REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 16

ZARZĄDZENIE NR 9
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

z dnia 14 listopada 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 8 w związku z ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) oraz w związku z § 6 ust. 1 pkt 1 statutu Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 1999 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 843, z 2000 r. poz. 534, z 2006 r. poz. 1455 oraz z 2008 r. poz. 1096), zarządza się co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Nr 2 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KGPSP poz. 7 oraz z 2017 r. poz. 12) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) w ust. 3 po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:

"13a) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej;",

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:

"5a. Komórki organizacyjne Komendy Głównej są obowiązane do przestrzegania "Polityki Bezpieczeństwa Informacji", "Regulaminu Ochrony Informacji KG PSP" oraz "Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych" obowiązujących w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

5b. Sprzęt informatyczny wraz z zainstalowanym oprogramowaniem oraz usługami teleinformatycznymi Komendy Głównej wykorzystywany jest wyłącznie do realizacji zadań służbowych.".

2) w § 5 w ust. 1:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) koordynowanie współdziałania komórek organizacyjnych ze związkami zawodowymi;",

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) prowadzenie spraw związanych z organizacją uroczystości nadawania sztandarów i odznak honorowych;".

3) w § 8 w ust. 1 w pkt 14 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 15 i 16, które otrzymują brzmienie:

"15) koordynowanie współdziałania komórek organizacyjnych Komendy Głównej z Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i ochotniczymi strażami pożarnymi;

16) prowadzenie spraw związanych z regulaminem musztry i ceremoniałem pożarniczym.".

§ 2.

Dyrektorzy Gabinetu Komendanta Głównego i Biura Logistyki:

1) dostosują wewnętrzne regulaminy organizacyjne kierowanych przez siebie komórek do dokonanych zmian, które po zaopiniowaniu odpowiednio przez: Dyrektora Biura Prawnego oraz Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego, przedstawią do zatwierdzenia Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia podpisania zarządzenia;

2) dostosują szczegółowe zakresy czynności pracowników biur oraz przekażą je do Biura Kadr i Organizacji.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny
Państwowej Straży Pożarnej

gen. brygadier Leszek Suski

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-22
  • Data wejścia w życie: 2017-11-14
  • Data obowiązywania: 2017-11-14
  • Dokument traci ważność: 2020-06-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA