REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 9 poz. 109

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

DECYZJA Nr 153/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 5 maja 2009 r.

w sprawie wprowadzenia do użytku „Procedury realizacji prac rozwojowych i wdrożeniowych dla przedmiotów zaopatrzenia mundurowego w resorcie obrony narodowej” i „Procedury realizacji prac rozwojowych i wdrożeniowych żywności oraz sprzętu polowego do przygotowywania i przechowywania posiłków stanowiącego indywidualne wyposażenie żołnierza lub drużyny (załogi) w resorcie obrony narodowej”

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 8 lit. b i d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu usprawnienia systemu realizacji prac rozwojowych i wdrożeniowych w obszarze przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, żywności oraz sprzętu polowego do przygotowywania i przechowywania posiłków stanowiącego indywidualne wyposażenie żołnierza lub drużyny (załogi), realizowanych przez wojskowe ośrodki badawczo-wdrożeniowe podległe Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się do użytku „Procedurę realizacji prac rozwojowych i wdrożeniowych dla przedmiotów zaopatrzenia mundurowego w resorcie obrony narodowej”, stanowiącą załącznik Nr 1 do decyzji.

2. Wprowadza się do użytku „Procedurę realizacji prac rozwojowych i wdrożeniowych żywności oraz sprzętu polowego do przygotowywania i przechowywania posiłków stanowiącego indywidualne wyposażenie żołnierza lub drużyny (załogi) w resorcie obrony narodowej”, stanowiącą załącznik Nr 2 do decyzji.

3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Załącznik 1. [PROCEDURA REALIZACJI PRAC ROZWOJOWYCH (R) I WDROŻENIOWYCH (W) DLA PRZEDMIOTÓW ZAOPATRZENIA MUNDUROWEGO (pzm) W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ]

Załączniki do decyzji Nr 153/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 5 maja 2009 r. (poz. 109)

Załącznik Nr 1

PROCEDURA REALIZACJI PRAC ROZWOJOWYCH (R) I WDROŻENIOWYCH (W) DLA PRZEDMIOTÓW ZAOPATRZENIA MUNDUROWEGO (pzm) W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Proces badań, rozwoju i wdrożeń przedmiotów zaopatrzenia mundurowego (pzm) realizowany jest poprzez:

1) prognozowanie tendencji rozwojowych oraz prowadzenie prac studyjno-badawczych;

2) opracowywanie ekspertyz, analiz, koncepcji technicznych, założeń konstrukcyjnych oraz wymagań na nowe lub modernizowane pzm;

3) projektowanie i modernizację pzm (modeli, partii prototypowych i próbnych);

4) opracowywanie Wojskowych Dokumentacji Techniczno-Technologicznych (WDTT) i wojskowych wzorów pzm, Warunków Technicznych (WT), Przedmiotowych Warunków Technicznych (PWT) oraz innych dokumentów normatywnych.

2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach prac R i W:

1) opracowywanie Wstępnych Założeń Taktyczno-Technicznych (WZTT) na nowe wzory pzm;

2) opracowywanie Założeń Taktyczno-Technicznych (ZTT) na nowe wzory pzm;

3) opracowywanie modeli, prototypów, partii próbnych;

4) opracowywanie programów badań i metodyk (w przypadku prac nad przedmiotami o dużej złożoności) - konieczność opracowania programu badań każdorazowo określa gestor w WZTT;

5) prowadzenie badań kwalifikacyjnych i zdawczo-odbiorczych (laboratoryjnych i użytkowych) nowych lub zmodernizowanych pzm;

6) opracowywanie protokołów/raportów oraz sprawozdań z badań;

7) opracowywanie WDTT, WT, PWT oraz wzorów pzm (do produkcji partii prototypowej, próbnej, seryjnej), archiwizowanie dokumentacji i wprowadzanie do nich zmian;

8) badania i ekspertyzy w zakresie oceny jakości, trwałości i przydatności pzm;

9) opracowywanie projektów dokumentów normalizacyjnych.

3. Podstawą merytoryczną rozpoczęcia prac nad opracowaniem nowych (modernizacją obowiązujących) pzm jest przesłany do Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Mundurowej (WOBWSM) wniosek gestora, do którego załączone są „Wstępne ZałożeniaTaktyczno-Techniczne” (WZTT).

4. Podstawę formalną realizacji pracy stanowi zatwierdzony przez szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych „Plan zasadniczych przedsięwzięć Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Mundurowej na rok ..............” oraz przekazane doraźnie w trakcie roku planistycznego wnioski gestora z załączonymi WZTT (ujmowane w planie w ramach tematów zleconych doraźnie); w planie mogą być ujęte tematy własne Ośrodka, nie wynikające z wniosków gestora.

5. Prace RiW nad nowym wzorem umundurowania lub wyekwipowania (modernizacją istniejącego) finansowane są ze środków MON, według następujących zasad:

1) prace prowadzi WOBWSM w Łodzi w ramach zadań służbowych;

2) zakupy związane z realizacją prac RiW prowadzi, na wniosek WOBWSM, wojskowa jednostka budżetowa (wjb), na której zaopatrzeniu gospodarczym i finansowym Ośrodek pozostaje;

3) środki finansowe na realizację prac przydziela corocznie Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych;

4) przydzielone środki finansowe przeznaczone są na zakup niezbędnego w realizacji prac wyposażenia (manekinów), surowców, modeli, prototypów, partii prototypowych, próbnych i wzorów, a także na opłacenie badań w laboratoriach zewnętrznych oraz zakup dokumentacji i autorskich praw majątkowych.

ROZDZIAŁ 2

REALIZACJA PRAC RiW

6. Praca rozwojowa obejmuje:

1) opracowanie przez WOBWSM, na podstawie otrzymanych od gestora WZTT, Założeń Taktyczno-Technicznych (ZTT), zawierających m.in. projekt harmonogramu realizacji pracy. Harmonogram powinien określać terminy realizacji poszczególnych etapów pracy, planowany sposób prowadzenia pracy (np. pełny cykl rozwojowy, procedura uproszczona, zmiana WDTT Kartami Zmian), ilości wykonanych w ramach pracy pzm do partii prototypowej i próbnej oraz kalkulację przewidywanych kosztów;

2) uzgodnienie przez WOBWSM projektu ZTT z gestorem oraz przedstawienie do zatwierdzenia szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych;

3) szef IWsp SZ może upoważnić właściwego zastępcę lub szefa podległej komórki wewnętrznej, nie będącego gestorem w zakresie pzm, do zatwierdzenia w jego imieniu ZTT;

4) opracowanie przez WOBWSM prototypów wyrobów lub wytypowanie z oferty rynkowej wyrobów, które powinny spełnić wymagania ZTT;

5) w przypadku wytypowania wyrobów z oferty rynkowej, wyboru prototypu do badań kwalifikacyjnych dokonuje komisja z udziałem przedstawicieli gestora i użytkowników lub wewnętrzna komisja WOBWSM, zgodnie z harmonogramem realizacji pracy;

6) w uzasadnionych przypadkach do badań może być wybrana partia prototypowa w 2-3 rozwiązaniach materiałowo-konstrukcyjnych;

7) w przypadku wyrobu, opracowywanego przez WOBWSM, Wykonawca wyrobów (modeli, partii prototypowych i próbnych) wybierany jest w postępowaniu prowadzonym przez Ośrodek, pod nadzorem oraz wg zasad prowadzenia procedur o udzielenie zamówienia publicznego, ustalonych przez dowódcę wjb; partia prototypowa wykonywana jest według dokumentacji do wykonania prototypu, opracowanej w WOBWSM;

8) podstawą wykonania/zakupu/odbioru partii prototypowej pzm jest zawarta na wniosek WOBWSM umowa między wjb a wykonawcą wyrobów, w której m.in. należy zamieścić zapisy o prawach autorskich MON do wzoru i dokumentacji; w przypadku wyboru wyrobu z oferty rynkowej, w umowie należy zamieścić zobowiązanie producenta do sprzedaży dla MON dokumentacji prototypu i autorskich praw majątkowych do wzoru; w zakres umowy może wchodzić wykonanie badań laboratoryjnych wyrobów w laboratoriach zewnętrznych;

9) przeprowadzenie przez WOBWSM badań kwalifikacyjnych partii prototypowej pzm:

a) badania powinny obejmować:

– badania laboratoryjne materiałów zasadniczych i surowców, wyrobów gotowych,

– potwierdzenie zgodności z ZTT zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych i technologicznych,

– badania użytkowe partii prototypowej (minimalny czas badań 6 miesięcy, dopuszcza się skrócenie czasu badań dla wyrobów pomocniczych, prostych konstrukcyjnie),

b) miejsce przeprowadzenia badań użytkowych wskazuje gestor, który zleca ich przeprowadzenie wytypowanej jednostce wojskowej; ankiety do badań opracowuje WOBWSM i przekazuje wytypowanej jednostce wraz z partią prototypową pzm; badania prowadzi zespół badawczy wyznaczony przez komendanta WOBWSM,

c) po badaniach wypełnione ankiety oraz opinie użytkowników gestor przesyła do WOBWSM; sprawozdania z badań kwalifikacyjnych prototypu/partii prototypowej pzm wykonuje kierownik zespołu badawczego WOBWSM; sprawozdanie powinno zawierać wnioski z przeprowadzonych badań i zalecenia wprowadzenia zmian do wzorów i opracowanej dokumentacji do produkcji partii próbnej; sprawozdanie akceptuje komendant WOBWSM,

d) wnioski i zalecenia zawarte w sprawozdaniu z badań kwalifikacyjnych, przed ich wprowadzeniem do WDTT do produkcji partii próbnej i wzoru, akceptuje gestor;

10) opracowanie przez WOBWSM WDTT do wykonania partii próbnej, uwzględniającej zaakceptowane zalecenia z badań kwalifikacyjnych i na jej podstawie zakup wzorów pzm przez wjb w oparciu o umowę z Wykonawcą;

11) uzgodnienie przez WOBWSM projektu WDTT do wykonania partii próbnej z 74 RPW i Gestorem oraz wykonanych na jej podstawie wzorów z gestorem;

12) przekazanie do IWsp SZ wraz z projektem WDTT umowy na zakup prototypów i wzorów, która określa prawa MON do wzorów i dokumentacji (w przypadku wykonania wyrobów według dokumentacji producenta, także umowy na zakup dokumentacji prototypu i autorskich praw majątkowych do wzoru);

13) przedstawienie do zatwierdzenia szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych projektu WDTT i wzorów przedmiotów;

14) szef IWsp SZ może upoważnić właściwego zastępcę lub szefa podległej komórki wewnętrznej, nie będącego gestorem w zakresie pzm, do zatwierdzenia w jego imieniu WDTT do wykonania partii próbnej i wzorów;

15) po zakończeniu pracy rozwojowej opracowanie w IWsp SZ orzeczenia o zakończeniu (przerwaniu) pracy rozwojowej, zgodnie z wzorem określonym w załączniku A; orzeczenie zatwierdza szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych;

16) szef IWsp SZ może upoważnić właściwego zastępcę lub szefa podległej komórki wewnętrznej, nie będącego gestorem w zakresie pzm, do zatwierdzenia w jego imieniu orzeczenia o zakończeniu (przerwaniu) pracy rozwojowej.

7. Praca wdrożeniowa obejmuje:

1) zakup, na wniosek WOBWSM, przez wjb partii próbnej (na podstawie umowy podpisanej z wyłonionym wykonawcą); w umowie należy ująć zapisy o prawach autorskich MON do wzoru i dokumentacji; wskazanym jest, aby wykonawcą partii próbnej był wykonawca partii prototypowej;

2) przeprowadzenie przez WOBWSM badań zdawczo-odbiorczych partii próbnej, których celem powinno być sprawdzenie:

a) możliwości produkcji wyrobów zgodnie z zatwierdzoną WDTT do produkcji partii próbnej;

b) spełnienia przez wyroby wymagań określonych w dokumentacji do produkcji partii próbnej,

c) metodyk badawczych, wskazanych w dokumentacji, wykorzystywanych podczas kontroli parametrów wyrobów;

3) przeprowadzenie w ramach badań zdawczo-odbiorczych dodatkowych badań użytkowych, w zależności od potrzeb;

4) opracowanie przez WOBWSM sprawozdania z przeprowadzonych badań z wnioskami i zaleceniami wprowadzenia zmian w dokumentacji do produkcji seryjnej; sprawozdanie po akceptacji przez komendanta Ośrodka należy przesłać do IWsp SZ; gestor akceptuje wnioski i zalecenia zawarte w sprawozdaniu z badań zdawczo-odbiorczych, przed ich wprowadzeniem do WDTT do produkcji seryjnej i wzoru;

5) opracowanie przez WOBWSM WDTT do produkcji seryjnej i zakup wykonanych na jej podstawie wzorów (przez wjb w oparciu o umowę podpisaną z wykonawcą partii próbnej) uwzględniającej zaakceptowane zalecenia z badań zdawczo-odbiorczych;

6) uzgodnienie przez WOBWSM projektu WDTT do produkcji seryjnej z 74 RPW i gestorem, a wykonanych na jej podstawie wzorów z gestorem;

7) przedstawienie przez WOBWSM wraz z projektem WDTT do IWsp SZ umowy ustalającej prawa własności MON do wzorów i dokumentacji (w przypadku wykonania wyrobów według dokumentacji producenta);

8) przedstawienie do zatwierdzenia szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych projektu WDTT i wzorów przedmiotów;

9) szef IWsp SZ może upoważnić właściwego zastępcę lub szefa podległej komórki wewnętrznej, nie będącego gestorem w zakresie pzm, do zatwierdzenia w jego imieniu WDTT do produkcji seryjnej i wzorów;

10) po zakończeniu pracy wdrożeniowej opracowanie w IWsp SZ orzeczenia o zakończeniu (przerwaniu) pracy wdrożeniowej, zgodnie z wzorem określonym w załączniku A; orzeczenie zatwierdza szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych;

11) szef IWsp SZ może upoważnić właściwego zastępcę lub szefa podległej komórki wewnętrznej, nie będącego gestorem w zakresie pzm, do zatwierdzenia w jego imieniu orzeczenia o zakończeniu (przerwaniu) pracy wdrożeniowej;

12) opracowanie przez WOBWSM karty katalogowej pzm według wzoru stanowiącego załącznik B; kartę katalogową pzm należy opracować w 5 egz. dla:

a) Biura Analiz Rynku Uzbrojenia,

b) gestora,

c) 74 Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego,

d) WOBWSM – 2 egz.;

13) podpisanie przez komendanta WOBWSM karty katalogowej i uzgodnienie jej z gestorem.

8. Zasady opracowywania WDTT oraz wzorów pzm:

1) WDTT jest wykonywana w pięciu egzemplarzach z przeznaczeniem dla:

a) Biura Analiz Rynku Uzbrojenia,

b) gestora,

c) WOBW SM – 2 egz.,

d) 74 Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego.

2) wojskowe wzory pzm wykonywane są w trzech egzemplarzach z przeznaczeniem dla:

a) WOBWSM – 2 egz.,

b) wzorcowni pzm.

3) WDTT i wzory pzm zatwierdzane są w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych na podstawie orzeczenia o zakończeniu pracy rozwojowej/ /wdrożeniowej.

ROZDZIAŁ 3

TRYB SZCZEGÓLNY

9. Procedura realizacji pracy może mieć charakter uproszczony w przypadkach szczególnych, wynikających z:

1) konieczności pilnego zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych RP w pzm;

2) małej złożoności konstrukcyjnej pzm lub znikomego zakresu zmian modernizacyjnych wyrobu;

3) występowania na rynku wyrobów, które po zmianach wprowadzonych w ramach pracy rozwojowej spełnią wymagania ZTT.

10. Uproszczenie procedury realizacji pracy może polegać na:

1) opracowaniu i zatwierdzeniu do produkcji seryjnej WDTT oraz wojskowego wzoru pzm na podstawie wyników badań kwalifikacyjnych prototypu/partii prototypowej;

2) uzgodnieniu przez WOBWSM wyrobu pozyskiwanego z oferty rynkowej (jego modelu/wzoru prototypowego) tylko z gestorem bez uruchamiania procedury powoływania komisji;

3) wprowadzeniu zmian w użytkowanym wyrobie Kartami Zmian.

11. Decyzję o zastosowaniu trybu szczególnego realizacji prac podejmuje szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych na wniosek gestora.

12. Szef IWsp SZ może upoważnić właściwego zastępcę lub szefa podległej komórki wewnętrznej, nie będącego gestorem w zakresie pzm, do wykonania w jego imieniu czynności określonej w pkt 11.

Załącznik A

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik B

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [PROCEDURA REALIZACJI PRAC ROZWOJOWYCH (R) I WDROŻENIOWYCH (W) ŻYWNOŚCI (żpz) ORAZ SPRZĘTU POLOWEGO DO PRZYGOTOWANIA I PRZECHOWYWANIA POSIŁKÓW STANOWIĄCEGO INDYWIDUALNE WYPOSAŻENIE ŻOŁNIERZA LUB DRUŻYNY (ZAŁOGI) (spsż) W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ]

Załącznik Nr 2

PROCEDURA REALIZACJI PRAC ROZWOJOWYCH (R) I WDROŻENIOWYCH (W) ŻYWNOŚCI (żpz) ORAZ SPRZĘTU POLOWEGO DO PRZYGOTOWANIA I PRZECHOWYWANIA POSIŁKÓW STANOWIĄCEGO INDYWIDUALNE WYPOSAŻENIE ŻOŁNIERZA LUB DRUŻYNY (ZAŁOGI) (spsż) W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Proces badań, rozwoju i wdrożeń żpz i spsż realizowany jest poprzez:

1) Prognozowanie tendencji rozwojowych oraz prowadzenie prac studyjno-badawczych;

2) opracowywanie ekspertyz, analiz, koncepcji technicznych, założeń konstrukcyjnych oraz wymagań na nową lub modernizowaną żpz (spsż);

3) projektowanie i modernizację żpz oraz spsż;

4) opracowywanie Receptur, Wojskowych Dokumentacji Techniczno-Technologicznych (WDTT) oraz Wojskowych Dokumentacji Technicznych (WDT) dla żpz i spsż oraz dokumentów normatywnych z obszaru służby żywnościowej.

2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach prac R i W:

1) opracowywanie analiz (technicznych, techniczno-ekonomicznych) i alternatywnych koncepcji technicznych żpz i spsż oraz wskazywanie na ich podstawie rozwiązań optymalnych;

2) opracowywanie Wstępnych Założeń Taktyczno-Technicznych (WZTT) na nową lub modernizowaną żpz (spsż);

3) opracowywanie Założeń Taktyczno-Technicznych (ZTT) dla żpz i spsż;

4) prowadzenie badań typu poszczególnych składników wyrobu;

5) opracowywanie programów badań i metodyk (w przypadku prac nad wyrobem o dużej złożoności) – konieczność opracowania programu badań każdorazowo określa gestor w WZTT;

6) prowadzenie badań kwalifikacyjnych i zdawczo-odbiorczych (laboratoryjnych i użytkowych) nowej lub zmodernizowanej żpz (spsż);

7) opracowywanie protokołów/raportów oraz sprawozdań z badań;

8) opracowywanie WDTT/WDT do produkcji partii prototypowej, próbnej, seryjnej, archiwizowanie dokumentacji i wprowadzanie do nich zmian;

9) badania i ekspertyzy w zakresie oceny jakości, trwałości i przydatności żpz (spsż) oraz opracowywanie projektów dokumentów normalizacyjnych.

3. Podstawą merytoryczną rozpoczęcia prac nad opracowaniem nowej (modernizacją obowiązującej) żpz, spsż jest przysłany do Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Żywnościowej (WOBW SŻ) wniosek gestora, do którego załączone są „Wstępne ZałożeniaTaktyczno-Techniczne” (WZTT).

4. Podstawę formalną realizacji pracy stanowi zatwierdzony przez szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych „Plan zasadniczych przedsięwzięć Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Żywnościowej na rok ........ ” oraz przekazane doraźnie w trakcie roku planistycznego wnioski gestora z załączonymi WZTT (ujmowane w planie w ramach tematów zleconych doraźnie); w planie mogą być ujęte tematy własne Ośrodka, nie wynikające z wniosków gestora.

5. Prace R i W nad nową lub modernizowaną żpz (spsż) finansowane są ze środków MON, według następujących zasad:

1) prace prowadzi WOBWSŻ w Warszawie w ramach zadań służbowych;

2) zakupy związane z realizacją prac RiW prowadzi, na wniosek WOBWSŻ, wojskowa jednostka budżetowa (wjb), na której zaopatrzeniu gospodarczym i finansowym Ośrodek pozostaje;

3) środki finansowe na realizację prac przydziela corocznie Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych;

4) przydzielone środki finansowe przeznaczone są na zakup surowców, prototypów, partii prototypowych, próbnych, a także na opłacenie badań w laboratoriach zewnętrznych oraz zakup dokumentacji i autorskich praw majątkowych.

ROZDZIAŁ 2

REALIZACJA PRAC RiW

6. Praca rozwojowa obejmuje:

1) opracowanie przez WOBWSŻ, na podstawie otrzymanych od gestora WZTT, Założeń Taktyczno-Technicznych (ZTT), zawierających m.in. projekt harmonogramu realizacji pracy; harmonogram powinien określać terminy realizacji poszczególnych etapów pracy, planowany sposób prowadzenia pracy (np. pełny cykl rozwojowy, procedura uproszczona, zmiana WDTT/WDT Kartami Zmian), ilości wykonanych w ramach pracy żpz i spsż do partii prototypowej i próbnej oraz kalkulację przewidywanych kosztów;

2) uzgodnienie przez WOBWSŻ projektu ZTT z gestorem oraz przedstawienie do zatwierdzenia szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych;

3) szef IWsp SZ może upoważnić właściwego zastępcę lub szefa podległej komórki wewnętrznej, nie będącego gestorem w zakresie żpz i spsż, do zatwierdzenia w jego imieniu ZTT;

4) w uzasadnionych przypadkach do badań może być wybrana partia prototypowa (prototyp) w 2÷3 rozwiązaniach materiałowo-konstrukcyjnych;

5) podstawą wykonania/zakupu/odbioru partii prototypowej żpz lub prototypu spsż jest zawarta na wniosek WOBWSŻ umowa między wjb a wykonawcą wyrobów, w której m.in. należy zamieścić zapisy o prawach autorskich MON do wzoru i dokumentacji; w przypadku wyboru wyrobu z oferty rynkowej, w umowie należy zamieścić zobowiązanie producenta do sprzedaży dla MON dokumentacji prototypu i autorskich praw majątkowych do wzoru; w zakres umowy może wchodzić wykonanie badań laboratoryjnych wyrobów w laboratoriach zewnętrznych;

6) przeprowadzenie przez WOBWSŻ badań kwalifikacyjnych partii prototypowej żpz lub prototypu spsż:

a) badania należy przeprowadzić zgodnie z „Programem i metodykami badań kwalifikacyjnych” (w przypadku ich opracowania), opracowanymi przez Ośrodek, który powinien obejmować:

– badania laboratoryjne składników racji, wyrobów gotowych, opakowań,

– potwierdzenie zgodności z ZTT zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych i technologicznych,

– badania żywieniowo-użytkowe partii prototypowej (prototypu),

b) określone w programie miejsce przeprowadzenia badań użytkowych wskazuje gestor, który zleca ich przeprowadzenie wytypowanej jednostce wojskowej (instytucji); ankiety do badań opracowuje WOBWSŻ i przekazuje wytypowanej jednostce (instytucji) wraz z partią prototypową żpz lub prototypem spsż; badania prowadzi zespół badawczy wyznaczony przez komendanta WOBWSŻ,

c) po badaniach wypełnione ankiety oraz opinie użytkowników gestor przesyła do WOBWSŻ; sprawozdania z badań kwalifikacyjnych partii prototypowej żpz lub prototypu spsż wykonuje kierownik zespołu badawczego WOBWSŻ; sprawozdanie powinno zawierać wnioski z przeprowadzonych badań i zalecenia wprowadzenia zmian do dokumentacji partii próbnej; sprawozdanie akceptuje komendant WOBWSŻ,

d) wnioski i zalecenia zawarte w sprawozdaniu z badań kwalifikacyjnych, przed ich wprowadzeniem do WDTT/WDT do produkcji partii próbnej, akceptuje gestor;

7) opracowanie przez WOBWSŻ WDTT/WDT do wykonania i zakupu przez wjb partii próbnej uwzględniającej zaakceptowane zalecenia z badań kwalifikacyjnych;

8) uzgodnienie przez WOBWSŻ projektu WDTT/WDT do wykonania partii próbnej ze 102 RPW i gestorem a wykonanych na jej podstawie wzorów z gestorem;

9) przekazanie do IWsp SZ wraz z projektem WDTT/WDT umowy na zakup prototypów i wzorów, która określa prawa MON do wzorów i dokumentacji (w przypadku wykonania wyrobów według dokumentacji producenta, także umowy na zakup dokumentacji prototypu i autorskich praw majątkowych do wzoru);

10) przedstawienie do zatwierdzenia szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych projektu WDTT/WDT oraz wzorów;

11) szef IWsp SZ może upoważnić właściwego zastępcę lub szefa podległej komórki wewnętrznej, nie będącego gestorem w zakresie żpz i spsż, do zatwierdzenia w jego imieniu WDTT/WDT do wykonania partii próbnej i wzorów;

12) po zakończeniu pracy rozwojowej opracowanie w IWsp SZ orzeczenia o zakończeniu (przerwaniu) pracy rozwojowej, zgodnie z wzorem określonym w załączniku A; orzeczenie zatwierdza szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych;

13) szef IWsp SZ może upoważnić właściwego zastępcę lub szefa podległej komórki wewnętrznej, nie będącego gestorem w zakresie żpz i spsż, do zatwierdzenia w jego imieniu orzeczenia o zakończeniu (przerwaniu) pracy rozwojowej.

7. Praca wdrożeniowa obejmuje:

1) zakup, na wniosek WOBWSŻ, przez wjb partii próbnej (na podstawie umowy podpisanej z wyłonionym producentem, w której należy ująć zapisy o prawach autorskich MON do dokumentacji lub sprzedaży dla MON autorskich praw majątkowych do dokumentacji) i przekazanie jej do wytypowanej przez gestora jednostki wojskowej (instytucji), na bazie której wykonane będą badania zdawczo-odbiorcze partii próbnej żpz (spsż);

2) przeprowadzenie przez WOBWSŻ badań zdawczo-odbiorczych partii próbnej, których celem powinno być sprawdzenie:

a) możliwości produkcji wyrobu zgodnie z zatwierdzoną WDTT/WDT do produkcji partii próbnej,

b) spełnienia przez wyrób wymagań określonych w dokumentacji do produkcji partii próbnej,

c) metodyk badawczych, wskazanych w dokumentacji, stosowanych podczas określania parametrów wyrobu;

3) przeprowadzenie w ramach badań zdawczo-odbiorczych dodatkowych żywieniowo-użytkowych lub badań typu, w zależności od potrzeb;

4) opracowanie przez WOBWSŻ sprawozdania z przeprowadzonych badań z wnioskami i zaleceniami wprowadzenia zmian w dokumentacji do produkcji seryjnej; sprawozdanie po akceptacji przez komendanta Ośrodka należy przesłać do IWsp SZ; gestor akceptuje wnioski i zalecenia zawarte w sprawozdaniu z badań zdawczo-odbiorczych, przed ich wprowadzeniem do WDTT/WDT do produkcji seryjnej oraz wzoru;

5) opracowanie przez WOBWSŻ Wojskowej Dokumentacji Techniczno-Technologicznej i Wojskowej Dokumentacji Technicznej do produkcji seryjnej uwzględniającej zaakceptowane zalecenia z badań zdawczo-odbiorczych;

6) uzgodnienie przez WOBWSŻ projektu WDTT/WDT do produkcji seryjnej ze 102 RPW i gestorem, a wykonanych na jej podstawie wzorów z gestorem;

7) przedstawienie przez WOBWSŻ wraz z projektem WDTT/WDT do IWsp SZ umowy ustalającej prawa własności MON do wzorów i dokumentacji (w przypadku wykonania wyrobów według dokumentacji producenta);

8) przedstawienie do zatwierdzenia szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych projektu WDTT/ /WDT oraz wzorów;

9) szef IWsp SZ może upoważnić właściwego zastępcę lub szefa podległej komórki wewnętrznej, nie będącego gestorem w zakresie żpz i spsż, do zatwierdzenia w jego imieniu WDTT/WDT do produkcji seryjnej i wzorów;

10) po zakończeniu pracy wdrożeniowej opracowanie w IWsp SZ orzeczenia o zakończeniu (przerwaniu) pracy wdrożeniowej, zgodnie z wzorem określonym w załączniku A; orzeczenie zatwierdza Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych;

11) szef IWsp SZ może upoważnić właściwego zastępcę lub szefa podległej komórki wewnętrznej, nie będącego gestorem w zakresie żpz i spsż, do zatwierdzenia w jego imieniu orzeczenia o zakończeniu (przerwaniu) pracy wdrożeniowej;

12) opracowanie przez WOBWSŻ karty katalogowej według wzoru stanowiącego załącznik B; kartę katalogową żpz i spsż należy opracować w 5 egz. dla:

a) Biura Analiz Rynku Uzbrojenia,

b) gestora,

c) 102 Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego,

d) WOBWSŻ – 2 egz.;

13) podpisanie przez komendanta WOBWSŻ karty katalogowej i uzgodnienie jej z gestorem.

8. Zasady opracowywania WDTT/WDT:

1) WDTT/WDT jest wykonywana w pięciu egzemplarzach, z przeznaczeniem dla:

a) Biura Analiz Rynku Uzbrojenia,

b) gestora,

c) WOBWSŻ – 2 egz.,

d) 102 Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego;

2) WDTT/WDT zatwierdzana jest w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych na podstawie orzeczenia o zakończeniu pracy rozwojowej/wdrożeniowej.

ROZDZIAŁ 3

TRYB SZCZEGÓLNY

9. Procedura realizacji pracy może mieć charakter uproszczony w przypadkach szczególnych, wynikających z:

1) konieczności pilnego zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych RP w żpz lub spsż;

2) małej złożoności konstrukcyjnej żpz (spsż) lub znikomego zakresu zmian modernizacyjnych wyrobu;

3) występowania na rynku wyrobów, które po zmianach wprowadzonych w ramach pracy rozwojowej spełnią wymagania ZTT.

10. Uproszczenie procedury realizacji pracy może polegać na:

1) opracowaniu przez WOBWSŻ i zatwierdzeniu do produkcji seryjnej WDTT/DT na podstawie wyników badań kwalifikacyjnych prototypu/partii prototypowej;

2) opracowaniu receptury zatwierdzanej przez szefa IWsp SZ lub upoważnionego przez niego właściwego zastępcę lub szefa podległej komórki wewnętrzne nie będącego gestorem w zakresie żpz i spsż;

3) wprowadzeniu zmian w użytkowanym wyrobie (sprzęcie) Kartami Zmian.

11. Decyzję o zastosowaniu trybu szczególnego realizacji prac podejmuje szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych na wniosek gestora.

12. Szef IWsp SZ może upoważnić właściwego zastępcę lub szefa podległej komórki wewnętrznej, nie będącego gestorem w zakresie żpz i spsż, do wykonania w jego imieniu czynności określonej w pkt 11.

Załącznik A

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik B

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-05-28
  • Data wejścia w życie: 2009-05-05
  • Data obowiązywania: 2009-05-05
  • Dokument traci ważność: 2013-10-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA