Kategorie

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA NR 27
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 15 września 2021 r.

w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2022/2023

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 443 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619 i 1630) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Ustala się warunki i tryb rekrutacji kandydatów na studia pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2022/2023, zgodnie z wnioskiem Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęcia kandydatów na studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w roku akademickim 2022/2023.

§ 2.

Warunki i tryb rekrutacji, o których mowa w § 1, określa załącznik do decyzji.

§ 3.

Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Załącznik 1. [Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na studia pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2022/2023]

Załącznik do decyzji nr 27 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 15 września 2021 r. (poz. 41)

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na studia pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2022/2023

1. Na studia przyjmowane są wyłącznie osoby posiadające świadectwo dojrzałości.

2. Na studia przyjmowane są wyłącznie osoby, które spełniają wymagania określone w art. 28 ust. 1 i art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1123, 1610 i 2112 oraz z 2021 r. poz. 464) i rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 638 oraz z 2017 r. poz. 1703), to jest:

1) posiadające obywatelstwo polskie;

2) posiadające co najmniej średnie wykształcenie lub średnie branżowe;

3) niekarane za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe;

4) korzystające z pełni praw publicznych;

5) które nie przekroczyły 25. roku życia, przy czym za wartość graniczną wieku przyjmuje się rok kalendarzowy, w którym osoba ubiegająca się o przyjęcie do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej kończy 25. rok życia (urodzona w roku 1997 lub młodsza);

6) które złożyły zobowiązanie do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej po ukończeniu nauki przy czym z uwagi na przepis art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, w dniu złożenia zobowiązania do pełnienia służby po ukończeniu nauki, osoba ubiegająca się o przyjęcie do służby kandydackiej musi być pełnoletnia (ukończone 18 lat);

7) posiadające odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną.

3. W celu przyjęcia do służby kandydaci zdają test sprawności fizycznej oraz sprawdzian z pływania. Test sprawności fizycznej oraz sprawdzian z pływania organizowany jest przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej, zwaną dalej "SGSP".

4. Od kandydatów wymaga się, aby w części pisemnej egzaminu dojrzałości przystąpili do egzaminu z przedmiotów:

1) matematyki;

2) języka obcego nowożytnego;

3) fizyki albo chemii, albo biologii, albo informatyki.

5. Wyniki pisemne egzaminu dojrzałości z poszczególnych przedmiotów wymienionych w ust. 4 przelicza się, przyjmując większą z dwóch liczb: 0,7 x P lub 1 x R, gdzie: P oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie podstawowym; R oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie rozszerzonym.

6. Punkty rekrutacyjne oblicza się stosując współczynniki przeliczeniowe: 1,0 dla matematyki; 0,5 dla języka obcego nowożytnego; 0,8 dla fizyki albo chemii, albo biologii, albo informatyki.

7. Na podstawie sumy punktów rekrutacyjnych z matematyki, języka obcego nowożytnego oraz fizyki albo chemii, albo biologii, albo informatyki tworzy się listę rankingową kandydatów.

8. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów rekrutacyjnych po przeliczeniu wyników z matur, o zajęciu wyższej pozycji na liście rankingowej decydują lepsze wyniki testu sprawności fizycznej.

9. Po ogłoszeniu listy rankingowej, kierowane na badania do właściwej komisji lekarskiej, podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, są osoby kolejno z listy rankingowej, aż do wypełnienia limitu miejsc na studiach.

10. W przypadku uzyskania negatywnego orzeczenia komisji lekarskiej o posiadaniu zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej, kwalifikowane i kierowane na badania do komisji lekarskiej są kolejne osoby z listy rankingowej, aż do wypełnienia limitu miejsc na studiach.

11. Do służby kandydackiej kwalifikowane są osoby:

1) według kolejności na liście rankingowej, aż do wypełnienia limitu miejsc dla tych osób;

2) według kolejności na liście rankingowej dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, które uzyskały potwierdzone efekty uczenia się odpowiadające minimum 10% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia, aż do wypełnienia limitu miejsc dla tych osób.

12. Kandydaci zostają przyjęci do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej, gdy spełnią następujące kryteria:

1) zdanie testu sprawności fizycznej;

2) zdanie egzaminu z pływania;

3) uzyskanie liczby punktów rekrutacyjnych, po przeliczeniu wyników z matur, wystarczającej na uzyskanie miejsca na liście rankingowej pozwalającego na znalezienie się na liście osób wstępnie zakwalifikowanych;

4) uzyskanie pozytywnego orzeczenia właściwej komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych o posiadaniu zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

13. Warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej jest łączne spełnienie następujących wymogów:

1) złożenie ślubowania;

2) immatrykulacja;

3) ukończenie przeszkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

14. W stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się stosuje się postanowienia właściwej uchwały Senatu SGSP w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się.

15. Do osób, które ubiegają się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, nie stosuje się postanowień ust. 4-8.

16. Liczba osób przyjętych na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekraczać 10% limitu przyjęć na pierwszy rok studiów danego rodzaju studiów.

17. Test sprawności fizycznej:

1) test sprawności fizycznej obejmuje:

a) podciąganie się na drążku,

b) bieg po kopercie,

c) próbę wydolnościową - beep test;

2) wymagania testu sprawności fizycznej określone są w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 672) i rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 2191, z 2015 r. poz. 720, z 2018 r. poz. 673 oraz z 2020 r. poz. 1935).

18. Sprawdzian z pływania na dystansie 50 m:

1) do sprawdzianu dopuszczeni są tylko kandydaci, którzy zaliczyli test sprawności fizycznej;

2) czas maksymalny pokonania dystansu - 60 sek.;

3) pływanie odbywa się na basenie o głębokości 2,25 m i rozpoczyna się wykonaniem skoku do wody;

4) kandydat zostanie zdyskwalifikowany w przypadku:

a) korzystania z pomocy ściany, liny, innego kandydata podczas pływania,

b) braku dotknięcia ściany podczas nawrotu,

c) rezygnacji z pływania,

d) kontuzji uniemożliwiającej kontynuowanie próby,

e) niestawienia się na start.

19. Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.sgsp.edu.pl obsługiwanej przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów, zwany dalej ,,IRK".

20. Indywidualne konto rekrutacyjne w systemie IRK jest głównym źródłem przekazywania kandydatowi informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego. Wiadomości umieszczone na indywidualnym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.

21. Wykaz dokumentów:

1) podanie do Rektora-Komendanta SGSP - formularz wypełniony w systemie IRK;

2) świadectwo dojrzałości (wydane przez OKE) - plik zawierający skan dokumentu należy wczytać do systemu IRK;

3) decyzja w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydana przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się (dotyczy tylko kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się) - plik zawierający skan dokumentu należy wczytać do systemu IRK;

4) zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (treść zaświadczenia musi być zgodna ze wzorem, który zostanie udostępniony do pobrania w indywidualnym koncie kandydata w IRK; zaświadczenie nie może być wystawione wcześniej niż 1 miesiąc przed testem; oryginał zaświadczenia należy przedstawić przy wejściu na test - jest to konieczne, aby wziąć udział w teście) - skan zaświadczenia należy wczytać do systemu IRK;

5) kolorowa fotografia na białym tle (zdjęcie kandydata powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego) - fotografię należy wczytać do systemu IRK.

22. Po wpisaniu kandydata na listę wstępnie zakwalifikowanych, kandydat w wyznaczonym przez Komisję Rekrutacyjną terminie dostarcza do SGSP:

1) podanie do Rektora-Komendanta SGSP - formularz wygenerowany z systemu IRK i własnoręcznie podpisany;

2) oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości - wydany przez OKE;

3) oryginał decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydanej przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się - dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się.

23. Niedostarczenie dokumentów, o których mowa w pkt 22, w terminie wyznaczonym przez Komisję Rekrutacyjną jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.

24. Kandydat legitymujący się dyplomem IB (International Baccalaureate) wprowadzając wyniki egzaminów maturalnych stosuje przeliczenie zgodnie z tabelą:

MATURA IB

NOWA MATURA

MATURA IB

NOWA MATURA

Poziom SL (Standard Level)

Poziom podstawowy

Poziom HL (Higher Level)

Poziom rozszerzony

7

100%

7

100%

6

89%

6

90%

5

75%

5

80%

4

65%

4

70%

3

55%

3

60%

2

45%

2

50%

1

35%

1

40%

25. Kandydat legitymujący się dyplomem EB (European Baccalaureate) wprowadzając wyniki egzaminu maturalnego stosuje przeliczenie - wynik egzaminu (zgodnie ze skalą 1-10) x 10 (do 100 punktów).

26. Kandydat legitymujący się dyplomem IB (International Baccalaureate), który zdawał egzaminy maturalne na poziomie HL oraz kandydat legitymujący się dyplomem EB (European Baccalaureate), który zdawał egzaminy maturalne na poziomie rozszerzonym z przedmiotów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym tylko na poziomie podstawowym, wprowadzając wyniki egzaminów maturalnych stosuje przeliczenie zgodnie z tabelą:

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

Poziom HL

Poziom rozszerzony

Poziom podstawowy

7

8,00-10,00

100%

6

7,00-7,95

90%

5

6,00-6,95

80%

4

5,00-5,95

70%

3

4,00-4,95

60%

2

3,00-3,95

50%

1

1,00-2,95

40%

27. W przypadku języków obcych na dyplomie IB (International Baccalaureate) za SL uznaje się poziom Ab initio oraz poziom B SL, a za HL uznaje się poziomy: Al (HL lub SL), A2 (HL lub SL) oraz B HL.

28. W przypadku języków obcych na dyplomie EB (European Baccalaureate) za poziom podstawowy uznaje się L1, L4 lub L5, za poziom rozszerzony uznaje się Ll+3, L2 lub L3, a za poziom dwujęzyczny - L2+3. Kandydatom, którzy zdali egzamin z języka obcego na poziomie dwujęzycznym, przyznaje się 100% punktów dla poziomu podstawowego i rozszerzonego.

29. W przypadku innych przedmiotów na dyplomie EB (European Baccalaureate): za poziom podstawowy uznaje się 2 lub 3 (liczba godzin tygodniowo), a za poziom rozszerzony uznaje się 4 lub 5 oraz matematykę 5+3 (liczba godzin tygodniowo).

30. Kandydat, który ubiega się o przyjęcie na studia na podstawie wyników matury zagranicznej, zobowiązany jest dostarczyć do Komisji Rekrutacyjnej świadectwo nie później niż do ostatniego dnia rejestracji.

31. Dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu rekrutacji.

32. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego określi Rektor-Komendant SGSP w terminie do dnia 11 kwietnia 2022 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-15
  • Data wejścia w życie: 2021-09-16
  • Data obowiązywania: 2021-09-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe