REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 11

ZARZĄDZENIE NR 14
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 17 marca 2016 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Mol oraz zastępcy dyrektora do spraw szkoły podstawowej i przedszkola w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg II) i regulaminu działania tej komisji

Tekst pierwotny

Na podstawie § 23 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2014 r. poz. 454) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia konkursów na stanowiska zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Mol oraz zastępcy dyrektora do spraw szkoły podstawowej i przedszkola w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg II), zwaną dalej „komisją”.

2. W skład komisji wchodzą:

1) przewodniczący – Urszula Martynowicz, Dyrektor Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej;

2) zastępca przewodniczącego – Agnieszka Koteria, Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą;

3) członkowie:

a) Beata Pietrzyk, naczelnik wydziału w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej,

b) Patrycja Szewczyk, główny specjalista w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej,

c) Bartłomiej Krasnowski, naczelnik wydziału w Departamencie Współpracy z Samorządem Terytorialnym,

d) Urszula Łączyńska, nauczyciel sprawujący nadzór pedagogiczny nad nauczycielami skierowanymi do pracy w szkołach europejskich,

e) Konrad Leszczyński, nauczyciel sprawujący nadzór pedagogiczny nad nauczycielami skierowanymi do pracy w szkołach europejskich.

§ 2.

1. Ogłoszenia o konkursach, o których mowa w § 1 ust. 1, zamieszcza się na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisji egzaminacyjnych i kuratoriów oświaty.

2. Ogłoszenia o konkursach, o których mowa w § 1 ust. 1, stanowią załączniki nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 3.

1. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego pracami komisji kieruje zastępca przewodniczącego, a w przypadku nieobecności przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego – członek komisji wyznaczony przez przewodniczącego.

§ 4.

Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej czterech członków komisji.

§ 5.

1. W pierwszym etapie postępowania konkursowego komisja zapoznaje się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i dokonuje oceny formalnej dokumentów pod względem spełniania warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie.

2. Wzór oświadczenia składanego przez kandydatów na potrzeby rekrutacji stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

3. Do drugiego etapu postępowania konkursowego są dopuszczani kandydaci, którzy spełniają warunki określone w ogłoszeniu o konkursie. Jeżeli żaden z kandydatów nie spełnia tych warunków, konkursu nie przeprowadza się.

4. Przewodniczący komisji informuje kandydatów o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu do drugiego etapu postępowania konkursowego.

§ 6.

1. W drugim etapie postępowania konkursowego komisja przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną z każdym kandydatem dopuszczonym do tego etapu.

2. Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem komisja ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

3. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat przedstawia, nie dłuższą niż 15-minutową, prezentację przygotowaną w języku polskim w programie do tworzenia prezentacji multimedialnych, zawierającą elementy autoprezentacji oraz wizję organizacji pracy na stanowisku odpowiednio zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Mol albo zastępcy dyrektora do spraw szkoły podstawowej i przedszkola w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg II).

4. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdza się:

1) znajomość języków obcych;

2) przydatność i predyspozycje do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, w szczególności w zakresie:

a) zarządzania zespołem i współpracy w grupie,

b) zarządzania zasobami materialnymi i środkami finansowymi,

c) prowadzenia negocjacji i rozwiązywania konfliktów, w tym dbałości o właściwe relacje międzyludzkie,

d) budowania i rozwijania systemu kontroli jakości w różnych obszarach zarządzania szkołą,

e) nowoczesnych metod nauczania,

f) dokonywania oceny pracy nauczycieli w szkołach europejskich,

g) dokonywania ewaluacji pracy własnej,

h) prowadzenia polityki bezpieczeństwa uczniów i wszystkich pracowników szkoły.

5. W celu oceny stopnia znajomości języka obcego komisja może korzystać z pomocy ekspertów.

6. Komisja, po rozmowie z każdym z kandydatów, dokonuje merytorycznej oceny kandydata pod względem kompetencji niezbędnych do wykonywania zadań na stanowisku, o którym mowa w § 1 ust. 1.

§ 7.

1. Komisja wyłania maksymalnie dwóch kandydatów na stanowisko, o którym mowa w § 1 ust. 1. Każdy z członków komisji może oddać nie więcej niż dwa głosy.

2. Konkurs wygrywają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów, jednak nie mniejszą niż połowa składu komisji.

3. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden kandydat nie uzyskał co najmniej połowy głosów komisji, komisja przystępuje do drugiego głosowania, do którego dopuszczeni są dwaj kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów, jednak nie mniejszą niż dwa głosy. Jeżeli równą liczbę głosów otrzymało więcej niż dwóch kandydatów, do drugiego głosowania zostają dopuszczeni wszyscy ci kandydaci. Drugie głosowanie odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 i 2.

4. Jeżeli w pierwszym głosowaniu wyłoniono jednego kandydata, drugie głosowanie przeprowadza się w celu wyłonienia drugiego kandydata. Przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5. Konkurs pozostaje nierozstrzygnięty, jeżeli w drugim głosowaniu żaden z kandydatów nie otrzymał wymaganej minimalnej liczby głosów.

§ 8.

Sprawy proceduralne dotyczące prac komisji, nieuregulowane w zarządzeniu, rozstrzyga komisja w drodze głosowania jawnego, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 9.

Z prac komisji i głosowania sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji.

§ 10.

Przewodniczący komisji:

1) informuje kandydatów o wyniku konkursu;

2) niezwłocznie powiadamia na piśmie Ministra Edukacji Narodowej o wyniku konkursu.

§ 11.

Minister Edukacji Narodowej może unieważnić konkurs i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie w przypadku stwierdzenia:

1) nieuzasadnionego odrzucenia oferty;

2) przeprowadzenia przez komisję konkursu bez wymaganej obecności co najmniej czterech członków komisji;

3) innych nieprawidłowości w konkursie, które mogły wpłynąć na jego wynik.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Anna Zalewska

 

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1903).

Załącznik 1. [MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATÓW NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DO SPRAW SZKOŁY ŚREDNIEJ W SZKOLE EUROPEJSKIEJ W MOL]

Załączniki do zarządzenia nr 14 Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 17 marca 2016 r. (Dz. Urz. MEN poz. 11)

Załącznik nr 1

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

ogłasza konkurs na kandydatów na stanowisko

zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Mol

Konkurs jest organizowany w związku z ogłoszoną przez Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich procedurą rekrutacji na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Mol. Kandydaci wyłonieni w niniejszym konkursie zostaną zgłoszeni do konkursu organizowanego przez Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich. Planowany termin postępowania rekrutacyjnego w Brukseli – druga połowa maja 2016 r.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Kierowanie od dnia 1 września 2016 r. szkołą średnią w Szkole Europejskiej w Mol.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w liceum ogólnokształcącym;

2) posiada stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;

3) posiada co najmniej czteroletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela;

4) uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku;

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;

7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

9) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168);

10) biegle zna język francuski (na poziomie C1) oraz zna język angielski na poziomie B2 lub biegle zna język angielski (na poziomie C1) oraz zna język francuski na poziomie B2.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

1) doświadczenie w pracy na stanowisku dyrektora liceum ogólnokształcącego lub zastępcy dyrektora liceum ogólnokształcącego;

2) ukończone różnorodne formy doskonalenia zawodowego;

3) znajomość innych języków obcych używanych w szkołach europejskich;

4) znajomość zasad funkcjonowania szkół europejskich;

5) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;

6) umiejętność organizacji własnego warsztatu pracy, systematyczność w pracy, cierpliwość, wytrwałość i konsekwencja w działaniu;

7) umiejętność współpracy w środowisku wielokulturowym;

8) umiejętność autorefleksji oraz ewaluacji wyników swojej pracy na płaszczyźnie dydaktycznej i pedagogicznej;

9) odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) list motywacyjny;

2) życiorys przygotowany według formularza Europass-CV w języku polskim, ze zdjęciem;

3) życiorys przygotowany według formularza Europass-CV w języku angielskim lub francuskim, ze zdjęciem;

4) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego;

5) kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;

6) kopia karty oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku;

7) kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych;

8) kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku zastępcy dyrektora szkoły, wydanego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem, w którym upływa termin składania ofert przez kandydatów;

9) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

a) imię (imiona) i nazwisko,

b) datę urodzenia,

c) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

10) oświadczenie kandydata o tym, że:

a) posiada pełnię zdolności do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

b) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

c) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

e) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168);

11) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu.

Oświadczenia, o których mowa w pkt 10 i 11, składa się na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia o konkursie.

Oferty należy przesyłać w terminie do dnia 15 kwietnia 2016 r. (liczy się data wpływu) na adres: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Rolna 175D, 02-729 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs na kandydatów na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Mol”.

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu konkursu – przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych: 20 kwietnia 2016 r. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia, nie dłuższej niż 15-minutowa, prezentacji multimedialnej przygotowanej w języku polskim w programie do tworzenia prezentacji multimedialnych, zawierającej elementy autoprezentacji oraz wizję organizacji pracy na stanowisku zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Mol.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (0-22) 622 37 92 lub 622 37 93

Załącznik 2. [MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATÓW NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DO SPRAW SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA W SZKOLE EUROPEJSKIEJ W LUKSEMBURGU (LUKSEMBURG II)]

Załącznik nr 2

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

ogłasza konkurs na kandydatów na stanowisko

zastępcy dyrektora do spraw szkoły podstawowej i przedszkola w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg II)

Konkurs jest organizowany w związku z ogłoszoną przez Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich procedurą rekrutacji na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły podstawowej i przedszkola w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg II). Kandydaci wyłonieni w niniejszym konkursie zostaną zgłoszeni do konkursu organizowanego przez Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich. Planowany termin postępowania rekrutacyjnego w Brukseli – druga połowa maja 2016 r.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Kierowanie od dnia 1 września 2016 r. szkołą podstawową i przedszkolem w Szkole Europejskiej w Luksemburgu.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej;

2) posiada stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;

3) posiada co najmniej czteroletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela;

4) uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku;

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;

7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

9) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168);

10) biegle zna język francuski (na poziomie C1) oraz zna język angielski na poziomie B2 lub biegle zna język angielski (na poziomie C1) oraz zna język francuski na poziomie B2.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

1) doświadczenie w pracy na stanowisku dyrektora szkoły podstawowej lub zastępcy dyrektora w szkole podstawowej;

2) ukończone różnorodne formy doskonalenia zawodowego;

3) znajomość innych języków obcych używanych w szkołach europejskich;

4) znajomość zasad funkcjonowania szkół europejskich;

5) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;

6) umiejętność organizacji własnego warsztatu pracy, systematyczność w pracy, cierpliwość, wytrwałość i konsekwencja w działaniu;

7) umiejętność współpracy w środowisku wielokulturowym;

8) umiejętność autorefleksji oraz ewaluacji wyników swojej pracy na płaszczyźnie dydaktycznej i pedagogicznej;

9) odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) list motywacyjny;

2) życiorys przygotowany według formularza Europass-CV w języku polskim, ze zdjęciem;

3) życiorys przygotowany według formularza Europass-CV w języku angielskim lub francuskim ze zdjęciem;

4) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego;

5) kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;

6) kopia karty oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku;

7) kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych;

8) kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku zastępcy dyrektora szkoły, wydanego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem, w którym upływa termin składania ofert przez kandydatów;

9) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

a) imię (imiona) i nazwisko,

b) datę urodzenia,

c) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

10) oświadczenie kandydata o tym, że:

a) posiada pełnię zdolności do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

b) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

c) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

e) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168);

11) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu.

Oświadczenia, o których mowa w pkt 10 i 11, składa się na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia o konkursie.

Oferty należy przesyłać w terminie do dnia 15 kwietnia 2016 r. (liczy się data wpływu) na adres: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Rolna 175D, 02-729 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs na kandydatów na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły podstawowej i przedszkola w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg II)”.

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu konkursu – przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych: 20 kwietnia 2016 r. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia, nie dłuższej niż 15-minutowa, prezentacji multimedialnej przygotowanej w języku polskim w programie do tworzenia prezentacji multimedialnych, zawierającej elementy autoprezentacji oraz wizję organizacji pracy na stanowisku zastępcy dyrektora do spraw szkoły podstawowej i przedszkola w Szkole Europejskiej w Luksemburgu.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (0-22) 622 37 92 lub 622 37 93

Załącznik 3. [OŚWIADCZENIE]

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-30
  • Data wejścia w życie: 2016-03-17
  • Data obowiązywania: 2016-03-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA