REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 13 poz. 167

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 239/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 2 lipca 2010 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych.

2. Zatwierdza się:

a) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji,

b) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.

3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.

4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej

Sekretarz Stanu
do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji
: Cz. Piątas

Załącznik 1. [WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ DEPARTAMENTU ZAOPATRYWANIA SIŁ ZBROJNYCH]

Załączniki do decyzji Nr 239/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 2 lipca 2010 r. (poz. 167)

Załącznik Nr 1

WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
DEPARTAMENTU ZAOPATRYWANIA SIŁ ZBROJNYCH

Skala 2:1

infoRgrafika

 

Załącznik 2. [WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ DEPARTAMENTU ZAOPATRYWANIA SIŁ ZBROJNYCH]

Załącznik Nr 2

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
DEPARTAMENTU ZAOPATRYWANIA SIŁ ZBROJNYCH

infoRgrafika

 

Załącznik 3. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ DEPARTAMENTU ZAOPATRYWANIA SIŁ ZBROJNYCH]

Załącznik Nr 3

REGULAMIN
ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
DEPARTAMENTU ZAOPATRYWANIA SIŁ ZBROJNYCH

1. Odznakę pamiątkową Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych, zwanego dalej „Departamentem”, stanowi: na awersie – ażurowy krzyż ułożony z czterech tarcz amazonek przewidzianych dla orłów wojskowych, połączonych ze sobą i wpisanych w koło. Barwy tarcz zgodne z kolorami rodzajów sił zbrojnych przewidzianych dla proporców wyróżniających „Przodujących Pododdziałów”. Od góry w prawo:

– ciemnozielona – Wojska Specjalne,

– granatowa – Marynarka Wojenna,

– zielona – Wojska Lądowe,

– błękitna – Siły Powietrzne.

Obramowanie krzyża (tarcz) w kolorze oksydowanego srebra. Na poziomych ramionach krzyża umieszczone skróty „DZ” i „SZ”. Litery w kolorze złotym.

W centralnej części krzyża nałożony jest orzeł ze znaku Ministerstwa Obrony Narodowej, według wzoru określonego w § 2 w rozporządzeniu Ministra obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689). Orzeł w kolorze oksydowanego srebra. Korona, dziób i szpony w kolorze złotym.

Na rewersie – wykonany wgłębnie kolejny numer odznaki i rok jej wykonania, np. 001/2010, oraz wykonana wgłębnie lub wypukle nazwa firmy lub jej znak.

Odznaka wypukła – metalowa, dwuwarstwowa. Mocowana na gwintowany trzpień średnicy 2 mm i nakrętkę średnicy 18 mm z bokiem moletowanym. Wymiary odznaki 40 x 40 mm.

2. Odznakę pamiątkową nadaje Dyrektor w oparciu o opinię Komisji odznaki pamiątkowej, a fakt jej nadania ogłasza się w rozkazie dziennym Dyrektora Departamentu.

3. W sprawach proceduralnych dotyczących odznaki pamiątkowej właściwą jest Komisja odznaki pamiątkowej Departamentu, zwana dalej „Komisją”.

4. Komisję w liczbie 3 osób powołuje, odwołuje, ustala jej skład i czas trwania kadencji oraz wskazuje Przewodniczącego zebranie żołnierskie kadry zawodowej Departamentu w drodze uchwały.

5. Opiniowanie wniosków o nadanie lub pozbawienie odznaki pamiątkowej oraz prowadzenie ewidencji nadanych odznak należy do właściwości Komisji.

6. Podmiotami upoważnionymi do występowania z wnioskiem o nadanie odznaki są:

a) Dyrektor Departamentu,

b) Zastępcy Dyrektora Departamentu,

c) Szefowie Oddziałów Departamentu,

d) żołnierze zawodowi oraz pracownicy Departamentu w liczbie co najmniej pięciu.

7. Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać dane personalne osoby przedstawionej do wyróżnienia oraz uzasadnienie.

8. Prawo do otrzymania odznaki pamiątkowej mają:

a) Dyrektor Departamentu z tytułu objęcia stanowiska,

b) żołnierz zawodowy (były żołnierz zawodowy) po przesłużeniu co najmniej 2 lat w Departamencie,

c) pracownik wojska po przepracowaniu co najmniej 2 lat w Departamencie,

d) osoba i instytucja szczególnie zasłużona dla Departamentu.

9. Wręczenie odznaki pamiątkowej wraz z legitymacją odbywa się w czasie uroczystej zbiórki Departamentu.

10. Prawo do odznaki pamiątkowej tracą osoby prawomocnie ukarane sądownie lub dyscyplinarnie za przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne, popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek.

11. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki pamiątkowej podejmuje Dyrektor Departamentu z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji, a fakt ten ogłasza się w rozkazie dziennym Dyrektora Departamentu.

12. Osoba wyróżniona odznaką pamiątkową powinna niezwłocznie dokonać jej wykupienia.

13. Odznakę pamiątkową nosi się na lewej kieszeni munduru, zgodnie z przepisami ubiorczymi żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

14. Osoby cywilne oraz żołnierze zawodowi występujący w ubiorze cywilnym noszą odznakę pamiątkową w formie zminiaturyzowanej w lewej klapie marynarki.

15. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu sprawuje Komisja.

16. Projekt niniejszego regulaminu oraz wzór legitymacji odznaki pamiątkowej Departamentu przyjęty został na Zebraniu Żołnierzy Zawodowych Departamentu w dniu 23.02.2010 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-27
  • Data wejścia w życie: 2010-08-11
  • Data obowiązywania: 2010-08-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA