REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 59

ZARZĄDZENIE NR 38
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 3 października 2022 r.

w sprawie ustanowienia zasad i procedur dotyczących systemu reform i inwestycji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1.

Przepisy ogólne

§ 1.

Zarządzenie określa zasady i procedury dotyczące systemu reform i inwestycji „Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności", za które odpowiada Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w tym:

1) programowania, wdrażania reform i inwestycji oraz realizacji zasady partnerstwa;

2) finansowania przedsięwzięć objętych wsparciem w ramach inwestycji, w tym zapobiegania nadużyciom i unikania podwójnego finansowania, a także zapobiegania konfliktowi interesów, korupcji i nadużyciom finansowym;

3) monitorowania i sprawozdawczości z realizacji reform, inwestycji, kamieni milowych i wskaźników planu rozwojowego;

4) kontroli i audytu reform, inwestycji, kamieni milowych i wskaźników planu rozwojowego;

5) promocji i informacji.

§ 2.

Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1) Minister - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

2) Ministerstwo - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

3) GIJHARS - Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;

4) inwestycja - inwestycję w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (Dz. Urz. UE L 57 z 18.02.2021, str. 17), zwanego dalej „rozporządzeniem 2021/241", odpowiadającą inwestycji, programowi, projektowi, projektowi indywidualnemu, działaniu lub ich zespołowi, wskazanym w ramach planu rozwojowego, zmierzającą do osiągnięcia założonego celu określonego wskaźnikami, z określonym początkiem i końcem realizacji;

5) inwestycja A1.4.1. - inwestycję pn. A1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu;

6) inwestycja A2.4.1. - inwestycję pn. A2.4.1. Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego;

7) inwestycja B3.1.1. - inwestycję pn. B3.1.1. Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodnościekową na obszarach wiejskich;

8) inwestycja B3.3.1. - inwestycję pn. B3.3.1. Inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich;

9) instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji (IOI) - Ministra, któremu zgodnie z planem rozwojowym zostało powierzone zadanie realizacji inwestycji;

10) instytucja odpowiedzialna za realizację reformy (IOR) - Ministra, któremu zgodnie z planem rozwojowym zostało powierzone zadanie realizacji reformy;

11) instytucja koordynująca (IK KPO) - Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej;

12) jednostka wspierająca plan rozwojowy (JW) - Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, której została powierzona realizacja części zadań w ramach inwestycji;

13) kamienie milowe - kamienie milowe w rozumieniu art. 2 pkt 4 rozporządzenia 2021/241;

14) ostateczny odbiorca wsparcia - podmiot realizujący przedsięwzięcie objęte wsparciem z planu rozwojowego;

15) PFR - Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;

16) plan rozwojowy (KPO) - plan rozwojowy „Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności", o którym mowa w rozdziale 2aa ustawy;

17) podwójne finansowanie - deklarowanie do rozliczenia w ramach planu rozwojowego wydatków zadeklarowanych wcześniej w ramach tego planu lub jako wydatki kwalifikowalne w innych programach unijnych;

18) porozumienie o realizacji reform/inwestycji w ramach planu rozwojowego - porozumienie, o którym mowa w art. 14le ust. 2 pkt 2 ustawy;

19) przedsięwzięcie - element inwestycji realizowany przez ostatecznego odbiorcę wsparcia, zmierzający do osiągnięcia założonego celu określonego wskaźnikami, z określonym początkiem i końcem realizacji;

20) reforma - reformę w rozumieniu rozporządzenia 2021/241, zmierzającą do osiągnięcia założonego celu określonego kamieniami milowymi, w dziedzinie objętej określonym działem lub działami administracji rządowej;

21) reforma A1.4. - reformę pn. A1.4. Reforma na rzecz poprawienia warunków konkurencyjności i ochrony producentów/konsumentów w sektorze rolnym;

22) reforma A2.4. - reformę pn. A2.4. Wzmocnienie mechanizmów współpracy pomiędzy sektorem nauki oraz przemysłem;

23) reforma B3.1. - reformę pn. B3.1. Wsparcie zrównoważonej gospodarki wodnościekowej na obszarach wiejskich;

24) reforma B3.3. - reformę pn. B3.3. Wsparcie dla zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi w rolnictwie i na obszarach wiejskich;

25) system PFR - system informatyczny wraz z powiązanym środowiskiem teleinformatycznym, udostępniony Ministerstwu przez PFR;

26) system teleinformatyczny (system CST2021) - system teleinformatyczny służący wymianie danych dotyczących inwestycji między instytucją odpowiedzialną za realizację reformy lub instytucją odpowiedzialną za realizację inwestycji a ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego, udostępniony przez tego ministra;

27) ustawa - ustawę z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 oraz z 2022 r. poz. 1079 i 1846);

28) wnioskodawca - podmiot ubiegający się o objęcie przedsięwzięcia wsparciem w ramach planu rozwojowego;

29) wskaźniki - wartości docelowe w rozumieniu art. 2 pkt 4 rozporządzenia 2021/241;

30) wsparcie - wsparcie finansowe udzielone na realizację przedsięwzięcia z publicznych środków Unii Europejskiej w formie zaliczki lub refundacji części kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia, poniesionych lub opłaconych przez ostatecznego odbiorcę wsparcia w wysokości oraz zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 14lc ust. 4 ustawy i umowie o objęciu przedsięwzięcia wsparciem w ramach planu rozwojowego;

31) wytyczne - wytyczne opracowane na podstawie art. 14le ust. 2 pkt 4 ustawy.

Rozdział 2.

Zasady dotyczące programowania i wdrażania reform i inwestycji

§ 3.

1. Procedurę procesu programowania, wdrażania reform i inwestycji lub ich części określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. W zakresie określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia Departament Strategii i Rozwoju odpowiada za:

1) koordynację współpracy z instytucją koordynującą w opracowaniu i aktualizacji planu rozwojowego w części, za którą odpowiada Minister;

2) koordynację udziału Ministerstwa w uzgodnieniach z Komisją Europejską w zakresie reform i inwestycji planu rozwojowego, za które odpowiada Minister;

3) przygotowanie w uzgodnieniu z departamentami wskazanymi w § 4 wzoru umowy zawieranej z ostatecznym odbiorcą wsparcia.

§ 4.

Za prawidłową realizację inwestycji lub części inwestycji i osiągnięcie wskaźnika odpowiadają odpowiednio:

1) Departament Rynków Rolnych w odniesieniu do inwestycji A1.4.1., z wyłączeniem wsparcia, o którym mowa w pkt 2 i 3;

2) Departament Płatności Bezpośrednich w odniesieniu do części inwestycji A1.4.1. dotyczącej wsparcia wymiany pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest;

3) Departament Innowacji, Cyfryzacji i Transferu Wiedzy w odniesieniu do części inwestycji A1.4.1. dotyczącej wsparcia rolnictwa 4.0.;

4) Departament Innowacji, Cyfryzacji i Transferu Wiedzy w odniesieniu do inwestycji A2.4.1., z wyłączeniem wsparcia, o którym mowa w pkt 5 i 6;

5) Departament Hodowli i Ochrony Roślin w odniesieniu do części inwestycji A2.4.1. dotyczącej rozbudowy publicznego zaplecza analityczno-laboratoryjnego w sektorze hodowli roślin;

6) Departament Rolnictwa Ekologicznego i Jakości Żywności w odniesieniu do części inwestycji A2.4.1. dotyczącej wsparcia dotyczącego infrastruktury analityczno-laboratoryjnej GIJHARS;

7) Departament Nieruchomości i Infrastruktury Wsi w odniesieniu do inwestycji B3.1.1. i B3.3.1.

§ 5.

Za prawidłową realizację reformy lub jej części i osiągnięcie kamieni milowych zgodnie z terminami i zakresem reformy, określonymi w załączniku nr 1 do porozumienia o realizacji reform/inwestycji w ramach planu rozwojowego, odpowiadają odpowiednio:

1) Departament Rynków Rolnych w odniesieniu do reformy A1.4.;

2) Departament Innowacji, Cyfryzacji i Transferu Wiedzy w odniesieniu do części reformy A2.4., za którą odpowiada Minister;

3) Departament Nieruchomości i Infrastruktury Wsi w odniesieniu do części reformy B3.1., za którą odpowiada Minister i reformy B3.3.

Rozdział 3.

Zasady dotyczące finansowania przedsięwzięć objętych wsparciem

§ 6.

Procedurę finansowania przedsięwzięć i inwestycji objętych wsparciem z planu rozwojowego określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 7.

W zakresie określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia Departament Budżetu odpowiada za:

1) wprowadzanie do systemu PFR zleceń wypłat na realizację przedsięwzięć w ramach inwestycji A2.4.1. oraz sporządzenie prognoz łącznej wartości zleceń wypłat, modyfikację lub usunięcie zleceń wypłat, realizowanie zwrotu środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć w ramach inwestycji A2.4.1.;

2) przygotowanie dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego do 20. dnia każdego miesiąca zapotrzebowania na środki, o którym mowa w art. 14lq ust. 5 pkt 2 ustawy, na następny miesiąc oraz prognozy zapotrzebowania na kolejne dwa miesiące;

3) przedkładanie ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego informacji niezbędnych do:

a) opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej lub aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa,

b) opracowania sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej, o którym mowa w art. 182 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964).

§ 8.

Realizację zadań określonych w § 7 Departament Budżetu prowadzi na podstawie danych przekazanych przez departamenty, o których mowa w § 4.

§ 9.

1. W zakresie określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia Departament Strategii i Rozwoju odpowiada za:

1) koordynację prac związanych z przygotowaniem informacji do wniosku o płatność składanego do Komisji Europejskiej w odniesieniu do reform i inwestycji, za które odpowiada Minister;

2) koordynację prac związanych z przygotowaniem lub zmianą porozumienia o realizacji reform/inwestycji w ramach planu rozwojowego;

3) koordynację prac związanych z przygotowaniem lub zmianą umowy finansowania inwestycji przez PFR;

4) koordynację prac związanych z przygotowaniem lub zmianą umowy powierzenia jednostce wspierającej części zadań związanych z wdrażaniem inwestycji;

5) niezwłoczne informowanie PFR o zawarciu, zmianie oraz wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu porozumienia o realizacji reform/inwestycji w ramach planu rozwojowego lub umowy powierzenia, których Minister jest stroną;

6) utrwalanie, modyfikację i usuwanie w systemie PFR danych dotyczących łącznej wysokości środków przewidzianych w planie rozwojowym na realizację inwestycji A1.4.1, A2.4.1., B3.1.1., B3.3.1. oraz umowy powierzenia zawartej z jednostką wspierającą plan rozwojowy.

2. Realizację zadań określonych w ust. 1 Departament Strategii i Rozwoju prowadzi w oparciu o informacje przekazane przez departamenty, o których mowa w § 4.

Rozdział 4.

Zasady dotyczące monitorowania i sprawozdawczości z realizacji reform, inwestycji, kamieni milowych i wskaźników planu rozwojowego

§ 10.

1. Procedurę monitorowania i sprawozdawczości z realizacji reform, inwestycji, kamieni milowych i wskaźników planu rozwojowego określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

2. W zakresie określonym w załączniku nr 3 do zarządzenia Departament Strategii i Rozwoju odpowiada za:

1) monitorowanie i sprawozdawczość z realizacji inwestycji zgodnie z wymogami wynikającymi z rozporządzenia 2021/241 i wytycznych w zakresie sprawozdawczości i monitorowania w ramach planu rozwojowego współfinansowanego ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności;

2) bieżące i terminowe wprowadzanie do systemu teleinformatycznego informacji niezbędnych do monitorowania i sprawozdawczości z realizacji inwestycji;

3) identyfikację zagrożeń dla terminowej realizacji kamieni milowych i osiągania wskaźników;

4) ocenę w zakresie osiągnięcia kamieni milowych i identyfikację ryzyk dla osiągnięcia kamieni milowych;

5) dokonywanie ocen, w jakim stopniu zostały osiągnięte wskaźniki, oraz identyfikowanie zagrożeń i ryzyk dla osiągnięcia wyznaczonych wskaźników;

6) koordynację udziału Ministerstwa w uzgodnieniach z Komisją Europejską w zakresie monitorowania i sprawozdawczości z realizacji reform i inwestycji planu rozwojowego oraz udziału w pracach grupy eksperckiej ds. wdrażania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności;

7) prowadzenie i organizację udziału Ministerstwa w negocjacjach z Komisją Europejską w zakresie uzgodnienia decyzji implementacyjnej Rady Unii Europejskiej i ustaleń operacyjnych z Komisją Europejską z tym związanych.

3. Za bieżące i terminowe wprowadzanie do systemu teleinformatycznego informacji niezbędnych do monitorowania i sprawozdawczości z realizacji inwestycji A2.4.1., zgodnie z wymogami wynikającymi z rozporządzenia 2021/241, oraz za zapewnienie zgodności wprowadzonych danych z dokumentami źródłowymi, odpowiadają odpowiednio:

1) Departament Innowacji, Cyfryzacji i Transferu Wiedzy w odniesieniu do inwestycji A2.4.1., z wyłączeniem wsparcia, o którym mowa w pkt 2 i 3;

2) Departament Hodowli i Ochrony Roślin w odniesieniu do części inwestycji A2.4.1. dotyczącej rozbudowy publicznego zaplecza analityczno-laboratoryjnego w sektorze hodowli roślin;

3) Departament Rolnictwa Ekologicznego i Jakości Żywności w odniesieniu do części inwestycji A2.4.1. dotyczącej wsparcia dotyczącego infrastruktury analityczno-laboratoryjnej GIJHARS.

§ 11.

1. Za monitorowanie i sprawozdawczość z realizacji reform, bądź ich części, oraz wprowadzanie do systemu teleinformatycznego informacji niezbędnych do monitorowania i sprawozdawczości z realizacji reform, bądź ich części, zgodnie z wymogami wynikającymi z rozporządzenia 2021/241, odpowiada Departament Strategii i Rozwoju.

2. Za zapewnienie aktualności i poprawności danych służących do monitorowania realizacji reform odpowiadają odpowiednio:

1) Departament Rynków Rolnych w odniesieniu do reformy A1.4.;

2) Departament Innowacji, Cyfryzacji i Transferu Wiedzy w odniesieniu do części reformy A2.4.;

3) Departament Nieruchomości i Infrastruktury Wsi w odniesieniu do części reformy B3.1. i reformy B3.3.

§ 12.

Za udział przedstawiciela Ministra w pracach Komitetu Monitorującego do spraw planu rozwojowego, o którym mowa w art. 14lk ustawy, i podkomitetów monitorujących do spraw planu rozwojowego odpowiada Departament Strategii i Rozwoju.

Rozdział 5.

Zasady i procedury dotyczące kontroli i audytu reform, inwestycji, kamieni milowych i wskaźników planu rozwojowego

§ 13.

1. Zasady realizacji kontroli i audytu w ramach planu rozwojowego określa art. 14lt, art. 14lu oraz art. 14lv ustawy oraz wytyczne.

2. Procedurę realizacji kontroli określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 14.

Za przygotowanie harmonogramu kontroli i przeprowadzenie kontroli realizacji reform i kamieni milowych odpowiada odpowiednio:

1) Departament Prawny w odniesieniu do reformy A1.4. i reformy B3.3. oraz w odniesieniu do kamieni milowych reform A1.4. i B3.3. realizowanych przez Ministerstwo w procesie legislacyjnym;

2) Departament Strategii i Rozwoju w odniesieniu do reformy A1.4. i reformy A2.4. oraz w odniesieniu do kamieni milowych reform A1.4., A2.4., B3.1., B3.3. realizowanych przez Ministerstwo w procesie pozalegislacyjnym.

§ 15.

Za przygotowanie harmonogramu kontroli i prowadzenie kontroli realizacji inwestycji lub ich części lub wskaźników odpowiada Departament Kontroli i Audytu we współpracy z:

1) Departamentem Rynków Rolnych w odniesieniu do inwestycji A1.4.1., z wyłączeniem wsparcia, o którym mowa w pkt 2 i 3;

2) Departamentem Płatności Bezpośrednich w odniesieniu do części inwestycji A1.4.1. dotyczącej wsparcia wymiany pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest;

3) Departamentem Innowacji, Cyfryzacji i Transferu Wiedzy w odniesieniu do części inwestycji A1.4.1. dotyczącej wsparcia rolnictwa 4.0.;

4) Departamentem Innowacji, Cyfryzacji i Transferu Wiedzy w odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych w ramach inwestycji A2.4.1., z wyłączeniem wsparcia, o którym mowa w pkt 5 i 6;

5) Departamentem Hodowli i Ochrony Roślin w odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych w ramach części inwestycji A2.4.1. dotyczącej rozbudowy publicznego zaplecza analityczno-laboratoryjnego w sektorze hodowli roślin;

6) Departamentem Rolnictwa Ekologicznego i Jakości Żywności w odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych w ramach części inwestycji A2.4.1. dotyczącej wsparcia dotyczącego infrastruktury analityczno-laboratoryjnej GIJHARS;

7) Departamentem Nieruchomości i Infrastruktury Wsi w odniesieniu do inwestycji B3.1.1. i B3.3.1.

§ 16.

Departament Kontroli i Audytu zapewnia organizację kontroli przeprowadzonej w Ministerstwie w ramach KPO przez instytucje audytowe, Najwyższą Izbę Kontroli, Komisję Europejską i inne służby kontrolne, na podstawie zarządzenia nr 12 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie organizacji w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.

Rozdział 6.

Zasady i procedury dotyczące promocji i informacji

§ 17.

1. Przebieg procesu dotyczącego promocji i informacji planu rozwojowego określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

2. Za prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących planu rozwojowego i uzgadnianie ich z Centrum Informacyjnym Rządu odpowiada Departament Komunikacji i Promocji we współpracy z Departamentem Strategii i Rozwoju, w szczególności za:

1) przygotowanie Strategii promocji i informacji inwestycji i reform Ministra w planie rozwojowym, ze Strategią Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności opracowaną przez instytucję koordynującą;

2) koordynowanie, planowanie i prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących inwestycji i reform, za które odpowiada Minister;

3. Do zadań Departamentu Strategii i Rozwoju w zakresie określonym w ust. 2 należy:

1) realizacja zadań redaktora regionalnego i redaktora naboru w serwisach administrowanych przez instytucję koordynującą www.funduszeeuropejskie.gov.pl i „Wyszukiwarka Dotacji" w odniesieniu do zakładki „KPO" w zakresie inwestycji Ministra;

2) aktualizacja informacji zamieszczonych w serwisie www.gov.pl na podstronie https://www.gov.pl/web/rolnictwo/krajowy-planu-odbudowy-i-zwiekszania-odpornosci ;

3) przekazywanie jednostce wspierającej plan rozwojowy informacji do wykorzystania w prowadzonych przez jednostkę działaniach informacyjnych i promocyjnych planu rozwojowego;

4) współpraca z jednostką wspierającą plan rozwojowy w przygotowaniu i dystrybuowaniu materiałów informacyjnych i promocyjnych planu rozwojowego.

Rozdział 7.

Przepisy końcowe

§ 18.

Dyrektorzy komórek organizacyjnych w Ministerstwie są obowiązani, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, do uregulowania w swoich regulaminach organizacyjnych zadań związanych z realizacją reform i inwestycji planu rozwojowego.

§ 19.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. R. Romanowski

Załącznik 1. [Procedura procesu programowania, wdrażania reform i inwestycji lub ich części]

Załączniki do zarządzenia Nr 38 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 3 października 2022 r. (poz. 59)

Załącznik nr 1

Procedura procesu programowania, wdrażania reform i inwestycji lub ich części

1. Departamenty wskazane w § 4 zarządzenia odpowiadają odpowiednio za:

1) opracowanie projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej w ramach inwestycji lub części inwestycji planu rozwojowego, w przypadku gdy odrębne przepisy nie określają szczegółowego przeznaczenia, warunków lub trybu udzielania tej pomocy, o którym mowa w art. 14lc ust. 4 ustawy;

2) opracowanie regulaminu wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z planu rozwojowego;

3) opracowanie kryteriów wyboru przedsięwzięć planowanych do objęcia wsparciem w ramach inwestycji lub jej części i przeprowadzenie ich konsultacji społecznych oraz uzgodnień;

4) przekazywanie kryteriów szczegółowych, wchodzących w skład kryteriów wyboru przedsięwzięć, o których mowa w pkt 3, za pośrednictwem Departamentu Strategii i Rozwoju do instytucji koordynującej, której wyznacza się termin nie dłuższy niż 14 dni, na zgłoszenie uwag i przekazanie stosownych wyjaśnień;

5) opracowanie wzoru umowy zawieranej z ostatecznym odbiorcą wsparcia, dla naborów przeprowadzanych w ramach danej inwestycji lub jej części - w oparciu o wzór, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 zarządzenia;

6) prawidłowe wykorzystanie środków w ramach inwestycji lub ich części, które programują;

7) prawidłową realizację inwestycji zgodnie ze wskaźnikami ustalonymi w decyzji wykonawczej Rady Unii Europejskiej z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia oceny planu odbudowy i zwiększania odporności Polski, w tym terminowego osiągania wskaźnika/ów zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji określonym w załączniku nr 2b do porozumienia o realizacji reform/inwestycji w ramach planu rozwojowego;

8) stosowanie mechanizmów zapobiegania konfliktowi interesów, korupcji i nadużyciom finansowym obowiązujących w Ministerstwie;

9) stosowanie wytycznych, procedur i horyzontalnych zasad oraz strategii promocji i informacji określonych przez instytucję koordynującą oraz zapewnienie spełnienia warunku, że działania służące realizacji inwestycji rozpoczęte od dnia 1 lutego 2020 r. są kwalifikowalne pod warunkiem, że spełniają wymogi określone w rozporządzeniu 2021/241 oraz są zgodne z planem rozwojowym i horyzontalnymi zasadami, z zastrzeżeniem przepisów o pomocy publicznej.

2. Regulaminy wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z planu rozwojowego, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są przyjmowane przez Ministra i podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa przez Departament Komunikacji i Promocji.

3. W części inwestycji A2.4.1, za którą odpowiada Minister, departamenty wskazane w § 4 pkt 4-6 zarządzenia odpowiadają odpowiednio za:

1) przeprowadzanie naborów wniosków o objęcie wsparciem z planu rozwojowego;

2) weryfikację i ocenę złożonych wniosków;

3) wybór przedsięwzięć do objęcia wsparciem, zgodnie z zasadami i terminami, o których mowa w art. 14lz, art.14lza-art. 14lzh ustawy, oraz stosowania mechanizmów unikania podwójnego finansowania i zapobiegania konfliktowi interesów w rozumieniu art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz. Urz. UE L 193 z 30.07.2018, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2018/1046";

4) stosowanie w procesie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem kryteriów horyzontalnych, określonych przez instytucję koordynującą oraz kryteriów szczegółowych opracowanych przez Ministerstwo, o ile będą opracowane przez dany departament;

5) udzielanie wsparcia ostatecznym odbiorcom wsparcia, w tym również wsparcia o charakterze pomocy publicznej;

6) przechowywanie i udostępnianie dokumentacji dotyczącej inwestycji, w tym ponoszonych wydatków, zgodnie z art. 132 rozporządzenia 2018/1046.

Proces programowania, wdrażania reform i inwestycji lub ich części

image

Załącznik 2. [Procedura finansowania przedsięwzięć i inwestycji objętych wsparciem z planu rozwojowego]

Załącznik nr 2

Procedura finansowania przedsięwzięć i inwestycji objętych wsparciem z planu rozwojowego

1. Finansowanie i rozliczanie inwestycji odbywa się w trybie i na zasadach określonych w ustawie, w szczególności w art. 14lj, art. 14ll, art. 14lo-14lr ustawy.

2. W celu wypłaty środków, o których mowa w art. 14ll ust. 1 ustawy:

1) ostatecznemu odbiorcy wsparcia - zlecenie wypłaty wystawia:

a) Departament Budżetu w odniesieniu do inwestycji A2.4.1.,

b) jednostka wspierająca plan rozwojowy w odniesieniu do inwestycji, w odniesieniu do której jednostka wspierająca plan rozwojowy realizuje część powierzonych jej zadań

- które następnie przekazywane jest do PFR;

2) Ministerstwu lub jednostce wspierającej plan rozwojowy na realizację działań wykonywanych bezpośrednio w ramach inwestycji zgodnie z porozumieniem o realizacji reform/inwestycji w ramach planu rozwojowego lub umową, o której mowa w art. 14li ust. 1 ustawy - Departament Budżetu wystawia zlecenie wypłaty, które następnie przekazuje do PFR;

3) Bankowi Gospodarstwa Krajowego zgodnie z umową, o której mowa w art. 14lj ust. 1 pkt 2 ustawy - Departament Budżetu wystawia zlecenie wypłaty, które następnie przekazuje do PFR.

3. Przekazanie środków ostatecznym odbiorcom wsparcia w ramach inwestycji w zakresie, w jakim są one finansowane ze środków, o których mowa w art. 14ln ust. 1 pkt 1 ustawy, wymaga złożenia zlecenia wypłaty do PFR, w systemie PFR.

4. Zlecenia wypłat w zakresie, w jakim są one finansowane ze środków, o których mowa w art. 14ln ust. 1 pkt 1 ustawy, oraz prognozy łącznej wartości zleceń wypłat w ramach inwestycji A1.4.1. i B3.1.1. i B3.3.1. są wprowadzane do systemu PFR przez jednostkę wspierającą plan rozwojowy.

5. Zlecenia wypłat w zakresie, w jakim są one finansowane ze środków, o których mowa w art. 14ln ust. 1 pkt 1 ustawy, oraz prognozy łącznej wartości zleceń wypłat w ramach inwestycji A2.4.1. są wprowadzane do systemu PFR przez Departament Budżetu.

6. Departament Budżetu odpowiada za:

1) zapewnienie, że każdy użytkownik, który korzysta z systemu PFR posiada aktualne, ważne i skuteczne upoważnienie lub pełnomocnictwo, umożliwiające mu samodzielne dokonywanie w imieniu Ministra wszelkich czynności, które są możliwe do dokonania w systemie PFR w zakresie uprawnień przypisanych do kategorii konta tego użytkownika;

2) zapewnienie, że każda czynność dokonana w systemie PFR przez użytkownika została uprzednio należycie zweryfikowana i zatwierdzona oraz stanowi ważną i skuteczną czynność podjętą w imieniu Ministra;

3) wprowadzenie zlecenia wypłaty do systemu PFR zgodnie z Opisem obiegu dokumentów w procedurze uruchamiania środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności udostępnionym przez Departament Budżetu do komórek organizacyjnych Ministerstwa w terminie do 7 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia;

4) stosowanie procedur w zakresie bezpieczeństwa dokumentacji finansowo-księgowej oraz bezpieczeństwa informatycznego systemu finansowo-księgowego;

5) prowadzenie wyodrębnionej ewidencji dotyczącej realizacji inwestycji A2.4.1., zgodnie z obowiązującymi przepisami tak, aby możliwa była identyfikacja inwestycji/przedsięwzięć oraz poszczególnych operacji finansowych oraz źródeł finansowania inwestycji, zgodnie z art. 22 ust 2 lit. d rozporządzenia 2021/241;

6) utrwalanie, modyfikację i usuwanie w systemie PFR danych dotyczących umów o objęciu wsparciem zawartych przez Ministerstwo,

7. Departamenty, o których mowa w § 4 pkt 4-6 zarządzenia, odpowiadają za:

1) weryfikację, przyjmowanie oraz przechowywanie przedstawionych przez ostatecznych odbiorców wsparcia zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego oraz zwrot albo zniszczenie zabezpieczeń zgodnie z umową o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego;

2) wzywanie do zwrotu środków zgodnie z art. 14ls ust. 2 pkt 1 ustawy;

3) odzyskiwanie od ostatecznych odbiorców wsparcia kwot wykorzystanych przez nich niezgodnie z ich przeznaczeniem, naruszeniem przepisów obowiązujących przy ich wydatkowaniu, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;

4) dochodzenie od ostatecznych odbiorców wsparcia odsetek, o których mowa w ustawie, rozporządzeniu 2021/241, rozporządzeniu 2018/1046 i wytycznych;

5) wydanie decyzji, o której mowa w art. 14ls ust. 3 ustawy, określającej kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki, w odniesieniu do środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć w ramach inwestycji A2.4.1 i odzyskiwanie środków zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.

8. Departamenty, o których mowa w § 4 pkt 4-6 zarządzenia, są obowiązane do niezwłocznego przekazywania do Departamentu Budżetu informacji o ujawnionych poważnych nieprawidłowościach w realizacji inwestycji A2.4.1. oraz o podjętych działaniach naprawczych.

9. W inwestycji B3.3.1. w zakresie, w jakim nie jest ona finansowana ze środków, o których mowa w art. 14ln ust. 1 pkt 1 ustawy, środki, o których mowa w art. 14ll ust. 2 pkt 1 ustawy, na finansowanie przedsięwzięć objętych wsparciem w ramach planu rozwojowego są przekazywane:

1) ostatecznemu odbiorcy wsparcia, zgodnie z umową, o której mowa w art. 14lzh ust. 1 ustawy,

2) Bankowi Gospodarstwa Krajowego, zgodnie z umową, o której mowa w art. 14lj ust. 1 pkt 2 ustawy,

3) Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z umową, o której mowa w art. 14lj ust. 1 pkt 3 ustawy

- z uwzględnieniem formy wsparcia określonej przez Departament Nieruchomości i Infrastruktury Wsi.

10. W celu przekazania środków w ramach inwestycji B3.3.1., o których mowa w ust. 4, Departament Nieruchomości i Infrastruktury Wsi przygotowuje projekt umowy, o której mowa odpowiednio w art. 14lj ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, zawierającej:

1) strategię inwestycyjną, w tym opis sposobu jej wdrażania;

2) formy oraz szczegółowe warunki udzielanego wsparcia;

3) cele i wskaźniki inwestycji;

4) postanowienia umożliwiające monitorowanie realizacji inwestycji, w tym sprawozdanie z osiągnięcia wskaźników;

5) zobowiązanie do wytwarzania i przechowywania dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli i audytu;

6) warunki zarządzania odsetkami i innymi przychodami i zyskami powstałymi na skutek obrotu środkami;

7) wynagrodzenie za zarządzanie środkami;

8) postanowienia dotyczące ponownego wykorzystania środków;

9) warunki całkowitego lub częściowego wycofania środków;

10) warunki wyboru pośredników finansowych, z wyłączeniem inwestycji finansowanych w formie pożyczek, o których mowa w art. 14ll ust. 2 pkt 1.

11. Departamenty, o których mowa w § 4 zarządzenia, odpowiadają odpowiednio za prawidłową realizację harmonogramów realizacji inwestycji, wskazanych w porozumieniu o realizacji reform/inwestycji w ramach planu rozwojowego.

12. W przypadku wystąpienia konieczności aktualizacji harmonogramów, o których mowa w ust. 11, nie częściej niż raz na kwartał, do 10. dnia miesiąca po zakończeniu danego kwartału departament wnioskujący o zmianę harmonogramu przekazuje do Departamentu Strategii i Rozwoju zakres proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem, zaakceptowanej przez członka Kierownictwa Ministerstwa nadzorującego dany departament, w celu przekazania go do instytucji koordynującej.

Przebieg procesu finansowania przedsięwzięć objętych wsparciem

image

Załącznik 3. [Procedura monitorowania i sprawozdawczości z realizacji reform, inwestycji, kamieni milowych i wskaźników planu rozwojowego]

Załącznik nr 3

Procedura monitorowania i sprawozdawczości z realizacji reform, inwestycji, kamieni milowych i wskaźników planu rozwojowego

1. Departament Strategii i Rozwoju prowadzi monitorowanie realizacji reform, w szczególności na podstawie wyników badań statystycznych oraz danych pochodzących:

1) z poziomu reform;

2) ze statystyki publicznej;

3) z analiz i ewaluacji poszczególnych reform lub ich części.

2. Departament Strategii i Rozwoju prowadzi monitorowanie realizacji inwestycji, w szczególności na podstawie wyników badań statystycznych oraz danych pochodzących:

1) z poziomu przedsięwzięć;

2) ze statystyki publicznej;

3) z analiz i ewaluacji poszczególnych inwestycji lub ich części.

3. Departament Strategii i Rozwoju prowadzi monitorowanie realizowanych inwestycji i wskaźników w trybie miesięcznym we współpracy z departamentami wskazanymi w § 4 i 5 zarządzenia.

4. Osoby posiadające odpowiednie uprawnienia w systemie teleinformatycznym mają obowiązek bieżącego wprowadzania do systemu teleinformatycznego danych dotyczących postępu finansowego i rzeczowego - do 3 dni roboczych po wystąpieniu zdarzenia warunkującego konieczność wprowadzenia lub modyfikacji danych.

5. Departamenty wskazane w § 4 zarządzenia są obowiązane odpowiednio do podjęcia działań naprawczych w przypadku zidentyfikowania ryzyka nieterminowego zrealizowania kamieni milowych lub wskaźników (wartości pośrednich i docelowej), o czym niezwłocznie informują Departament Strategii i Rozwoju. W tym celu, z inicjatywy własnej lub na wniosek Departamentu Strategii i Rozwoju, niezwłocznie przygotowują plan naprawczy, który ma na celu wypracowanie rozwiązań pozwalających na realizację kamieni milowych lub wskaźników w terminie, który pozwoli uniknąć zawieszenia, zmniejszenia lub umorzenia kwoty wkładu finansowego, o których mowa odpowiednio w art. 24 ust. 6, 8 i 9 rozporządzenia 2021/241.

6. Plan naprawczy, o którym mowa w ust. 5, jest przekazywany przez Departament Strategii i Rozwoju do instytucji koordynującej, która w terminie 14 dni od dnia otrzymania może zgłosić do niego uwagi lub zwrócić się o przekazanie stosownych wyjaśnień. Uwagi zgłoszone przez instytucję koordynującą, w następstwie procesu uzgodnień, są niezwłocznie uwzględniane przez departamenty wskazane w § 4 zarządzenia.

7. Departamenty wskazane w § 4 i 5 zarządzenia są odpowiedzialne za prawidłowy przebieg procesu sprawozdawczości z postępów realizacji odpowiednio reformy lub inwestycji, w tym osiągania kamieni milowych i wskaźników zgodnie z wykazem z załącznika nr 1 do porozumienia w sprawie realizacji reform/inwestycji w ramach planu rozwojowego.

8. Departamenty wskazane w § 4 i 5 po osiągnięciu kamienia milowego przekazują Departamentowi Strategii i Rozwoju formularz sprawozdawczy i podsumowanie w zakresie osiągnięcia kamienia milowego (one page note /cover note), w tym mechanizmu weryfikacji oraz listę dokumentów potwierdzających osiągnięcie kamienia milowego.

9. Departament Strategii i Rozwoju odpowiada za terminowe sprawozdawanie z postępu realizacji kamieni milowych do instytucji koordynującej, zgodnie ze schematem zawartym w załączniku 1 do Wytycznych w zakresie sprawozdawczości i monitorowania w ramach planu rozwojowego współfinansowanego ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, dostępnym na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/planodbudowy/wytyczne.

10. W przypadku inwestycji wdrażanych zgodnie ze schematem 1, dane rejestrowane są w systemie teleinformatycznym zgodnie z następującymi zasadami:

1) Departament Strategii i Rozwoju oraz JW, wykazują za pomocą formularza sprawozdawczego osiągnięte wartości wskaźników oraz postęp finansowy;

2) informacje sprawozdawcze wprowadzane są na bieżąco, do 3 dni roboczych od wystąpienia zdarzenia warunkującego konieczność wprowadzenia lub modyfikacji danych - nie rzadziej niż raz w miesiącu;

3) instytucja koordynująca może zwrócić się do Departamentu Strategii i Rozwoju i JW o uzupełnienie formularza sprawozdawczego lub udzielenie dodatkowych wyjaśnień.

11. W przypadku inwestycji wdrażanych zgodnie ze schematem 2, dane rejestrowane są w systemie teleinformatycznym zgodnie z następującymi zasadami:

1) ostateczny odbiorca wsparcia wykazuje osiągnięte wartości wskaźników oraz postęp finansowy za pomocą formularza sprawozdawczego;

2) departament odpowiedzialny za realizację tej inwestycji lub jej części, dokonuje weryfikacji formularzy sprawozdawczych ostatecznych odbiorców wsparcia i może zwrócić się do ostatecznych odbiorców wsparcia o uzupełnienie/poprawienie formularza;

3) instytucja koordynująca może zwrócić się do instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji z prośbą o uzupełnienie formularza sprawozdawczego lub udzielenie dodatkowych wyjaśnień.

12. Informacje dotyczące postępu w realizacji inwestycji dostępne są dla Departamentu Strategii i Rozwoju w raportach przedstawiających zbiorcze dane wprowadzone do systemu teleinformatycznego. W terminie 5 dni roboczych po zakończeniu miesiąca IK KPO generuje raport odnoszący się do postępu w osiąganiu wskaźników (w tym wskaźników wspólnych) oraz postępu finansowego. W terminie do 10 dni roboczych po zakończeniu kwartału IK KPO generuje raport w odniesieniu do harmonogramu realizacji inwestycji, który jest przedstawiony w załączniku nr 2 do porozumienia w sprawie realizacji reform/inwestycji w ramach planu rozwojowego.

13. Po osiągnięciu wartości docelowej wskaźnika, Departament Strategii i Rozwoju przekazuje wraz z formularzem sprawozdawczym dodatkowy załącznik w postaci podsumowania w zakresie osiągnięcia wskaźnika (one page note), w tym mechanizmu weryfikacji, zgodnie z załącznikiem 3 do Wytycznych w zakresie sprawozdawczości i monitorowania w ramach planu rozwojowego współfinansowanego ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, dostępnym na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/planodbudowy/wytyczne, oraz listę dokumentów potwierdzających osiągnięcie wskaźnika.

14. Departament Strategii i Rozwoju wykazuje za pomocą formularza sprawozdawczego wartości wskaźników lub wskaźników wspólnych, sprawozdawane z poziomu instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji, z zastrzeżeniem ust. 12. Formularz sprawozdawczy przedstawia załącznik 2 do Wytycznych w zakresie sprawozdawczości i monitorowania w ramach planu rozwojowego współfinansowanego ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

15. IOI nie przekazuje za pomocą formularza sprawozdawczego wartości wskaźników, które są sprawozdawane z poziomu ostatecznych odbiorców.

16. Raporty na temat wskaźników wspólnych, o których mowa w art. 27 rozporządzenia 2021/241, ujętych w załączniku nr 1 do porozumienia w sprawie realizacji reform/inwestycji w ramach planu rozwojowego, generowane są przez instytucję odpowiedzialną za realizację inwestycji według stanu na dzień:

1) 31 grudnia;

2) 30 czerwca.

17. Raporty z realizacji KPO, na potrzeby sprawozdania przekazywanego do Komisji Europejskiej, o którym mowa w art. 27 rozporządzenia 2021/241, są generowane przez instytucję odpowiedzialną za realizację inwestycji według stanu na:

1) 30 marca;

2) 15 września.

Przebieg procesu monitorowania i sprawozdawczości z realizacji reform, inwestycji, kamieni milowych i wskaźników planu rozwojowego

image

Załącznik 4. [PROCEDURA REALIZACJI KONTROLI]

Załącznik nr 4

PROCEDURA REALIZACJI KONTROLI

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 5. [Procedura procesu dotyczącego promocji i informacji planu rozwojowego]

Załącznik nr 5

Procedura procesu dotyczącego promocji i informacji planu rozwojowego

1. Komunikacja w zakresie KPO będzie koncentrowała się na informowaniu o ofercie wsparcia oraz możliwościach z nim związanych, przedsięwzięciach, rezultatach, a także o założeniach Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Europejskiego Funduszu Odbudowy.

2. Celem komunikacji prowadzonej przez Ministerstwo oraz JW w zakresie KPO będzie budowanie świadomości społeczeństwa o roli i wartości dodanej wsparcia z budżetu Unii Europejskiej w tym zakresie oraz na temat wartości, takich jak m.in. współpraca i solidarność, które leżą u podstaw KPO.

3. Działania komunikacyjne w zakresie KPO będą prowadzone przez Ministerstwo w ścisłej współpracy z IK KPO, JW oraz innymi IOI/IOR oraz Centrum Informacyjnym Rządu.

4. Komunikacja kierowana jest do następujących grup docelowych:

1) potencjalni odbiorcy wsparcia - obejmuje wszystkie podmioty i instytucje posiadające potencjał do realizacji przedsięwzięć z KPO, w szczególności rolnicy, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje publiczne oraz podmioty spoza systemu administracji publicznej (np. podmioty społeczne, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe), jednostki B+R+I;

2) ogół społeczeństwa - mieszkańcy Polski, którzy są obserwatorami zachodzących zmian i jednocześnie odbiorcami korzyści wynikających z wdrażania KPO ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców obszarów wiejskich.

5. Za prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych inwestycji i reform KPO realizowanych przez Ministerstwo, odpowiedzialne są:

1) IK KPO;

2) Ministerstwo;

3) ostateczni odbiorcy wsparcia;

4) jednostki wspierające plan rozwojowy.

6. Celem działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących inwestycji i reform, za które odpowiada Ministerstwo, jest:

1) informowanie ogółu społeczeństwa o możliwościach, korzyściach i oczekiwanych efektach KPO w odniesieniu do reformy lub inwestycji, za które odpowiada Ministerstwo;

2) aktywizowanie potencjalnych odbiorców wsparcia w ramach inwestycji, za które odpowiada Ministerstwo;

3) wspieranie odbiorców wsparcia w realizacji inwestycji, za które odpowiada Ministerstwo;

4) zapewnienie wypełniania i kontrola obowiązków informacyjnych i promocyjnych spoczywających na odbiorcach wsparcia w ramach inwestycji, za które odpowiada Ministerstwo.

7. Idea przewodnia komunikacji na temat KPO brzmi: „Mierząc się z kryzysem stawiamy na bezpieczną przyszłość. Wychodzimy silniejsi z kryzysu. Łagodząc społeczne i gospodarcze skutki kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19 wzmacniamy spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną Polski i Unii Europejskiej. Zwiększamy odporność i zdolności dostosowawcze, wspieramy zieloną i cyfrową transformację, a także dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia. Naszym celem jest nowoczesna i odporna na przyszłe kryzysy gospodarka zapewniająca wysoki komfort życia wszystkich obywateli Unii Europejskiej."

8. Ministerstwo oraz jednostka wspierająca realizuje co najmniej następujące zadania w zakresie komunikacji na temat KPO stosując zasady wynikające z Księgi Wizualizacji Krajowego Planu Odbudowy:

1) prowadzi działania informacyjne i promocyjne na temat wdrażanej reformy skierowane do ogółu społeczeństwa, gdy specyfika reformy wymaga szerokiego komunikowania oraz gdy działania komunikacyjne przełożą się i będą miały wpływ na efektywność wdrażanych reform;

2) prowadzi działania informacyjne na temat inwestycji skierowane do potencjalnych odbiorców wsparcia i ostatecznych odbiorców wsparcia, w tym na bieżąco aktualizować serwis internetowy na temat KPO na portalu Funduszy Europejskich oraz na bieżąco aktualizuje serwis na temat KPO na stronie internetowej Ministerstwa https://www.gov.pl/web/rolnictwo/krajowy-planu-odbudowy-i-zwiekszania-odpornosci. Serwis ten zawierać informacje co najmniej na temat:

a) możliwości finansowania i rozpoczęcia procesu naboru wniosków o objęcie wsparciem,

b) warunków kwalifikowalności wydatków,

c) procedur i terminów rozpatrywania wniosków o objęcie wsparciem,

d) horyzontalnych zasad i kryteriów wyboru przedsięwzięć dla KPO,

e) obowiązków odbiorców wsparcia w zakresie działań komunikacyjnych w przedsięwzięciu;

3) odpowiednio oznacza realizowane przedsięwzięcia finansowane z KPO, w tym także:

a) wszelkie działania informacyjne i promocyjne na temat przedsięwzięć KPO, w szczególności ulotki, broszury, publikacje, noty prasowe, konferencje prasowe, robocze spotkania z prasą, strony internetowe, newslettery, mailing, stopki wiadomości e-mail, materiały audiowizualne, spotkania, konferencje, wystąpienia publiczne, itp.,

b) dokumentację dotyczącą KPO i przedsięwzięć, m.in. ogłoszenia, raporty, analizy, umowy, wnioski itp.,

c) wszystkie inne produkty będące wynikiem realizowanego przedsięwzięcia zarówno w formie materialnej, jak i niematerialnej;

4) przekazuje odbiorcom wsparcia zasady wypełniania obowiązków komunikacyjnych w zakresie przedsięwzięć KPO oraz informacje niezbędne do realizacji przedsięwzięcia w tym wypełniania tych obowiązków wykorzystując, m.in. dedykowany adres e-mail kpo.rolnictwo@minrol.gov.pl ;

5) zobowiązuje odbiorców wsparcia do stosowania zasad wypełniania obowiązków komunikacyjnych w zakresie przedsięwzięć;

6) dba o prawidłowe wypełnianie obowiązków komunikacyjnych przez odbiorców wsparcia.

9. Ministerstwo i JW prowadzi działania komunikacyjne bezkosztowe lub finansuje je ze środków własnych lub ze środków przewidzianych na realizację danej inwestycji (w ramach środków wskazanych w porozumieniu zawartym miedzy IK KPO i IOI, przeznaczonych na wydatki ponoszenie na realizację działań wykonywanych bezpośrednio przez IOI).

Przebieg procesu dotyczącego promocji i informacji planu rozwojowego

image

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA