REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 154

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 124/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 1. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową zwaną dalej „odznaką”, 1. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych.

2. Zatwierdza się:

1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;

2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.

3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.

4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej:
Sekretarz Stanu: Cz. Mroczek

Załącznik 1. [WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 1. REJONU WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO SIŁ POWIETRZNYCH]

Załączniki do decyzji Nr 124/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (poz. 154)

Załącznik Nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
1. REJONU WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO SIŁ POWIETRZNYCH

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 1. REJONU WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO SIŁ POWIETRZNYCH]

Załącznik nr 2

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 1. REJONU WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO SIŁ POWIETRZNYCH

infoRgrafika

Załącznik 3. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 1. REJONU WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO SIŁ POWIETRZNYCH]

Załącznik nr 3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
1. REJONU WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO SIŁ POWIETRZNYCH

1. Odznaka pamiątkowa 1. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych, zwana dalej „odznaką”, jest widocznym znakiem przynależności oraz nienagannej służby i pracy w szeregach 1. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych, zwanego dalej „1. RWT SP”, a także zewnętrznym symbolem solidarności oraz współpracy żołnierskiej, odbywanej pod wspólnym sztandarem. Jest znakiem przywiązania do 1. RWT SP kadry, pracowników wojska oraz żołnierzy rezerwy.

2. Odznaka 1. RWT SP posiada kształt koła barwy czarnej, z chabrowo-czarną szachownicą na jego obrzeżu. We wnętrzu koła umieszczono białego, stylizowanego orła oraz sylwetkę samolotu F-16, a także symbole błyskawicy i literę „i”. Poniżej sylwetki samolotu znajduje się skrócona nazwa jednostki „1. RWT SP”.

3. Prawo do otrzymania odznaki pamiątkowej przysługuje:

1) Szefowi 1. RWT SP z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym po przesłużeniu w szeregach 1. RWT SP co najmniej 4 lat;

3) żołnierzom rezerwy, będącym na przydziałach mobilizacyjnych 1. RWT SP za szczególne zasługi;

4) pracownikom wojska po przepracowaniu w 1. RWT SP co najmniej 4 lat;

5) w wyjątkowych przypadkach innym osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla 1. RWT SP – na wniosek komisji do spraw odznaki pamiątkowej, zwanej dalej „Komisją”.

4. Odznakę wręcza się:

1) z okazji świąt państwowych i wojskowych;

2) w dniu przekazania stanowiska Szefa 1 RWT SP;

3) w dniu zakończenia ćwiczeń wojskowych;

4) w dniu zwolnienia żołnierzy zawodowych do rezerwy;

5) w innych, szczególnie ważnych dla służby okolicznościach.

5. Odznakę pamiątkową nadaje Szef 1. RWT SP na wniosek Komisji.

6. Komisję wybiera się na zebraniu ogólnym żołnierzy zawodowych i pracowników wojska 1. RWT SP. Komisje tworzy trzech żołnierzy zawodowych i jeden pracownik wojska 1. RWT SP. Szef 1. RWT SP zamieszcza skład Komisji w rozkazie dziennym.

7. Pracą Komisji kieruje przewodniczący każdorazowo wybierany spośród jej składu. W celu usprawnienia pracy, Komisja wybiera każdorazowo sekretarza spośród swoich członków.

8. Do zadań Komisji należy w szczególności:

1) opiniowanie wniosków o nadanie bądź pozbawienie prawa do odznaki pamiątkowej;

2) prowadzenie ewidencji nadanych odznak pamiątkowych;

3) przedkładanie wniosków o nadanie bądź pozbawienie prawa do odznaki pamiątkowej Szefowi 1. RWT SP.

9. Opinie Komisji formułowane są na zasadzie jednomyślności. Treść opinii odnotowuje się na wniosku przedłożonym Szefowi 1. RWT SP.

10. Zajęcie stanowiska przez komisję powinno następować nie później niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Dla ważności posiedzeń Komisji zwołanych w celu rozpatrzenia przedłożonych wniosków, wymagana jest obecność co najmniej ¾ jej składu.

11. Prawo do odznaki pamiątkowej tracą osoby, skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub niskich pobudek, a w uzasadnionych przypadkach żołnierze ukarani za przewinienie dyscyplinarne.

12. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Szef 1. RWT SP z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji. Od decyzji Szefa 1. RWT SP przysługuje prawo odwołania na piśmie do szefa wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.

13. Odznaki pamiątkowe są numerowane.

14. Jeden egzemplarz odznaki pamiątkowej zostanie przekazywany do Muzeum Wojska Polskiego.

15. Ewidencję nadanych odznak prowadzi Komisja.

16. Fakt nadania lub pozbawienia prawa do odznaki odnotowywany jest w rozkazie dziennym Szefa 1. RWT SP.

17. Posiadaczom odznaki pamiątkowej nie przysługują żadne prawa ani przywileje z tytułu jej posiadania.

18. Odznakę pamiątkową nosi się na lewej kieszeni munduru wyjściowego. Szczegółowe zasady jej noszenia określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

19. Wizerunek odznaki pamiątkowej może być używany na drukach, których tematyka ściśle związana jest z 1 RWT SP.

20. Koszty wykonania matrycy i kolejnych serii odznaki pamiątkowej nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-04-26
  • Data wejścia w życie: 2012-05-11
  • Data obowiązywania: 2012-05-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA