Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 30

ZARZĄDZENIE NR 23
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 1 lipca 2022 r.

w sprawie Rady Produkcji Ekologicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Tworzy się Radę Produkcji Ekologicznej, zwaną dalej "Radą".

2. Rada jest organem pomocniczym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwanego dalej "Ministrem".

§ 2.

Do zadań Rady należy:

1) opiniowanie, konsultowanie i przedstawianie propozycji rozwiązań systemowych w rolnictwie ekologicznym, w szczególności w obszarze produkcji i przetwórstwa ekologicznego oraz zgłaszanie inicjatyw w tym zakresie;

2) wspieranie przedsięwzięć służących rozwojowi produkcji ekologicznej;

3) opiniowanie, konsultowanie i przedstawianie propozycji rozwiązań, działań oraz realizacji celów wskazanych w Ramowym Planie Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2021- 2027.

§ 3.

1. W skład Rady wchodzą:

1) przewodniczący Rady - członek Rady wyznaczony przez Ministra spośród jej członków;

2) zastępca przewodniczącego Rady - członek Rady wyznaczony przez Ministra spośród jej członków;

3) przedstawiciel jednostek podległych Ministrowi lub nadzorowanych przez Ministra wyznaczony przez Ministra;

4) zaproszeni przez Ministra do udziału w pracach Rady:

a) przedstawiciel uczelni wyższych,

b) szesnastu przedstawicieli organizacji branżowych działających w rolnictwie ekologicznym w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej "organizacjami branżowymi",

c) dwóch przedstawicieli upoważnionych jednostek certyfikujących produkcję ekologiczną w Rzeczypospolitej Polskiej wskazanych jednogłośnie przez wszystkie te jednostki.

2. Członków Rady powołuje Minister.

3. Powołanie członków Rady, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. b, odbywa się zgodnie z następującą procedurą:

1) Minister ogłasza nabór do składu Rady;

2) każda z zainteresowanych udziałem w pracach Rady organizacji branżowych przekazuje Ministrowi dane wyznaczonego przez siebie kandydata na członka Rady w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze, o którym mowa w pkt 1;

3) Minister przekazuje organizacjom branżowym, które wyznaczyły kandydatów na członków Rady, zbiorczą listę wyznaczonych przez te organizacje kandydatów na członków Rady;

4) spośród kandydatów na członków Rady wymienionych na liście, o której mowa w pkt 3, organizacje branżowe, które wyznaczyły kandydatów na członków Rady, wskazują, w drodze głosowania, w którym każdej z tych organizacji przysługują dwa głosy, po dwóch kandydatów na członków Rady;

5) Minister powołuje na członków Rady kandydatów, którzy w głosowaniu, o którym mowa w pkt 4, otrzymali największą liczbę głosów.

4. Minister może odwołać członka Rady.

5. W przypadku odwołania członka Rady, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. b, do uzupełnienia składu Rady stosuje się odpowiednio przepisy ust. 3.

6. W pracach Rady mogą brać udział, z głosem doradczym, inne osoby, niebędące członkami Rady, zaproszone przez Ministra, w szczególności eksperci właściwi w sprawach należących do zadań Rady.

§ 4.

1. Do zadań przewodniczącego Rady należy w szczególności:

1) kierowanie pracami Rady;

2) planowanie i organizowanie prac Rady;

3) reprezentowanie Rady na zewnątrz.

2. W razie nieobecności przewodniczącego Rady lub czasowej niemożności wykonywania przez niego zadań, zadania określone w ust. 1 wykonuje zastępca przewodniczącego Rady.

§ 5.

1. Rada obraduje na posiedzeniach.

2. Posiedzenia Rady zwołuje Minister, z własnej inicjatywy lub na wniosek przewodniczącego Rady, i ustala porządek posiedzenia Rady.

3. Rada może prowadzić prace i podejmować decyzje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Decyzję o przeprowadzeniu posiedzenia Rady z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej podejmuje Minister.

4. Z posiedzeń Rady sporządza się protokół.

5. Protokół podpisuje przewodniczący Rady.

§ 6.

1. Rada podejmuje decyzje w drodze uchwały zwykłą większością głosów.

2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Rady.

3. Uchwały Rady podpisuje przewodniczący Rady.

§ 7.

1. Za udział w pracach Rady nie przysługuje wynagrodzenie.

2. Członkom Rady oraz osobom zaproszonym do udziału w pracach Rady przysługuje zwrot kosztów podróży na posiedzenie do wysokości równowartości kosztów podróży pociągiem w wagonie klasy 2.

3. Osoby, o których mowa w ust. 2, są obowiązane rozliczyć koszty podróży w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży.

4. Koszty funkcjonowania Rady są pokrywane ze środków budżetowych z części 32 - Rolnictwo, dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej.

§ 8.

Obsługę organizacyjną i techniczno-biurową Rady zapewnia komórka organizacyjna w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi właściwa w sprawach rolnictwa ekologicznego i jakości żywności.

§ 9.

Znosi się Radę Rolnictwa i Produkcji Ekologicznej powołaną zarządzeniem nr 29 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2018 r. w sprawie powołania Rady Rolnictwa i Produkcji Ekologicznej.

§ 10.

Traci moc zarządzenie nr 34 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie Rady Rolnictwa i Produkcji Ekologicznej (Dz. Urz. Min. Rol. i Roz. Wsi poz. 40 oraz z 2021 r. poz. 41).

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. R. Romanowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-07-01
  • Data wejścia w życie: 2022-07-02
  • Data obowiązywania: 2022-07-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe