Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 18
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 22 lipca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie dokonywania w resorcie spraw wewnętrznych i administracji wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 175 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1236) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 26 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie dokonywania w resorcie spraw wewnętrznych i administracji wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. poz.31 oraz z 2020 r. poz. 61) w § 8 w ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) online za wydanie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego;".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Dzienniki Urzędowe