REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 3 poz. 23

ZARZĄDZENIE NR 16
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

z dnia 7 października 2009 r.

w sprawie nadania statutu Szkole Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104, z późn. zm.1)) zarządza się co następuje:

§ 1.

Szkole Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia podpisania.

 

Komendant Główny
Państwowej Straży Pożarnej

nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666.

Załącznik 1. [STATUT Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy]

Załącznik do zarządzenia nr 16 Komendanta Głównego
Państwowej Straży Pożarnej
z dnia 7 października 2009 r. (poz. 23)

STATUT

Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

§ 1.

1. Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, zwana dalej „Szkołą”, jest jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej, nadzorowaną przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

2. Szkoła jest państwową jednostką budżetową w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).

§ 2.

Szkoła ma siedzibę w Bydgoszczy.

§ 3.

1. Szkoła ma prawo używania pieczęci urzędowej z godłem państwowym i napisem w otoku: „Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy”.

2. Szkoła może posiadać własny sztandar.

§ 4.

Przedmiotem działalności Szkoły, w tym działalności podstawowej, jest kształcenie i szkolenie na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej, ochrony przeciwpożarowej oraz systemu ochrony ludności oraz realizowanie działań operacyjnych.

§ 5.

Organami Szkoły są:

1) Komendant Szkoły,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Rada Kursu.

§ 6.

1. Komendant Szkoły, zwany dalej „Komendantem”, kieruje Szkołą i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Komendant zadania swoje wykonuje przy pomocy Zastępcy Komendanta, Głównego Księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych Szkoły.

§ 7.

Komendant ustala, w drodze regulaminu:

1) organizację wewnętrzną Szkoły,

2) tryb kierowania oraz zadania komórek organizacyjnych Szkoły,

3) szczegółowe zasady organizacji kształcenia i szkolenia w Szkole,

4) zasady rekrutacji kandydatów do Szkoły,

5) przebieg nauki w Szkole,

6) prawa i obowiązki słuchaczy.

§ 8.

Regulamin Szkoły zatwierdza Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

§ 9.

1. Organem opiniodawczo-doradczym Komendanta, w zakresie realizacji zadań statutowych Szkoły, jest Rada Pedagogiczna.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy wykładowcy i instruktorzy zatrudnieni w Szkole. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Komendant.

3. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły.

§ 10.

1. Reprezentacją słuchaczy jest Rada Kursu.

2. Zasady funkcjonowania Rady Kursu oraz wybierania i działania jej organów określa regulamin, zatwierdzony przez Komendanta Szkoły.

§ 11.

Szczegółowe zasady organizacji kształcenia i szkolenia na poszczególnych szkoleniach i kursach organizowanych w Szkole, określają programy nauczania tychże szkoleń i kursów oraz regulamin Szkoły.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-31
  • Data wejścia w życie: 2009-10-22
  • Data obowiązywania: 2009-10-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA