REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 19

DECYZJA NR 20
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 24 maja 2024 r.

w sprawie niedochodzenia należności budżetu państwa o charakterze cywilnoprawnym, której kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł oraz należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) i art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.2)) w związku z § 3 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 259 oraz z 2022 r. poz. 2846) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W ramach części budżetowych 17 - Administracja publiczna, 42 - Sprawy wewnętrzne, 43 - Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne oraz 80 - Regionalne izby obrachunkowe, wyraża się zgodę na niedochodzenie należności budżetu państwa o charakterze cywilnoprawnym, której kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 złotych, a w przypadku należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1790) - jeżeli jej kwota jest równa świadczeniu pieniężnemu w rozumieniu tej ustawy albo większa od tego świadczenia.

§ 2.

1. Zgoda na niedochodzenie należności, o której mowa w § 1, znajduje zastosowanie w przypadku potwierdzenia, w formie pisemnej, przez kierownika jednostki budżetowej, wystąpienia przesłanek określonych w art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie wysokości i charakteru danej należności oraz okoliczności przemawiających za stwierdzeniem niewspółmierności kosztów jej ewentualnego dochodzenia i egzekucji, a także brakiem możliwości szybkiego wyegzekwowania należności, w tym przez skorzystanie z instytucji, o których mowa w art. 498-505 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610, 1615, 1890 i 1933 oraz z 2024 r. poz. 653).

2. Naruszenie wymogów, o których mowa w ust. 1, równoznaczne będzie z podjęciem decyzji bez podstawy prawnej.

3. Zgoda na niedochodzenie należności, o której mowa w § 1, wraz z pisemnym potwierdzeniem kierownika jednostki budżetowej, o którym mowa w ust. 1, stanowi podstawę dokonania stosownych zmian w ewidencji księgowej.

§ 3.

Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. W. Szczepański


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działami administracji rządowej - administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 738).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-24
  • Data wejścia w życie: 2024-05-25
  • Data obowiązywania: 2024-05-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA