REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 7

ZARZĄDZENIE Nr 10
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 9 maja 2014 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw jakości, zakresu stosowania i zmian w dokumentacji prowadzonej przez szkoły i placówki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. Powołuje się Zespół do spraw jakości, zakresu stosowania i zmian w dokumentacji prowadzonej przez szkoły i placówki, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Edukacji Narodowej.

§ 2.

 Do zadań Zespołu należy wyrażanie opinii i stanowisk w sprawach dotyczących dokumentacji prowadzonej w szkołach i placówkach systemu oświaty, w szczególności przygotowywanie propozycji usprawnień i zmian w zakresie wytwarzania, wypełniania i przechowywania dokumentacji w szkołach i placówkach.

§ 3.

 1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Andrzej Wyrozembski – Ośrodek Rozwoju Edukacji;

2) Zastępcy Przewodniczącego Zespołu:

a) Anna Wróbel – Polski Komitet Organizacji Wychowania Przedszkolnego,

b) Ewa Czechowicz – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty;

3) Członkowie Zespołu:

a) Wiesław Włodarski – Stowarzyszenie Dyrektorów Szkół Średnich,

b) Justyna Matejczyk – Stowarzyszenie Dyrektorów Szkół Średnich,

c) Ryszard Raczyński – Stowarzyszenie Dyrektorów Szkół Średnich,

d) Ryszard Buczyński – Towarzystwo Szkół Twórczych,

e) Hanna Pasterska – Polski Komitet Organizacji Wychowania Przedszkolnego,

f) Izabela Leśniewska – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty,

g) Jacek Rudnik – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty,

h) Monika Wojciechowska – Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej,

i) Bogdan Kruszakin – Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej,

j) Andrzej Jasiński – Ośrodek Rozwoju Edukacji,

k) Marzenna Szczepańska – Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Jakości Edukacji,

l) Joanna Grancaris – Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Kształcenia Ogólnego i Wychowania,

ł) Danuta Maciejko – Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,

m) Beata Pietrzyk – Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej,

n) Danuta Cierlik – Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym,

o) Helena Maryjanowska – Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych.

2. W posiedzeniach Zespołu może uczestniczyć dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Edukacji Narodowej lub wyznaczony przez niego pracownik tej komórki, niebędący członkiem Zespołu.

§ 4.

 Posiedzenia Zespołu odbywają się w terminach ustalonych przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 5.

 Przewodniczący Zespołu:

1) zwołuje i prowadzi posiedzenia Zespołu oraz rozstrzyga kwestie sporne powstałe w toku prac Zespołu;

2) wyznacza Zastępcę zwołującego i prowadzącego posiedzenia Zespołu w przypadku swojej nieobecności;

3) może powoływać podzespoły do realizacji poszczególnych zadań należących do zakresu działania Zespołu oraz ustalać tryb ich działania;

4) może zapraszać do udziału w pracach Zespołu osoby niebędące jego członkami.

§ 6.

 1. Zespół wyraża opinie i stanowiska bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zespołu.

2. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu albo Zastępca Przewodniczącego – w przypadku, o którym mowa w § 5 pkt 2.

§ 7.

 Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Kształcenia Ogólnego i Wychowania.

§ 8.

 1. Koszty związane z działalnością Zespołu pokrywa się z budżetu państwa, z części będącej w dyspozycji Ministra Edukacji Narodowej.

2. Członkom Zespołu, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 2 i pkt 3 lit. a–j oraz osobom, o których mowa w § 5 pkt 4, zwraca się koszty podróży związane z udziałem w posiedzeniu Zespołu, na podstawie dokumentów, w szczególności rachunków, faktur lub biletów, potwierdzających poniesione wydatki albo informacji o wysokości poniesionych kosztów przejazdu, której wzór określa załącznik do zarządzenia, przedstawionych w terminie 7 dni od dnia posiedzenia Zespołu.

§ 9

. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Joanna Kluzik-Rostkowska

 

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 248, poz. 1480).

Załącznik 1. [INFORMACJA O WYSOKOŚCI PONIESIONYCH KOSZTÓW PRZEJAZDU]

Załącznik do zarządzenia nr 10 Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 9 maja 2014 r. (Dz. Urz. MEN, poz. 7)

INFORMACJA O WYSOKOŚCI PONIESIONYCH KOSZTÓW PRZEJAZDU

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-09
  • Data wejścia w życie: 2014-05-09
  • Data obowiązywania: 2014-05-09
  • Dokument traci ważność: 2016-02-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA