REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2020 poz. 99

ZARZĄDZENIE NR 80
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 21 września 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, 567 i 1493) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 4 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. poz. 5, z 2017 r. poz. 43, z 2018 r. poz. 36 oraz z 2020 r. poz. 27) w załączniku „STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie” wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Jeżeli nieobecność kierownika, w szczególności spowodowana przebywaniem na urlopie bezpłatnym, trwa nieprzerwanie dłużej niż 30 dni, zastępuje go wyznaczony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zastępca kierownika, a w razie nieobecności zastępcy kierownika, pracownik Zakładu wyznaczony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.”,

b) po ust. 5 dodaje się ust. 6-8 w brzmieniu:

„6. W razie wakatu na stanowisku kierownika, do czasu zatrudnienia nowego kierownika, jego obowiązki wykonuje wyznaczony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zastępca kierownika, a w przypadku braku zastępcy kierownika lub jego nieobecności trwającej nieprzerwanie dłużej niż 30 dni, wyznaczony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych pracownik Zakładu.

7. Kierownik ustala zakres czynności zastępców kierownika.

8. Kierownik, za uprzednią zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych, może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 2, a także innych pracowników Zakładu do prowadzenia spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie.”;

2) w § 12 w ust. 3 w pkt 2 w lit. f kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g w brzmieniu:

„g) przedstawiciel ministra właściwego do spraw wewnętrznych.”;

3) w § 14:

a) w pkt 1 w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f w brzmieniu:

„f) sprawozdań finansowych za ostatni rok obrotowy, podziału zysku i pokrycia straty;”,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego oraz ich zmian,

b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, z uwzględnieniem porównania wykonania planu finansowego w odniesieniu do planu pierwotnego i ostatecznego,

c) kredytów bankowych i pożyczek oraz zmian w takich umowach,

d) dotacji,

e) podziału zysku i pokrycia straty,

f) zbycia aktywów trwałych Zakładu oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego przez Zakład,

g) regulaminu organizacyjnego,

h) umorzenia wierzytelności,

i) likwidacji i utworzenia nowych stanowisk pracy,

j) powołania i odwołania pełnomocników kierownika;”;

4) w § 21 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4) zakup lub przyjęcie darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego o jednostkowej wartości początkowej przekraczającej 100 000 zł;

5) nabycie na rzecz Zakładu aktywów trwałych o jednostkowej wartości przekraczającej 100 000 zł;”.

§ 2.

Pełnomocnictwa i upoważnienia udzielone przez kierownika Zakładu przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia zachowują ważność na czas na jaki zostały udzielone, nie dłużej jednak, niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. B. Poboży

 

) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-09-21
  • Data wejścia w życie: 2020-09-21
  • Data obowiązywania: 2020-09-21
  • Dokument traci ważność: 2024-05-23

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA