REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 14

ZARZĄDZENIE Nr 17
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 27 czerwca 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie trybu zlecania i rozliczania realizacji zadań publicznych z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 1 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie trybu zlecania i rozliczania realizacji zadań publicznych z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (Dz. Urz. MEN poz. 2), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7:

a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Komisja składa się z co najmniej czterech osób, w tym przewodniczącego, sekretarza (przedstawiciela komórki koordynującej) i członków. Członkami komisji mogą być pracownicy Ministerstwa lub inne osoby będące przedstawicielami Ministra Edukacji Narodowej, a także osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego.

4. Po powołaniu komisji w trybie określonym w ust. 3, dyrektor komórki koordynującej może powołać do jej składu dodatkowe osoby ze względu na liczbę lub złożoność ofert.”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Na uzasadniony wniosek dyrektora komórki zlecającej, dyrektor komórki koordynującej może dokonać zmiany w składzie komisji ze względu na konieczność zastąpienia członka komisji, który stale lub czasowo nie może uczestniczyć w jej obradach, z tym że liczba członków komisji nie może być mniejsza niż określona w ust. 3.”;

2) w § 10:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jeżeli oceny punktowe oferty przyznane przez członków komisji różnią się od siebie o co najmniej 9 pkt, z zastrzeżeniem ust. 4a, wymagana jest ocena trzeciego członka komisji wyznaczonego przez przewodniczącego komisji. Nie jest dopuszczalne przyznanie więcej niż trzech ocen jednej ofercie.”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Jeżeli oferta podczas oceny merytorycznej nie uzyska w ocenie przynajmniej jednego eksperta: 60 % punktów możliwych do uzyskania w części dotyczącej zawartości merytorycznej oferty i 60 % procent punktów możliwych do uzyskania w części dotyczącej budżetu oferty, nie otrzymuje dotacji i nie podlega ocenie trzeciego członka komisji.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Kolejność na liście ofert po ocenie merytorycznej ustala się w porządku malejącym na postawie poszczególnych ocen punktowych. Oferty, które nie spełniły wymogu, o którym mowa w ust. 4a, są umieszczane na końcu listy z adnotacją o niespełnieniu tego wymogu.”;

3) w załączniku nr 3 do zarządzenia w § 4:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Przy ocenie i analizie oferty pod względem merytorycznym komisja:

1) w części dotyczącej oceny zawartości merytorycznej oferty ocenia następujące kategorie:

a) wartość merytoryczną projektu, w tym*:

– zgodność oferty z celami konkursu – maksymalnie ... pkt,

– spójność zaplanowanych działań – maksymalnie ... pkt,

– czy projekt odpowiada na potrzeby beneficjentów – maksymalnie ... pkt,

– dostosowanie metody realizacji działań do potrzeb beneficjentów – maksymalnie ... pkt,

– innowacyjność projektu – maksymalnie ... pkt,

– spójność zaplanowanych działań, w tym harmonogramu projektu – maksymalnie ... pkt,

b) możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta, w tym*:

– możliwości kadrowe i organizacyjne oferenta w projekcie – maksymalnie ... pkt,

– doświadczenie projektowe – maksymalnie ... pkt,

– potencjał organizacyjny, gwarantujący możliwość wykonania planowanych działań – maksymalnie ... pkt,

– jakość rozliczania projektów w poprzednich konkursach ogłaszanych przez Ministra Edukacji Narodowej i inne instytucje publiczne – maksymalnie ... pkt,

c) trwałość projektu, w tym*:

– stopień, w jakim projekt gwarantuje trwałe rezultaty, w szczególności wymierne oddziaływanie na grupę docelową – maksymalnie ... pkt,

– cele krótkotrwałe – maksymalnie ... pkt,

– cele długofalowe – maksymalnie ... pkt;

2) w części dotyczącej oceny budżetu oferty ocenia następujące kategorie:

a) kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym:*:

– spójność budżetu z planowanym zadaniem i harmonogramem – maksymalnie ... pkt,

– przejrzystość budżetu – maksymalnie ... pkt,

– realność kosztów – maksymalnie ... pkt,

b) wkład własny oferenta*, w tym:

– posiadane zasoby rzeczowe, które mogą zostać użyte w ramach projektu – maksymalnie ... pkt,

– istotność wkładu własnego z punktu widzenia realizacji zadania, udział partnerów w projekcie – maksymalnie ... pkt,

– planowany udział środków własnych – maksymalnie ... pkt,

– środki na realizację projektu pochodzące z innego źródła – maksymalnie ...pkt”;

b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Jeżeli podczas oceny i analizy pod względem merytorycznym oferta nie uzyska w ocenie przynajmniej jednego eksperta: 60 % punktów możliwych do uzyskania w części dotyczącej zawartości merytorycznej oferty i 60 % punktów możliwych do uzyskania w części dotyczącej budżetu oferty, nie otrzymuje dotacji i nie podlega ocenie trzeciego członka komisji.”.

4) załącznik nr 5 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

5) załącznik nr 7 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Do konkursów wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Joanna Kluzik-Rostkowska

 

 

*) Lista podkategorii w ramach kategorii oceny merytorycznej wymienionych w ust. 6 może ulegać zmianie w zależności od danego konkursu, z tym że suma wszystkich punktów możliwych do uzyskania we wszystkich podkategoriach w ramach danej kategorii nie może przekraczać maksymalnej liczby punktów określonej dla tej kategorii w karcie oceny merytorycznej oferty, określonej w załączniku nr 3 do zarządzenia. Ponadto nieprzyznanie punktów niektórym z wymienionych podkategorii jest możliwe tylko w przypadku, gdy wskazana zostanie inna podkategoria, spełniająca przynajmniej jedno z kryteriów określonych w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego oraz wskazanie tej innej podkategorii i nieprzyznanie punktów niektórym kategoriom wymienionym w § 4 ust. 6 załącznika nr 3 do zarządzenia nie spowoduje wyłączenia żadnego z kryteriów wymienionych w art. 15 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego.

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 248, poz. 1480).

Załącznik 1. [DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT]

Załączniki do zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 lipca 2014 r. (poz. 14)

Załącznik nr 1

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY ZŁOŻONEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT]

Załącznik nr 2

WZÓR – KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY ZŁOŻONEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-11
  • Data wejścia w życie: 2014-06-27
  • Data obowiązywania: 2014-06-27
  • Dokument traci ważność: 2021-04-07

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA