Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 11

ZARZĄDZENIE NR 9
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 22 marca 2023 r.

w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1688, 2185 i 2254 oraz z 2023 r. poz. 177 i 412) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Głównemu Inspektoratowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie nr 60 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (Dz. Urz. Min. Rol. i Roz. Wsi poz. 62).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2023 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. R. Romanowski


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).

Załącznik 1. [STATUT GŁÓWNEGO INSPEKTORATU JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH]

Załącznik do zarządzenia nr 9
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 22 marca 2023 r. (poz. 11)

STATUT GŁÓWNEGO INSPEKTORATU JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH

§ 1. Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zwany dalej „Głównym Inspektoratem", działa na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niniejszego statutu.

§ 2. 1. Głównym Inspektoratem kieruje Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zwany dalej „Głównym Inspektorem", przy pomocy zastępców Głównego Inspektora, dyrektora generalnego i dyrektorów komórek organizacyjnych, o których mowa w § 3 pkt 1-9.

2. W czasie nieobecności Głównego Inspektora lub w przypadku gdy stanowisko Głównego Inspektora nie jest obsadzone obowiązki Głównego Inspektora wykonuje Pierwszy Zastępca Głównego Inspektora.

3. W przypadku jednoczesnej nieobecności Głównego Inspektora i Pierwszego Zastępcy Głównego Inspektora obowiązki Głównego Inspektora wykonuje Drugi Zastępca Głównego Inspektora albo inna osoba wyznaczona przez Głównego Inspektora, w zakresie udzielonego upoważnienia.

4. W przypadku gdy stanowiska Głównego Inspektora i Pierwszego Zastępcy Głównego Inspektora nie są obsadzone obowiązki Głównego Inspektora wykonuje Drugi Zastępca Głównego Inspektora.

§ 3. W skład Głównego Inspektoratu wchodzą:

1) Biuro Kontroli Jakości Handlowej;

2) Biuro Rolnictwa Ekologicznego i Produktów Regionalnych;

3) Biuro Orzecznictwa i Legislacji;

4) Biuro Współpracy Międzynarodowej;

5) Biuro Strategii i Kontroli Wewnętrznej;

6) Biuro Administracji;

7) Biuro Budżetowo-Rachunkowe;

8) Biuro Kadr i Szkoleń;

9) Laboratoria:

a) w Poznaniu,

b) w Białymstoku,

c) w Gdyni,

d) w Kielcach,

e) w Lublinie,

f) w Olsztynie,

g) w Warszawie,

h) w Katowicach;

10) Audytor wewnętrzny;

11) Radca prawny.

§ 4. Do zadań:

1) Biura Kontroli Jakości Handlowej należy realizacja zadań w zakresie kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych na rynku krajowym i w obrocie z zagranicą;

2) Biura Rolnictwa Ekologicznego i Produktów Regionalnych należy realizacja zadań wynikających z przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego oraz zadań wynikających z przepisów o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych;

3) Biura Orzecznictwa i Legislacji należy realizacja zadań w ramach postępowań administracyjnych, spraw dotyczących legislacji oraz prowadzenie Punktu Kontaktowego do spraw oszustw żywnościowych;

4) Biura Współpracy Międzynarodowej należy prowadzenie spraw z zakresu współpracy międzynarodowej, prowadzenie Punktu Kontaktowego Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO dla Polski oraz Sekretariatu Współpracy z Grupą Roboczą EKG/ONZ do spraw Norm Jakościowych dla Produktów Rolnych;

5) Biura Strategii i Kontroli Wewnętrznej należy:

a) kontrola jednostek organizacyjnych Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,

b) rozpatrywanie skarg i wniosków,

c) koordynacja działalności laboratoriów,

d) koordynacja działalności informacyjnej, komunikacyjnej i promocyjnej,

e) organizacja pracy pełnomocników Głównego Inspektora lub innych stanowisk podległych merytorycznie Głównemu Inspektorowi;

6) Biura Administracji należy prowadzenie spraw administracyjnych i gospodarczych Głównego Inspektoratu;

7) Biura Budżetowo-Rachunkowego należy prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją budżetu oraz obsługą księgową Głównego Inspektoratu;

8) Biura Kadr i Szkoleń należy realizacja zadań polityki personalnej i szkoleniowej, czynności z zakresu prawa pracy i świadczeń socjalnych wobec pracowników Głównego Inspektoratu oraz realizacja zadań wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy;

9) Laboratoriów należy wykonywanie badań laboratoryjnych w próbkach artykułów rolno-spożywczych;

10) Audytora wewnętrznego należy realizacja zadań wynikających z przepisów o audycie wewnętrznym;

11) Radcy prawnego należy realizacja zadań wynikających z przepisów o radcach prawnych.

§ 5. Organizację wewnętrzną, strukturę organizacyjną, szczegółowy zakres zadań biur, laboratoriów, Audytora Wewnętrznego oraz Radcy Prawnego określi Główny Inspektor w regulaminie organizacyjnym.

§ 6. Główny Inspektor może ustanawiać pełnomocników oraz tworzyć komisje lub zespoły, jako organy opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając cel ich powołania, nazwę, skład osobowy, zakres zadań i tryb działania.

§ 7. 1. W skład biur mogą wchodzić wydziały, zespoły, wieloosobowe lub samodzielne stanowiska pracy oraz pełnomocnicy Głównego Inspektora.

2. Samodzielne stanowiska pracy i pełnomocnicy mogą podlegać merytorycznie Głównemu Inspektorowi lub dyrektorowi generalnemu, a organizacyjnie dyrektorowi biura.

§ 8. 1. Znakiem Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych jest stylizowany kłos zboża wpisany w literę Q z napisem Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych na dole, ze skrótem IJHARS na górze. Całość w kolorze PANTONE NR 871 (złoty mat).

2. Wzór znaku Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych określa załącznik do statutu.

3. Nazwa Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w języku angielskim brzmi: Agricultural and Food Quality Inspection.

Załącznik do statutu Głównego
Inspektoratu Jakości Handlowej
Artkułów Rolno-Spożywczych

Wzór znaku Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

image

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-22
  • Data wejścia w życie: 2023-04-01
  • Data obowiązywania: 2023-04-30

Dzienniki Urzędowe