REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 8

ZARZĄDZENIE NR 7
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 26 lutego 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1095 i 1767 oraz z 2016 r. poz. 64) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Zatwierdza się statut Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2.
 Traci moc zarządzenie nr 9 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Badań Edukacyjnych. (Dz. Urz. MEN poz. 29).
§ 3.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Anna Zalewska

 

Załącznik 1. [STATUT INSTYTUTU BADAŃ EDUKACYJNYCH W WARSZAWIE]

Załącznik do zarządzenia nr 7 Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 26 lutego 2016 r. (Dz. Urz. MEN poz. 8)

STATUT
INSTYTUTU BADAŃ EDUKACYJNYCH W WARSZAWIE

z dnia 22 stycznia 2016 r.

§ 1. 1. Instytut Badań Edukacyjnych, zwany dalej „Instytutem”, działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. Nr 96, poz. 618), zwanej dalej „ustawą”;

2) zarządzenia nr 21 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 1990 r. w sprawie przekształcenia Instytutu Badań Pedagogicznych w Instytut Badań Edukacyjnych (Dz. Urz. MEN Nr 5, poz. 31 oraz z 1994 r. Nr 5, poz. 25);

3) niniejszego Statutu, zwanego dalej „Statutem”.

2. Instytut posiada osobowość prawną.

3. Siedzibą Instytutu jest m.st. Warszawa.

4. Instytut może używać skróconej nazwy „IBE”.

5. Instytut ma prawo używania okrągłej pieczęci z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą Instytutu w otoku.

6. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

7. Instytut może przyznawać nagrody i wyróżnienia.

§ 2. Obszar działalności Instytutu obejmuje nauki społeczne i humanistyczne, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji i jej powiązania z rynkiem pracy, a także dydaktyki ogólnej, dydaktyk szczegółowych ze wszystkich dziedzin edukacyjnych oraz rozwoju intelektualnego człowieka, zdobywania przez niego wiedzy, rozwijania kompetencji wraz z ich uwarunkowaniami.

§ 3. 1. Do podstawowej działalności Instytutu należy:

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych;

2) przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki;

3) wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

2. W związku z prowadzoną działalnością Instytut może:

1) upowszechniać wyniki badań naukowych i prac rozwojowych;

2) wykonywać badania i analizy oraz opracowywać opinie i ekspertyzy;

3) opracowywać oceny dotyczące stanu i rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i techniki oraz sektorów gospodarki, które wykorzystują wyniki badań naukowych i prac rozwojowych oraz w zakresie wykorzystywania w kraju osiągnięć światowej nauki i techniki;

4) prowadzić działalność normalizacyjną, certyfikacyjną i aprobacyjną;

5) prowadzić i rozwijać bazy danych związane z przedmiotem działania Instytutu;

6) prowadzić działalność w zakresie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, wynalazczości oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, a także wspierającej innowacyjność przedsiębiorstw;

7) wytwarzać w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi aparaturę, urządzenia, materiały i inne wyroby oraz prowadzić walidację metod badawczych i pomiarowych;

8) prowadzić działalność wydawniczą związaną z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi.

3. Instytut może ponadto wykonywać inne zadania z upoważnienia Ministra Edukacji Narodowej określone w art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r., poz. 64).

§ 4. 1. Instytut może prowadzić:

1) studia podyplomowe i doktoranckie, związane z prowadzonymi przez Instytut badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi, jeżeli posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz odpowiednie zaplecze i warunki materialno-techniczne;

2) inne formy kształcenia, w tym szkolenia i kursy dokształcające.

2. Instytut może prowadzić działalność inną niż wymieniona w § 3 i 4 ust. 1 wyodrębnioną pod względem finansowym i rachunkowym.

§ 5. Organami Instytutu są:

1) Dyrektor;

2) Rada Naukowa.

§ 6. 1. Dyrektor kieruje Instytutem i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Dyrektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Instytutu, z wyjątkiem spraw należących do zakresu działania Rady Naukowej.

3. Dyrektor Instytutu może:

1) powołać Sekretarza Naukowego Instytutu,

2) powołać organ opiniodawczo-doradczy Dyrektora Instytutu,

3) ustanawiać pełnomocników do realizacji określonych zadań, ustalając zakres i czas ich umocowania.

§ 7. 1. Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.

2. Rada Naukowa liczy 25 członków. W skład Rady Naukowej wchodzą:

1) pracownicy naukowi i badawczo-techniczni Instytutu w liczbie 15;

2) osoby spoza Instytutu w liczbie 10.

3. Osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie, nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury powołania Rady Naukowej, wchodzą w skład Rady Naukowej w liczbie 9 osób.

4. Jeżeli liczba pracowników spełniających wymagania określone w ust. 3 przekracza liczbę należnych im miejsc w Radzie Naukowej, przeprowadza się wybory, o których mowa w ust. 5.

5. Członków Rady Naukowej nieposiadających stopnia doktora habilitowanego lub tytułu naukowego oraz przedstawicieli pracowników badawczo-technicznych wybierają w głosowaniu tajnym pracownicy Instytutu na okres 4 lat.

6. Tryb wyboru do Rady Naukowej określa regulamin wyborów ustanowiony przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.

7. W skład Rady Naukowej wchodzą również Dyrektor, zastępca Dyrektora do spraw naukowych oraz pozostali zastępcy Dyrektora i Główny Księgowy, jeżeli spełniają wymagania określone w ust. 3, z prawem głosu w sprawach, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 12–14 ustawy. Osoby te nie są zaliczane do liczby osób określonej w ust. 2.

8. Osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 2, powołuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania spośród osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora oraz osób wyróżniających się wiedzą i praktycznym dorobkiem w sferze gospodarczej objętej działalnością Instytutu, w tym spośród kandydatów przedstawionych przez Dyrektora Instytutu.

§ 8. 1. Rada Naukowa wybiera ze swego grona Przewodniczącego i jego zastępców. Funkcji tych nie mogą pełnić Dyrektor Instytutu ani jego zastępcy.

2. Zasady i tryb działania Rady Naukowej określa uchwalony przez nią Regulamin.

§ 9. 1. Zatrudnienie pracownika naukowego jest poprzedzone konkursem.

2. Konkurs ogłasza Dyrektor.

3. Ogłoszenie o konkursie zawiera w szczególności:

1) nazwę stanowiska, którego konkurs dotyczy;

2) wymagania formalne, jakie powinien spełniać kandydat;

3) listę dokumentów, które kandydat jest obowiązany złożyć;

4) termin składania ofert, który nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Instytutu.

4. Ogłoszenie o konkursie jest zamieszczane na stronie internetowej Instytutu oraz na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw nauki w Biuletynie Informacji Publicznej.

5. Dyrektor powołuje Komisję Konkursową w drodze zarządzenia.

6. Komisja Konkursowa przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymagania formalne.

7. Na podstawie złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Konkursowa sporządza opinie o kandydatach.

8. Na podstawie opinii, o których mowa w ust. 7, oraz po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej Dyrektor podejmuje ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia kandydata na stanowisku pracownika naukowego.

9. Konkurs może być nierozstrzygnięty. W takim wypadku Dyrektor może ogłosić nowy konkurs na dane stanowisko.

§ 10. 1. W sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych lub badawczo-technicznych Instytutu w pierwszej instancji orzeka Komisja Dyscyplinarna w Instytucie, zwana dalej „Komisją Dyscyplinarną”.

2. Komisja Dyscyplinarna składa się z trzech osób, wybranych na 4-letnią kadencję.

3. Komisja Dyscyplinarna jest wybierana w następującym trybie:

1) Dyrektor, w drodze zarządzenia, powołuje Komisję Wyborczą składającą się z 3 członków będących pracownikami Instytutu oraz wskazuje przewodniczącego Komisji;

2) czynne prawo wyborcze przysługuje pracownikom naukowym i pracownikom badawczo-technicznym;

3) bierne prawo wyborcze przysługuje pracownikom naukowym i pracownikom badawczo-technicznym, zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie nie krócej niż rok przed dniem rozpoczęcia procedury wyboru Komisji Dyscyplinarnej;

4) kandydatury należy zgłaszać do przewodniczącego Komisji Wyborczej w terminie 14 dni od dnia zarządzenia wyborów przez Dyrektora;

5) Komisja Wyborcza informuje pracowników Instytutu o terminie wyborów oraz podaje listę kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym dniem wyborów;

6) głosowanie jest tajne. W skład Komisji Dyscyplinarnej wchodzą kandydaci, którzy otrzymają kolejno największą liczbę głosów;

7) Komisja Wyborcza sporządza protokół z wyborów, który przekazuje Dyrektorowi;

8) Dyrektor ogłasza wyniki wyborów;

9) Komisja Dyscyplinarna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.

§ 11. Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-30
  • Data wejścia w życie: 2016-02-26
  • Data obowiązywania: 2016-02-26
  • Dokument traci ważność: 2017-05-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA