REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 10

ZARZĄDZENIE Nr 13
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I) oraz regulaminu działania tej komisji

Tekst pierwotny

Na podstawie § 23 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. Nr 170, poz. 1143, z 2011 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 176, poz. 1050 oraz z 2012 r. poz. 967) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego w Szkole Europejskiej Luksemburg I, zwaną dalej „komisją”.

2. W skład komisji wchodzą:

1) przewodniczący – Urszula Martynowicz, Dyrektor Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej;

2) zastępca przewodniczącego – Anna Atłas, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą;

3) członkowie:

a) Beata Pietrzyk, naczelnik wydziału w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej,

b) Zbigniew Ciosek, radca ministra w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej,

c) Bartłomiej Krasnowski, naczelnik wydziału w Departamencie Współpracy z Samorządem Terytorialnym,

d) Urszula Łączyńska, nauczyciel sprawujący nadzór pedagogiczny nad nauczycielami skierowanymi do pracy w Szkołach Europejskich,

e) Konrad Leszczyński, nauczyciel sprawujący nadzór pedagogiczny nad nauczycielami skierowanymi do pracy w Szkołach Europejskich.

§ 2.

1. Ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w § 1 ust. 1, zamieszcza się na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisji egzaminacyjnych i kuratoriów oświaty.

2. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1 ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3.

1. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego pracami komisji kieruje zastępca przewodniczącego, a w przypadku nieobecności przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego – członek komisji wyznaczony przez przewodniczącego.

§ 4.

Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej czterech członków komisji.

§ 5.

1. W pierwszym etapie postępowania konkursowego komisja zapoznaje się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i dokonuje oceny formalnej dokumentów pod względem spełniania warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie.

2. Do drugiego etapu postępowania konkursowego są dopuszczani kandydaci, którzy spełniają warunki określone w ogłoszeniu o konkursie.

3. Przewodniczący komisji informuje kandydatów o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu do drugiego etapu postępowania konkursowego.

§ 6.

1. W drugim etapie postępowania konkursowego komisja dokonuje oceny merytorycznej dopuszczonych kandydatów, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

2. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat przedstawia 7–10 minutową prezentację przygotowaną w programie do tworzenia prezentacji multimedialnych, zawierającą scenariusz zajęć.

3. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdza się:

1) znajomość języków obcych;

2) przydatność i predyspozycje do wykonywania zadań nauczyciela na określonym stanowisku, w szczególności znajomość:

a) nowoczesnych metod nauczania,

b) zasad oceniania,

c) ewaluacji pracy własnej i pracy uczniów.

§ 7.

1. Komisja wyłania kandydata na stanowisko o którym mowa w § 1 ust. 1 w głosowaniu tajnym. Każdemu z członków komisji przysługuje jeden głos.

2. Konkurs wygrywa kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.

3. Jeżeli w pierwszym głosowaniu nie wyłoniono jednego kandydata, komisja przystępuje do drugiego głosowania, do którego są dopuszczeni kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą, równą liczbę głosów. Drugie głosowanie odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 i 2.

4. Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli w drugim głosowaniu jeden z kandydatów uzyskał większą, niż inni kandydaci, liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 8.

Sprawy proceduralne dotyczące prac komisji, nieuregulowane w zarządzeniu, rozstrzyga komisja w drodze głosowania jawnego, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 9.

Z prac komisji i głosowania sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji.

§ 10.

Przewodniczący komisji:

1) informuje kandydatów o wyniku konkursu;

2) niezwłocznie powiadamia na piśmie Ministra Edukacji Narodowej o wyniku konkursu.

§ 11.

Minister Edukacji Narodowej może unieważnić konkurs i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie w przypadku stwierdzenia:

1) nieuzasadnionego odrzucenia oferty;

2) przeprowadzenia przez komisję konkursu bez wymaganej obecności co najmniej czterech członków komisji;

3) innych nieprawidłowości w konkursie, które mogły wpłynąć na jego wynik.

§ 12

. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Joanna Kluzik-Rostkowska

 

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 248, poz. 1480).

Załącznik 1. [MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE EUROPEJSKIEJ LUKSEMBURG I (1 ETAT)]

Załącznik nr 1

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

ogłasza konkurs

na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego

w Szkole Europejskiej Luksemburg I (1 etat)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych w przedszkolu z dziećmi w wieku 4–5 lat według programu nauczania obowiązującego w Szkołach Europejskich.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 1207 t.j.);

2) posiada stopień nauczyciela dyplomowanego;

3) posiada znajomość języka angielskiego lub francuskiego na poziomie B2.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

1) ukończone różnorodne formy doskonalenia zawodowego;

2) znajomość innych języków obcych używanych w Szkołach Europejskich;

3) znajomość zasad funkcjonowania Szkół Europejskich;

4) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;

5) umiejętność organizacji własnego warsztatu pracy, systematyczność w pracy, cierpliwość, wytrwałość i konsekwencja w działaniu;

6) umiejętność współpracy w środowisku wielokulturowym;

7) umiejętność autorefleksji oraz ewaluacji wyników swojej pracy na płaszczyźnie dydaktycznej i pedagogicznej;

8) odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) list motywacyjny;

2) życiorys przygotowany według formularza Europass-CV ze zdjęciem;

3) kopia dowodu osobistego;

4) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego;

5) kopia aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego;

6) kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych;

7) kopia aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela;

8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

9) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

10) oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.);

11) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm) w celach przeprowadzenia konkursu.

Dokumenty należy przesyłać w terminie do 25 czerwca 2014 r. (liczy się data wpływu) na adres: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Rolna 175D, 02-729 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego”.

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu konkursu – przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych 30 czerwca 2014 r. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia 7–10 minutowej prezentacji multimedialnej, przygotowanej w programie do tworzenia prezentacji multimedialnych, zawierającej scenariusz zajęć.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (0-22) 622 37 92 lub 622 37 93.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-09
  • Data wejścia w życie: 2014-05-29
  • Data obowiązywania: 2014-05-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA