REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 15

ZARZĄDZENIE NR 12
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie powołania Grupy do spraw Ewaluacji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. z 2024 r. poz. 261) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Grupę do spraw Ewaluacji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, zwaną dalej „Grupą”.

2. Grupa jest organem opiniodawczo-doradczym instytucji zarządzającej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, zwanym dalej „PS WPR 2023-2027”.

§ 2.

1. W skład Grupy wchodzą:

1) przewodniczący - zastępca dyrektora Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwanym dalej „Ministerstwem”, nadzorujący realizację zadań w zakresie ewaluacji PS WPR 2023-2027;

2) zastępca przewodniczącego - kierujący wewnętrzną komórką organizacyjną właściwą w sprawach ewaluacji PS WPR 2023-2027 w Departamencie Wspólnej Polityki Rolnej w Ministerstwie;

3) po jednym przedstawicielu:

a) Departamentu Budżetu w Ministerstwie - wyznaczonym przez dyrektora tego departamentu,

b) Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w Ministerstwie - wyznaczonym przez dyrektora tego departamentu,

c) Departamentu Innowacji, Cyfryzacji i Transferu Wiedzy w Ministerstwie - wyznaczonym przez dyrektora tego departamentu,

d) Departamentu Płatności Bezpośrednich w Ministerstwie - wyznaczonym przez dyrektora tego departamentu,

e) Departamentu Pomocy Technicznej w Ministerstwie - wyznaczonym przez dyrektora tego departamentu,

f) Departamentu Rolnictwa Ekologicznego i Jakości Żywności w Ministerstwie - wyznaczonym przez dyrektora tego departamentu,

g) Departamentu Rynków Rolnych i Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich w Ministerstwie - wyznaczonym przez dyrektora tego departamentu,

h) Departamentu Strategii i Rozwoju w Ministerstwie - wyznaczonym przez dyrektora tego departamentu,

i) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - wyznaczonym przez Prezesa tej Agencji,

j) jednostki centralnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich+ - wyznaczonym przez Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

2. Członkowie Grupy, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mogą być zastępowani w pracach Grupy przez upoważnionych przedstawicieli.

§ 3.

Do zadań Grupy należy w szczególności:

1) proponowanie i opiniowanie zmian Planu Ewaluacji PS WPR 2023-2027;

2) proponowanie tematów badawczych i opiniowanie rocznych planów ewaluacji PS WPR 2023-2027;

3) współpraca przy realizacji badań ewaluacyjnych, w szczególności:

a) opiniowanie zakresów wybranych badań ewaluacyjnych,

b) wsparcie w zakresie oceny wstępnych wersji raportów metodycznych,

c) wsparcie w zakresie oceny raportów cząstkowych oraz raportów końcowych z badań ewaluacyjnych, a także ich wyników,

d) opiniowanie propozycji rekomendacji sformułowanych w raportach z badań ewaluacyjnych;

4) monitorowanie wdrożenia rekomendacji wynikających z przeprowadzonych ewaluacji;

5) pomoc w budowaniu potencjału ewaluacyjnego, w szczególności poprzez:

a) rozpowszechnianie wyników przeprowadzonych ewaluacji,

b) gromadzenie i szerzenie wiedzy w zakresie ewaluacji,

c) identyfikację potrzeb szkoleniowych w zakresie ewaluacji.

§ 4.

1. Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Grupy, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej trzech członków Grupy;

2) kierowanie pracami Grupy;

3) planowanie i organizowanie prac Grupy;

4) reprezentowanie Grupy na zewnątrz.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje zastępca przewodniczącego.

§ 5.

1. Grupa działa na posiedzeniach.

2. Grupa podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

3. W pracach Grupy, na zaproszenie przewodniczącego, mogą brać udział, w charakterze doradczym, bez prawa do udziału w podejmowaniu uchwał, osoby niebędące członkami Grupy, jeżeli posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie spraw związanych z pracami Grupy.

4. Z posiedzeń Grupy sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący.

5. Przewodniczący w ramach prac Grupy może powoływać podgrupy robocze do realizacji określonych zadań. W skład podgrup roboczych mogą wchodzić członkowie Grupy oraz inne osoby wyznaczone lub zaproszone przez przewodniczącego.

6. Grupa oraz podgrupy robocze mogą prowadzić prace i podejmować decyzje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

§ 6.

Grupa może uchwalić regulamin określający szczegółowy tryb pracy Grupy oraz podgrup roboczych.

§ 7.

1. Za udział w pracach Grupy oraz podgrup roboczych nie przysługuje wynagrodzenie.

2. Koszty związane z organizacją posiedzeń Grupy są finansowane z części budżetowej 32 - Rolnictwo, dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, ze środków finansowych pomocy technicznej PS WPR 2023-2027.

§ 8.

Obsługę organizacyjną i techniczno-biurową Grupy zapewnia Departament Wspólnej Polityki Rolnej w Ministerstwie.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: C. Siekierski


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2706).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-03-29
  • Data wejścia w życie: 2024-03-30
  • Data obowiązywania: 2024-03-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA