REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 18

ZARZĄDZENIE NR 15
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 22 kwietnia 2024 r.

w sprawie Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021- 2027 (Dz. U. poz. 1273) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. W skład Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027, zwanego dalej „Komitetem”, który jest komitetem monitorującym, o którym mowa w art. 38 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem ogólnym”, wchodzą:

1) Przewodniczący Komitetu - członek Kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwanego dalej „Ministerstwem”, nadzorujący sprawy objęte zakresem działania komórki organizacyjnej w Ministerstwie właściwej w sprawach rybołówstwa, w szczególności dotyczące wykonywania zadań instytucji zarządzającej programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027, zwanym dalej „programem”;

2) Zastępca Przewodniczącego Komitetu - dyrektor komórki organizacyjnej w Ministerstwie właściwej w sprawach rybołówstwa;

3) dziewięciu przedstawicieli komórki organizacyjnej w Ministerstwie właściwej w sprawach rybołówstwa wskazanych przez dyrektora tej komórki;

4) przedstawiciel komórki organizacyjnej w Ministerstwie właściwej w sprawach promocji i informacji programu wskazany przez dyrektora tej komórki;

5) przedstawiciel komórki organizacyjnej w Ministerstwie właściwej w sprawach pomocy technicznej programu wskazany przez dyrektora tej komórki;

6) przedstawiciel komórki organizacyjnej w Ministerstwie właściwej w sprawach wpływu zmian klimatu na sektor rolnictwa oraz koordynacji zagadnień ochrony środowiska na obszarach wiejskich wskazany przez dyrektora tej komórki;

7) przedstawiciel komórki organizacyjnej w Ministerstwie właściwej do spraw rozwoju obszarów wiejskich wskazany przez dyrektora tej komórki;

8) po jednym przedstawicielu wyznaczonym przez:

a) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,

b) ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

c) ministra właściwego do spraw środowiska,

d) ministra właściwego do spraw klimatu,

e) ministra właściwego do spraw zagranicznych jako przedstawiciela Narodowego Koordynatora do spraw Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego w Polsce,

f) Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

g) Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego,

h) Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania,

i) Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych;

9) przedstawiciel Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni wskazany przez dyrektora tego instytutu;

10) przedstawiciel Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza - Państwowego Instytutu Badawczego w Olsztynie wskazany przez dyrektora tego instytutu;

11) przedstawiciel instytucji odpowiedzialnej za zbieranie danych rybackich w ramach wspólnej polityki rybołówstwa wskazany przez podmiot, o którym mowa w § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie wskazania instytutu realizującego programy zbierania danych niezbędnych do realizacji wspólnej polityki rybołówstwa Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 883);

12) przedstawiciel organizacji pozarządowych działających w obszarze rybołówstwa dalekomorskiego wskazany przez Dalekomorską Organizację Producentów Ryb Sp. z o.o.;

13) dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze przetwórstwa rybnego wskazanych przez Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb oraz Organizację Polskich Producentów i Przetwórców Ryb Sp. z o.o.;

14) przedstawiciel organizacji pozarządowych działających w obszarze rybactwa śródlądowego w zakresie ryb łososiowatych wskazany przez Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych;

15) przedstawiciel organizacji pozarządowych działających w obszarze rybactwa śródlądowego w zakresie ryb jesiotrowatych wskazany przez Organizację Producentów Ryb Jesiotrowatych;

16) czterech przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze rybactwa śródlądowego w zakresie ryb karpiowatych wskazanych przez Związek Producentów Ryb - Organizację Producentów, Polskie Towarzystwo Rybackie, Polski Karp Sp. z o.o. oraz Towarzystwo Promocji Ryb;

17) przedstawiciel organizacji pozarządowych działających w obszarze rybactwa jeziorowego wskazany przez Związek Producentów Ryb - Organizację Producentów;

18) dziesięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze rybołówstwa bałtyckiego wskazanych przez prezesów zarządów tych organizacji;

19) dwóch przedstawicieli rybackich lokalnych grup działania, zwanych dalej „RLGD”, wskazanych przez prezesów zarządów tych podmiotów:

a) przedstawiciel RLGD działających w obszarze rybołówstwa morskiego,

b) przedstawiciel RLGD działających w obszarze rybactwa śródlądowego;

20) przedstawiciel Federacji Organizacji Rybaków Śródlądowych wskazany przez Przewodniczącego tej federacji;

21) przedstawiciel Polskiego Związku Wędkarskiego - wskazany przez Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego;

22) przedstawiciel reprezentatywnych organizacji pracodawców oraz przedstawiciel reprezentatywnych organizacji związkowych, o których mowa w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.3)), wskazani przez Radę Dialogu Społecznego;

23) po jednym przedstawicielu organizacji pozarządowych działających na rzecz:

a) promowania włączenia społecznego,

b) osób niepełnosprawnych,

c) równego traktowania,

d) ochrony środowiska.

2. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwany dalej „Ministrem”, powołuje członków Komitetu oraz ich zastępców:

1) dokonując wyboru spośród zgłoszeń imiennych kandydata na członka oraz kandydata na jego zastępcę, przesłanych do Ministerstwa w formie pisemnej, przez podmioty wymienione w ust. 1 pkt 3-22;

2) dokonując wyboru spośród kandydatów zgłoszonych na członka oraz kandydatów zgłoszonych na jego zastępcę przez przedstawicieli organizacji pozarządowych, o których mowa w ust. 1 pkt 23, wyłonionych przez Ministra w drodze konkursu, którego tryb i organizację określa regulamin konkursu zatwierdzany przez Ministra.

3. W przypadku zgłoszenia przez podmioty wymienione w ust. 1 pkt 3-23 większej liczby kandydatów do składu Komitetu, Minister powołuje odpowiednio członka Komitetu oraz jego zastępcę spośród wszystkich przedstawicieli zgłoszonych przez dany podmiot.

4. W przypadku gdy członek Komitetu lub jego zastępca przestanie być członkiem podmiotu wymienionego w ust. 1 pkt 3-22, przestaje być członkiem Komitetu lub jego zastępcą. Jednocześnie właściwy podmiot wymieniony w ust. 1 pkt 3-22 jest obowiązany do niezwłocznego wskazania na jego miejsce nowego kandydata na członka Komitetu lub na jego zastępcę.

5. Minister odwołuje członków Komitetu oraz ich zastępców.

6. Członkowie Komitetu wykonują swoje funkcje osobiście lub przez osoby upoważnione do ich zastępowania.

7. W posiedzeniach Komitetu biorą udział wyłącznie członkowie Komitetu, ich zastępcy oraz osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komitetu.

8. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komitetu jego zadania wykonuje Zastępca Przewodniczącego Komitetu.

9. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komitetu oraz Zastępcy Przewodniczącego Komitetu zadania Przewodniczącego Komitetu wykonuje osoba pisemnie upoważniona przez Przewodniczącego Komitetu.

§ 2.

1. Komitet realizuje zadania wymienione w art. 40 ust. 1 i 2 rozporządzenia ogólnego.

2. Komitet, jeżeli uzna to za stosowne, wydaje opinię w sprawie zmiany programu poprzez podjęcie stosownej uchwały.

3. Komitet może wydawać zalecenia, o których mowa w art. 40 ust. 3 rozporządzenia ogólnego, poprzez podjęcie stosownej uchwały.

4. Komitet analizuje i zatwierdza roczne sprawozdania z realizacji Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

5. Komitet podejmuje uchwały niezbędne do zamknięcia Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

6. Komitet rozpatruje informacje o zgłoszeniach i skargach dotyczących niezgodności interwencji w ramach programu z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 14 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. UE C 303 z 14.12.2007, str. 1) i Konwencją Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych zgodnie z decyzją Rady z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych (2010/48/WE) (Dz. Urz. UE L 23 z 27.01.2010, str. 35).

7. W przypadku powzięcia informacji o zgłoszeniach i skargach, o których mowa w ust. 6, Komitet wydaje opinię poprzez podjęcie stosownej uchwały.

§ 3.

1. W pracach Komitetu może także uczestniczyć, z własnej inicjatywy lub na zaproszenie Przewodniczącego Komitetu, przedstawiciel Komisji Europejskiej, z głosem doradczym.

2. W posiedzeniach Komitetu mogą uczestniczyć w charakterze obserwatora, bez prawa głosowania:

1) przedstawiciele:

a) instytucji audytowej,

b) Najwyższej Izby Kontroli;

2) na zaproszenie Przewodniczącego Komitetu:

a) eksperci,

b) beneficjenci programu.

3. Przewodniczący Komitetu może powoływać w ramach prac Komitetu grupy robocze do realizacji określonych zadań.

§ 4.

1. Do udziału w głosowaniu jest uprawniony członek Komitetu, a w przypadku jego nieobecności - zastępca członka Komitetu.

2. Każdemu członkowi Komitetu przysługuje jeden głos.

3. Komitet podejmuje decyzje w drodze uchwały, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komitetu.

4. Prowadzenie obrad Komitetu oraz podejmowanie przez Komitet uchwał jest możliwe po osiągnięciu kworum.

5. Kworum jest zapewnione, gdy w posiedzeniu Komitetu uczestniczy co najmniej połowa członków Komitetu oraz Przewodniczący Komitetu albo Zastępca Przewodniczącego Komitetu, albo osoba pisemnie upoważniona do zastępowania Przewodniczącego Komitetu albo Zastępcy Przewodniczącego Komitetu.

6. W sytuacjach wynikających z Regulaminu pracy Komitetu, o którym mowa w § 5 ust. 1, jest możliwe podejmowanie uchwał w trybie obiegowym.

7. Komitet może prowadzić prace za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

§ 5.

1. Regulamin pracy Komitetu określa w szczególności:

1) organizację i tryb pracy Komitetu, w tym sposób podejmowania uchwał;

2) zadania Przewodniczącego Komitetu.

2. Komitet przyjmuje Regulamin pracy Komitetu na pierwszym posiedzeniu.

§ 6.

1. Członkom Komitetu i ich zastępcom nie przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Komitetu.

2. Koszty związane z uczestnictwem w posiedzeniach Komitetu jego członków lub ich zastępców oraz zaproszonych przez Przewodniczącego Komitetu ekspertów, beneficjentów programu, a także osób zapewniających obsługę Komitetu, w tym koszty zakwaterowania i przejazdu, z wyłączeniem transportu lotniczego, mogą być refundowane z części budżetu państwa 62 - Rybołówstwo, dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, ze środków pomocy technicznej w ramach programu.

3. Refundacji, o której mowa w ust. 2, podlegają również koszty uczestniczenia członków Komitetu i ich zastępców w szkoleniach organizowanych za pośrednictwem komórki organizacyjnej w Ministerstwie właściwej w sprawach rybołówstwa, z zakresu zasad realizacji programu niezbędnych do właściwego wykonywania funkcji członka Komitetu lub zastępcy członka Komitetu.

4. Zwrot kosztów przejazdu, o którym mowa w ust. 2, przysługuje do wysokości równowartości kosztów podróży pociągiem w wagonie klasy 2.

5. Osoby, o których mowa w ust. 2, są obowiązane rozliczyć koszty podróży w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia.

6. Refundacja kosztów, o których mowa w ust. 2, dotyczy osób reprezentujących instytucje lub oddziały mające siedzibę poza miejscem, w którym odbywa się posiedzenie Komitetu.

7. W przypadku braku możliwości refundacji kosztów, o których mowa w ust. 2, ze środków pomocy technicznej w ramach programu, koszty te mogą być refundowane ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji komórki organizacyjnej w Ministerstwie właściwej w sprawach rybołówstwa, z części 62 - Rybołówstwo, dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej.

§ 7.

Obsługę Komitetu zapewnia komórka organizacyjna w Ministerstwie właściwa w sprawach rybołówstwa.

§ 8.

1. Komitet Monitorujący program „Fundusze Europejskie dla Rybactwa” na lata 2021-2027, powołany zarządzeniem nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego program „Fundusze Europejskie dla Rybactwa” na lata 2021-2027 (Dz. Urz. Min. Rol. i Roz. Wsi poz. 1 i 17), staje się Komitetem.

2. Minister, niezwłocznie po wejściu w życie zarządzenia, uzupełni skład Komitetu.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: C. Siekierski


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2706).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 261 z 22.07.2021, str. 58, Dz. Urz. Dz. Urz. UE L 241 z 19.09.2022, str. 16, Dz. Urz. UE L 275 z 25.10.2022, str. 23, Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2023, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 2024/795 z 29.02.2024, str. 1.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 568 i 2157, z 2021 r. poz. 2445, z 2022 r. poz. 2666 oraz z 2023 r.poz. 1586 i 1723.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-22
  • Data wejścia w życie: 2024-04-23
  • Data obowiązywania: 2024-04-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA