Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 12
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 14 maja 2021 r.

w sprawie ustanowienia odznaki okolicznościowej Medal Trzydziestolecia Powołania Straży Granicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 oraz art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2016 r. poz. 38) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustanawia się odznakę okolicznościową Medal Trzydziestolecia Powołania Straży Granicznej, zwaną dalej "Odznaką", która upamiętnia trzydziestą rocznicę powołania w1991 r. Straży Granicznej do służby w ochronie granic Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.

1. Odznaka ma charakter okolicznościowy i może być nadana:

1) funkcjonariuszowi albo pracownikowi Straży Granicznej wyróżniającemu się w popularyzowaniu tradycji i dokonań Straży Granicznej;

2) innej osobie, która współpracowała ze Strażą Graniczną w zakresie popularyzowania jej tradycji, historii i dokonań.

2. Odznaka może być nadana tej samej osobie tylko raz.

§ 3.

1. Odznakę stanowi okrągły medal z metalu koloru srebrnego, o średnicy 35 mm, z zaznaczoną złocistą krawędzią od strony licowej, z uszkiem i kółkiem do zawieszenia na wstążce. Na stronie licowej, na tle wypukłego wieńca w kolorze złotym, z lewej z liści wawrzynu, a z prawej dębowych, widnieją wypukłe, stylizowane kontury granic Polski, w które wpisany jest również wypukły słup graniczny, emaliowany w kolorze białym i czerwonym. Całość otacza wypukły, majuskułowy napis otokowy na fakturowanym tle, u góry "XXX LAT STRAŻY GRANICZNEJ", u dołu daty "1991 - 2021". Strona odwrotna gładka z wypukłym monogramem z liter "S" i "G" otoczonym wklęsłym napisem majuskułowym - dewizą Straży Granicznej: "OFIARNOŚĆ - WIERNOŚĆ - MĘSTWO". Odznaka zawieszona jest na wstążce o szerokości 35 mm z zielonego rypsu, z 5 mm srebrzystymi paskami po brzegach. Baretka wykonana jest z wstążki odznaki, z wyhaftowaną na środku srebrzystym bajorkiem, liczbą "XXX".

2. Wzór Odznaki wraz z baretką jest określony w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 4.

1. Odznakę nadaje, w drodze decyzji, minister właściwy do spraw wewnętrznych, zwany dalej "Ministrem" - z własnej inicjatywy albo na wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej.

2. Wniosek o nadanie Odznaki powinien być przedstawiony Ministrowi co najmniej na 30 dni przed planowaną datą wręczenia Odznaki, a w uzasadnionych przypadkach - w innym terminie.

3. Wzór wniosku o nadanie Odznaki jest określony w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 5.

1. Odznakę, dyplom nadania Odznaki i legitymację uprawniającą do jej noszenia wręcza Minister albo, w jego imieniu, Komendant Główny Straży Granicznej, komendant jednostki organizacyjnej Straży Granicznej lub inna upoważniona przez Ministra osoba.

2. W imieniu wyróżnianej osoby, która nie może odebrać Odznaki, Odznakę odbiera członek najbliższej rodziny osoby wyróżnianej albo inna osoba upoważniona przez osobę wyróżnianą.

3. Wzór dyplomu nadania Odznaki i legitymacji uprawniającej do jej noszenia jest określony w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 6.

1. Odznakę wręcza się z okazji Święta Straży Granicznej i świąt państwowych lub podczas oficjalnych uroczystości, w roku jubileuszowym trwającym od dnia 16 maja 2021 r. do dnia 15 maja 2022 r. - w sposób i w okolicznościach zapewniających uroczysty charakter aktu wręczenia, nie później niż sześć miesięcy od dnia nadania Odznaki. Odznakę nosi się na lewej piersi po orderach i odznaczeniach polskich.

2. Za zgodą Ministra, Odznaka może być wręczona w terminie innym, niż określony w ust. 1, przy zachowaniu rocznego okresu jubileuszu w jakim może być wręczana.

3. Akt wręczenia Odznaki dokonywany w imieniu Ministra poprzedza się wypowiedzeniem formuły "W imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wręczam Pani / Panu (w przypadku funkcjonariusza lub żołnierza należy podać także jego stopień służbowy) Medal Trzydziestolecia Powołania Straży Granicznej".

§ 7.

W razie zgubienia albo zniszczenia Odznaki, dyplomu nadania Odznaki lub legitymacji uprawniającej do jej noszenia wtórnych egzemplarzy nie wydaje się.

§ 8.

Ewidencję osób wyróżnionych Odznaką prowadzi komórka organizacyjna właściwa do spraw osobowych urzędu obsługującego Ministra.

§ 9.

1. Koszty związane z wykonaniem i wręczeniem Odznaki, dyplomu nadania Odznaki oraz legitymacji uprawniającej do jej noszenia są pokrywane z budżetu państwa ze środków będących w dyspozycji Komendanta Głównego Straży Granicznej.

2. Odznaki, dyplomy nadania Odznaki i legitymacje uprawniające do jej noszenia przewidziane do wręczenia Komendant Główny Straży Granicznej przekazuje do dyspozycji Ministra niezwłocznie po ich wykonaniu.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Załącznik 1. [WZÓR – ODZNAKA OKOLICZNOŚCIOWA MEDAL TRZYDZIESTOLECIA POWOŁANIA STRAŻY GRANICZNEJ WRAZ Z BARETKĄ]

Załączniki do zarządzenia nr 12 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 14 maja 2021 r. (poz. 30)

Załącznik nr 1

WZÓR - ODZNAKA OKOLICZNOŚCIOWA MEDAL TRZYDZIESTOLECIA POWOŁANIA STRAŻY GRANICZNEJ WRAZ Z BARETKĄ

image

Załącznik 2. [WZÓR – WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI OKOLICZNOŚCIOWEJ MEDAL TRZYDZIESTOLECIA POWOŁANIA STRAŻY GRANICZNEJ]

Załącznik nr 2

WZÓR - WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI OKOLICZNOŚCIOWEJ MEDAL TRZYDZIESTOLECIA POWOŁANIA STRAŻY GRANICZNEJ


Załącznik 3. [WZÓR – DYPLOMU NADANIA ODZNAKI I LEGITYMACJI UPRAWNIAJĄCEJ DO JEJ NOSZENIA]

Załącznik nr 3

WZÓR - DYPLOM NADANIA ODZNAKI OKOLICZNOŚCIOWEJ MEDAL TRZYDZIESTOLECIA POWOŁANIA STRAŻY GRANICZNEJ

image

WZÓR - LEGITYMACJA POTWIERDZAJĄCA UPRAWNIENIE DO NOSZENIA MEDALU TRZYDZIESTOLECIA POWOŁANIA STRAŻY GRANICZNEJ

image

image

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-14
  • Data wejścia w życie: 2021-05-15
  • Data obowiązywania: 2021-05-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe