| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 43
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

z dnia 21 listopada 2012 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia „Instrukcji przeprowadzania inwentaryzacji w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej”

Na podstawie art. 4 ust. 5 oraz art. 26–28 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.1)), w związku z art. 68 i 69 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.2)) postanawiam, co następuje:

§ 1.

W „Instrukcji przeprowadzania inwentaryzacji w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej”, stanowiącej załącznik do decyzji Nr 29 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji przeprowadzania inwentaryzacji w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej”, zmienionej decyzją Nr 58 z dnia 10 listopada 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. „Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych” wraz z wycenionymi arkuszami spisu z natury przekazywane jest przez dyrektora lub zastępcę dyrektora Biura Logistyki Przewodniczącemu GKI.””;

2) załącznik nr 7 do „Instrukcji przeprowadzania inwentaryzacji w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej” otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej

gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej w przypisie ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z2011r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 poz. 855.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 oraz Nr 291, poz. 1707.

Załącznik 1. [Zasady przeprowadzania inwentaryzacji (spisu z natury) metodą elektroniczną]

Załącznik do decyzji Nr....... Komendanta Głównego PSP
z dnia........listopada 2012 r.

Załącznik Nr 7

Zasady przeprowadzania inwentaryzacji (spisu z natury) metodą elektroniczną

I. Ogólne założenia przeprowadzania inwentaryzacji metodą elektroniczną.

1. Inwentaryzacja metodą elektroniczną polega na czytaniu identyfikującego kodu kreskowego danego rzeczowego składnika podlegającego inwentaryzacji za pomocą czytnika laserowego.

2. Inwentaryzacja metodą elektroniczną umożliwia wprowadzenie importowanych danych zgodnych z instrukcją przeprowadzania inwentaryzacji, tj.:

1) sporządzanie poszczególnych arkuszy spisowych ze wszystkich pól;

2) wycenę arkuszy;

3) sporządzanie zestawienia różnic inwentaryzacyjnych, itp.

3. Wszystkie wydruki muszą spełniać wymogi zapisów § 10 Instrukcji.

4. Czytniki posiadają oprogramowanie napisane dla potrzeb przeprowadzania inwentaryzacji metodę elektroniczną.

5. Przetwarzanie danych z czytników odbywa się zgodnie z instrukcją oprogramowania FT-ST7 firmy Fortech Kraków przez osoby wyznaczone przez Przewodniczącego Głównej Komisji Inwentaryzacyjnej.

II. Algorytm postępowania zespołu spisowego GKI oraz księgowości materiałowej BT.

1. Poszczególne arkusze spisowe oraz wydruki są drukami ścisłego zarachowania (numerowanie odbywa się automatycznie – numer sesji).

2. Przed przystąpieniem do czynności spisowych (skanowania) zespoły spisowe muszą wprowadzić do czytnika dane identyfikujące konkretne pole spisowe tj. zeskanowany numer pokoju.

3. Po dokonaniu wpisu tzw. danych wejściowych można przystąpić do odczytu kodów kreskowych.

4. Zespół spisowy w każdym pomieszczeniu przy pomocy ręcznego skanera odczytuje numery inwentarzowe z kodów kreskowych umieszczonych na rzeczowych składnikach majątku; wydruk w postaci arkusza spisowego z odczytanych danych odbywa się z wydzielonych dla Przewodniczącego GKI komputerów.

5. GKI oraz członkowie zespołów spisowych korzystają z wydzielonych komputerów, oraz:

1) wskazani członkowie GKI i zespołów spisowych otrzymują na czas trwania inwentaryzacji indywidualne hasła do logowania się do aplikacji FT-ST7 (Biuro Informatyki i Łączności przydzieli ID użytkownika, hasła dostępu oraz uprawnienia w zakresie obsługi oprogramowania FT-ST7 Inwentaryzacja);

2) możliwy jest przegląd wprowadzonych arkuszy.

6. W przypadku pojawienia się w polu spisowym przedmiotów podlegających inwentaryzacji, które nie posiadają kodów kreskowych /np.: nieczytelny kod kreskowy, odklejony kod kreskowy/ winny być one spisane ręcznie, a następnie wprowadzone do bazy oraz wydrukowane bez dokonania automatycznej wyceny.

7. Po zakończeniu spisu w danym polu spisowym i potwierdzeniu przyciskiem ESC na ekranie menu pojawia się możliwość otwarcia następnego pola spisowego i wpisywania danych identyfikacyjnych nowego pola spisowego, bądź powrót do wcześniejszego pola spisowego lub wyjście – zakończenie skanowania.

8. Przegrywanie z czytników do komputera GKI danych z dokonanego spisu odbywa się automatycznie za pomocą specjalnej przystawki – integralnej części skanera.

9. Po wprowadzeniu danych z czytnika zespołu spisowego do pliku należy go importować do FT-ST7 zgodnie z instrukcją użytkownika programu a następnie wydrukować arkusz spisu z natury.

10. Po zakończeniu inwentaryzacji arkusze spisowe sporządzane ręcznie zostaną wpisane do jednego arkusza spisowego (ostatniego) w programie komputerowym (komputerze GKI); przy poszczególnych pozycjach arkusza w polu „uwagi” zostanie odnotowany numer arkusza spisanego ręcznie; arkusz ten zostanie następnie wyceniony i dołączony do arkuszy generowanych z programu.

11. Na końcowy dokument arkusza spisowego składać się będzie komplet podpisanych wydruków, sporządzony przez zespoły spisowe z komputera GKI, zgodnie z załącznikiem (arkusz spisu z natury).

12. Na podstawie wycenionych arkuszy spisu z natury, pracownik Biura Logistyki sporządza zestawienie różnic inwentaryzacyjnych; jest ono podpisane przez osobę wykonującą zestawienie oraz parafowane przez naczelnika Wydziału Administracyjnego BT.

13. Do dokumentacji sporządzonej przez BT zostanie dołączony wydruk zestawienie wartości ogółem wszystkich arkuszy spisowych, z podziałem na poszczególne konta syntetyczne, podpisany przez osobę wykonującą zestawienie oraz parafowane przez dyrektora BT lub jego zastępcę. Zestawienie to zostaje przekazane Przewodniczącemu GKI w celu ustalenia przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DEFIDE Beata Naróg

Usługi i Doradztwo Kadrowe. Szkolenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »