REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 26

ZARZĄDZENIE NR 22
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 7 czerwca 2024 r.

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Sopocie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 799) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Sopocie nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie nr 14 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Sopocie (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. poz. 15, z 2018 r. poz. 58 oraz z 2020 r. poz. 38 i 97).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. W. Szczepański1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 738).

Załącznik 1. [STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Sopocie]

Załącznik do zarządzenia nr 22 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2024 r. (poz. 26)

STATUT

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Sopocie

Rozdział 1.

FIRMA, SIEDZIBA SANATORIUM

§ 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Sopocie otrzymuje nazwę „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Sopocie”.

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Sopocie, zwany dalej „Sanatorium”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą - samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.

3. Sanatorium może używać skróconej nazwy „SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Sopocie”.

§ 2. Siedzibą Sanatorium jest Sopot, ul. Bitwy pod Płowcami 63/65.

§ 3. Sanatorium uzyskało osobowość prawną dnia 16 lipca 1998 r. - z chwilą wpisania do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Sanatorium jest wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000004213. Akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4. Podmiotem tworzącym Sanatorium jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 5. Sanatorium działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598 oraz z 2024 r. poz. 619);

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146);

3) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 151, 1688 i 1692);

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.2));

5) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

6) postanowień niniejszego statutu.

Rozdział 2.

CELE I ZADANIA SANATORIUM

§ 6. Sanatorium powołane jest w celu:

1) wykonywania działalności leczniczej, polegającej na udzielaniu w jednostkach i komórkach organizacyjnych świadczeń zdrowotnych określonych w regulaminie organizacyjnym Sanatorium;

2) realizacji zadań dydaktycznych i badawczych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym z wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

§ 7. Zadania Sanatorium obejmują w szczególności:

1) udzielanie:

a) stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej,

b) ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej,

c) ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;

2) organizowanie turnusów antystresowych i profilaktyczno-rehabilitacyjnych;

3) prowadzenie profilaktycznej opieki zdrowotnej;

4) prowadzenie badań diagnostycznych dla potrzeb leczniczych;

5) zaopatrywanie komórek organizacyjnych Sanatorium w leki, materiały i sprzęt medyczny;

6) prowadzenie działalności w zakresie kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń;

7) organizowanie i prowadzenie szkoleń osób kształcących się w zawodach medycznych i wykonujących zawód medyczny;

8) medyczne zabezpieczenie działań służb podległych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

9) medyczne zabezpieczenie zadań obronnych wykonywanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

10) wykonywanie zadań nałożonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

11) wykonywanie działalności innej niż działalność lecznicza, pod warunkiem, że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.

§ 8. Wykonując zadania Sanatorium współpracuje z podmiotami leczniczymi utworzonymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz z innymi podmiotami leczniczymi, instytutami medycznymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami, jak również z innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej oraz z osobami fizycznymi.

Rozdział 3.

ORGANY I STRUKTURA ORGANIZACYJNA SANATORIUM

§ 9. Organami Sanatorium są:

1) kierownik;

2) rada społeczna.

§ 10. 1. Kierownik kieruje Sanatorium i reprezentuje Sanatorium na zewnątrz.

2. Kierownik wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępców kierownika, głównego księgowego, przełożonej pielęgniarek i kierowników podległych im jednostek lub komórek organizacyjnych określonych w regulaminie organizacyjnym Sanatorium.

3. Zastępcy kierownika i główny księgowy mogą zostać zatrudnieni po zatwierdzeniu kandydatur przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

4. Kierownik ustala zakres czynności zastępców kierownika.

5. W razie nieobecności kierownika zastępuje go, wyznaczony przez kierownika zastępca kierownika.

6. W przypadku jednoczesnej nieobecności kierownika oraz nieobecności lub nieobsadzenia stanowisk zastępcy kierownika minister właściwy do spraw wewnętrznych może wyznaczyć pracownika pełniącego obowiązki kierownika albo zatrudnić w Sanatorium w tym celu inną osobę spełniającą warunki określone w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

7. Jeżeli nieobecność kierownika trwa albo będzie trwała nieprzerwanie dłużej niż 30 dni, minister właściwy do spraw wewnętrznych może wyznaczyć do pełnienia obowiązków kierownika jednego z jego zastępców albo innego pracownika spełniającego warunki określone w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej albo zatrudnić w Sanatorium w tym celu inną osobę spełniającą warunki określone w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

8. W przypadkach określonych w ust. 6 i 7 minister właściwy do spraw wewnętrznych może ustalić wynagrodzenie osoby wyznaczonej albo zatrudnionej w Sanatorium do pełnienia obowiązków kierownika.

§ 11. 1. Kierownik wydaje akty wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Sanatorium, w tym w formie zarządzeń.

2. Akty wewnętrzne, o których mowa w ust. 1, podlegają ewidencji w repertorium zawierającym:

1) oznaczenie aktu, datę wydania oraz tytuł;

2) numer/rok;

3) datę wejścia w życie;

4) imię i nazwisko podpisującego akt.

§ 12. 1. W Sanatorium działa rada społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz organem doradczym kierownika.

2. Kadencja rady społecznej trwa 4 lata.

3. W skład rady społecznej wchodzą:

1) przewodniczący - przedstawiciel ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

2) członkowie:

a) przedstawiciel Policji,

b) przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej,

c) przedstawiciel Straży Granicznej,

d) przedstawiciel Służby Więziennej,

e) przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej,

f) przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,

g) przedstawiciel ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

§ 13. 1. Członków rady społecznej oraz jej przewodniczącego powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.

2. Członków rady społecznej będących przedstawicielami: Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, minister właściwy do spraw wewnętrznych powołuje po zasięgnięciu opinii odpowiednio: Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

3. Członek rady społecznej może zostać odwołany przed upływem kadencji w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

1) rezygnacji z członkostwa w radzie społecznej;

2) wniosku podmiotu, którego jest przedstawicielem;

3) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie;

4) braku możliwości uczestniczenia w posiedzeniach rady społecznej z uwagi na stan zdrowia;

5) nieusprawiedliwionej nieobecności na dwóch kolejnych posiedzeniach rady społecznej;

6) zwolnienia ze służby lub pracy albo przeniesienia służbowego, które uniemożliwia uczestniczenie w posiedzeniach rady społecznej;

7) zatrudnienia lub innej formy współpracy z podmiotami leczniczymi konkurującymi z Sanatorium na rynku usług medycznych;

8) negatywnej oceny wykonywania obowiązków członka rady społecznej;

9) zmiany okoliczności uzasadniających powołanie, w tym stwierdzenia braku przydatności podyktowanej niewystarczającą wiedzą w sferze związanej z ochroną zdrowia lub w przypadku wskazania nowego przedstawiciela do składu rady społecznej.

4. Przewodniczący rady społecznej może zostać odwołany przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych ze składu rady społecznej w każdym czasie.

5. Członkostwo w radzie społecznej wygasa na skutek śmierci członka rady społecznej.

6. W przypadku odwołania albo śmierci członka rady społecznej przed upływem kadencji rady społecznej minister właściwy do spraw wewnętrznych, z inicjatywy własnej lub podmiotu, którego ten członek był przedstawicielem, uzupełnia skład rady społecznej na daną kadencję.

§ 14. Do zadań rady społecznej należy:

1) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Sanatorium,

b) zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego przez Sanatorium,

c) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności Sanatorium,

d) przyznawania kierownikowi nagród,

e) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie Sanatorium z kierownikiem - z własnej inicjatywy lub na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

2) przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego oraz ich zmian,

b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

c) kredytów bankowych i pożyczek,

d) dotacji,

e) podziału zysku,

f) zbycia aktywów trwałych Sanatorium oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego przez Sanatorium,

g) regulaminu organizacyjnego;

3) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej przez Sanatorium;

4) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

5) uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;

6) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i w statucie Sanatorium.

§ 15. Od uchwały rady społecznej kierownikowi przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

§ 16. Spory wynikłe między kierownikiem a radą społeczną rozstrzyga minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 17. Strukturę organizacyjną Sanatorium stanowi:

1) „Sanatorium”, w którym są udzielane świadczenia zdrowotne z zakresu stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe;

2) „Przychodnia”, w której są udzielane świadczenia zdrowotne z zakresu ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

a) lecznictwo uzdrowiskowe,

b) rehabilitacja lecznicza,

c) ambulatoryjna opieka specjalistyczna;

3) „Rehabilitacja”, w której są udzielane świadczenia zdrowotne z zakresu stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych w rodzaju rehabilitacja lecznicza;

4) komórki administracyjno-gospodarcze.

Rozdział 4.

GOSPODARKA FINANSOWA SANATORIUM

§ 18. Sanatorium prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.

§ 19. 1. Podstawą gospodarki finansowej Sanatorium jest plan finansowy ustalany przez kierownika.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych zatwierdza sprawozdanie finansowe.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonuje wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych zatwierdza propozycję kierownika dotyczącą podziału zysku oraz sposobu pokrycia straty.

5. Sanatorium pokrywa we własnym zakresie stratę netto.

§ 20. 1. Sanatorium jest utrzymywane ze środków finansowych pochodzących z realizacji umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawieranych z:

1) publicznymi i niepublicznymi dysponentami środków finansowych na ochronę zdrowia;

2) osobami fizycznymi.

2. Sanatorium może uzyskiwać środki finansowe zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

§ 21. Sanatorium jest obowiązane uzyskać zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych w szczególności na:

1) zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Sanatorium;

2) zmiany związane z rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności Sanatorium;

3) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki przez Sanatorium;

4) zakup lub przyjęcie darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego o jednostkowej wartości początkowej przekraczającej 100 000 zł;

5) nabycie na rzecz Sanatorium aktywów trwałych o jednostkowej wartości przekraczającej 100 000 zł;

6) zawieranie umów zlecenia na czas dłuższy niż 12 miesięcy oraz umów zlecenia i umów o dzieło, których wartość przekracza 100 000 zł w roku, z wyłączeniem umów w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych;

7) prowadzenie działalności innej niż działalność lecznicza;

8) zmianę wierzyciela Sanatorium.

§ 22. Sanatorium prowadzi wydzieloną działalność inną niż działalność lecznicza w zakresie:

1) oddawania w najem lub dzierżawę aktywów trwałych, zbędnych na cele działalności statutowej Sanatorium;

2) organizowanie konferencji;

3) prowadzenia parkingu;

4) wypożyczania sprzętu turystycznego;

5) sprzedaży posiłków;

6) działalności hotelowej.


2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-10
  • Data wejścia w życie: 2024-06-10
  • Data obowiązywania: 2024-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA