| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarząd Planowania Rzeczowego – P8

DECYZJA NR 47/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 22 lutego 2017 r.

zmieniająca decyzję w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych

Na podstawie art. 2 pkt 10 i art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852, z 2014 r. poz. 932 oraz z 2016 r. poz. 2138) oraz § 1 pkt 8 lit. a–c i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.
 W decyzji Nr 202/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 112 i 166) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Do dnia 30 września roku przedplanowego Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przedstawi projekty centralnych planów rzeczowych Ministrowi do zatwierdzenia, z tym że projekty planów rzeczowych w zakresie:

1) Planu modernizacji technicznej oraz Planu zakupu środków materiałowych przedstawia się za pośrednictwem Sekretarza Stanu;

2) Planu inwestycji budowlanych oraz Planu inwestycji NSIP przedstawia się za pośrednictwem Podsekretarza Stanu w MON właściwego do spraw infrastruktury.”,

b) w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Sekretarzowi Stanu – projekt Planu modernizacji technicznej oraz Planu zakupów środków materiałowych;”;

2) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przedstawi centralne plany rzeczowe Ministrowi do zatwierdzenia, z tym, że:

1) Plan modernizacji technicznej oraz Plan zakupu środków materiałowych przedstawia się za pośrednictwem Sekretarza Stanu;

2) Plan inwestycji budowlanych oraz Plan inwestycji NSIP przedstawia się za pośrednictwem Podsekretarza Stanu w MON właściwego do spraw infrastruktury.”;

3) w § 10:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przedstawia projekty korekt centralnych planów rzeczowych do zatwierdzenia Ministrowi, z tym, że:

1) korektę Planu modernizacji technicznej przedstawia się za pośrednictwem Sekretarza Stanu;

2) korektę Planu zakupu środków materiałowych przedstawia się za pośrednictwem Sekretarza Stanu, jeżeli korekta zawiera zadania dotyczące środków bojowych;

3) korekty Planu inwestycji budowlanych oraz Planu inwestycji NSIP przedstawia się za pośrednictwem Podsekretarza Stanu w MON właściwego do spraw infrastruktury.”,

b) w ust. 5 uchyla się pkt 3;

4) w § 14:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 2,

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Po akceptacji informacji, o których mowa w ust. 7, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przedstawia je Ministrowi (z tym, że informacje w zakresie: Planu modernizacji technicznej oraz Planu zakupu środków materiałowych przedstawia się za pośrednictwem Sekretarza Stanu, Planu inwestycji budowlanych oraz Planu inwestycji NSIP przedstawia się za pośrednictwem Podsekretarza Stanu w MON właściwego do spraw infrastruktury):

1) informację półroczną – 35 dni po zakończeniu półrocza;

2) informację roczną – do dnia 20 marca za miniony rok budżetowy.”,

c) uchyla się ust. 9;

5) w § 24:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Opracowanie programu inwestycji poprzedzane jest sporządzeniem minimalnych wojskowych wymagań organizacyjno-użytkowych lub innych wymagań, wynikających z odrębnych przepisów – z wyjątkiem zadań w zakresie uczelni wojskowych, w odniesieniu do których wymagań nie sporządza się. Do wymagań, opracowanych dla zadań których przewidywana wartość szacunkowa przekracza 15 mln zł, dołącza się szczegółowe uzasadnienie o treści wskazanej w § 24a ust. 1. Bez szczegółowego uzasadnienia, wymagania te nie będą rozpatrywane.”,

b) w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) szefem rejonowego (Wojskowego, Stołecznego) zarządu infrastruktury lub terenowego oddziału lotniskowego – w odniesieniu do zadań przewidywanych do realizacji przez te jednostki bądź dotyczących nieruchomości przez nich zarządzanych, przy czym wymienione jednostki organizacyjne zobowiązane są do określenia wartości szacunkowej, uwzględniającej również zakres koniecznych prac wynikających z protokołów z okresowych kontroli obiektów budowlanych;”,

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Warunkiem zmiany wymagań, o których mowa w ust. 2, skutkującej zwiększeniem kosztów realizacji zadania, jest:

1) dołączenie szczegółowego uzasadnienia, o treści wskazanej w § 24a ust. 1, w przypadku wymagań, do których dotychczas nie było obowiązku dołączenia szczegółowego uzasadnienia, a w wyniku zmiany wymagań koszt realizacji zadania może przekroczyć 15 mln zł;

2) uzyskanie przez osoby funkcyjne, które je zatwierdziły, akceptacji Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego stosownego wniosku w tej sprawie (zawierającego szczegółowe uzasadnienie wraz z podaniem przyczyn powodujących potrzebę dokonania zmian), po uprzednim zaopiniowaniu proponowanej zmiany przez instytucję sprawującą merytoryczny nadzór nad inwestorem właściwym do realizacji zadania, w szczególności pod względem:

a) skutków finansowych,

b) wpływu na termin realizacji zadania,

c) możliwości i celowości uzyskania efektu rzeczowego bez zmiany wymagań.”,

d) w ust. 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) do dnia 15 czerwca roku przedplanowego Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego przesyła Szefowi ZPR – P8 ocenę wniosków uczelni wojskowych o dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji, przygotowaną przez zespół powołany przez Ministra na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania oraz zasad i trybu rozliczania dotacji na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji uczelni publicznej (Dz. U. poz. 1068), zawierającą propozycję dotyczącą wysokości dotacji lub odmowy przyznania dotacji wraz z uzasadnieniem, a w przypadku gdy wysokość dotacji przekracza 15 mln zł – szczegółowym uzasadnieniem o treści wskazanej w § 24a ust. 1;”,

e) ust. 13 otrzymuje brzmienie:

„13. Program inwestycji sporządzany jest przez:

1) inwestora;

2) wykonawcę zewnętrznego na zlecenie inwestora – w przypadku uzyskania zgody szefa (dowódcy, komendanta, dyrektora) instytucji sprawującej merytoryczny nadzór nad inwestorem.”,

f) ust. 23 otrzymuje brzmienie:

„23. Program inwestycji zatwierdza się na określony w nim zakres rzeczowy oraz szacunkowy koszt. Każda zmiana programu inwestycji, z której wynika wzrost wartości zadania ponad 15 mln zł wymaga niezwłocznego przesłania do Szefa ZPR-P8 szczegółowego uzasadnienia o treści wskazanej w § 24a ust. 1, jeżeli nie została jeszcze przesłana w trybie określonym w tym przepisie.”,

g) ust. 26 otrzymuje brzmienie:

„26. Program inwestycji dotyczący inwestycji, o której mowa w art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przed jego zatwierdzeniem, wymaga uzyskania (przez osoby funkcyjne właściwe kompetencyjnie do jego zatwierdzenia) uzgodnienia z Szefem ZPR-P8. Przepisy § 24a ust. 1–4 stosuje się odpowiednio.”;

6) po § 24 dodaje się § 24a w brzmieniu:

„§ 24a. 1. W stosunku do zadań, których przewidywana wartość przekracza 15 mln zł, przygotowuje się odrębne szczegółowe uzasadnienie zawierające:

1) wskazanie lokalizacji inwestycji;

2) analizę w zakresie konieczności wykonania danego zamierzenia inwestycyjnego;

3) wykazanie braku możliwości wykorzystania istniejącego potencjału infrastruktury;

4) przewidywane koszty inwestycji lub całego przedsięwzięcia w sytuacji gdy inwestycja stanowi jego element;

5) opinię użytkownika, przełożonego użytkownika (beneficjenta) i właściwego inwestora.

2. Szczegółowe uzasadnienie przesyła się do Szefa ZPR-P8:

1) w terminie zgłaszania potrzeb do Planu inwestycji budowlanych;

2) wraz z wnioskiem o dokonanie korekty.

3. Szczegółowe uzasadnienie, niespełniające wymogów określonych w ust. 1 nie będzie rozpatrywane, co uniemożliwia ujęcie zadania w Planie inwestycji budowlanych lub korekcie.

4. Szef ZPR-P8 niezwłocznie przesyła do Podsekretarza Stanu w MON właściwego do spraw infrastruktury szczegółowe uzasadnienia do zadań planowanych do ujęcia w Planie inwestycji budowlanych lub korekcie.

5. Postanowienia ust. 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio w sytuacji wzrostu wartości zadania ponad 15 mln zł, jeżeli do czasu wzrostu wartości zadania nie było obowiązku sporządzenia szczegółowego uzasadnienia. Szczegółowe uzasadnienie przesyła się do Szefa ZPR-P8 nie później niż w terminie 14 dni od pozyskania informacji o wzroście wartości zadania ponad 15 mln zł.”;

7) w § 34:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Organy wskazane w Planie inwestycji budowlanych jako inwestorzy, przedstawiają szefom instytucji sprawującym nad nimi nadzór merytoryczny, Szefowi ZPR-P8, beneficjentom oraz właściwym Organizatorom (tylko sprawozdania roczne, w częściach ich dotyczących), sprawozdania z realizacji centralnego i decentralnego Planu inwestycji budowlanych (w formie pisemnej i elektronicznej):”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Szef ZPR-P8 przedstawia Podsekretarzowi Stanu w MON właściwemu do spraw infrastruktury sprawozdanie zbiorcze z realizacji centralnego i decentralnego Planu inwestycji budowlanych (w formie pisemnej i elektronicznej).”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 oraz ust. 1a, określa załącznik nr 29.”;

8) załączniki Nr 6, 12 i 16 otrzymują brzmienie określone w załącznikach do niniejszej decyzji;

9) uchyla się załączniki Nr 17 i 18.

§ 2.
 Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

Załącznik 1. [PLAN INWESTYCJI NSIP]

Załączniki do decyzji Nr 47/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 22 lutego 2017 r. (poz. 44)

Załącznik nr 1

PLAN INWESTYCJI NSIP

infoRgrafika

Załącznik 2. [KOREKTA / (WNIOSEK O KOREKTĘ) PLANU INWESTYCJI NSIP]

Załącznik nr 2

KOREKTA / (WNIOSEK O KOREKTĘ) PLANU INWESTYCJI NSIP

infoRgrafika

Załącznik 3. [INFORMACJA / (SPRAWOZDANIE) Z REALIZACJI PLANU INWESTYCJI NSIP]

Załącznik nr 3

INFORMACJA / (SPRAWOZDANIE) Z REALIZACJI PLANU INWESTYCJI NSIP

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Gierus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »