REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 1

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

z dnia 6 stycznia 2022 r.

w sprawie podziału zadań w Kierownictwie Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 ust. 1 statutu Urzędu Komunikacji Elektronicznej, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7 Ministra Transportu z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. MT poz. 14, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Pracą Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej „UKE”, kieruje Prezes UKE przy pomocy Zastępców Prezesa UKE i Dyrektora Generalnego UKE oraz kierowników komórek organizacyjnych UKE.

§ 2.

1. Prezes UKE, Jacek Oko, kieruje działalnością UKE oraz ustala kierunki jego polityki.

2. Prezes UKE określa w szczególności kierunki pracy związane z:

1) opracowaniem i realizacją strategii regulacyjnej Prezesa UKE;

2) prowadzeniem analiz w zakresie funkcjonowania i rozwoju rynku telekomunikacyjnego;

3) wykonywaniem czynności kontrolnych, w tym planowaniem i koordynacją postępowań kontrolnych w zakresie telekomunikacji;

4) koordynacją współpracy z innymi podmiotami w zakresie opracowywania projektów aktów prawnych i ich opiniowaniem;

5) regulacją i rozwojem rynku telekomunikacyjnego i nowych technologii, w tym infrastruktury telekomunikacyjnej i usług;

6) udziałem w wydarzeniach i projektach o zasięgu międzynarodowym, związanych z realizacją ustawowych zadań Prezesa UKE;

7) kształtowaniem pozytywnego wizerunku UKE, w tym objęciem wydarzeń patronatem Prezesa UKE.

3. Prezes UKE określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę:

1) Biura Prezesa;

2) Departamentu Strategii i Analiz;

3) Departamentu Kontroli, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 pkt 2;

4) Departamentu Prawnego;

5) Departamentu Regulacji;

6) delegatur;

7) powoływanych zespołów i komisji.

4. W imieniu Prezesa UKE nadzór merytoryczny nad delegaturami sprawują dyrektorzy komórek organizacyjnych Centrali UKE właściwych ze względu na zakres spraw przez nie realizowanych.

5. Prezes UKE, w formie wymaganej przepisami prawa, może upoważnić Zastępców Prezesa UKE, Dyrektora Generalnego UKE oraz pracowników UKE do wydawania, z upoważnienia Prezesa UKE, decyzji i innych aktów administracyjnych oraz wykonywania czynności i podpisywania dokumentów, w określonych w tych upoważnieniach sprawach.

6. Prezes UKE podpisuje, w szczególności:

1) zarządzenia;

2) pisma kierowane do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków Sejmu i Senatu, Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Przewodniczącego Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich, ministrów, kierowników centralnych urzędów administracji rządowej oraz Przewodniczącego Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

3) odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłaszane przez posłów i senatorów;

4) upoważnienia i pełnomocnictwa;

5) wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych.

§ 3.

1. Zastępca Prezesa UKE, Krzysztof Dyl, określa w szczególności kierunki pracy związane z:

1) tworzeniem warunków dla rozwoju krajowych służb radiokomunikacyjnych przez zapewnienie niezbędnych przydziałów częstotliwości oraz dostępu do zasobów orbitalnych;

2) realizacją zadań w zakresie I osi priorytetowej Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020;

3) gospodarowaniem zasobami numeracji oraz znakami identyfikującymi abonenta;

4) zarządzaniem Platformą Lokalizacyjno-Informacyjną z Centralną Bazą Danych.

2. Zastępca Prezesa UKE, Krzysztof Dyl, określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę:

1) Departamentu Częstotliwości;

2) Departament Kontroli w przedmiocie realizacji zadań w zakresie I osi priorytetowej Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020;

3) Departamentu Techniki.

§ 4.

1. Zastępca Prezesa UKE, Karol Krzywicki, określa w szczególności kierunki pracy związane z:

1) zapewnieniem prawidłowości funkcjonowania rynku pocztowego;

2) zadaniami krajowego organu regulacyjnego określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/644 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek (Dz. Urz. UE L 112 z 02.05.2018, str. 19);

3) kształtowaniem polityki konsumenckiej, w tym działań mających na celu ochronę interesów konsumentów;

4) współpracą z instytucjami Unii Europejskiej oraz międzynarodowymi organizacjami telekomunikacyjnymi i pocztowymi oraz koordynowaniem wdrażania przepisów międzynarodowych.

2. Zastępca Prezesa UKE, Karol Krzywicki, określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę:

1) Departamentu Rynku Pocztowego;

2) Departamentu Polityki Konsumenckiej;

3) Departamentu Spraw Zagranicznych.

§ 5.

Zastępcy Prezesa UKE działają w imieniu Prezesa UKE w zakresie swoich kompetencji, o których mowa w § 3 i § 4, a w szczególności:

1) wydają decyzje, postanowienia oraz inne pisma kierowane na zewnątrz UKE, zgodnie z podziałem zadań określonym w niniejszym zarządzeniu w ramach udzielonych upoważnień;

2) uczestniczą w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich oraz spotkaniach administracji rządowej.

§ 6.

Zastępcy Prezesa UKE współdziałają w realizacji zadań poprzez uzgadnianie podejmowanych inicjatyw oraz wymianę informacji o istotnych zagadnieniach z zakresu nadzorowanych spraw.

§ 7.

Zastępcy Prezesa UKE wykonują powierzone im zadania we współpracy z Dyrektorem Generalnym UKE oraz przy pomocy kierowników komórek organizacyjnych UKE.

§ 8.

1. Dyrektor Generalny UKE, Zbigniew Zieliński, podlega bezpośrednio kierownikowi urzędu i jest odpowiedzialny za realizację zadań należących do właściwości dyrektora generalnego urzędu, określonych w przepisach ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233, 2447 i 2488), zwanej dalej „ustawą o służbie cywilnej”, a także związanych z obronnością kraju i bezpieczeństwem oraz zarządzaniem kryzysowym, w tym koordynowaniem działań związanych z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania UKE w sytuacjach szczególnych zagrożeń.

2. Dyrektor Generalny UKE określa kierunki pracy, wyznacza i nadzoruje zadania w sprawach prowadzonych przez:

1) Biuro Dyrektora Generalnego;

2) Biuro Finansów;

3) Biuro Administracji;

4) Biuro Informatyki;

5) Departament Bezpieczeństwa;

6) powoływane zespoły i komisje.

3. Dyrektor Generalny UKE sprawuje nadzór nad delegaturami w zakresie spraw przez nie realizowanych, które odpowiednio wykonywane są w Centrali UKE przez komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4.

4. Dyrektor Generalny UKE koordynuje zadania wynikające ze standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.

5. Dyrektor Generalny UKE podpisuje w szczególności:

1) zarządzenia, pisma i inne dokumenty w sprawach związanych z realizacją zadań dyrektora generalnego urzędu wynikających z odrębnych przepisów;

2) decyzje, postanowienia oraz inne pisma kierowane na zewnątrz UKE, zgodnie z podziałem zadań określonym w niniejszym zarządzeniu w ramach udzielonych upoważnień.

6. Dyrektora Generalnego UKE zastępuje kierownik komórki organizacyjnej wyznaczony zgodnie z art. 25 ust. 6 ustawy o służbie cywilnej.

§ 9.

1. Czynności kierownictwa, w zakresie nadzorowanych komórek organizacyjnych, obejmują w szczególności:

1) okresową ocenę realizacji zadań;

2) akceptację i kontrolę bieżących działań podejmowanych przez kierowników komórek organizacyjnych oraz przewodniczących właściwych zespołów i komisji powoływanych wewnątrz UKE;

3) podpisywanie wszelkiego rodzaju pism, postanowień i decyzji w sprawach prowadzonych przez nadzorowane komórki organizacyjne.

2. Zespoły i komisje, o których mowa w ust. 1 pkt 2, o charakterze doraźnym lub stałym, powoływane są do określonych zadań, a w ich skład mogą wchodzić przedstawiciele różnych komórek organizacyjnych, w tym komórek organizacyjnych, które nie podlegają nadzorowi osoby powołującej zespół lub komisję.

§ 10.

Schemat organizacyjny UKE przedstawiający podporządkowanie komórek organizacyjnych członkom Kierownictwa UKE stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 11.

Traci moc zarządzenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie podziału zadań w Kierownictwie Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. UKE poz. 13).

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 stycznia 2022 r.

Prezes
Jacek Oko


1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MI z 2009 r. poz. 42, z 2010 r. poz. 33, Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. z 2012 r. poz. 17, z 2015 r. poz. 38, Dz. Urz. Min. Cyf. z 2016 r. poz. 49, z 2018 r. poz. 24 oraz z 2020 r. poz. 26.

Załącznik 1. [SCHEMAT ORGANIZACYJNY URZĘDU PRZEDSTAWIAJĄCY PODPORZĄDKOWANIE KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH CZŁONKOM KIEROWNICTWA URZĘDU]

Załącznik do zarządzenia Prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej w sprawie podziału zadań w Kierownictwie
Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 6 stycznia 2022 r
.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY URZĘDU PRZEDSTAWIAJĄCY PODPORZĄDKOWANIE KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH CZŁONKOM KIEROWNICTWA URZĘDU

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-01-07
  • Data wejścia w życie: 2022-01-10
  • Data obowiązywania: 2022-01-10
  • Dokument traci ważność: 2024-01-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA