REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 8

DECYZJA Nr 6/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 14 lutego 2023 r.

w sprawie zasad i wykazu czynności wykonywanych w ramach militaryzacji przez komórki organizacyjne wchodzące w skład Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 1 pkt 6 lit. c i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 600-601 i 603-604 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305) oraz § 3-8, § 9-11 i § 14-16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie militaryzacji (Dz. U. poz. 1198), ustala się, co następuje:

§ 1.

1. Decyzja określa ogólne zasady i czynności wykonywane przez komórki organizacyjne wchodzące w skład Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej w zakresie realizacji przedsięwzięć związanych z militaryzacją, składające się na koncepcję militaryzacji.

2. Militaryzacja obejmuje działania w zakresie:

1) nakładania lub uchylania zadań szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, o których mowa w art. 600 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305), zwanej dalej „ustawą";

2) opracowywania wniosku o wpis do wykazu jednostek przewidzianych do militaryzacji, zwanego dalej „wnioskiem o wpis do wykazu" lub wniosku o wpis do wykazu dotyczącego usunięcia jednostki przewidzianej do militaryzacji z wykazu jednostek przewidzianych do militaryzacji, zwanego dalej „wnioskiem o usunięcie";

3) przygotowania do objęcia militaryzacją jednostek przewidzianych do militaryzacji;

4) prowadzenia spraw związanych z przeznaczaniem osób do służby w jednostkach zmilitaryzowanych;

5) wnioskowania o objęcie militaryzacją.

§ 2.

1. Wpisowi do wykazu jednostek przewidzianych do militaryzacji, zwanego dalej „wykazem", podlega jednostka organizacyjna lub przedsiębiorca, na którego nałożono obowiązek realizacji zadań szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa w drodze decyzji Ministra Obrony Narodowej, zwanego dalej „Ministrem".

2. Projekt decyzji Ministra, nakładającej obowiązek realizacji zadań szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, opracowuje w stosunku do:

1) przedsiębiorcy, dla którego organem właściwym jest Minister - kierownik komórki organizacyjnej, która organizuje i nadzoruje realizację tych zadań przez przedsiębiorcę, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438);

2) jednostki organizacyjnej podporządkowanej Ministrowi, osobie zajmującej kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej albo kierownikowi komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) - kierownik komórki organizacyjnej wskazany w tych przepisach;

3) jednostki organizacyjnej, o której mowa w pkt 2, w przypadku posiadania przez nią zdolności do realizacji zadań szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, które pozostają we właściwości innej komórki organizacyjnej - kierownik tej komórki organizacyjnej.

§ 3.

1. Kierownik komórki organizacyjnej, o którym mowa w § 2 ust. 2, opracowuje wniosek o wpis do wykazu i podpisuje go na podstawie upoważnienia wydanego przez Ministra.

2. Wniosek o wpis do wykazu, kierownik komórki organizacyjnej, o którym mowa w § 2 ust. 2, przesyła do kierownika komórki organizacyjnej właściwego w zakresie organizowania procesu programowania pozamilitarnych przygotowań obronnych.

§ 4.

1. Przed wystąpieniem z wnioskiem o wpis do wykazu, kierownik komórki organizacyjnej, o którym mowa w § 2 ust. 2, ustala limit osób, które przewiduje się powołać do służby w jednostce zmilitaryzowanej.

2. Ustalając limit osób, o którym mowa w ust. 1, kierownik komórki organizacyjnej, o którym mowa w § 2 ust. 2, występuje do kierownika jednostki, na którą nałożono obowiązek realizacji zadania szczególnie ważnego dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, o przedstawienie propozycji tego limitu.

3. Propozycje limitu osób przedstawia kierownik jednostki, o którym mowa w ust. 2, po dokonaniu analizy potrzeb w zakresie limitu osób, kierownikowi komórki organizacyjnej, o którym mowa w § 2 ust. 2.

4. Propozycję zmiany limitu osób wraz z uzasadnieniem kierownik komórki organizacyjnej, który nadzoruje realizację przygotowań jednostki przewidzianej do militaryzacji przesyła do kierownika komórki organizacyjnej, o którym mowa w § 5.

5. Do ustalania limitu osób, o którym mowa w ust. 4, stosuje się odpowiednio ust. 2 i 3.

§ 5.

Kierownik komórki organizacyjnej właściwej w zakresie organizowania procesu programowania pozamilitarnych przygotowań obronnych:

1) prowadząc w imieniu Ministra Obrony Narodowej wykaz:

a) przedstawia Ministrowi propozycję sposobu rozpatrzenia wniosku o wpis do wykazu,

b) dokonuje wpisu jednostki do wykazu w przypadku pozytywnie rozpatrzonego wniosku o wpis do wykazu, nadaje numer identyfikacyjny oraz ustala nazwę jednostki zmilitaryzowanej,

c) sporządza na jego podstawie zestawienie zadań w zakresie militaryzacji, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie militaryzacji (Dz. U. poz. 1198), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie militaryzacji", obejmujące jednostki przewidziane do militaryzacji podległe Ministrowi,

d) wpisuje w zestawieniu zadań w zakresie militaryzacji, wnioskującego o wpis do wykazu, o którym mowa w § 3 ust. 1, jako kierownika komórki organizacyjnej, który nadzoruje realizację przygotowań jednostki przewidzianej do militaryzacji i będzie nadzorował realizację przedsięwzięć po zmilitaryzowaniu jednostki,

e) informuje wnioskującego, o którym mowa w § 3 ust. 1, o wpisaniu jednostki do wykazu, przesyłając mu kopię zestawienia zadań w zakresie militaryzacji w części dotyczącej wnioskującego,

f) przedstawia Ministrowi propozycję sposobu rozpatrzenia wniosku o usunięcie,

g) dokonuje usunięcia jednostki z wykazu w przypadku pozytywnie rozpatrzonego wniosku o usunięcie,

h) informuje wnioskującego, o którym mowa w § 6 ust. 1, o usunięciu jednostki z wykazu, przesyłając mu kopię zestawienia zadań w zakresie militaryzacji w części go dotyczącej,

i) dokonuje jego zmian na podstawie wniosków odpowiednio o wpis do wykazu lub o usunięcie oraz informacji, o których mowa w § 8 pkt 8 i 9,

j) informuje kierownika komórki organizacyjnej, który nadzoruje realizację przygotowań jednostki przewidzianej do militaryzacji, o dokonanych zmianach na podstawie informacji, o której mowa w § 8 pkt 8, przesyłając mu kopię zestawienia w zakresie militaryzacji w części go dotyczącej;

2) opracowuje projekt wniosku, o którym mowa w art. 600 ust. 3 ustawy, na podstawie propozycji, o której mowa w § 8 pkt 6;

3) informuje kierownika komórki organizacyjnej przedstawiającego propozycję, o której mowa w § 8 pkt 6, o rozstrzygnięciu Rady Ministrów;

4) może występować do kierowników komórek organizacyjnych, którzy nadzorują realizację przygotowań jednostki przewidzianej do militaryzacji o przekazanie informacji o stanie realizacji przedsięwzięć dotyczących militaryzacji;

5) wykonuje czynności, o których mowa w § 7 ust. 5 rozporządzenia w sprawie militaryzacji, zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 2 tego rozporządzenia;

6) na polecenie Ministra opracowuje projekt wniosku, o którym mowa w art. 604 ust. 3 ustawy, dotyczący przydzielenia jednostek zmilitaryzowanych Ministrowi albo Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „SZ RP".

§ 6.

1. Wniosek o usunięcie jest wymagany od kierownika komórki organizacyjnej, który nadzoruje realizację przygotowań jednostki przewidzianej do militaryzacji, w przypadku utraty właściwości do nakładania na jednostkę przewidzianą do militaryzacji zadań szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, likwidacji tej jednostki albo uchylenia decyzji o nałożeniu na tę jednostkę zadań szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa.

2. Wniosek o usunięcie zawiera informacje, o których mowa w § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie militaryzacji oraz numer identyfikacyjny oraz nazwę jednostki zmilitaryzowanej.

3. Kierownik komórki organizacyjnej, który nadzoruje realizację przygotowań jednostki przewidzianej do militaryzacji opracowuje wniosek o usunięcie i przesyła go do kierownika komórki organizacyjnej właściwego w zakresie organizowania procesu programowania pozamilitarnych przygotowań obronnych.

§ 7.

1. Wniosek o usunięcie nie jest wymagany w przypadku:

1) o którym mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie militaryzacji;

2) utraty właściwości do realizacji czynności, o której mowa w § 2 ust. 2, przez kierownika komórki organizacyjnej, który nadzoruje realizację przygotowań jednostki przewidzianej do militaryzacji.

2. Kierownik komórki organizacyjnej, który nadzoruje realizację przygotowań jednostki przewidzianej do militaryzacji w wyniku zmian, o których mowa ust. 1 pkt 1, niezwłocznie przesyłając dokumenty dotyczące jednostki przewidzianej do militaryzacji do kierownika komórki organizacyjnej, o którym mowa w § 5, informuje o utracie właściwości do realizacji czynności, o której mowa w § 2 ust. 2, kierownika jednostki przewidzianej do militaryzacji oraz szefa wojskowego centrum rekrutacji właściwego ze względu na siedzibę jednostki przewidzianej do militaryzacji.

3. Kierownik komórki organizacyjnej, który nadzoruje realizację przygotowań jednostki przewidzianej do militaryzacji, w wyniku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2, niezwłocznie przesyłając dokumenty dotyczące jednostki przewidzianej do militaryzacji do kierownika komórki organizacyjnej przejmującego właściwość nadzoru realizacji przygotowań jednostki przewidzianej do militaryzacji informuje o utracie właściwości kierownika komórki organizacyjnej, o którym mowa w § 5, kierownika jednostki przewidzianej do militaryzacji oraz szefa wojskowego centrum rekrutacji właściwego ze względu na siedzibę jednostki przewidzianej do militaryzacji.

4. Kierownik komórki organizacyjnej, który przejął właściwość nadzoru realizacji przygotowań jednostki przewidzianej do militaryzacji w związku ze zmianą, o której mowa w ust. 1 pkt 2, niezwłocznie przekazuje informację o przejęciu tej właściwości kierownikowi komórki organizacyjnej, o którym mowa w § 5, kierownikowi komórki organizacyjnej, który utracił właściwość nadzoru nad realizacją przygotowań jednostki przewidzianej do militaryzacji, kierownikowi jednostki przewidzianej do militaryzacji oraz szefowi wojskowego centrum rekrutacji właściwemu ze względu na siedzibę jednostki przewidzianej do militaryzacji.

5. Kierownik komórki organizacyjnej, który przejął właściwość nadzoru realizacji przygotowań jednostki przewidzianej do militaryzacji w związku ze zmianą, o której mowa w ust. 1 pkt 2, zostaje wpisany do zestawienia zadań w zakresie militaryzacji jako kierownik komórki organizacyjnej, który nadzoruje realizację przygotowań jednostki przewidzianej do militaryzacji i będzie nadzorował realizację przedsięwzięć po zmilitaryzowaniu jednostki.

§ 8

. Kierownik komórki organizacyjnej, który nadzoruje realizację przygotowań jednostki przewidzianej do militaryzacji:

1) wykonuje na rzecz Ministra czynności wskazane w § 11 ust. 1 pkt 2,5,7 i 8 rozporządzenia w sprawie militaryzacji w stosunku do jednostek, dla których nadzoruje realizację przygotowań jednostki przewidzianej do militaryzacji;

2) opiniuje i przesyła do zatwierdzenia przez Szefa Zarządu Organizacji i Uzupełnień - P1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, w imieniu Ministra, etat jednostki zmilitaryzowanej, w stosunku do której nadzoruje realizację przygotowań do militaryzacji;

3) w terminie do 6 miesięcy od otrzymania informacji, o której mowa w § 5 pkt 1 lit. e zatwierdza regulamin organizacyjny jednostki zmilitaryzowanej;

4) zarządza, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, przeprowadzenie kontroli stanu przygotowania jednostek przewidzianych do militaryzacji;

5) przesyła, na wniosek kierownika, o którym mowa w § 5, plan kontroli jednostek przewidzianych do militaryzacji obejmujący przygotowywane jednostki do militaryzacji oraz protokół pokontrolny, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie militaryzacji;

6) przedstawia kierownikowi komórki organizacyjnej, o którym mowa w § 5, propozycję objęcia militaryzacją jednostki przewidzianej do militaryzacji wraz z uzasadnieniem;

7) opracowuje projekt umowy na realizację zadań szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa nałożonych na przedsiębiorcę;

8) powiadamia kierownika, o którym mowa w § 5, o zmianach dotyczących informacji ujętych w wykazie;

9) informuje Ministra Obrony Narodowej o okolicznościach mogących wpływać na możliwość realizacji zadań szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa nałożonych na jednostkę przewidzianą do militaryzacji;

10) przekazuje informacje, o których mowa w § 5 pkt 4, kierownikowi komórki organizacyjnej, o którym mowa w § 5, na jego wniosek;

11) uzgadnia we współpracy z kierownikiem jednostki przewidzianej do militaryzacji wysokość środków finansowych, o których mowa w art. 611 ust. 1 ustawy, uwzględniając zalecenia w zakresie zasad ustalania wynagrodzeń osób pełniących służbę w jednostce zmilitaryzowanej opracowane przez kierownika komórki organizacyjnej, która odpowiada za kształtowanie systemu zatrudnieniowo-płacowego pracowników.

§ 9.

Kierownik komórki organizacyjnej, który będzie nadzorował realizację przedsięwzięć po zmilitaryzowaniu jednostki:

1) przekazuje kierownikowi jednostki zmilitaryzowanej informację o objęciu, przez Radę Ministrów, jednostki militaryzacją, na podstawie rozstrzygnięcia, o którym mowa w § 5 pkt 3;

2) ustala w porozumieniu z kierownikiem jednostki zmilitaryzowanej datę i miejsce zgłoszenia się osób do służby w jednostce zmilitaryzowanej;

3) przekazuje informacje, o których mowa w § 5 pkt 4, kierownikowi komórki organizacyjnej, o którym mowa w § 5 na jego wniosek.

§ 10.

1. Kierownik komórki organizacyjnej właściwej do spraw infrastruktury określa zasady zakwaterowania stanów osobowych jednostek zmilitaryzowanych.

2. Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień - P1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego:

1) zatwierdza, w imieniu Ministra, etat jednostki zmilitaryzowanej;

2) opracowuje projekty decyzji Ministra w sprawie określania podporządkowania jednostek zmilitaryzowanych przydzielonych przez Radę Ministrów do SZ RP, zgodnie z określeniem Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, o którym mowa w ust. 4.

3. Szef Zarządu Logistyki - P4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego nadzoruje przebieg procesu wprowadzania jednostek zmilitaryzowanych do Planu Przydziałów Gospodarczych Resortu Obrony Narodowej zgodnie z regulacjami ujętymi w odrębnych przepisach.

4. Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych określa organy wojskowe, którym podlegać będą jednostki zmilitaryzowane przydzielane do SZ RP i współpracuje w tym zakresie z kierownikami komórek organizacyjnych o których mowa w ust. 2 i § 5.

5. Szef wojskowego centrum rekrutacji:

1) współpracuje z kierownikiem jednostki przewidzianej do militaryzacji lub jednostki zmilitaryzowanej w zakresie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych;

2) dostarcza wezwania do służby w jednostce zmilitaryzowanej otrzymane od kierownika jednostki zmilitaryzowanej oraz przekazuje informację w tym zakresie kierownikowi komórki organizacyjnej, o którym mowa w § 9.

6. Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji koordynuje działania terenowych organów wykonawczych Ministra w sprawach rekrutacji, operacyjno-obronnych i administracji niezespolonej, związanych z uzupełnianiem potrzeb jednostek zmilitaryzowanych w zakresie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych oraz planowania świadczeń rzeczowych.

7. Kierownik komórki organizacyjnej, która odpowiada za kształtowanie systemu zatrudnieniowo-płacowego pracowników opracuje zalecenia, o których mowa w § 8 pkt 11.

§ 11.

Traci moc decyzja Nr 462/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania przez organy wojskowe zadań w zakresie militaryzacji (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 320).

§ 12.

Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-02-15
  • Data wejścia w życie: 2023-02-16
  • Data obowiązywania: 2023-02-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA