REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 20

ZARZĄDZENIE NR 17
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 24 maja 2024 r.

w sprawie ustanowienia odznaki okolicznościowej Medal Stulecia Powołania Formacji Ochronnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 132 ust. 6 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 325) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Upamiętniając setną rocznicę powołania VIII Brygady Ochronnej w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w 1924 r., ustanawia się odznakę okolicznościową Medal Stulecia Powołania Formacji Ochronnej, zwaną dalej „Odznaką”.

2. Odznakę nadaje się w okresie od dnia 12 czerwca 2024 r. do dnia 11 czerwca 2025 r.

§ 2.

Odznaka ma charakter okolicznościowy i może być nadana osobie w uznaniu osiągnięć w popularyzowaniu tradycji i dokonań Służby Ochrony Państwa.

§ 3.

Odznaka może być nadana tej samej osobie tylko raz.

§ 4.

1. Odznaka ma kształt okrągłego medalu o średnicy 35 mm w kolorze srebrnym, z obustronnie zaznaczoną krawędzią, z uszkiem i kółkiem do zawieszenia na wstążce. Na stronie licowej widnieje wypukły srebrzysty wizerunek orła z herbu Rzeczypospolitej Polskiej z lat 1919-1927 w otoku z wypukłym napisem majuskułowym „SEMPER PARATUS” i „SEMPER FIDELIS” rozdzielonym u góry wypukłymi datami „1924-2024”. Na stronie odwrotnej, w otoku z wypukłym napisem majuskułowym biegnącym od dołu „SŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWA”, jest umieszczony pośrodku trzywierszowy, wypukły napis majuskułowy „100 LAT/W SŁUŻBIE/OJCZYZNY”. Wstążka szerokości 35 mm z rypsu w kolorze ciemnogranatowym z umieszczonymi symetrycznie po brzegach połączonymi prążkami czerwonym i białym, każdy szerokości 3 mm, przy czym prążki czerwone są skrajnymi, oraz dwoma prążkami żółtymi szerokości 2 mm w odległości 6 mm od prążków białych.

2. Wzór Odznaki jest określony w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 5.

Odznakę nadaje, w drodze decyzji, minister właściwy do spraw wewnętrznych, zwany dalej „Ministrem”, z własnej inicjatywy albo na wniosek Komendanta Służby Ochrony Państwa.

§ 6.

1. Wniosek o nadanie Odznaki przedstawia się Ministrowi na co najmniej 30 dni przed planowaną datą wręczenia Odznaki, a w uzasadnionych przypadkach - w krótszym terminie.

2. Wzór wniosku o nadanie odznaki jest określony w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 7.

1. Odznakę wraz z dyplomem wręcza Minister albo, w jego imieniu, Komendant Służby Ochrony Państwa.

2. Wzór dyplomu stwierdzającego nadanie Odznaki jest określony w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 8

. Odznakę wręcza się z okazji święta Służby Ochrony Państwa, świąt państwowych lub podczas oficjalnych uroczystości - w sposób i w okolicznościach zapewniających uroczysty charakter aktu wręczenia, nie później niż sześć miesięcy od dnia jej nadania.

§ 9

. Akt wręczenia Odznaki dokonywany w imieniu Ministra poprzedza się wypowiedzeniem formuły „W imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wręczam Pani/Panu (w przypadku funkcjonariusza należy podać także jego stopień służbowy) Medal Stulecia Powołania Formacji Ochronnej”.

§ 10

. W razie zgubienia albo zniszczenia Odznaki lub dyplomu wtórnych egzemplarzy nie wydaje się.

§ 11

. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. C. Mroczek


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 738).

Załącznik 1. [WZÓR ODZNAKI OKOLICZNOŚCIOWEJ]

Załączniki do zarządzenia nr 17
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 24 maja 2024 r. (poz. 20)

Załącznik nr 1

WZÓR ODZNAKI OKOLICZNOŚCIOWEJ

MEDAL STULECIA POWOŁANIA FORMACJI OCHRONNEJ

image

Załącznik 2. [WZÓR – WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI OKOLICZNOŚCIOWEJ MEDAL STULECIA POWOŁANIA FORMACJI OCHRONNEJ]

Załącznik Nr 2

WZÓRWNIOSEK O NADANIE ODZNAKI OKOLICZNOŚCIOWEJ MEDAL STULECIA POWOŁANIA FORMACJI OCHRONNEJZałącznik 3. [WZÓR DYPLOMU]

Załącznik Nr 3

WZÓR DYPLOMU

image

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-24
  • Data wejścia w życie: 2024-05-25
  • Data obowiązywania: 2024-05-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA