REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 12

ZARZĄDZENIE Nr 15
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 17 czerwca 2014 r.

w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 9d ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzam przeprowadzenie postępowania konkursowego, zwanego dalej „konkursem”, na stanowisko Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

§ 2.

1. W celu przeprowadzenia konkursu powołuje się komisję konkursową, zwaną dalej „komisją”, w następującym składzie:

1) Przewodnicząca: Małgorzata Szybalska, dyrektor Departamentu Jakości Edukacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej;

2) Zastępca przewodniczącej: Anna Wesołowska, dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania w Ministerstwie Edukacji Narodowej;

3) członkowie:

a) Arkadiusz Jarkiewicz, dyrektor Departamentu Ekonomicznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej,

b) Ewa Konikowska-Kruk, dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej,

c) Małgorzata Nestorowicz, dyrektor Biura Kadr i Szkolenia w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

2. Obsługę organizacyjno-techniczną prac komisji zapewnia pracownik Biura Kadr i Szkolenia, zwany dalej „sekretarzem”.

§ 3.

1. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ogłoszenie stanowi załącznik do zarządzenia.

2. Dopuszcza się dodatkowe upowszechnianie informacji o ogłoszeniu konkursu.

§ 4.

Pracami komisji kieruje jej przewodniczący. W przypadku nieobecności przewodniczącego pracami komisji kieruje zastępca przewodniczącego.

§ 5.

1. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach w obecności co najmniej 3/5 jej składu zwykłą większością głosów.

2. W przypadku równej liczby głosów, decydujący głos należy do przewodniczącego.

§ 6.

1. Do konkursu dopuszczani są kandydaci:

1) którzy złożyli ofertę w terminie;

2) których oferta zawiera wymagane dokumenty i oświadczenia;

3) którzy spełniają warunki niezbędne, określone w ogłoszeniu o konkursie.

2. O dopuszczeniu lub niedopuszczeniu do konkursu kandydatów informuje sekretarz.

§ 7.

1. Komisja prowadzi rozmowy z dopuszczonymi do konkursu kandydatami.

2. W trakcie rozmów, o których mowa w ust. 1, kandydaci prezentują koncepcję pracy na stanowisku dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie i odpowiadają na pytania członków komisji.

3. W trakcie rozmowy, o której mowa w ust. 1, sprawdzeniu podlegają kompetencje niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

§ 8.

Po zakończeniu rozmów z kandydatami komisja wyłania nie więcej niż 2 najlepszych kandydatów na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

§ 9.

Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu.

§ 10.

1. Przewodniczący komisji powiadamia na piśmie Ministra Edukacji Narodowej o wyniku prac komisji.

2. Kandydaci informowani są o wyniku konkursu po jego zakończeniu.

§ 11.

1. W sprawach proceduralnych dotyczących prac komisji, nieuregulowanych w zarządzeniu, decyduje komisja w drodze głosowania jawnego, zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu.

2. W przypadku równej liczby głosów, decydujący głos należy do przewodniczącego.

§ 12.

Minister Edukacji Narodowej może unieważnić konkurs i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w konkursie, które mogły wpłynąć na jego wynik.

§ 13.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Joanna Kluzik-Rostkowska

 

Załącznik 1. [Ogłoszenie]

Załącznik do zarządzenia Nr 15 Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 17 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie

Minister Edukacji Narodowej
ogłasza konkurs
na stanowisko Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

1. Warunki niezbędne przystąpienia do konkursu:

1) wykształcenie wyższe magisterskie;

2) 7-letni staż pracy, w tym co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub związanym z kierowaniem pracą zespołów zadaniowych;

3) doświadczenie związane z organizowaniem egzaminów lub badaniami dotyczącymi oceniania zewnętrznego;

4) znajomość regulacji prawnych z zakresu prawa oświatowego, zamówień publicznych, finansów publicznych, zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków EFS;

5) niekaranie karami określonymi w pkt 3 ppkt 6 lit. a–d.

2. Preferowani są kandydaci posiadający dodatkowo:

1) znajomość systemów oceniania w Polsce i za granicą;

2) udokumentowany udział w programach lub badaniach związanych z ocenianiem zewnętrznym;

3) ukończone szkolenia z zakresu pomiaru dydaktycznego;

4) przygotowanie pedagogiczne;

5) znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

3. Wymagane dokumenty i oświadczenia w ofercie kandydata:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją pracy na stanowisku Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej;

2) życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej;

3) kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;

4) kopie:

a) dyplomu ukończenia studiów;

b) dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zakresy czynności, opisy stanowisk, lub inne dokumenty potwierdzające okres i obszar zatrudnienia);

c) dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie;

5) aktualne (wydane nie wcześniej niż w terminie 3 miesięcy przed datą upływu terminu składania ofert) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6) oświadczenia, że kandydat:

a) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

b) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 168, z późn. zm.),

c) nie był karany karą porządkową, o której mowa w art. 108 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.),

d) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191),

e) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

f) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury konkursowej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.),

g) wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228);

7) oświadczenie lustracyjne kandydata lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego przez kandydata, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 1388) – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. Oświadczenie lustracyjne albo informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego należy złożyć na obowiązujących drukach, określonych w ustawie.

4. W przypadku spełniania wymagań dodatkowych, do oferty – oprócz dokumentów wymienionych w pkt 3 – należy dołączyć odpowiednio:

1) kopie dokumentów potwierdzających udział w programach lub badaniach związanych z ocenianiem zewnętrznym;

2) kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia z zakresu pomiaru dydaktycznego;

3) kopie dokumentów potwierdzających przygotowanie pedagogiczne;

4) kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Dokumenty i oświadczenia złożone w ofercie powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

Oferty z dokumentami (w zamkniętych kopertach z podanym na kopercie adresem do korespondencji, adresem e-mail, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora CKE”) należy złożyć bezpośrednio w Ministerstwie Edukacji Narodowej, lub przesłać na adres Ministerstwa: al. Szucha 25, 00-918 Warszawa, w terminie do dnia 2 lipca 2014 r. (decyduje data stempla polskiego urzędu pocztowego). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 34-74-738.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-11
  • Data wejścia w życie: 2014-06-17
  • Data obowiązywania: 2014-06-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA