REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 2 poz. 17

ZARZĄDZENIE NR 9
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

z dnia 5 lutego 2007 r.

w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej1)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667 z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się szczegółowe wymagania wobec przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej, ich wzorce oraz ich cechy techniczne i jakościowe, zwane dalej „wymaganiami technicznymi”, stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2

Kierownicy jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej sprawują nadzór nad przestrzeganiem wymagań technicznych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w podległych jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania.

Komendant Główny
Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. dr inż. Witold Skomra

 

 

1) Niniejsze zarządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 3 października 2006 r. pod numerem 2006/0537/PL zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdrażają dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.

Załącznik 1. [WYMAGANIA TECHNICZNE]

Załącznik do zarządzenia nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
z dnia 5 lutego 2007 r. (poz. 17)

WYMAGANIA TECHNICZNE

Wyświetl załącznik

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA