| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 13
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

z dnia 15 maja 2013 r.

zmieniająca decyzję w sprawie zasad rachunkowości w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330) postanawiam, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 25 z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad rachunkowości w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) konta pozabilansowe:

910 – Wydatki na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

970 – Płatności ze środków europejskich,

976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami,

980 – Plan finansowy wydatków budżetowych,

981 – Plan finansowy nie wygasających wydatków,

982 – Plan wydatków środków europejskich,

983 – Zaangażowanie wydatków środków europejskich roku bieżącego,

984 – Zaangażowanie wydatków środków europejskich przyszłych lat,

990 – Plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym,

992 – Zapewnienie finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa,

998 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego,

999 – Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat.”;

2) załącznik nr 2 do decyzji Nr 25 z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad rachunkowości w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej

gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz

 

Załącznik 1. [OPIS KONT POZABILANSOWYCH]

Załącznik Decyzji nr 13 Komendanta
Głównego Państwowej Straży Pożarnej
z dnia 15 maja 2013 r.

OPIS KONT POZABILANSOWYCH

Na kontach pozabilansowych ewidencjonowane są dane dotyczące:

– wydatków w zakresie realizowanych projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

– płatności ze środków europejskich,

– planów finansowych wydatków,

– zaangażowania poszczególnych rodzajów środków.

Konta pozabilansowe prowadzone są na zasadzie jednostronnego zapisu. Na kontach zaangażowania wydatków tj. kontach o numerach 983, 984, 998, 999 dopuszcza się możliwość kwartalnego (PK) dokonywania zapisów w oparciu o umowy (angaże), decyzje jak również dyspozycje planistyczne w zakresie zaangażowania prawnego oraz dowody księgowe z wykonania zaangażowania rachunkowego.

Konto 910 – „Wydatki na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”

Konto 910 służy do ewidencji wydatków ponoszonych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Stosuje się rozszerzenie struktury konta analitycznego co najmniej do poziomu: AAA/BB-CC, gdzie:

AAA

oznacza konto 910;

BB

oznacza Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – stosuje się oznaczenie „01”;

CC

oznacza projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – dla projektu „Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego” stosuje się oznaczenie „01”, dla projektu „Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń” stosuje się oznaczenie „02”; dla projektu „Usprawnienie ratownictwa na drogach – etap II” stosuje się oznaczenie „03”. W przypadku realizacji nowych projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zastosowanie będą miały kolejne oznaczenia „04”, „05”, „06” itd.;

Przykładowo konto analityczne 910/01-01 oznacza:

910

Wydatki na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

01

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,

01

Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego;

Na stronie Ma konta 910 ujmuje się równowartość zrealizowanych wydatków w ramach poszczególnych projektów (budżet państwa i budżet środków europejskich) na podstawie dowodów własnych oraz kserokopii dokumentów otrzymanych z jednostek organizacyjnych PSP. Na koniec roku konto 910 wykazuje saldo Ma oznaczające wykonanie wydatków w ramach poszczególnych projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Konto 970 – „Płatności ze środków europejskich”

Konto 970 służy do ewidencji płatności dokonywanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków europejskich dysponenta z rachunku Ministra Finansów.

Na stronie Wn konta 970 ujmuje się wartość zleceń płatności przekazanych do Banku Gospodarstwa Krajowego celem realizacji wydatków ze środków europejskich.

Na stronie Ma konta 970 ujmuje się, na podstawie informacji z Banku Gospodarstwa Krajowego o dokonaniu płatności na rachunek beneficjenta, podmiotu upoważnionego przez beneficjenta lub wykonawcy (odbiorcy), równowartość zrealizowanych płatności.

Konto 970 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość zleceń płatności przekazanych do realizacji i jeszcze niewykonanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Zapisy strony Wn konta 970

Lp.

Treść operacji

1.

Wartość zlecenia płatności przekazanego przez podmiot upoważniony do BGK.

Zapisy strony Ma konta 970

Lp.

Treść operacji

1.

Równowartość wykonanych płatności na rachunek beneficjenta podmiotu upoważnionego przez beneficjenta lub wykonawcy (odbiorcę) na podstawie zawiadomienia z BGK.

Konto 976 – „Wzajemne rozliczenia między jednostkami”

Konto 976 służy do ewidencji kwot wynikających ze wzajemnych rozliczeń między jednostkami w celu sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego. Prowadzi się odrębną ewidencję dla każdego przedmiotu wyłączeń, tj. dla:

– przychodów i kosztów; ewidencja obejmuje księgowane oddzielnie narastająco przychody i koszty, będące następstwem wzajemnych świadczeń pomiędzy jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem,

– należności i zobowiązań wzajemnych (od jednostek objętych łącznym sprawozdaniem); należności od jednostek objętych łącznym sprawozdaniem są ewidencjonowane na stronie Wn konta 976 (wzajemne należności), natomiast na stronie Ma ich zapłata. Saldo konta 976 (wzajemne należności) będzie oznaczało stan należności do wyłączenia w łącznym sprawozdaniu. Zobowiązania względem jednostek objętych łącznym sprawozdaniem są ewidencjonowane na stronie Ma konta 976 (wzajemne zobowiązania), natomiast na stronie Wn ich zapłata. Saldo konta 976 (wzajemne zobowiązania) będzie oznaczało stan należności do wyłączenia w łącznym sprawozdaniu

– zysków zawartych w aktywach,

– nieodpłatnie przekazanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami; ewidencja obejmuje składniki majątku trwałego przekazane innym jednostkom objętym łącznym sprawozdaniem w wartości netto przekazanych aktywów.

Zapisy strony Wn konta 976

Lp.

Treść operacji

1.

Należności od innych jednostek organizacyjnych ustalone na podstawie faktur, rachunków i decyzji administracyjnych.

2.

Zapłata zobowiązań względem innych jednostek organizacyjnych.

Zapisy strony Ma konta 976

Lp.

Treść operacji

1.

Zapłata należności.

2.

Zobowiązania względem innych jednostek organizacyjnych.

3.

Saldo należności/zobowiązań niezapłaconych/nieuregulowanych na koniec roku.

Konto 980 – „Plan finansowy wydatków budżetowych”

Konto 980 służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych jednostki.

Na stronie Wn konta 980 ujmuje się plan finansowy wydatków budżetowych oraz jego zmiany.

Na stronie Ma konta 980 ujmuje się:

– równowartość zrealizowanych wydatków budżetu,

– wartość planu niewygasających wydatków budżetu do realizacji w roku następnym,

– wartość planu niezrealizowanego i wygasłego.

Ewidencja szczegółowa konta 980 prowadzona jest według podziałek klasyfikacji planu finansowego wydatków budżetowych.

Na koniec roku konto 980 nie wykazuje salda.

Konto 981 – „Plan finansowy niewygasających wydatków”

Konto 981 służy do ewidencji planu finansowego niewygasających wydatków budżetowych jednostki. Na stronie Wn konta 981 ujmuje się plan finansowy niewygasających wydatków budżetowych.

Na stronie Ma konta 981 ujmuje się:

– równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych obciążających plan finansowy niewygasających wydatków budżetowych,

– wartość planu niewygasających wydatków budżetowych w części niezrealizowanej lub wygasłej.

Ewidencja szczegółowa do konta 981 prowadzona jest według podziałek klasyfikacji planu finansowego niewygasających wydatków budżetowych.

Na koniec roku konto 981 nie wykazuje salda.

Konto 982 – „Plan wydatków środków europejskich”

Konto 982 służy do ewidencji planu wydatków środków europejskich.

Na stronie Wn konta 982 ujmuje się plan wydatków środków europejskich oraz jego zmiany.

Na stronie Ma konta 982 ujmuje się w szczególności:

■ równowartość zrealizowanych wydatków środków europejskich,

■ wartość planu niezrealizowanego i wygasłego.

Ewidencja szczegółowa do konta 982 jest prowadzona według podziałek klasyfikacji budżetowej.

Konto 983 – „Zaangażowanie wydatków środków europejskich roku bieżącego”

Konto 983 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków środków europejskich na dany rok budżetowy.

Na stronie Wn konta 983 ujmuje się równowartość sfinansowanych wydatków ze środków europejskich w danym roku budżetowym.

Na stronie Ma konta 983 ujmuje się zaangażowanie wydatków w kwocie obciążającej plan finansowy, wynikającej z decyzji lub zawartych z beneficjentami umów o dofinansowanie projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków tych środków w roku bieżącym.

Na koniec roku konto 983 nie wykazuje salda.

Zapisy strony Wn konta 983

Lp.

Treść operacji

1.

Równowartość zrealizowanych wydatków środków europejskich w bieżącym roku budżetowym.

Zapisy strony Ma konta 983

Lp.

Treść operacji

1.

Zaangażowanie z lat poprzednich w kwocie obciążającej plan finansowy danego roku budżetowego przeksięgowane z konta 984 na początku roku.

2.

Zaangażowanie w kwocie wynikającej z decyzji lub zawartych z beneficjentami umów o dofinansowanie projektów finansowanych z udziałem środków europejskich w roku bieżącym.

Konto 984 – „Zaangażowanie wydatków środków europejskich przyszłych lat”.

Konto 984 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetu środków europejskich przyszłych lat.

Na stronie Wn konta 984 ujmuje się równowartość zaangażowanych wydatków budżetu środków europejskich w latach poprzednich, a obciążających plan wydatków roku bieżącego KG PSP przeznaczony do realizacji w roku bieżącym.

Na stronie Ma konta 984 ujmuje się wysokość zaangażowanych wydatków środków europejskich lat przyszłych.

Na koniec roku konto 984 może wykazywać saldo Ma oznaczające zaangażowanie wydatków środków europejskich.

Zapisy strony Wn konta 984

Lp.

Treść operacji

1.

Równowartość zaangażowania wydatków środków europejskich ujętego w latach poprzednich, które obciąża plan wydatków środków europejskich roku bieżącego (przeksięgowanie na początku danego roku na koto 983).

Zapisy strony Ma konta 984

Lp.

Treść operacji

1.

Saldo konta 983 (różnica dodatnia pomiędzy zaangażowaniem wydatków środków europejskich roku kończącego się, a sumą dokonanych wydatków) podlegające przeksięgowaniu na to konto pod datą 31 grudnia.

2.

Zwiększenie lub zmniejszenie (zapisem minusowym) uprzednio zaksięgowanego zaangażowania wydatków środków europejskich przyszłych lat w wyniku aneksu do umowy lub zmiany decyzji.

3.

Zaangażowanie wydatków środków europejskich lat przyszłych.

Konto 990 – „Plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym”

Konto 990 służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych w układzie zadaniowym.

Na stronie Wn konta 990 ujmuje się plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym oraz jego zmiany.

Na stronie Ma konta 990 ujmuje się:

– równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych w układzie zadaniowym,

– wartość planu niezrealizowanego.

Ewidencja szczegółowa do konta 990 prowadzona jest w sposób umożliwiający sporządzenie sprawozdania z wykonania wydatków w układzie zadaniowym, w układzie zadań, celów i działań ujętych w budżecie zadaniowym.

Konto 990 nie wykazuje na koniec roku salda.

Konto 992 – „Zapewnienia finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa”

Konto 992 służy do kwot ujętych w zapewnieniach finansowania lub dofinansowania wydatków, projektów i programów z budżetu państwa.

Na stronie Wn konta 992 ujmuje się kwoty udzielonego zapewnienia.

Na stronie Ma konta 992 ujmuje się przeniesienie kwot wynikających z w/w zapewnienia na konto 980.

Konto 998 – „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego”

Konto 998 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym danego roku budżetowego oraz w planie finansowym niewygasających wydatków budżetowych ujętych do realizacji w danym roku budżetowym.

Na stronie Wn konta 998 ujmuje się:

– równowartość sfinansowanych wydatków budżetowych w danym roku budżetowym,

– równowartość zaangażowania wydatków, które będą obciążały wydatki roku następnego.

Na stronie Ma konta 998 ujmuje się zaangażowanie wydatków, czyli wartość umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym.

Ewidencja szczegółowa do konta 998 prowadzona jest według podziałek klasyfikacyjnych planu finansowego, z wyodrębnieniem planu niewygasających wydatków.

Na koniec roku konto 998 nie wykazuje salda.

Zapisy strony Wn konta 998

Lp.

Treść operacji

1.

Równowartość zrealizowanych w danym roku budżetowym wydatków budżetowych (na podstawie sprawozdania rocznego Rb-28).

2.

Przewyżka zaangażowania ponad zrealizowane wydatki danego roku Saldo ma konta 998, które 31 grudnia przeksięgowuje się na konto 999.

Zapisy strony Ma konta 998

Lp.

Treść operacji

1.

Zobowiązania z poprzedniego roku budżetowego.

2.

Zaangażowanie z lat poprzednich.

3.

Umowy o dostawy lub usługi

4.

Zobowiązania z decyzji.

5.

Angaże.

6.

Pochodne od wynagrodzeń.

7.

Zwiększenie lub zmniejszenie zaangażowania; zaangażowanie rachunkowe (faktury, rachunki).

Konto 999 – „Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat”

Konto 999 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat oraz niewygasających wydatków, które mają być zrealizowane w latach następnych.

Na stronie Wn konta 999 ujmuje się równowartość zaangażowania wydatków budżetowych w latach poprzednich, a obciążających plan finansowy roku bieżącego jednostki budżetowej lub plan finansowy niewygasających wydatków przeznaczony do realizacji w roku bieżącym.

Na stronie Ma konta 999 ujmuje się wysokość zaangażowania wydatków lat przyszłych.

Ewidencja szczegółowa do konta 999 prowadzona jest według podziałek klasyfikacyjnych planu finansowego, z wyodrębnieniem planu niewygasających wydatków.

Na koniec roku konto 999 może wykazywać saldo Ma oznaczające zaangażowanie wydatków budżetowych lat przyszłych.

Zapisy strony Wn konta 999

Lp.

Treść operacji

1.

Równowartość zaangażowania wydatków z lat poprzednich przechodzących do zaangażowania roku bieżącego.

Zapisy strony Ma konta 999

Lp.

Treść operacji

1.

Zobowiązania długoterminowe (warunkowe) gdzie termin płatności (wymagalności) przypada w następnym roku budżetowym.

Decyzje na lata następne.

2.

Zaangażowanie rachunkowe lat przyszłych.

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »