REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 2 poz. 39

DECYZJA NR 145
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

z dnia 5 listopada 2008 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do stosowania "Regulaminu planowania i udzielania zamówień publicznych w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.1)) oraz w związku z art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)), postanawia się, co następuje:

§ 1.

W "Regulaminie planowania i udzielania zamówień publicznych w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej", stanowiącym załącznik do decyzji nr 118 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania "Regulaminu planowania i udzielania zamówień publicznych w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej", wprowadza się następujące zmiany:

1. W tekście Regulaminu po wyrazach: "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)" dodaje się wyrazy: "z późn. zm.".

2. W rozdziale 4 "Postanowienia szczegółowe":

1) w § 19:

a) po wyrażeniu: "§ 19" dopisuje się cyfrę: "1.",

b) w ust. 1 po pkt. 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) ewentualne zmiany ogłoszeń, o których mowa w pkt. 5 i 6.",

c) po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. W postępowaniach publicznych o wartości powyżej 133 000 euro, przed przedłożeniem SIWZ lub Zaproszenia Komendantowi lub Zastępcy do zatwierdzenia, WZP przedkłada SIWZ lub zaproszenie do parafowania Zastępcy nadzorującego komórkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację zamówienia publicznego. Ustęp ten nie narusza postanowień § 22.";

2) w § 23 po ustępie 2 dodaje się ustęp 3 w brzmieniu:

"3. W przypadkach, o których mowa w § 19 ust. 2, wyjaśnienia lub zmiany parafuje Zastępca nadzorujący komórkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację zamówienia - po uprzednim parafowaniu przez kierownika komórki organizacyjnej właściwej dla przedmiotu zamówienia.";

3) w § 28, w ust. 1, po wyrazach: "na wniosek wykonawcy" dodaje się wyrazy: "z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy,";

4) w § 30 po pkt. 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) wykonawca nie złożył dokumentów i/lub oświadczeń na wezwanie zamawiającego.".

3. W załączniku nr 2 do Regulaminu, w "Regulaminie komisji przetargowej":

1) w rozdziale 2 "Tryb pracy komisji", w § 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) w przypadku wniesienia odwołania z dniem wydania postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze albo wyroku Izby.";

2) w rozdziale 4 "Czynności komisji przetargowej":

a) w § 49 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) poprawia w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ nie powodujące istotnych zmian w treści oferty,

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.";

b) w § 60 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w zakresie przedmiotu zamówienia - kierownik komórki organizacyjnej właściwej dla przedmiotu zamówienia, a także w przypadkach, o których mowa w § 19 ust. 2, Zastępca nadzorujący komórkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację zamówienia.".

§ 2.

Pozostałe postanowienia decyzji nie ulegają zmianie.

§ 3.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny
Państwowej Straży Pożarnej

nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-12-31
  • Data wejścia w życie: 2008-11-05
  • Data obowiązywania: 2008-11-05
  • Dokument traci ważność: 2021-01-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA