S.A.

Katowice

25. Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

Chorzów

 

Ponadto Departament nadzoruje branże: przemysł obronny i bankowość.

Załącznik 8. [LISTA PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT DZIAŁAŃ POPRYWATYZACYJNYCH]

Załącznik nr 8

LISTA PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT DZIAŁAŃ POPRYWATYZACYJNYCH

1. Spółki, w których udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym nie przekracza 15%, z wyłączeniem spółek z branży przemysł obronny i bankowość oraz:

– Bondspot S.A. w Warszawie,

– Dalmor S.A. w Gdyni,

– Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A. w Grzybowie,

– Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. w Puławach,

– Grupa Azoty Zakłady Chemiczne POLICE S.A. w Policach,

– Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o. w Warszawie,

– LOTOS PETROBALTIC S.A. w Gdańsku,

– OPAKOMET S.A. w Krakowie,

– Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego „Stomil” sp. z o.o. w Poznaniu,

– Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PSK Rzeszów” sp. z o.o.,

– Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych „NAFTOPORT” sp. z o.o. w Gdańsku,

– Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno sp. z o.o.,

– Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A.,

– Siarkopol Gdańsk S.A. w Gdańsku,

– Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt sp. z o.o. w Bydgoszczy,

– Warszawski Holding Nieruchomości S.A. w Warszawie,

– Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” S.A.,

– Wielkopolskie Centrum Hodowli i Unasieniania Zwierząt z siedzibą w Tulcach sp. z o.o.,

– Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S.A. w Brzozowie,

– Zakłady Azotowe Chorzów S.A. w Chorzowie,

– Zakłady Górniczo-Metalowe „ZĘBIEC” w Zębcu S.A.,

2. Podmioty w upadłości w celu likwidacji.

3. Podmioty w likwidacji, z wyłączeniem EUROLOT S.A. w Warszawie w likwidacji.

4. Podmioty nieprowadzące działalności.

5. Spółki reaktywowane, działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem 1 września 1939 r.


Załącznik 9.

Załącznik Nr 9

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

adw. Agata Stanilewicz-Krzysztofiak

Partner Kancelarii Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. www.kklaw.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »