| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 29 lipca 2009 r.

w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Na podstawie § 3 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadańdoradcy metodycznego (Dz. U. Nr 84, poz. 779) zarządza się, co następuje:

§ 1

Nadaje się statut Krajowemu Ośrodkowi Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Edukacji Narodowej

Katarzyna Hall

 

Załącznik 1. [STATUT KRAJOWEGO OŚRODKA WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ I USTAWICZNEJ]

Załącznik do zarządzenia nr 12 Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 29 lipca 2009 r. (poz. 11)

STATUT KRAJOWEGO OŚRODKA WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ I USTAWICZNEJ

§ 1

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, zwanym dalej „Ośrodkiem” jest centralną, publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym działającą na podstawie:

1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);

2) przepisów wydanych na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

3) niniejszego statutu.

§ 2

Siedzibą Ośrodka jest Miasto Stołeczne Warszawa.

§ 3

Organem prowadzącym Ośrodek jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania zwany dalej „Ministrem”.

§ 4

1. Ośrodek jest państwową jednostką budżetową finansowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

2. Dyrektor Ośrodka jest dysponentem trzeciego stopnia środków budżetu państwa w ramach części 30 – Oświata i wychowanie.

§ 5

Celem działania Ośrodka jest:

1) podejmowanie działań na rzecz jakości edukacji zgodnie z polityką oświatową państwa, w szczególności poprzez upowszechnianie i wspieranie idei uczenia się przez całe życie;

2) wspieranie zmian wprowadzanych w systemie oświaty poprzez realizowanie zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli kształcenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych.

§ 6

1. Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

1) rozpoznawanie i analiza potrzeb edukacyjnych nauczycieli kształcenia zawodowego oraz nauczycieli szkół dla dorosłych;

2) przygotowanie ogólnokrajowych programów doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół zawodowych, nauczycieli szkół dla dorosłych oraz doradców zawodowych, opracowywanie materiałów edukacyjnych oraz przygotowanie kadry dla realizacji tych programów;

3) realizacja ogólnokrajowych programów doskonalenia zawodowego nauczycieli publicznych placówek doskonalenia, zakładów kształcenia nauczycieli oraz nadzoru pedagogicznego w zakresie dotyczącym kształcenia zawodowego i ustawicznego;

4) przygotowanie metodyczne nauczycieli do wprowadzania w edukacji zawodowej programów modułowych i pakietów edukacyjnych oraz upowszechnianie tej formuły w kształceniu;

5) projektowanie, wdrażanie i promowanie innowacyjnych projektów z zakresu kształcenia zawodowego i ustawicznego, w tym kształcenia na odległość;

6) organizowanie doskonalenia doradców metodycznych przedmiotów zawodowych;

7) tworzenie i rozwijanie ogólnokrajowego systemu informacji pedagogicznej w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego, w tym opracowywanie materiałów diagnostycznych, analitycznych i prognostycznych dotyczących doskonalenia nauczycieli, tworzenia baz danych i banków informacji;

8) monitorowanie, inspirowanie, przygotowywanie materiałów oraz projektów rozwiązań systemowych w dziedzinie programów nauczania i podręczników szkolnych do kształcenia zawodowego;

9) opracowywanie przykładowych programów nauczania dla zawodów, w tym programów o strukturach modułowych i pakietów edukacyjnych, propagowanie idei opracowywania przez szkoły własnych programów nauczania dla zawodów;

10) prowadzenie biblioteki programów nauczania i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego;

11) inspirowanie i koordynowanie działań mających na celu podnoszenie jakości pracy nauczycieli kształcenia zawodowego i ustawicznego;

12) współpraca z partnerami krajowymi na rzecz podnoszenia jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego, w tym organami prowadzącymi publiczne placówki doskonalenia nauczycieli, publiczne placówki kształcenia w formach pozaszkolnych oraz innymi instytucjami prowadzącymi statutową działalność oświatową w powyższym zakresie;

13) współpraca w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli z partnerami zagranicznymi, w szczególności z instytucjami i organizacjami państw Unii Europejskiej;

14) współpraca w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkolnictwa zawodowego i ustawicznego z kuratoriami oświaty, Centralną Komisją Egzaminacyjną oraz okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi;

15) opracowanie i publikacja materiałów informacyjnych i metodycznych oraz promowanie działalności innowacyjnej, w tym prowadzenie działalności wydawniczej.

2. Ośrodek może także wykonywać inne zadania w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli zlecane i finansowane przez Ministra.

§ 7

1. Ośrodkiem kieruje dyrektor.

2. Kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka wyłania się w drodze konkursu.

3. Komisję konkursową powołuje Minister zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

4. Wyłonienie nauczyciela zatrudnionego w Ośrodku do składu komisji konkursowej następuje w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy zatrudnionych w Ośrodku pracowników.

5. Kandydat na stanowisko dyrektora Ośrodka powinien spełniać wymagania określone w odrębnych przepisach.

6. Stanowisko dyrektora Ośrodka powierza i z niego odwołuje Minister.

7. Do zadań dyrektora Ośrodka należy w szczególności:

1) kierowanie pracą Ośrodka;

2) dokonywanie czynności prawnych z zakresu prawa pracy na zasadach określonych odrębnymi przepisami;

3) określenie regulaminu organizacyjnego Ośrodka;

4) opracowywanie i przedkładanie Ministrowi planów i sprawozdań, o których mowa w § 8;

5) zarządzanie majątkiem i funduszami Ośrodka;

6) sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

7) reprezentowanie Ośrodka.

§ 8

Dyrektor Ośrodka przedstawia Ministrowi:

1) plan pracy na kolejny rok, w terminie do 31 października roku poprzedzającego;

2) sprawozdanie z wykonania planu pracy na dany rok, w terminie do 31 marca następnego roku;

3) plany i sprawozdania finansowe, zgodnie z odrębnymi przepisami;

4) wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Ośrodku oraz w terminie do 31 marca danego roku sprawozdanie ze sposobu wykorzystywania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w poprzednim roku zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 9

1. W Ośrodku mogą być utworzone stanowiska wicedyrektorów,

2. Stanowiska wicedyrektorów, po zasięgnięciu opinii Ministra, powierza i z nich odwołuje dyrektor Ośrodka.

3. Zakres zadań wicedyrektorów określa dyrektor Ośrodka.

4. Wskazany przez dyrektora Ośrodka wicedyrektor zastępuje go w czasie jego nieobecności.

§ 10

W Ośrodku tworzy się stanowisko głównego księgowego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 11

1. W Ośrodku tworzy się następujące merytoryczne komórki organizacyjne:

1) Wydział Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli;

2) Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego;

3) Wydział Poradnictwa Zawodowego;

4) Wydział Rozwoju Programów.

2. W skład Ośrodka wchodzą również komórki organizacyjne o charakterze administracyjnym, ekonomicznym i obsługowym:

1) Wydział Administracyjno-Finansowy;

2) Samodzielne stanowisko pracy do spraw osobowych.

3. W Ośrodku mogą być ponadto tworzone inne komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska.

4. Liczbę, nazwę i zadania komórek, o których mowa w ust. 3, określa regulamin organizacyjny Ośrodka.

5. Liczbę stanowisk w komórkach organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 i 2, a także ich zadania szczegółowe, określa regulamin organizacyjny Ośrodka.

§ 12

1. W Ośrodku tworzy się stanowiska kierowników wydziałów, o których mowa w § 11 ust. 1 i 2 pkt 1.

2. Na stanowiskach, o których mowa w ust. 1 mogą być zatrudnieni nauczyciele konsultanci i specjaliści z wykształceniem wyższym, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

3. Kierownik realizuje zadania w określonych przez dyrektora Ośrodka zakresie, a w szczególności:

1) kieruje pracą komórki organizacyjnej;

2) ustala projekty planów pracy komórki organizacyjnej;

3) planuje wysokość środków finansowych niezbędnych do realizacji planów, o których mowa w pkt 2;

4) sporządza coroczne sprawozdania z realizacji zadań przypisanych komórce organizacyjnej.

§ 13

1. W Ośrodku są zatrudniani nauczyciele konsultanci, specjaliści niebędący nauczycielami, pracownicy inżynieryjno-techniczni, administracji i obsługi, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Na stanowiskach konsultantów mogą być zatrudnieni nauczyciele, którzy ukończyli kursy kwalifikacyjne przygotowujące do pracy edukatorskiej oraz inni nauczyciele, posiadający:

1) kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia;

2) stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;

3) co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej.

3. Na stanowiskach specjalistów niebędących nauczycielami mogą być zatrudnione osoby z wykształceniem wyższym, posiadające kompetencje niezbędne do realizacji zadań statutowych.

4. Zakres zadań pracowników Ośrodka wynika z zadań komórki organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Mosiej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »