REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 15

ZARZĄDZENIE Nr 16
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie konkursu na stanowiska nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w Szkołach Europejskich Bruksela I i Luksemburg I, powołania komisji do przeprowadzenia konkursu oraz regulaminu działania tej komisji

Tekst pierwotny

Na podstawie § 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. Nr 170, poz. 1143, z 2011 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 176, poz. 1050 oraz z 2012 r. poz. 967) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Europejskiej Bruksela I (1 etat) i w Szkole Europejskiej Luksemburg I (1 etat) powołuje się komisję konkursową, zwaną dalej „komisją”, w składzie:

1) Urszula Martynowicz, Dyrektor Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej – jako przewodniczący komisji;

2) Teresa Piłat-Reszka, p.o. Dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą – jako zastępca przewodniczącego komisji;

3) Beata Pietrzyk, Naczelnik Wydziału w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej;

4) Patrycja Szewczyk, główny specjalista w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej;

4) Bartłomiej Krasnowski, Naczelnik Wydziału w Departamencie Współpracy z Samorządem Terytorialnym;

5) Urszula Łączyńska, nauczyciel sprawujący nadzór pedagogiczny nad nauczycielami skierowanymi do pracy w Szkołach Europejskich.

§ 2.
 1. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisji egzaminacyjnych i kuratoriów oświaty.

2. Wzór ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3.
 1. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego pracami komisji kieruje zastępca przewodniczącego, a w przypadku nieobecności przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego – jeden z członków komisji wyznaczony przez przewodniczącego.

§ 4.
Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej trzech członków komisji.
§ 5.
 1. Przed rozpoczęciem konkursu komisja zapoznaje się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i dokonuje weryfikacji dokumentów pod względem spełniania warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie.

2. Do konkursu dopuszczani są kandydaci, którzy spełniają warunki określone w ogłoszeniu o konkursie.

3. Przewodniczący komisji informuje kandydatów o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu do dalszego postępowania konkursowego.

§ 6.
 1. Komisja niezwłocznie dokonuje merytorycznej oceny kandydatów dopuszczonych do dalszego postępowania konkursowego.

2. Merytoryczna ocena kandydatów dopuszczonych do dalszego postępowania konkursowego jest dokonywana podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

3. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat przedstawia 10–12-minutową prezentację przygotowaną w programie do tworzenia prezentacji multimedialnych, zawierającą dwa scenariusze zajęć w zakresie edukacji wczesnoszkolnej.

4. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdza się:

1) znajomość języków obcych;

2) przydatność i predyspozycje do wykonywania zadań nauczyciela na określonym stanowisku, w szczególności znajomość:

a) nowoczesnych metod nauczania,

b) zasad oceniania,

c) ewaluacji pracy własnej i pracy uczniów.

§ 7.
1. Komisja wyłania kandydata na stanowisko nauczyciela w Szkołach Europejskich w głosowaniu tajnym. Każdemu z członków komisji przysługuje jeden głos.

2. Konkurs wygrywa kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.

3. Jeżeli w pierwszym głosowaniu nie wyłoniono żadnego kandydata komisja przystępuje do drugiego głosowania, do którego są dopuszczeni kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą, równą liczbę głosów. Drugie głosowanie odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 i 2.

4. Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli w drugim głosowaniu jeden z kandydatów uzyskał większą, niż inni kandydaci, liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

§ 8.
Sprawy proceduralne dotyczące prac komisji, nieuregulowane w zarządzeniu, rozstrzyga komisja w drodze głosowania jawnego, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
§ 9.
 Z prac komisji i głosowania sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu.
§ 10.
 Przewodniczący komisji niezwłocznie powiadamia na piśmie Ministra Edukacji Narodowej o wyniku konkursu.
§ 11.
 Minister Edukacji Narodowej może unieważnić konkurs i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie w przypadku stwierdzenia:

1) nieuzasadnionego odrzucenia oferty;

2) przeprowadzenia przez komisję konkursu bez wymaganej obecności co najmniej trzech członków komisji;

3) innych nieprawidłowości w konkursie, które mogły wpłynąć na jego wynik.

§ 12.
. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Krystyna Szumilas

 

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 248, poz. 1480).

Załącznik 1.

Załącznik do zarządzenia Nr 16 Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 17 czerwca 2013 r.

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ
ogłasza konkurs na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
w Szkole Europejskiej Bruksela I (1 etat) oraz
w Szkole Europejskiej Luksemburg I (1 etat)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Prowadzenie nauczania w języku polskim w klasach I–V (dzieci w wieku od 6 do 11 lat) według programów nauczania obowiązujących w Szkołach Europejskich.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400 oraz z 2012 r. poz. 174 i 426);

2) posiada stopień nauczyciela dyplomowanego;

3) posiada znajomość języka angielskiego lub francuskiego na poziomie C1.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

1) doświadczenie w wykorzystywaniu w czasie zajęć tablicy interaktywnej i innych pomocy multimedialnych;

2) ukończone różnorodne formy doskonalenia zawodowego;

3) doświadczenie w prowadzeniu zajęć z uczniami w klasach łączonych;

4) znajomość innych języków obcych używanych w Szkołach Europejskich;

5) znajomość zasad funkcjonowania Szkół Europejskich;

6) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;

7) umiejętność organizacji własnego warsztatu pracy, systematyczność w pracy, cierpliwość, wytrwałość i konsekwencja w działaniu;

8) umiejętność współpracy w środowisku wielokulturowym;

9) umiejętność autorefleksji oraz ewaluacji wyników swojej pracy na płaszczyźnie dydaktycznej i pedagogicznej;

10) odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) list motywacyjny;

2) życiorys przygotowany według formularza Europass-CV ze zdjęciem;

3) kopia dowodu osobistego;

4) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego;

5) kopia aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego;

6) kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych;

7) kopia aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela;

8) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

9) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

10) oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.);

11) oświadczenie o nietoczącym się postępowaniu karnym lub dyscyplinarnym, lub postępowaniu o ubezwłasnowolnienie;

12) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu.

Dokumenty należy przesyłać w terminie do 15 lipca 2013 r. (liczy się data wpływu) na adres: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Rolna 175D, 02-729 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej”.

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu konkursu – przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych 17 lipca 2013 r. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia 10–12-minutowej prezentacji multimedialnej, przygotowanej w programie do tworzenia prezentacji multimedialnych, zawierającej dwa scenariusze zajęć w zakresie edukacji wczesnoszkolnej.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (0-22) 622 37 92 lub 622 37 93.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-28
  • Data wejścia w życie: 2013-06-26
  • Data obowiązywania: 2013-06-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA