REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 41

DECYZJA NR 31
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 9 lipca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia Statutu Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowego Instytutu Badawczego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2024 r. poz. 534) postanawia się, co następuje:

§ 1.

1. Zatwierdza się Statut Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowego Instytutu Badawczego.

2. Statut, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia2).

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. C. Mroczek


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 738).

2) Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją nr 1 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowego Instytutu Badawczego (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. poz. 1).

Załącznik 1. [STATUT CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ im. JÓZEFA TULISZKOWSKIEGO – PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO]

Załącznik do decyzji nr 31 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 9 lipca 2024 r. (poz. 41)

STATUT CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ im. JÓZEFA TULISZKOWSKIEGO - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy, zwane dalej „Instytutem”, działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, zwanej dalej „ustawą”;

2) ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej;

3) ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej;

4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

5) Statutu zatwierdzonego decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;

6) Planu działalności Instytutu.

§ 2. 1. Instytut jest jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej.

2. Instytut posiada osobowość prawną i jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000149404.

3. Siedzibą Instytutu jest Józefów koło Otwocka, ul. Nadwiślańska 213, województwo mazowieckie.

4. Instytut, obok nazwy „Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy”, używa nazwy skróconej „Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy” lub skrótu „CNBOP-PIB”.

5. Instytut ma prawo używania okrągłej pieczęci z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą w otoku „Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy”.

§ 3. 1. Organem sprawującym nadzór nad Instytutem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

2. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej sprawuje bezpośredni nadzór nad Instytutem w zakresie wykonywania przez Instytut zadań jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 2

Przedmiot i zakres działania

§ 4. 1. Przedmiotem działalności Instytutu jest:

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych;

2) przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki;

3) wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych;

4) prowadzenie procesów dopuszczenia, certyfikacji, europejskich i krajowych ocen technicznych oraz działalności normalizacyjnej;

5) wykonywanie analiz, opinii, ekspertyz, ocen stanu i rozwoju;

6) prowadzenie i rozwijanie baz danych związanych z przedmiotem działania Instytutu;

7) prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej, edukacyjnej, informacyjnej, upowszechniającej wyniki prac i usługowej;

8) nadawanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego zgodnie z posiadanymi uprawnieniami w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka;

9) projektowanie i wytwarzanie aparatury i urządzeń badawczych w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi;

10) wytwarzanie prototypów urządzeń i instalacji na potrzeby prowadzonych prac naukowych, badawczych i rozwojowych;

11) prowadzenie badań i analiz technicznych, opracowywanie opinii i ekspertyz, w tym będących przedmiotem działania Instytutu, oraz działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.

2. Przedmiot działania Instytutu, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, obejmuje:

1) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;

2) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;

3) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;

4) 84.25.Z Ochronę przeciwpożarową;

5) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

6) 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;

7) 58.19.Z Pozostałą działalność wydawniczą;

8) 62.01.Z Działalność związaną z oprogramowaniem;

9) 58.11.Z Wydawanie książek;

10) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;

11) 18.12.Z Pozostałe drukowanie;

12) 18.20.Z Reprodukcję zapisanych nośników informacji;

13) 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie;

14) 56.29.Z Pozostałą usługową działalność gastronomiczną;

15) 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;

16) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

§ 5. 1. Zakres działalności Instytutu obejmuje zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa państwa, ochrony przeciwpożarowej, inżynierii środowiska, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej.

2. Do zadań Instytutu należy:

1) wydawanie, zmiana, cofanie i kontrola dopuszczeń do użytkowania wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu, oraz do prowadzenia działań ratowniczych, a także wyrobów stanowiących podręczny sprzęt gaśniczy, które mogą być stosowane wyłącznie po uprzednim uzyskaniu dopuszczenia do użytkowania;

2) prowadzenie działalności w zakresie badań, certyfikacji wyrobów i usług oraz wydawania europejskich i krajowych ocen technicznych;

3) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, podmiotami ochrony ludności i obrony cywilnej w obszarze działania Instytutu;

4) współpraca z administracją rządową i samorządową w obszarze działania Instytutu;

5) współpraca z Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie działania Instytutu;

6) współpraca z przedsiębiorcami i stowarzyszeniami producentów w zakresie prac prowadzonych przez Instytut;

7) współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi, uczelniami, organizacjami technicznymi, towarzystwami ubezpieczeniowymi i innymi podmiotami w zakresie prac prowadzonych przez Instytut;

8) opracowywanie analiz oraz ocen stanu i rozwoju na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa państwa, w szczególności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, inżynierii środowiska, ochrony ludności, a także wytyczanie kierunków rozwoju;

9) opracowywanie i opiniowanie wymagań oraz kryteriów technicznych, a także współudział w pracach normalizacyjnych;

10) współudział w tworzeniu i opiniowaniu projektów aktów prawnych;

11) doradztwo, wykonywanie ekspertyz, w tym sądowych, prac doświadczalnych i technicznych;

12) upowszechnianie wyników prac prowadzonych przez Instytut oraz propagowanie wiedzy;

13) prowadzenie działalności wydawniczej, w szczególności związanej z pracami prowadzonymi przez Instytut;

14) prowadzenie działalności w zakresie szkoleń, informacji naukowej i technicznej w obszarze działania Instytutu;

15) organizacja seminariów, sympozjów, konferencji, warsztatów i wystaw krajowych i zagranicznych;

16) edukacja powszechna dla bezpieczeństwa;

17) prowadzenie działalności gospodarczej i usługowej na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych;

18) specjalizacja i podnoszenie kwalifikacji naukowych i zawodowych pracowników Instytutu;

19) wykonywanie innych prac zleconych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

3. Instytut może przystępować do organizacji i stowarzyszeń naukowych lub inicjować ich powstanie.

Rozdział 3

Organy Instytutu i tryb ich pracy

§ 6. Organami Instytutu są:

1) Dyrektor;

2) Rada Naukowa.

§ 7. 1. Dyrektora powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych, na zasadach i w trybie określonych w ustawie.

2. Zastępców Dyrektora, w liczbie nie mniejszej niż dwóch, powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych po zasięgnięciu opinii Dyrektora, z tym że Zastępcę Dyrektora do spraw naukowych minister właściwy do spraw wewnętrznych powołuje po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.

3. W akcie o powołaniu Dyrektora oraz Zastępców Dyrektora minister właściwy do spraw wewnętrznych określa wysokość ich wynagrodzenia, z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie.

§ 8. 1. Dyrektor kieruje Instytutem i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Dyrektor jest upoważniony do dokonywania samodzielnie czynności prawnych w imieniu Instytutu.

3. Dyrektor w ramach organizacji i funkcjonowania Instytutu wydaje polecenia, decyzje i zarządzenia oraz współdziała z Radą Naukową.

4. Dyrektor może ustanawiać i odwoływać pełnomocników Instytutu do realizacji zadań Instytutu, określając w pełnomocnictwie czas, zakres i sposób realizacji powierzonych im zadań.

5. Zastępcy Dyrektora oraz pełnomocnicy Instytutu działają w granicach ich umocowania.

6. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej.

§ 9. 1. Posiedzenie Rady Naukowej zwołuje Przewodniczący Rady Naukowej z własnej inicjatywy lub na wniosek Dyrektora, z tym, że pierwsze posiedzenie Rady Naukowej zwołuje i do czasu wyłonienia Przewodniczącego Rady Naukowej przewodniczy mu Dyrektor.

2. Rada Naukowa na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera w głosowaniu tajnym Przewodniczącego i jego Zastępcę oraz w głosowaniu jawnym Sekretarza Rady Naukowej.

3. Posiedzenia Rady Naukowej zwoływane są co najmniej 2 razy w roku.

4. Posiedzenia Rady Naukowej prowadzi Przewodniczący Rady Naukowej lub jego Zastępca.

5. Porządek obrad posiedzeń Rady Naukowej ustala jej Przewodniczący lub jego Zastępca.

6. Do prawomocności uchwał Rady Naukowej niezbędna jest obecność co najmniej połowy członków Rady Naukowej, w tym jej Przewodniczącego lub jego Zastępcy.

7. Uchwały Rady Naukowej zapadają zwykłą większością głosów.

8. Z każdego posiedzenia Rady Naukowej sporządza się protokół.

9. Rada Naukowa działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Rady Naukowej.

10. W skład Rady Naukowej wchodzi 12 członków, w tym:

1) 6 osób będących pracownikami naukowymi i badawczo-technicznymi Instytutu;

2) 6 osób spoza Instytutu, które powołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.

11. W skład Rady Naukowej, niezależnie od członków wymienionych w ust. 10, wchodzą również:

1) Dyrektor, Zastępcy Dyrektora oraz Główny Księgowy, jeżeli spełniają wymagania określone w art. 30 ust. 3 ustawy, z prawem głosu w sprawach, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 12-14 ustawy;

2) przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki z prawem głosu w sprawach, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1, 4, 5-11 i 17-20 ustawy.

12. Liczba miejsc w Radzie Naukowej przeznaczona dla pracowników Instytutu posiadających na dzień wyborów stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego lub tytuł profesora, nie może być większa niż 4, w tym nie więcej niż 2 miejsca przysługują pracownikom posiadającym stopień naukowy doktora habilitowanego albo tytuł profesora.

13. Liczba miejsc w Radzie Naukowej przeznaczona dla pracowników badawczo-technicznych nie może być mniejsza niż 2.

14. Osoby ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub tytułem profesora, zatrudnione w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy nie krócej niż rok przed dniem rozpoczęcia procedury powołania Rady Naukowej, wchodzą w jej skład, jeżeli ich liczba nie przekroczy liczby należnych im miejsc w Radzie Naukowej. Jeżeli liczba tych osób przekracza liczbę należnych miejsc w Radzie Naukowej, przeprowadza się wybory, o których mowa w ust. 15.

15. Pozostali członkowie Rady Naukowej, będący pracownikami Instytutu, są wybierani spośród pracowników naukowych nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego albo tytułu profesora oraz pracowników badawczo-technicznych przez pracowników Instytutu w głosowaniu tajnym na okres 4 lat. W skład Rady Naukowej wchodzą osoby, które w głosowaniu otrzymają kolejno największą liczbę głosów.

§ 10. 1. Zatrudnienie pracownika naukowego jest poprzedzone konkursem, który ogłaszany jest przez Dyrektora.

2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się:

1) na stronie internetowej Instytutu;

2) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;

3) na stronie internetowej Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców, przeznaczonym do publikacji ofert pracy naukowców.

3. Ogłoszenie o konkursie może być zamieszczone również w prasie krajowej lub zagranicznej oraz na innych stronach internetowych.

4. W ogłoszeniu o konkursie podaje się w szczególności nazwę stanowiska, którego konkurs dotyczy, wymagania stawiane kandydatowi, wykaz dokumentów, które kandydat powinien złożyć oraz termin składania dokumentów.

5. Dyrektor powołuje spośród pracowników Instytutu komisję konkursową i wyznacza jej przewodniczącego. Komisja konkursowa liczy co najmniej 3 członków.

6. Komisja konkursowa rozpatruje kandydatury zgłoszone do konkursu po zapoznaniu się z przedstawioną przez kandydatów dokumentacją.

7. Komisja konkursowa przeprowadza rozmowy z kandydatami, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie, a następnie przedkłada Dyrektorowi do akceptacji wybranego kandydata. Po akceptacji kandydata jego kwalifikacje podlegają zaopiniowaniu przez Radę Naukową.

8. Jeżeli komisja konkursowa stwierdzi, że żaden z kandydatów nie spełnia postawionych wymagań, konkurs pozostaje nierozstrzygnięty. W takiej sytuacji Dyrektor może ogłosić nowy konkurs na dane stanowisko.

9. Dyrektor nie zatrudnia kandydata wskazanego przez komisję konkursową jeżeli Rada Naukowa wyrazi negatywną opinię o kandydacie, a także może zrezygnować z zatrudnienia kandydata. W takim wypadku ogłasza się nowy konkurs.

§ 11. 1. W Instytucie powołuje się Komisję Dyscyplinarną.

2. Komisja Dyscyplinarna orzeka w pierwszej instancji w sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych i badawczo-technicznych.

3. Komisja Dyscyplinarna pochodzi z wyboru.

4. Wybory organizuje i przeprowadza dział Instytutu właściwy do spraw pracowniczych i organizacyjnych.

5. Czynne prawo wyborcze przysługuje Dyrektorowi, Zastępcom Dyrektora, pracownikom naukowym, badawczo-technicznym, inżynieryjno-technicznym.

6. Wyborcy głosują w głosowaniu tajnym.

7. Kandydatami do Komisji Dyscyplinarnej są pracownicy naukowi i badawczo-techniczni, którzy uzyskali najwyższą liczbę głosów.

8. Komisję Dyscyplinarną powołuje Dyrektor na podstawie wyników głosowania.

9. Komisja Dyscyplinarna składa się z 3 członków, przy czym co najmniej 1 członek jest pracownikiem naukowym.

10. Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej wybiera Dyrektor, uwzględniając stanowisko służbowe oraz liczbę oddanych głosów.

11. Organem odwoławczym od orzeczeń wydanych w pierwszej instancji przez Komisję Dyscyplinarną jest Komisja Dyscyplinarna do spraw pracowników naukowych i badawczo-technicznych instytutów przy ministrze właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

Rozdział 4

Ciała doradcze i opiniodawcze Dyrektora

§ 12. 1. Dyrektor może powołać sekretarza naukowego.

2. Do zadań sekretarza naukowego należy:

1) przygotowywanie planów i sprawozdań merytorycznych z działalności naukowej Instytutu;

2) opracowywanie założeń i przygotowywanie szczegółowych programów badawczych realizowanych na rzecz ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

3) prowadzenie działań na rzecz wspierania rozwoju kadry naukowej, opiniowanie przygotowywanej dokumentacji awansowej;

4) organizowanie corocznych seminariów, przyjmowanie nowych tematów i rozliczanie realizowanych tematów badawczych;

5) nadzór nad działalnością wydawniczą w Instytucie.

§ 13. 1. Dyrektor może powołać ciała doradcze i opiniodawcze w liczbie nie większej niż 5, w tym Kolegium Dyrektora.

2. Kolegium Dyrektora opiniuje i doradza w szczególności w zakresie ustalania planów działalności i gospodarki finansowej Instytutu.

3. Skład Kolegium Dyrektora oraz szczegółowy zakres jego działania określa Regulamin Organizacyjny Instytutu.

4. Skład i zakres działania innych ciał doradczych i opiniodawczych Dyrektor określa w drodze zarządzenia.

Rozdział 5

Struktura organizacyjna

§ 14. 1. Strukturę organizacyjną Instytutu, w tym tryb pracy jego komórek organizacyjnych, określa Regulamin Organizacyjny Instytutu ustalony przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej i zakładowych organizacji związkowych.

2. Struktura organizacyjna jest uaktualniana w wyniku badania jej przydatności pod względem efektywności realizowanych zadań, sprawnego zarządzania Instytutem oraz uzyskiwania optymalnych efektów ekonomicznych.

3. Tryb pracy komórek organizacyjnych oraz strukturę organizacyjną Instytutu, w tym podział czynności i odpowiedzialność osób pełniących funkcje kierownicze i samodzielne w Instytucie określa Regulamin Organizacyjny Instytutu.

Rozdział 6

Gospodarka finansowa Instytutu

§ 15. 1. Instytut prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.

2. Podstawą gospodarki finansowej Instytutu jest Roczny Plan Finansowy ustalany przez Dyrektora, po zaopiniowaniu przez Radę Naukową.

3. Roczny Plan Finansowy obejmuje realizację zadań z zakresu działania Instytutu.

§ 16. Instytut tworzy fundusze i dysponuje nimi na zasadach określonych w ustawie oraz odrębnych przepisach.

Rozdział 7

Przepis końcowy

§ 17. Statut wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-07-10
  • Data wejścia w życie: 2024-07-11
  • Data obowiązywania: 2024-07-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA