REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 14

ZARZĄDZENIE NR 11
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 29 marca 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzania projektowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 oraz art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 19 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie zarządzania projektowego (Dz. Urz. Min. Rol. i Roz. Wsi poz. 21 oraz z 2023 r. poz. 36) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Zarządzenie określa:

1) zasady zarządzania Programami i Projektami w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju, zwanym dalej „Ministerstwem”, w tym zasady zarządzania Portfelem Ministerstwa;

2) zadania i zasady funkcjonowania Rady Portfela Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.”;

2) w § 2:

a) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) Projekcie strategicznym - należy przez to rozumieć Projekt wynikający ze strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych lub polityk publicznych, który posiada kategorię A albo B;”,

b) uchyla się pkt 11 i 11a;

3) w § 6 w ust. 2 uchyla się pkt 11;

4) w § 7 w ust. 2:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wdrażanie i upowszechnienie jednolitej metodyki i kultury zarządzania projektowego w Ministerstwie, w tym tworzenie i udostępnianie niezbędnych dokumentów, procedur, instrukcji i formularzy oraz zaleceń i podręczników;”,

b) uchyla się pkt 6;

5) w § 8 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) propozycji przekazanej komórce organizacyjnej Ministerstwa przez Biuro Portfela, za pośrednictwem Sekretarza Rady.”;

6) w § 14 w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) miesięczne - w przypadku Programu lub Projektu kategorii A, a także w przypadku Projektu wskazanego przez Radę jako priorytetowy - do 3. dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, za który jest przekazywany raport okresowy;

2) kwartalne - w przypadku Projektu kategorii B i C - do 3. dnia roboczego miesiąca następującego po zakończonym kwartale.”;

7) w § 15 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) miesięczne - w zakresie Programów i Projektów kategorii A, a także innych Projektów wskazanych przez Radę jako priorytetowe - do 15. dnia po zakończeniu każdego miesiąca;”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: C. Siekierski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-03-29
  • Data wejścia w życie: 2024-03-29
  • Data obowiązywania: 2024-03-29

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA