REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 21

DECYZJA NR 53
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie zasad rachunkowości w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650) postanawiam, co następuje:

§ 1.

1. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej prowadzi rachunkowość zgodnie z planem kont i zasadami funkcjonowania tych kont ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911), zwanego dalej "rozporządzeniem".

2. Księgi rachunkowe Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, zwanej dalej "KG PSP", prowadzone są w siedzibie jednostki.

3. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy.

4. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc.

5. Sprawozdawczość sporządzana jest w oparciu o odrębne przepisy.

6. Kwoty wykazane w sprawozdaniach wynikają z ewidencji księgowej, przy czym przyjmuje się, że dowody księgowe, które wpłynęły do KG PSP po piątym dniu miesiąca przyjmowane są do następnego okresu sprawozdawczego, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Kwoty wykazane w sprawozdaniach miesięcznych za grudzień, rocznych oraz bilansie KG PSP wynikają z zapisów księgowych ujętych w księgach rachunkowych do dnia ich sporządzenia.

8. Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych KG PSP sporządza sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat (wariant porównawczy), zestawienia zmian w funduszu oraz informacji dodatkowej.

§ 2.

1. Księgi rachunkowe w KG PSP prowadzone są techniką komputerową, przy zastosowaniu programu finansowo-księgowego Ft-FK7 wersja 7.0* opracowanego przez Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe FORTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Racławickiej 56, eksploatowanego od dnia 1 stycznia 2014 r. oraz programów pracujących autonomicznie:

1) Ft-PłACE7 Przedsiębiorstwa Innowacyjno-Wdrożeniowego FORTECH Sp. z o.o. wersja 7.0.*, eksploatowanego od dnia 1 stycznia 2013 r., służącego do prowadzenia imiennych kart wynagrodzeń pracowników według składników wymaganych do obliczania płac, świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych, potrąceń oraz podatków, ujmującego rozrachunki z pracownikami;

2) Ft-KADRY7 Przedsiębiorstwa Innowacyjno-Wdrożeniowego FORTECH Sp. z o.o. wersja 7.0.* eksploatowanego od dnia 1 stycznia 2011 r., służącego do prowadzenia imiennych kartotek osób z danymi niezbędnymi do naliczania przysługujących należności;

3) programu ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Ft-ST7 Środki Trwałe wersja 7.0.* Przedsiębiorstwa Innowacyjno-Wdrożeniowego FORTECH Sp. z o.o., eksploatowanego od dnia 1 stycznia 2012 r., ujmującego środki trwałe, pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz dokonywane od nich odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) w postaci kartotek ewidencji szczegółowej i tabel amortyzacyjnych;

4) programu ewidencji materiałów w magazynie Ft-GM7 Gospodarka materiałowa wersja 7.0.* Przedsiębiorstwa Innowacyjno-Wdrożeniowego FORTECH Sp. z o.o., eksploatowanego od dnia 1 stycznia 2012 r., służącego do prowadzenia kart przychodów i rozchodów materiałowych dla każdego z rodzajów materiałów oraz pokazującego aktualny stan materiałów;

5) programu "Ft-KASA7" Przedsiębiorstwa Innowacyjno-Wdrożeniowego FORTECH Sp. z o.o.

2. Programy posiadają dokumentację eksploatacyjną zawierającą opis podstawowych funkcji oraz algorytmów i parametrów; zmianę wersji programu traktuje się jako zmianę programu.

3. Oznaczenie ksiąg rachunkowych obejmujących dziennik, konta księgi głównej, konta ksiąg pomocniczych oraz zestawienie obrotów i sald stanowiących zbiory systemu finansowo-księgowego Ft-FK7 wersja 7.0.* oraz opis działania i struktury systemu zawiera dokumentacja techniczna oraz eksploatacyjna programu, która posiada klauzulę, że podstawowym zadaniem systemu jest prowadzenie ewidencji zgodnie z ustawą o rachunkowości i stanowi ona integralną część niniejszej decyzji.

4. Dziennik służy do wprowadzania zapisów w postaci dekretacji księgowej na kontach księgi głównej o rozbudowanej strukturze analitycznej. Wprowadzanie do programu danych o operacjach gospodarczych następuje ręcznie przez operatorów, w oparciu o zdefiniowane wcześniej grupy dowodów z wyróżnionym dowodem "Bilans otwarcia"; wydruk dziennika grupuje wprowadzone dowody księgowe w układzie chronologicznym; emisja dokonywana jest w postaci wydruku o nazwie "Dziennik obrotów za okresy ..."; dziennik zapewnia chronologiczne ujęcie zdarzeń gospodarczych, kolejną numerację, ciągłość liczenia sum zapisów i umożliwia jednoznaczne powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi.

5. Zapisy w systemie Ft-FK7 wersja 7.0.* na kontach księgi głównej pochodzące z dowodów księgowych są prowadzone systematycznie w pełnym układzie analitycznym, tj. do najniższego poziomu określonego w zakładowym planie kont, zgodnie z zasadą podwójnego zapisu; dokumenty nie mogą być księgowane wprost na konta księgi głównej, tj. bez uwzględnienia dekretacji według ich podziałów analitycznych; zapisy na kontach księgi głównej ustala się jako zbiorcze sumy zapisów na składających się na nie kontach analitycznych; na podstawie zbioru zaksięgowanych danych sporządza się na koniec każdego okresu sprawozdawczego zestawienie analityczne obrotów sald oraz zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej; zestawienia te, dzięki przewidzianym w programie procedurom kontroli, wykazują pełną zgodność danych pomiędzy sobą, jak i w porównaniu z dziennikiem (obroty miesięczne i narastające); emisja dokonywana jest w postaci wydruku o nazwie "Operacje wg kont."

6. Księgi pomocnicze prowadzone są za pomocą:

1) oprogramowania finansowo-księgowego Ft-FK7 jako zbiór wyodrębnionych danych w ramach księgi głównej o rozbudowanej strukturze syntetyczno-analitycznej; suma sald początkowych i obrotów na kontach ewidencji analitycznej stanowi saldo początkowe i obroty kont księgi głównej, zaś suma sald końcowych na kontach ewidencji analitycznej stanowi saldo końcowe konta księgi głównej;

2) dziedzinowego modułu sprzedaży w oprogramowaniu finansowo-księgowym Ft-FK7, ujmującego operacje sprzedaży w postaci kolejno numerowanych własnych faktur, ze szczegółowością niezbędną dla celów podatku od towarów i usług;

3) autonomicznie pracującego oprogramowania płacowego Ft-PłACE7 wersja 7.0.*, w postaci imiennych kart wynagrodzeń pracowników i funkcjonariuszy PSP według składników wymaganych do obliczania płac, naliczeń i świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz podatków, ujmującego rozrachunki z pracownikami;

4) autonomicznie pracującego oprogramowania kadrowego Ft-KADRY7 wersja 7.0.* w postaci imiennych kartotek osób (pracowników, funkcjonariuszy KG PSP oraz innych osób wymagających rejestracji) z danymi niezbędnymi do naliczania przysługujących należności;

5) autonomicznie pracującego oprogramowania ewidencji środków trwałych, ujmującego środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz dokonywane od nich odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) w postaci kartotek ewidencji szczegółowej i tabel amortyzacji; przychody i rozchody (obroty i salda) ewidencji środków trwałych są uzgadniane z odpowiadającą im ewidencją syntetyczną (obroty i salda) prowadzoną w systemie Ft-FK7 z częstotliwością nie mniejszą niż raz na kwartał;

6) autonomicznie pracującego oprogramowania ewidencji pozostałych środków trwałych; przychody i rozchody (obroty i salda) ewidencji pozostałych środków trwałych są uzgadniane z odpowiadającą im ewidencją syntetyczną (obroty i salda) prowadzoną w systemie Ft-FK7 z częstotliwością nie mniejszą niż raz na kwartał;

7) autonomicznie pracującego oprogramowania ewidencji przychodów i rozchodów materiałów w magazynie;

8) autonomicznie pracującego oprogramowania obsługi kasy.

7. Zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych jest drukowane na koniec każdego okresu sprawozdawczego; emisja dokonywana jest w postaci wydruku o nazwie "Obroty i salda za okres ...".

8. Bezpieczeństwo systemu zapewnia się poprzez:

1) regularne wykonywanie kopii bezpieczeństwa na koniec każdego dnia pracy;

2) odpowiedni poziom zarządzania dostępem do danych przez pracowników na różnych stanowiskach (imienne konta użytkowników z bezpiecznie przechowywanymi hasłami dostępu, możliwość różnicowania dostępu do baz danych i dokumentów w zależności od zakresu obowiązków danego użytkownika);

3) zastosowanie mechanizmu śledzenia i rejestracji bieżącej pracy systemu;

4) profilaktykę antywirusową - opracowane i przestrzegane odpowiednie procedury oraz stosowane programy zabezpieczające;

5) zabezpieczenia przed atakiem z zewnątrz, tzw. firewalls;

6) odpowiednie systemy bezpiecznej transmisji danych;

7) system podtrzymywania napięcia w razie awarii sieci energetycznej;

8) przechowywanie - przez wymagany ustawowo okres - dowodów księgowych, dokumentów inwetaryzacyjnych, sprawozdań finansowych oraz wydrukowanych zbiorów stanowiących księgi rachunkowe.

9. Szczegółowy opis programowych i organizacyjnych zasad ochrony danych zawiera dokumentacja techniczna oprogramowania.

§ 3.

1. Ewidencję analityczną ilościowo-wartościową środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych w użytkowaniu prowadzi według cen nabycia Biuro Logistyki KG PSP.

2. Do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej przekraczającej wielkość ustaloną w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodów stosuje się zasady amortyzacji polegające na dokonywaniu odpisów stopniowo, przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w wymienionej ustawie; odpisów amortyzacyjnych dokonuje się raz w roku, w grudniu, naliczając odpisy nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania.

3. Do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodów (pozostałe środki trwałe) stosuje się zasady amortyzacji polegające na dokonywaniu odpisów jednorazowych - w momencie przyjęcia tych środków do używania.

4. Ustala się asortyment pozostałych środków trwałych o małej istotności dla majątku KG PSP podlegający ewidencji ilościowej prowadzonej przez Biuro Logistyki KG PSP:

1) inne urządzenia i podzespoły informatyczne nie wchodzące w skład zestawów komputerowych, w szczególności:

a) modemy zewnętrzne,

b) zasilacze,

c) streamery,

d) karty sieciowe i inne, dyski, napędy dysków, głośniki oraz inne elementy i akcesoria montowane dodatkowo lub podlegające wymianie w zestawach komputerowych zalicza się do materiałów wydanych do użycia;

Wszystkie zmiany wyposażenia zestawów komputerowych rejestrowane są w ewidencji pomocniczej;

2) przedmioty stanowiące elementy dekoracyjne oraz elementy wyposażenia pomieszczeń, w szczególności:

a) makaty, godła,

b) lustra wiszące,

c) lampy wolnostojące,

d) przedmioty ze szkła i ceramiki użytkowej (talerze, szklanki, spodki, filiżanki, kieliszki) oraz sztućce stanowiące wyposażenie sekretariatów zalicza się do materiałów wydanych do zużycia;

3) przedmioty stanowiące wyposażenie gospodarcze i biurowe, w szczególności:

a) wentylatory,

b) nawilżacze,

c) niszczarki,

d) grzejniki wolnostojące,

e) radioodbiorniki, radiomagnetofony,

f) aparaty telefoniczne stacjonarne,

g) elementy nagłośnienia pomieszczeń (mikrofony, statywy, głośniki),

h) bindownice, laminatory,

i) lampki biurowe,

j) wieszaki na ubrania wolnostojące,

k) zegary - poniżej 100 zł zalicza się do materiałów wydanych do zużycia,

l) czajniki,

m) termosy, dzbanki metalowe - poniżej 100 zł zalicza się do materiałów wydanych do zużycia,

n) żelazka,

o) tablice ogłoszeń,

p) kosze na śmieci - poniżej 100 zł zalicza się do materiałów wydanych do zużycia;

4) przedmioty stanowiące wyposażenie osobiste, w szczególności:

a) ładowarki,

b) kalkulatory,

c) dyktafony,

d) słuchawki,

e) narzędzia, klucze i przyrządy pomiarowe - poniżej 50 zł zalicza się do materiałów wydanych do zużycia,

f) latarki - poniżej 50 zł zalicza się do materiałów wydanych do zużycia,

g) przenośne nośniki pamięci - typu dysk USB,

h) torby, nesesery,

i) akcesoria do kamer i aparatów fotograficznych,

j) odzież specjalna, robocza i ekwipunek osobisty;

5) sprzęt turystyczny i sportowy, w szczególności:

a) piłki,

b) narty, buty narciarskie,

c) namioty turystyczne,

d) sprzęt do ćwiczeń sportowych;

6) przedmioty używane do celów gospodarczych, przeciwpożarowych i utrzymania czystości, w szczególności:

a) szpadle, łopaty, grabie, itp.,

b) gaśnice, wyposażenie szafek hydrantowych,

c) drabiny,

d) taczki, wózki;

7) książki, słowniki i inne wydawnictwa, mapy - poniżej 150 zł zalicza się do materiałów wydanych do zużycia.

5. Materiały wykorzystywane na potrzeby remontu na stałe wbudowane nie są ujmowane w ewidencji ilościowej.

6. Szczegółowe zasady kwalifikacji i gospodarowania przedmiotami rzeczowego majątku trwałego, o których mowa w Instrukcji kwalifikacji i gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku trwałego Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, ustala Dyrektor Biura Logistyki KG PSP.

§ 4.

1. Ewidencję analityczną rzeczowych składników majątku obrotowego stanowi ewidencja ilościowo-wartościowa prowadzona w Biurze Logistyki KG PSP, w której ujmuje się obroty i stany dla każdego składnika w jednostkach naturalnych i pieniężnych przy zastosowaniu cen zakupu oraz ewidencja ilościowa prowadzona w magazynie.

2. Do wyceny rozchodów rzeczowych składników majątku obrotowego stosuje się ceny tych składników, które KG PSP po raz pierwszy nabyła.

3. Zużycie materiałów zalicza się w koszty w momencie zakupu; wartość nie zużytych do końca roku obrotowego materiałów ustala się w drodze inwentaryzacji przeprowadzonej według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku.

§ 5.

Ewidencja pozabilansowa środków trwałych postawionych w stan likwidacji oraz obcych składników majątku prowadzona jest w Biurze Logistyki wg zasad określonych w Instrukcji kwalifikacji i gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku trwałego Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

§ 6.

Zasady weryfikacji stanu aktywów i pasywów należących do KG PSP określa "Instrukcja przeprowadzania inwentaryzacji w KG PSP" stanowiąca politykę rachunkowości w tym zakresie.

§ 7.

1. Ustala się dla KG PSP zakładowy plan kont obejmujący:

1) konta syntetyczne (księgi głównej);

a) Zespół O - "Aktywa trwałe":

011 - Środki trwałe,

013 - Pozostałe środki trwałe,

020 - Wartości niematerialne i prawne,

071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

072 - Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych,

080 - Środki trwałe w budowie (inwestycje),

b) Zespół 1 - "Środki pieniężne i rachunki bankowe":

101-Kasa,

130 - Rachunek bieżący jednostki,

135 - Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia,

136 - Rachunek państwowych funduszy celowych,

137 - Rachunek środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,

138 -Rachunek środków europejskich,

139 - Inne rachunki bankowe,

140 - Krótkoterminowe aktywa finansowe,

141 - Środki pieniężne w drodze,

c) Zespół 2 - "Rozrachunki i rozliczenia":

201 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami,

221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych,

222 - Rozliczenie dochodów budżetowych,

223 - Rozliczenie wydatków budżetowych,

224 - Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich,

225 - Rozrachunki z budżetami,

226 - Długoterminowe należności budżetowe,

227 - Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich,

228 - Rozliczenie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,

229 - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne,

231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń,

234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami,

240 - Pozostałe rozrachunki,

245 - Wpływy do wyjaśnienia,

290 - Odpisy aktualizujące należności,

d) Zespół 3 - "Materiały i towary":

310 - Materiały,

e) Zespół 4 - "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie":

400 - Amortyzacja

401 - Zużycie materiałów i energii,

402 - Usługi obce,

403 - Podatki i opłaty,

404 - Wynagrodzenia,

405 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,

409 - Pozostałe koszty rodzajowe,

490 - Rozliczenie kosztów,

f) Zespół 6 - "Produkty":

640 - Rozliczenia międzyokresowe kosztów,

g) Zespół 7 - "Przychody, dochody i koszty":

700 - Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia,

720 - Przychody z tytułu dochodów budżetowych,

730 - Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu,

750 - Przychody finansowe,

751 - Koszty finansowe,

760 - Pozostałe przychody operacyjne,

761 - Pozostałe koszty operacyjne,

h) Zespół 8 "Fundusze, rezerwy i wynik finansowy":

800 - Fundusz jednostki,

810 - Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje,

820 - Rozliczenie wyniku finansowego,

840 - Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów,

851 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

853 - Fundusze celowe,

860 - Wynik finansowy;

2) konta pozabilansowe:

900 - Rozrachunki z tytułu sum depozytowych wniesionych w gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej,

901 - Rozrachunki ze środków firm ubezpieczeniowych,

910 - Wydatki na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

970 - Płatności ze środków europejskich,

976 - Wzajemne rozliczenia między jednostkami,

980 - Plan finansowy wydatków budżetowych,

981 - Plan finansowy niewygasających wydatków,

982 - Plan wydatków środków europejskich,

983 - Zaangażowanie wydatków środków europejskich roku bieżącego,

984 - Zaangażowanie wydatków środków europejskich przyszłych lat,

990 - Plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym,

992 - Zapewnienie finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa,

998 - Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego,

999 - Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat.

2. Konta analityczne (konta ksiąg pomocniczych) prowadzi się za pomocą programu finansowo-księgowego Ft-FK7 jako zbiory wyodrębnionych danych w ramach kont księgi głównej o rozbudowanej strukturze syntetyczno-analitycznej oraz modułu obsługującego operacje sprzedaży (kolejno numerowane faktury własne).

3. Poza systemem finansowo-księgowym Ft-FK7 (poza księgą główną) prowadzone są księgi pomocnicze, uszczegółowiające zapisy kont księgi głównej dla ewidencji:

1) środków trwałych, w tym środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanych od nich odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych;

2) pozostałych środków trwałych;

3) materiałów w magazynie;

4) imiennej kartoteki wynagrodzeń.

4. Konta ewidencji pozabilansowej tworzy się w zależności od potrzeb określonych w zasadach ewidencji księgowej operacji gospodarczych na kontach syntetycznych.

§ 8.

W celu zapewnienia poprawności funkcjonowania księgowości w KG PSP przyjmuje się następujące założenia:

1) księgi rachunkowe otwiera się na początek każdego następnego roku obrotowego;

2) rokiem obrotowym jest rok budżetowy;

3) ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych jednostki następuje w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez MSWiA za rok obrotowy;

4) zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe, z uwzględnieniem art. 13 ust. 2 i 3 ustawy o rachunkowości;

5) przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera należy stosować procedury i środki chroniące przed zniszczeniem, modyfikacją lub ukryciem zapisu.

§ 9.

1. Dowód księgowy zawiera co najmniej:

1) określenie rodzaju dowodu księgowego i jego numeru identyfikacyjnego;

2) określenie stron dokonujących operacji gospodarczej;

3) opis dokonania operacji tj. zrozumiały tekst lub skrót;

4) wartość operacji;

5) datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą - także datę sporządzenia dowodu;

6) podpis wystawcy dowodu;

7) stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

Można zaniechać zamieszczania na dowodzie danych, o których mowa w pkt 6, jeżeli wynika to z techniki dokumentowania zapisów księgowych

2. Dowód księgowy - polecenie księgowania sporządzany w systemie finansowo - księgowym Ft-FK7 zawiera:

1) symbol dowodu księgowego - zdefiniowany rodzaj dokumentu;

2) numer w rejestrze dowodów księgowych zdefiniowanych dokumentów - nadawany automatycznie dla każdego rodzaju dokumentu (odrębna numeracja w ramach każdego miesiąca);

3) numer w rejestrze księgi głównej - nadawany automatycznie wg liczby dziennika bez rozróżnienia rodzaju dokumentu (kolejne, rejestrowane chronologicznie od początku roku);

4) datę operacji gospodarczej (np. datę sprzedaży widniejącą na fakturze, rachunku lub nocie księgowej zewnętrznej i wewnętrznej, datę zmian w planie finansowo-księgowym, datę dokonania korekty zapisu, datę ujawnienia szkody, datę przyjęcia bądź przekazania środka trwałego itp.);

5) datę wystawienia, tj. datę pod jaką faktura, rachunek lub nota zewnętrzna dokumentująca operację gospodarczą zaciągnięcia zobowiązania przez KG PSP została wystawiona, datę pod jaką został sporządzony protokół ujawnienia szkody; z zastrzeżeniem, że w przypadku dokumentowania za pomocą polecenia księgowania zmian w planie finansowo-księgowym, korekty zapisu, noty księgowej wewnętrznej, przyjęcia/przekazania środka trwałego data wystawienia jest tożsama z datą operacji;

6) datę rejestracji, tj. datę ujęcia dowodu w księgach rachunkowych KG PSP przez pracownika Wydziału Księgowości i Sprawozdawczości z zastrzeżeniem, że zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości stosuje się następujące uproszczenia:

a) polecenia księgowania obejmujące zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego posiadają zapisaną datę rejestracji - ostatni dzień roboczy danego miesiąca, mimo, że księgowane są zobowiązania, które wpłynęły do KG PSP do piątego dnia następnego miesiąca,

b) polecenia księgowania obejmujące zobowiązania, które wpłynęły do KG PSP po 31 grudnia i dotyczą miesiąca grudnia, ujmowane są pod datą 31 grudnia do dnia sporządzenia sprawozdań miesięcznych za grudzień w okresie "12". Po dacie sporządzenia sprawozdań miesięcznych za grudzień ujmowane są pod datą 31 grudnia do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych i bilansu KG PSP odpowiednio w okresie "13" i "14" tzw. "przejściowym";

7) krótki opis operacji gospodarczej, którą dokumentuje oraz kwotę tej operacji;

8) oznaczenia kont, których operacja gospodarcza dotyczy; dekret na konta dokonywany jest przez pracownika Wydziału Księgowości i Sprawozdawczości równocześnie z ewidencjonowaniem w systemie komputerowym danej operacji gospodarczej; wydruk z systemu finansowo-księgowego Ft-FK7 zawierający dekret na konta podpisywany jest przez głównego księgowego lub osobę zastępującą głównego księgowego.

3. Wyciąg bankowy sporządzony w systemie finansowo - księgowym Ft-FK7 zawiera:

1) symbol dowodu księgowego - zdefiniowany rodzaj dokumentu;

2) numer w rejestrze dowodów księgowych wg zdefiniowanych dokumentów - nadawany automatycznie dla każdego rodzaju dokumentu (odrębna numeracja w ramach każdego miesiąca);

3) numer w rejestrze księgi głównej - nadawany automatycznie według liczby dziennika bez rozróżnienia rodzaju dokumentu (kolejne, rejestrowane chronologicznie od początku roku);

4) datę operacji tj. datę dokonania obciążenia rachunku KG PSP przez bank równoznaczną z datą księgowań przez bank;

5) datę wystawienia tj. datę wystawienia przez bank wyciągu bankowego;

6) datę rejestracji tj. datę ujęcia dowodu w księgach rachunkowych Komendy Głównej PSP przez pracownika Wydziału Księgowości i Sprawozdawczości; z zastrzeżeniem, że ostatni w danym miesiącu wyciąg bankowy księgowany jest pod datą ostatniego dnia roboczego danego miesiąca;

7) krótkie opisy operacji gospodarczych, które dokumentuje oraz kwoty tych operacji;

8) oznaczenia kont, których poszczególne operacje gospodarcze dotyczą; dekret na konta dokonywany jest przez pracownika Wydziału Księgowości i Sprawozdawczości równocześnie z ewidencjonowaniem w systemie komputerowym danej operacji gospodarczej; wydruk z systemu finansowo - księgowego FT-FK zawierający dekret podpisywany jest przez pracownika, który dokonał księgowania.

4. Raport kasowy sporządzany w systemie finansowo - księgowym Ft-FK7 zawiera:

1) symbol dowodu księgowego - zdefiniowany rodzaj dokumentu;

2) numer w rejestrze dowodów księgowych wg zdefiniowanych dokumentów - nadawany automatycznie dla każdego rodzaju dokumentu (odrębna numeracja w ramach każdego miesiąca);

3) numer w rejestrze księgi głównej - nadawany automatycznie wg liczby dziennika bez rozróżnienia rodzaju dokumentu (kolejne, rejestrowane chronologicznie od początku roku);

4) datę operacji tj. datę dokonania operacji gospodarczych przez kasę KG PSP; jeśli raport obejmuje operacje gospodarcze z więcej niż jednego dnia ( zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 4 Instrukcji gospodarki kasowej w KG PSP), wówczas data operacji jest dolną datą graniczną okresu, za jaki RK jest sporządzany;

5) datę wystawienia tj. sporządzenia przez kasjera raportu kasowego; jeśli raport kasowy obejmuje operacje gospodarcze z więcej niż jednego dnia (zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 4 Instrukcji gospodarki kasowej w KG PSP), wówczas data wystawienia jest jednocześnie górną datą graniczną okresu, za jaki RK jest sporządzany;

6) podpis kasjera - wystawcy dowodu;

7) datę rejestracji tj. datę ujęcia dowodu w księgach rachunkowych KG PSP przez pracownika Wydziału Księgowości i Sprawozdawczości; z zastrzeżeniem, że ostatni w danym miesiącu raport kasowy księgowany jest pod datą ostatniego dnia roboczego danego miesiąca;

8) krótkie opisy operacji gospodarczych, które dokumentuje oraz kwoty tych operacji;

9) oznaczenia kont, których poszczególne operacje dotyczą; dekret na konta dokonywany jest przez pracownika Wydziału Księgowości i Sprawozdawczości równocześnie z ewidencjonowaniem w systemie komputerowym danej operacji gospodarczej; wydruk z systemu finansowo - księgowego Ft-FK7 zawierający dekret podpisywany jest przez pracownika, który dokonał księgowania.

5. Dowody księgowe źródłowe (faktury, rachunki, noty obciążeniowe i inne przewidziane w Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w KG PSP), stanowiące podstawę dokonania operacji gospodarczych płatnych przelewem kompletowane są i przechowywane łącznie z wyciągiem bankowym, który dokumentuje wydatek.

6. Zobowiązania z tytułu wydatków dokumentowanych innymi niż faktury, rachunki i noty obciążeniowe dowodami księgowymi ujmuje się w księgach rachunkowych KG PSP w następujący sposób:

1) polecenie księgowania ujmujące zobowiązanie z tytułu zawartej umowy zlecenia lub o dzieło sporządzane jest po złożeniu rachunku zatwierdzonego przez osobę odpowiedzialną merytorycznie za wydatek; data zatwierdzenia merytorycznego rachunku stanowi datę operacji i jednocześnie datę wystawienia dowodu księgowego;

2) polecenie księgowania ujmujące zobowiązanie z tytułu płac i innych świadczeń i należności wypłacanych pracownikom i funkcjonariuszom KG PSP wykonywane jest na podstawie list płac sporządzanych w Wydziale Płac i Rozliczeń Finansowych; data wystawienia dokumentu to data sporządzenia listy płac, data operacji to data dokonania kontroli wstępnej przez głównego księgowego lub osobę zastępującą głównego księgowego, przy czym wyjątek stanowią listy płac dotyczące wypłaty "z góry" uposażenia funkcjonariuszy i świadczeń wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom, gdzie za datę operacji przyjmuje się pierwszy dzień roboczy danego miesiąca oraz nagród jubileuszowych, gdzie za datę operacji przyjmuje się dzień planowanej wypłaty;

3) inne niż wymienione dowody księgowe ewidencjonowane są w księgach rachunkowych KG PSP jako koszt jednocześnie z ewidencjonowaniem wydatku z określonego tytułu; dotyczy to m.in. wyroków sądowych, pism dotyczących dokonania opłat itp.

§ 10.

Ewidencja programów i projektów współfinansowanych ze środków europejskich oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi prowadzona jest na kontach księgi głównej oraz pozabilansowych i umożliwia identyfikację wszystkich operacji związanych z realizowanymi programami i projektami.

§ 11.

Stosownie do postanowień ustawy o rachunkowości zapisy księgowe są drukowane na koniec miesiąca oraz dodatkowo zabezpieczane na elektronicznych nośnikach informacji w ramach prac administracyjnych archiwizowania danych.

§ 12.

Zasady funkcjonowania syntetycznych kont bilansowych i pozabilansowych zawierają załączniki nr 1 i 2 do niniejszej decyzji.

§ 13.

Zobowiązuję Głównego Księgowego KG PSP do wnioskowania w sprawie bieżącej aktualizacji przyjętych zasad rachunkowości z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i potrzeb.

§ 14.

Traci moc decyzja nr 44 Komendanta Głównego PSP z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zasad rachunkowości w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP poz. 20 oraz z 2016 r. poz. 12).

§ 15.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

z up. Komendanta Głównego
Państwowej Straży Pożarnej

nadbryg. Marek Jasiński

 

Załącznik 1. [OPIS KONT BILANSOWYCH]

Załącznik Nr 1 do decyzji Nr 53 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
z dnia 26 września 2018 r.

Opis kont bilansowych

1. Na potrzeby niniejszego planu kont, określonego w § 7 Decyzji przyjmuje się następujące definicje zawarte w ustawie o rachunkowości, celem spełnienia warunku rzetelności i pełności zapisów księgowych:

1) krajowe środki płatnicze, waluty obce i dewizy - rozumie się przez to krajowe środki płatnicze, waluty obce i dewizy, o których mowa w przepisach Prawa dewizowego;

2) okres sprawozdawczy - rozumie się przez to okres, za który sporządza się sprawozdanie finansowe w trybie przewidzianym ustawą lub inne sprawozdania sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych;

3) aktywa - rozumie się przez to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe w wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przyszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych;

4) aktywa trwałe - rozumie się przez to aktywa jednostki, które nie są zaliczone do aktywów obrotowych;

5) wartości niematerialne i prawne - rozumie się przez to, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy o rachunkowości, nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności:

a) autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,

b) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,

c) know-how.

W przypadku wartości niematerialnych i prawnych oddanych do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu, wartości niematerialne i prawne zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy; do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się również nabytą wartość firmy oraz koszty zakończonych prac rozwojowych;

6) środki trwałe - rozumie się przez to, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy o rachunkowości, rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki; zalicza się do nich w szczególności:

a) nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,

b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,

c) ulepszenia w obcych środkach trwałych,

d) inwentarz żywy.

Środki trwałe oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy;

7) środki trwałe w budowie - rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego;

8) aktywa obrotowe - rozumie się przez to tę część aktywów jednostki, które w przypadku:

a) aktywów rzeczowych - są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy,

b) aktywów finansowych - są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne,

c) należności krótkoterminowych - obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego,

d) rozliczeń międzyokresowych - trwają nie dłużej niż 12 miesięcy, od dnia bilansowego;

9) rzeczowe aktywa obrotowe - rozumie się przez to materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby i usługi) zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty oraz towary nabyte w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym;

10) zobowiązania - rozumie się przez to wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki;

11) rezerwy - rozumie się przez to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne;

12) zobowiązania krótkoterminowe - rozumie się przez to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a także całość lub tę część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego;

13) instrumenty finansowe - rozumie się przez to kontrakt, który powoduje powstanie aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego albo instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron pod warunkiem, że z kontraktu zawartego między dwiema lub więcej stronami jednoznacznie wynikają skutki gospodarcze, bez względu na to, czy wykonanie praw lub zobowiązań wynikających z kontraktu ma charakter bezwarunkowy albo warunkowy. Do instrumentów finansowych nie zalicza się w szczególności:

a) rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego,

b) umów o gwarancje finansowe, które ustalają wykonanie obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji, w formie zapłacenia kwot odpowiadających stratom poniesionym przez beneficjenta na skutek niespłacenia wierzytelności przez dłużnika w wymaganym terminie,

c) umów o przeniesienie praw z papierów wartościowych w okresie pomiędzy terminem zawarcia i rozliczenia transakcji, gdy wykonanie tych umów wymaga wydania papierów wartościowych w określonym terminie, również wtedy, gdy przeniesienie tych praw następuje w formie zapisu na rachunku papierów wartościowych, prowadzonym przez podmiot upoważniony na podstawie odrębnych przepisów,

d) aktywów i zobowiązań z tytułu programów, z których wynikają udziały pracowników oraz innych osób związanych z jednostką w jej kapitałach lub w kapitałach innej jednostki z grupy kapitałowej, do której należy jednostka;

e) umów połączenia spółek, z których wynikają obowiązki określone w art. 44b ust. 9 ustawy;

14) aktywa finansowe - rozumie się przez to aktywa pieniężne, instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki, a także wynikające z kontraktu prawo do otrzymania aktywów pieniężnych lub prawo do wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką na korzystnych warunkach;

15) aktywa pieniężne - rozumie się przez to aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz; do aktywów pieniężnych zalicza się również inne aktywa finansowe, w tym w szczególności naliczone odsetki od aktywów finansowych; jeżeli aktywa te są płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty), to na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych zalicza się je do środków pieniężnych, chyba że ujmuje się je w przepływach z działalności inwestycyjnej (lokacyjnej);

16) instrumenty kapitałowe - rozumie się prze to kontrakty, z których wynika prawo do majątku jednostki, pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wszystkich wierzycieli, a także zobowiązanie się jednostki do wyemitowania lub dostarczenia własnych instrumentów kapitałowych, a w szczególności udziały, opcje na akcje własne lub warranty;

17) zobowiązania finansowe - rozumie się przez to zobowiązanie jednostki do wydania aktywów finansowych albo do wymiany instrumentu finansowego z inną jednostką, na niekorzystnych warunkach;

18) zobowiązania warunkowe - rozumie się przez to obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń;

19) aktywa netto - rozumie się przez to aktywa jednostki pomniejszone o zobowiązania, odpowiadające wartościowo kapitałowi (funduszowi) własnemu;

20) przychody i zyski - rozumie się przez to uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli;

21) koszty i straty - rozumie się przez to uprawdopodobnienie zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli;

22) pozostałe koszty i przychody operacyjne - rozumie się przez to koszty i przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności koszty i przychody związane:

a) z działalnością socjalną,

b) ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, a także nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczonych do inwestycji,

c) z utrzymaniem nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczonych do inwestycji, w tym także z aktualizacją wartości tych inwestycji, jak również z ich przekwalifikowaniem odpowiednio do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli do wyceny inwestycji przyjęto cenę rynkową bądź inaczej określoną wartość godziwą,

d) z odpisaniem należności i zobowiązań przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych, z wyjątkiem należności i zobowiązań o charakterze publicznoprawnym nie obciążających kosztów,

e) z utworzeniem i rozwiązaniem rezerw, z wyjątkiem rezerw związanych z operacjami finansowymi,

f) z odpisami aktualizującymi wartość aktywów i ich korektami, z wyjątkiem odpisów obciążających koszty finansowe,

g) z odszkodowaniami i karami,

h) z przekazaniem lub otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny aktywów, w tym także środków pieniężnych na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży, nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych;

i) ze zdarzeniami losowymi;

2. W zakresie wyceny aktywów i pasywów stosowane są założenia zawarte w ustawie o rachunkowości w rozdziale 4 "Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego"; aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:

1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;

2) nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji - według zasad stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, określonych w ust. 2 pkt 1 załącznika oraz w art. 31, art. 32 ust. 1-5 i art. 33 ust. 1 ustawy o rachunkowości lub według ceny rynkowej bądź innej określonej wartości godziwej;

3) środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;

4) rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy;

5) należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, z zastrzeżeniem art. 28 ust. 1 pkt 7a ustawy o rachunkowości,

6) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, z zastrzeżeniem art. 28 ust. 1 pkt 8a ustawy o rachunkowości,

7) rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości;

8) kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.

3. Cena nabycia - to cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, upusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski; jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny - jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.

4. Koszt wytworzenia produktu obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu; koszty bezpośrednie obejmują wartość zużytych materiałów bezpośrednich, koszty pozyskania i przetworzenia związane bezpośrednio z produkcją i inne koszty poniesione w związku z doprowadzeniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje w dniu wyceny; do uzasadnionej, odpowiedniej do okresu wytwarzania produktu części kosztów pośrednich zalicza się zmienne pośrednie koszty produkcji oraz tę część stałych, pośrednich kosztów produkcji, które odpowiadają poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych. Za normalny poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych uznaje się przeciętną, zgodną z oczekiwaniami w typowych warunkach, wielkość produkcji za daną liczbę okresów lub sezonów, przy uwzględnieniu planowych remontów. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie kosztu wytworzenia produktu, jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży netto takiego samego lub podobnego produktu pomniejszonej o przeciętnie osiągany przy sprzedaży produktów zysk brutto ze sprzedaży, a w przypadku produktu w toku - także z uwzględnieniem stopnia jego przetworzenia.

5. Do kosztów wytworzenia produktu nie zalicza się kosztów:

1) będących konsekwencją niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i strat produkcyjnych;

2) ogólnego zarządu, które nie są związane z doprowadzeniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje na dzień wyceny,

3) magazynowania wyrobów gotowych i półproduktów, chyba że poniesienie tych kosztów jest niezbędne w procesie produkcji;

4) sprzedaży produktów.

Koszty te wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione.

6. Za cenę (wartość) sprzedaży netto składnika aktywów przyjmuje się możliwą do uzyskania na dzień bilansowy cenę jego sprzedaży, bez podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego, pomniejszoną o rabaty, opusty i inne podobne zmniejszenia oraz koszty związane z przystosowaniem składnika aktywów do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży, a powiększoną o należną dotację przedmiotową; jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny sprzedaży netto danego składnika aktywów, należy w inny sposób określić jego wartość godziwą na dzień bilansowy.

7. Za wartość godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami.

8. Trwała utrata wartości zachodzi wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. Uzasadnia to dokonanie odpisu aktualizującego doprowadzającego wartość składnika aktywów wynikająca z ksiąg rachunkowych do ceny sprzedaży netto, a w przypadku jej braku - do ustalonej w inny sposób wartości godziwej.

9. Cena nabycia lub koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również:

1) niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy;

2) koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

10. Skorygowana cena nabycia aktywów finansowych i zobowiązań finansowych to cena nabycia (wartość), w jakiej składnik aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych został po raz pierwszy wprowadzony do ksiąg rachunkowych, pomniejszona o spłaty wartości nominalnej, odpowiednio skorygowana o skumulowaną kwotę zdyskontowanej różnicy między wartością początkową składnika i jego wartością w terminie wymagalności wyliczoną za pomocą efektywnej stopy procentowej, a także pomniejszona o odpisy aktualizujące wartość.

11. Na dzień nabycia lub powstania ujmuje się w księgach rachunkowych nabyte lub powstałe:

1) zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia;

2) należności i zobowiązania, w tym również z tytułu pożyczek - według wartości nominalnej.

12. Opis kont bilansowych i pozabilansowych.

Zapisy przedstawione na niżej wymienionych kontach są przykładowymi zapisami odzwierciedlającymi charakter konta i mogą być rozszerzane lub ograniczane ze względu:

a) na zmianę przepisów,

b) zmianę zasad rachunkowości,

c) specyfikę zdarzeń ekonomicznych.

ZESPÓŁ 0 - "AKTYWA TRWAŁE"

Konta zespołu 0 "AKTYWA TRWAŁE" służą do ewidencji:

1) rzeczowego majątku trwałego;

2) wartości niematerialnych i prawnych;

3) długoterminowych aktywów finansowych;

4) umorzenia składników aktywów trwałych.

Konto 011 - "Środki trwałe"

Konto 011 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych związanych z wykonywaną działalnością, które są umarzane stopniowo, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych albo stawek określonych przez dysponenta części budżetowej służących działalności podstawowej jednostki.

Ewidencjonowane na koncie 011 tzw. "podstawowe" środki trwałe finansuje się ze środków pieniężnych przewidzianych na finansowanie "inwestycji", w pojęciu używanym w ustawie o finansach publicznych i wydanych na jej podstawie rozporządzeniach (między innymi o zasadach finansowania inwestycji oraz klasyfikacji budżetowej).

Na stronie Wn konta 011 ujmuje się zwiększenia z tytułu przychodów i podwyższenia wartości początkowej środków trwałych, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu i wartości początkowej środków trwałych, z wyjątkiem umorzenia środków trwałych, które ujmuje się na koncie 071.

Na stronie Wn konta 011 ujmuje się w szczególności:

a) przychody nowych lub używanych środków trwałych pochodzących z zakupu gotowych środków trwałych lub inwestycji oraz wartość ulepszeń zwiększających wartość początkową środków trwałych,

b) przychody środków trwałych nowo ujawnionych,

c) nieodpłatne przyjęcie środków trwałych,

d) zwiększenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny,

Zwiększenia wartości początkowej podstawowych środków trwałych może też nastąpić o równowartość kosztów inwestycji związanych z ich ulepszeniem (przebudową, rozbudową, rekonstrukcją, adaptacją, modernizacją) lub doposażeniem.

Na stronie Ma konta 011 ujmuje się w szczególności:

a) wycofanie środków trwałych z używania na skutek ich likwidacji z powodu zniszczenia, zużycia, sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania,

b) ujawnione niedobory środków trwałych,

c) zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 011 umożliwia:

- ustalenie wartości początkowej poszczególnych obiektów środków trwałych,

- ustalenie osób lub komórek organizacyjnych, którym powierzono środki trwałe,

- należyte obliczenie umorzenia i amortyzacji.

Konto 011 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków trwałych w wartości początkowej.

Zapisy strony Wn konta 011.

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Przyjęcie do eksploatacji środka trwałego do używania:

 

 

j) z inwestycji/modernizacji w drodze inwestycji,

080

 

k) bezpośrednio z zakupu/modernizacji w drodze zakupu,

240

 

l) ujawnionych jako nadwyżki (PK - protokół różnic inwentaryzacyjnych).

240

2.

Aktualizacja wyceny początkowej.

800

3.

Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie:

 

 

1) od innej jednostki na podstawie decyzji właściwego organu (w dotychczasowej wartości początkowej):

 

 

a) wartość dotychczasowego umorzenia,

071

 

b) wartość nieumorzona,

800

 

2) z tytułu darowizny.

800

 

Zapisy strony Ma konta 011.

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Wycofanie środków trwałych z eksploatacji wskutek likwidacji, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania:

 

 

a) wartość dotychczasowego umorzenia,

b) wartość nieumorzona.

071

800

2.

Urzędowa aktualizacja wartości początkowej środka trwałego zmniejszająca jego wartość.

800

 

Na koncie tym księguje się te składniki aktywów trwałych, których wartość początkowa w dniu zakupu (nabycia - nieodpłatne otrzymanie) przekracza kwotę ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie zaliczania składników majątkowych do środków trwałych. Analityczne zapisy do tego konta prowadzone są w księdze inwentarzowej środków trwałych prowadzonej elektronicznie w Biurze Logistyki. Na koncie tym księguje się także inwestycje proste tj. zakup gotowych do używania składników aktywów trwałych.

Wycena środków trwałych następuje według poniższych zasad:

- wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową, mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy pomocy ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami,

- wartość początkową środków trwałych zmniejszają odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości, na skutek używania lub upływu czasu,

- wartość początkowa i dotychczas dokonane od środków trwałych odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe mogą, na podstawie odrębnych przepisów, ulegać aktualizacji wyceny. Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa netto środka trwałego nie powinna być wyższa od jego wartości godziwej, której odpisanie w przewidywanym okresie jego dalszego używania jest ekonomicznie uzasadnione,

- powstałą na skutek aktualizacji wyceny różnicę wartości netto środków trwałych odnosi się na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny podlega, z zastrzeżeniem art. 32 ust. 5 ustawy o rachunkowości, zmniejszeniu o różnicę z aktualizacji wyceny uprzednio zaktualizowanych środków trwałych.

Amortyzacja środków trwałych

Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji nie wcześniej niż w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie - nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenie go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego. Dopuszcza się dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym przekazano środek trwały do używania lub jednorazowo odpisując wartość tego rodzaju środków trwałych.

Konto 013 - "Pozostałe środki trwałe w używaniu"

Konto 013 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej pozostałych środków trwałych, wydanych do używania na potrzeby działalności jednostki, które podlegają umarzeniu lub amortyzacji w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania. Pozostałe środki trwałe finansuje się ze środków na wydatki bieżące.

Na koncie tym księguje się te składniki aktywów trwałych których wartość początkowa w dniu zakupu (nabycia, nieodpłatnego otrzymania) nie przekracza kwoty ustalonej w podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie zaliczania składników majątkowych do środków trwałych oraz te składniki o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 2-6 rozporządzenia.

Na stronie Wn konta 013 ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma - wszelkie zmniejszenia stanu i wartości początkowej pozostałych środków trwałych znajdujących się w używaniu, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie 072.

Na stronie Wn konta 013 ujmuje się w szczególności:

- środki trwałe przyjęte do używania z zakupu lub inwestycji,

- nadwyżki środków trwałych w używaniu,

- nieodpłatne otrzymanie pozostałych środków trwałych.

Na stronie Ma konta 013 ujmuje się w szczególności:

- wycofanie środków trwałych z używania na skutek likwidacji, zniszczenia lub zużycia, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania,

- ujawnione niedobory środków trwałych w używaniu.

Ewidencja szczegółowa do konta 013 - ilościowo-wartościowa - prowadzona jest elektronicznie w Biurze Logistyki umożliwiając:

- ustalenie wartości początkowej środków trwałych oddanych do używania,

- ustalenie osób, u których znajdują się środki trwałe lub komórek organizacyjnych, w których znajdują się środki trwałe.

Konto 013 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość środków trwałych znajdujących się w używaniu w wartości początkowej.

Zapisy strony Wn konta 013

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Przyjęcie pozostałych środków trwałych:

- z zakupu,

- z inwestycji.

101, 201

080

2.

Ujawnione nadwyżki.

240

3.

Otrzymane nieodpłatnie używane pozostałe środki trwałe od jednostek i samorządowych na podstawie decyzji właściwego organu.

072

4.

Otrzymane nieodpłatnie używane pozostałe środki trwałe od innych osób.

760

 

Zapisy strony Ma konta 013

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Likwidacja pozostałych środków trwałych na skutek:

 

 

- zużycia lub sprzedaży,

072

 

- niedoborów i szkód.

240*

2.

Nieodpłatne przekazanie pozostałych środków trwałych.

072

* równocześnie należy wyksięgować umorzenie z konta 072 na Ma 240

Konto 020 - "Wartości niematerialne i prawne"

Konto 020 służy do ewidencji stanu zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych.

Na stronie Wn konta 020 ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma - wszelkie zmniejszenia stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na kontach 071 i 072.

Na koncie 020 księgowane są podstawowe wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo i wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 020 umożliwia należyte obliczanie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych, podział według ich tytułów i osób odpowiedzialnych.

Konto 020 może wykazywać saldo Wn, które wyraża stan wartości niematerialnych i prawnych w wartości początkowej.

Do wyceny wartości niematerialnych i prawnych oraz sposobów dokonywania od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych stosuje się odpowiednio założenia przedstawione przy opisie konta 011w niniejszym planie kont.

Zapisy strony Wn konta 020

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Przyjęcie wartości niematerialnych i prawnych do używania z:

 

 

- inwestycji,

080

 

- zakupu,

201, 240

 

- ujawnione nadwyżki.

240

2.

Otrzymanie nieodpłatnie wartości niematerialne i prawnych:

 

 

- umarzane stopniowo:

 

 

a) od innych jednostek i zakładów budżetowych:

 

 

- wartość dotychczasowego umorzenia,

071

 

- wartość nieumorzona,

800

 

b) z tytułu darowizny

800

 

- umarzane w 100% w miesiącu przyjęcia do używania:

 

 

a) od innych jednostek i zakładów budżetowych:

 

 

- nowe

760

 

- używane

072

 

b) z tytułu darowizny

760

 

Zapisy strony Ma konta 020

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Rozchód (likwidacja) wartości niematerialnych i prawnych:

 

 

a) umarzanych stopniowo:

 

 

• wartość dotychczasowego umorzenia,

071

 

• wartość nieumorzona;

800

 

b) umarzanych jednorazowo.

072

 

Konto 071 - "Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych" Konto 071 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają umorzeniu według stawek amortyzacyjnych, określonych w przepisach do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na stronie Ma konta 071 ujmuje się zwiększenia, a na Wn - zmniejszenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Konto 071 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Przyjmuje się naliczanie umorzenia jednorazowo za okres roku w korespondencji z kontem 400.

Zapisy strony Wn konta 071

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Wyksięgowanie dotychczasowego umorzenia podstawowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wycofanych z używania w wyniku postawienia środków trwałych w stan likwidacji na skutek zniszczenia, zużycia, lub sprzedaży podstawowych:

 

 

a) środków trwałych,

011

 

b) wartości niematerialnych i prawnych.

020

2.

Urzędowe zmniejszenie wartości umorzenia wskutek zmniejszenia wartości środków trwałych w wyniku aktualizacji.

800

 

Zapisy strony Ma konta 071

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Naliczone za okres umorzenie podstawowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umarzanych stopniowo.

400

2.

Dotychczasowe umorzenie otrzymanego od innej jednostki lub zakładu budżetowego podstawowego:

 

 

a) środka trwałego,

011

 

b) wartości niematerialnej i prawnej umarzanych stopniowo.

020

3.

Urzędowe zwiększenie umorzenia w związku z podwyższeniem z tytułu aktualizacji wartości początkowej środków trwałych podlegających stopniowemu umarzaniu.

800

 

Konto 072 - "Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych"

Konto 072 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych, podlegających umorzeniu w pełnej wartości, w miesiącu wydania ich do używania.

Umorzenie księgowane jest w korespondencji z kontem 401.

Na koncie 072 ujmuje się umorzenie:

1) książek i innych zbiorów bibliotecznych;

2) odzieży i umundurowania;

3) mebli i dywanów;

4) pozostałych środków trwałych (wyposażenia) oraz wartości niematerialnych i prawnych, o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.

Umorzenie tych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w pełnej ich wartości pod datą wydania do używania.

Na stronie Ma konta 072 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn - zmniejszenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych.

Na stronie Wn ujmuje się umorzenie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych:

- zlikwidowanych z powodu zużycia lub zniszczenia,

- sprzedanych,

- przekazanych nieodpłatnie,

- stanowiących niedobór lub szkodę.

Na stronie Ma konta 072 ujmuje się umorzenia:

- nowych, wydanych do używania środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych obciążających odpowiednie koszty,

- dotyczące nadwyżek środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych,

- dotyczące środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych otrzymanych nieodpłatnie.

Konto 072 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości początkowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych umorzonych w pełnej wartości w miesiącu wydania ich do używania.

Zapisy strony Wn konta 072

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Wyksięgowanie dotychczasowego umorzenia pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych rozchodowanych z tytułu:

 

 

 

 

- likwidacji, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania,

013, 020

 

- niedoboru lub szkody,

240

 

- wyłączenia z ewidencji księgowej ilościowo-wartościowej

013, 020

 

Zapisy strony Ma konta 072

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Umorzenie w pełnej wartości nowych, wydanych do użytkowania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (zakupionych lub otrzymanych nieodpłatnie).

401

2.

Umorzenie ujawnionych nadwyżek środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

401

3.

Umorzenie otrzymanych nieodpłatnie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych od innych jednostek lub samorządowych zakładów budżetowych.

013, 020

 

Konto 080 - "Środki trwałe w budowie (inwestycje)"

Konto 080 służy do ewidencji kosztów środków trwałych w budowie oraz do rozliczenia kosztów środków trwałych w budowie na uzyskane efekty inwestycyjne.

Na stronie Wn konta 080 ujmuje się w szczególności:

- poniesione koszty dotyczące środków trwałych w budowie w ramach prowadzonych inwestycji zarówno przez obcych wykonawców, jak i we własnym imieniu,

- poniesione koszty dotyczące przekazanych do montażu, lecz jeszcze nieoddanych do używania maszyn, urządzeń oraz innych przedmiotów, zakupionych od kontrahentów oraz wytworzonych w ramach działalności gospodarczej,

- poniesione koszty ulepszenia środka trwałego (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja lub modernizacja), które powodują zwiększenie wartości użytkowej środka trwałego.

Na stronie Ma konta 080 ujmuje się wartość uzyskanych efektów, a w szczególności:

- środków trwałych,

- wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych w budowie.

Na koncie 080 można księgować również rozliczenie kosztów dotyczących zakupów gotowych środków trwałych.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 080 zapewnia co najmniej wyodrębnienie kosztów środków trwałych w budowie według poszczególnych rodzajów efektów inwestycyjnych oraz skalkulowanie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia poszczególnych obiektów środków trwałych.

Konto 080 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość kosztów środków trwałych w budowie i ulepszeń.

Zapisy strony Wn konta 080

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Nieodpłatne otrzymanie środków trwałych w budowie.

800

2.

Roboty, dostawy i usługi związane z przygotowaniem i realizacją budowy środka trwałego (inwestycji) wykonane przez zewnętrznych kontrahentów.

201

3.

Pobranie materiałów inwestycyjnych do zużycia.

310

4.

Rozliczenie zysków nad stratami inwestycyjnymi.

800

5.

Zapłacone kary i odsetki obciążające inwestycję.

101, 130

6.

Zarachowanie wynagrodzenia w koszty budowy środka trwałego.

231

 

Zapisy strony Ma konta 080

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Wyksięgowanie kosztów poniesionych na sprzedane środki trwałe w budowie.

800

2.

Przyjęcie do używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uzyskanych w wyniku budowy środka trwałego (inwestycji)

011, 020, 013

3.

Rozliczenie budowy środka trwałego (inwestycji) bez efektów majątkowych.

800

4.

Nieodpłatne przekazanie środków trwałych w budowie.

800

5.

Ujawnienie niedoborów i szkód w rzeczowych składnikach środków trwałych w budowie.

240

 

ZESPÓŁ 1 - "ŚRODKI PIENIĘŻNE I RACHUNKI BANKOWE"

Konta zespołu 1 "Środki pieniężne i rachunki bankowe" służą do ewidencji:

1) krajowych i zagranicznych środków pieniężnych przechowywanych w kasach;

2) krótkoterminowych papierów wartościowych;

3) krajowych i zagranicznych środków pieniężnych lokowanych na rachunkach w bankach;

4) udzielanych przez banki kredytów w krajowych i zagranicznych środkach pieniężnych;

5) innych krajowych i zagranicznych środków pieniężnych.

Zadaniem kont zespołu 1 jest odzwierciedlenie operacji pieniężnych oraz obrotów i stanów środków pieniężnych oraz krótkoterminowych papierów wartościowych.

Konto 101 - "Kasa"

Konto 101 służy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasach jednostki.

Na stronie Wn konta 101 ujmuje się wpływy gotówki oraz nadwyżki kasowe, a na stronie Ma - rozchody i niedobory kasowe. Wartość gotówki w kasie w walutach obcych wyrażoną w złotych koryguje się na koniec każdego kwartału o wyliczone różnice kursowe w korespondencji z kontem 750 lub 751, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, zgodnie z § 12 "rozporządzenia". Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 101 umożliwia ustalenie:

1) stanu gotówki w walucie polskiej;

2) stanu gotówki w walucie zagranicznej, wyrażonego w walucie polskiej i obcej, z podziałem na poszczególne waluty obce;

3) wartość gotówki powierzonej poszczególnym osobom za nią odpowiedzialnym.

Konto 101 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan gotówki w kasie.

Obroty gotówkowe podlegają ujęciu w raporcie kasowym w dniu rzeczywistego przychodu i rozchodu gotówki z kasy z zastrzeżeniem § 7 ust. 3 pkt 4 Instrukcji gospodarki kasowej w KG PSP.

Zapisy strony Wn konta 101

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Podjęcie gotówki z banku, środki pieniężne w drodze.

130, 135, 136, 137, 138, 139, 141

2.

Wpływ środków pieniężnych w drodze.

141

3.

Wpłaty z tytułu należności ujętych na kontach rozrachunków.

201, 221, 225, 229, 231, 234, 240

4.

Wpłata niepodjętych wynagrodzeń, kwot należnych osobom trzecim (składki PZU, inne zobowiązania).

231, 240

5.

Wpłaty sum depozytowych i na zlecenie, innych (wadia przetargowe i kaucje).

240

6.

Wpłaty przychodów nieprzypisanych (sprzedaż usług i wyrobów, sprzedaż towarów, sprzedaż materiałów, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dochodów budżetowych, otrzymanych darowizn, kar i odszkodowań).

700, 730, 720, 750, 760

7.

Dodatnie różnice kursowe gotówki obcej na koniec kwartału (wycena wg kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski).

750

8.

Wpłaty zysków nadzwyczajnych do kasy - zdarzenia losowe.

770

9.

Nadwyżki kasowe (różnice inwentaryzacyjne).

240

10.

Wpłaty należności z tytułu niedoborów i szkód.

234, 240

 

Zapisy strony Ma konta 101

Lp.

Treść operacji

Konta przeciwstawne

1.

Wypłata wynagrodzeń i innych należności (dowód KW/lista płac).

231

2.

Wypłata pożyczek z ZFŚS.

234

3.

Sumy do odprowadzenia na rachunki bankowe (niepodjęte wynagrodzenia, wpłacone składki PZU, inne).

141

4.

Wypłata zaliczek nieujętych na listach płac.

234

5.

Spłata zobowiązań wobec:

 

 

a) dostawców,

201, 401, 402, 403, 409

 

b) pracowników,

231, 234

 

c) innych.

240

6.

Zapłata gotówką za kary, itd.

760, 851

7.

Ujemne różnice kursowe gotówki obcej na koniec kwartału (wycena wg kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski).

751

8.

Niedobory w kasie - inwentaryzacja.

240

 

Konto 130 - "Rachunek bieżący jednostki"

Konto 130 służy do ewidencji stanu środków pieniężnych oraz obrotów na rachunku bankowym z tytułu wydatków i dochodów (wpływów) budżetowych objętych planem finansowym.

Zakres ewidencji szczegółowej do konta 130 uwzględnia obowiązek grupowania danych o dochodach i wydatkach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1053 z późn. zm.) Uwzględnione są również wymogi sprawozdawczości ustalone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 109 ze zm.).

Na stronie Wn konta 130 ujmuje się wpływy środków pieniężnych:

- otrzymanych na realizację wydatków budżetowych zgodnie z planem finansowym oraz dla dysponentów niższego stopnia, w korespondencji z kontem 223,

- z tytułu zrealizowanych przez jednostkę budżetową dochodów budżetowych (ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji dochodów budżetowych), w korespondencji z kontem 141, 101, 221 lub innym właściwym kontem,

- z tytułu zrealizowanej przez jednostkę sprzedaży odnoszonej na zwrot wydatków (zwrot wydatków dokonanych w tym samym roku, w którym poniesiono wydatki) w korespondencji z kontem 201. Dotyczy refakturowania kosztów korzystania z telefonów służbowych telefonii komórkowej ponad przyznany limit oraz refakturowanie kosztów rozmów z telefonów stacjonarnych użyczonych związkom zawodowym działającym w Państwowej Straży Pożarnej. Natomiast przychód ze sprzedaży noclegów w pokojach przeznaczonych do wypoczynku KG PSP, Przeglądu Pożarniczego oraz miejsca reklamowego w Przeglądzie Pożarniczym, a także wynajmu samochodów służbowych dla pracowników, przyjmowany jest przejściowo, z uwagi na rozliczenia z tytułu VAT, na rachunek bieżący wydatków budżetowych. Po kwalifikacji kwoty należności z tytułu dochodów budżetowych zostaje ona przekazana na subkonto dochodów rachunku bieżącego,

- przejściowo zarachowanych z tytułu błędów bankowych lub niewłaściwie oznaczonych wpłat,

- zwroty niewykorzystanych środków na wydatki dysponentów niższego stopnia.

Na stronie Ma konta 130 ujmuje się:

- zrealizowane wydatki budżetowe zgodnie z planem finansowym jednostki, jak również środki pobrane do kasy na realizację wydatków budżetowych (ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji wydatków budżetowych), w korespondencji z właściwymi kontami zespołu 1, 2, 3, 4, 7 lub 8,

- okresowe przelewy dochodów budżetowych na rachunek Ministerstwa Finansów, w korespondencji z kontem 222,

- okresowe przelewy środków pieniężnych dla dysponentów niższego stopnia (ewidencja szczegółowa według dysponentów, którym przelano środki pieniężne), w korespondencji z kontem 223,

- przelewy dotacji budżetowych do jednostek, w korespondencji z kontem 224,

- zwrot niewykorzystanych środków na wydatki własne i dysponentów niższego stopnia do dysponenta głównego,

- zwroty środki z tytułu błędów bankowych lub niewłaściwie oznaczonych wpłat.

Zapisy na koncie 130 są dokonywane na podstawie dokumentów bankowych. Na koncie 130 obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów, co oznacza, że do błędnych zapisów, zwrotów nadpłat, korekt wprowadza się dodatkowo techniczny zapis ujemny.

Ewidencja szczegółowa do konta 130 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych. W przypadku dochodów nieujętych w planie finansowym, dochody takie ewidencjonuje się według podziałek klasyfikacji budżetowej.

Konto 130 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki budżetowej. Saldo konta 130 równe jest saldu sald wynikających z ewidencji szczegółowej prowadzonej dla kont:

1) wydatków budżetowych; konto 130 w zakresie wydatków budżetowych może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych otrzymanych na realizację wydatków budżetowych, a nie wykorzystanych do końca roku;

2) dochodów budżetowych; konto 130 w zakresie dochodów budżetowych może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych, z tytułu zrealizowanych dochodów budżetowych, które do końca roku nie zostały przelane do budżetu.

Saldo konta 130 ulega likwidacji poprzez księgowanie:

1) przelewu środków pieniężnych niewykorzystanych do końca roku, w korespondencji z kontem 223;

2) przelewu do budżetu dochodów budżetowych pobranych, lecz nieprzelanych do końca roku, w korespondencji z kontem 222.

Zapisy strony Wn konta 130

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Wpływ środków od dysponenta głównego na wydatki własne i wydatki podporządkowanych dysponentów niższego stopnia do wysokości zatwierdzonego planu.

223

2.

Sumy zwrócone na rachunek wydatków budżetowych w roku ich dokonania (z kasy, z sum pieniężnych w drodze, z innych rachunków bankowych, za zgłoszony do wykupu czek obcy).

140

3.

Wpłaty bezpośrednie od kontrahentów:

 

 

a) kwot ujętych uprzednio jako należności, a zaliczonych na zmniejszenie wydatków budżetowych (w tym - odszkodowań należnych z tytułu ubezpieczeń samochodowych),

201, 225, 229, 231, 234, 240

b) w pozostałych przypadkach - zaliczanych na zmniejszenie wydatków budżetowych (uprzednio zaksięgowanych kosztów).

401-405, 409

4.

Zwrot dotacji przekazanych (w danym roku).

224, 810

5.

Omyłki w wyciągu bankowym.

240

6.

Wpływy bezpośrednio na rachunek bankowy kwot dotyczących dochodów budżetowych:

 

 

a) uprzednio zaewidencjonowanych jako należności przypisane,

221

 

b) pozostałych należności (nieprzypisanych).

700, 750, 760,

7.

Wpływy na rachunek - dochodów budżetowych przyjętych uprzednio do kasy.

141

8.

Wpływ środków za zgłoszony do wykupu czek obcy.

140

9.

Wpłata bezgotówkowa odsetek za zwłokę w zapłacie należności.

201, 221, 240, 750

 

 

Zapisy strony Ma konta 130

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Pobranie gotówki do kasy.

101, 141

2.

Spłata przelewem zobowiązań ujętych na kontach rozrachunkowych (dotyczących działalności bieżącej i inwestycyjnej*).

201, 225, 229, 231, 234, 240

3.

Przelewy z tytułu wydatków księgowanych bezpośrednio w ciężar kosztów z pominięciem kont rozrachunkowych.

401-405, 409

4.

Przekazanie dotacji budżetowych.

224

5.

Okresowe przelewy zrealizowanych dochodów budżetowych na rachunek Ministerstwa Finansów.

222

6.

Przelew środków budżetowych na rzecz dysponentów niższego stopnia.

223

7.

Zwrot niewykorzystanych w danym roku środków (przelew po zakończeniu roku budżetowego) na rzecz dysponenta wyższego stopnia.

223

8.

Omyłki w wyciągu bankowym.

240

*Równoległy zapis Wn 810 Ma 800.

Konto 135 - "Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia"

Konto 135 służy do ewidencji środków specjalnego przeznaczenia. Na koncie tym ujmuje się w szczególności:

- środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

- środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych emerytów PSP.

Na stronie Wn konta 135 ujmuje się wpływy środków pieniężnych na rachunki bankowe, a na stronie Ma - wypłaty środków z rachunków bankowych. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 135 umożliwia ustalenie stanu środków każdego funduszu. Konto 135 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych funduszy.

Zapisy strony Wn konta 135

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Wpłata odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

240, 851

2.

Przypisane odsetki od środków funduszy na rachunkach bankowych, odsetki od pożyczek mieszkaniowych, darowizny i inne zasilenia.

851, 853

3.

Omyłki w wyciągu bankowym.

240

4.

Wpływy z tytułu spłaty rat pożyczek (wraz z odsetkami) udzielonych pracownikom.

234, 240

 

Zapisy strony Ma konta 135

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Podjęcie gotówki do kasy.

141

2.

Spłata zobowiązań.

201, 231, 234, 240

3.

Kary i inne obciążenia dotyczące funduszu.

851, 853

4.

Obciążenia publicznoprawne (np. zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki ZUS).

225, 229, 851, 853

5.

Omyłki w wyciągu bankowym.

240

6.

Zwrot środków na rachunki bankowe zobowiązanych do tworzenia funduszu z tytułu zmniejszenia odpisu.

240, 851, 853

8.

Obciążenia bankowe z tytułu opłat za usługi bankowe.

240

 

Konto 136 - "Rachunek państwowych funduszy celowych"

Konto 136 służy do ewidencji środków pieniężnych państwowych funduszy celowych znajdujących się na rachunku bankowym funduszu. W Komendzie Głównej PSP funkcjonuje Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (symbol do celów sprawozdawczych 344).

Na stronie Wn konta 136 ujmuje się wpływy środków na rachunek bankowy, a na stronie Ma - wypłaty środków z rachunku bankowego.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 136 zapewnia podział środków według rachunków bankowych.

Konto 136 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Zapisy strony Wn konta 136

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Wpływ środków publicznych z tytułu przychodów własnych określonych w ustawie o PSP.

853

2.

Wpłaty dotacji z budżetu państwa.

853

3.

Naliczone przez bank oprocentowanie środków.

853

4.

Darowizny pieniężne na rzecz państwowych funduszy celowych.

853

 

Zapisy strony Ma konta 136

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Przelewy z tytułu wpłaty zobowiązań:

- za dostawy i usługi,

- wobec budżetu,

- wobec innych funduszy

201, 240, 853

225, 853

853

2.

Pobranie gotówki do kasy.

141

3.

Obciążenia bankowe kosztami prowadzenia rachunku.

240

 

Konto 137 - "Rachunek środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi"

Konto 137 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na rachunkach środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi innych niż środki europejskie.

Zapisy koncie 137 są dokonywane na podstawie dokumentów bankowych.

Na stronie Wn konta 137 ujmuje się wpływy tych środków na rachunek bankowy, a na stronie Ma - wypływ tych środków.

Ewidencja szczegółowa do konta 137 powinna umożliwić ustalenie stanu środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w podziale na źródła ich pochodzenia.

Zapisy strony Wn konta 137

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Wpływ środków ze źródeł zagranicznych (wycena NBP lub według średniego kursu NBP).

228

2.

Różnice kursowe dodatnie na koniec każdego miesiąca (kurs średni waluty w NBP).

750

3.

Wpływ należności od kontrahentów.

201

4.

Wpływ środków pieniężnych w drodze.

141

5.

Naliczenie przez bank oprocentowania środków na rachunkach bankowych odprowadzane na dochody budżetu.

228

6.

Zwroty wydatków sfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi poniesionych na programy i projekty, stanowiące dochody budżetu państwa.

Strona Ma kont zespołu 2, których dotyczą zwroty

7.

Omyłki w wyciągu bankowym.

240

 

Zapisy strony Ma konta 137

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Zwrot niewykorzystanych środków ze źródeł zagranicznych.

228

2.

Ujemne różnice kursowe naliczone na koniec kwartału i roku obrotowego (kurs średni waluty w NBP).

751

3.

Wypłata wynagrodzeń

231

4.

Zapłata zobowiązań wobec dostawców:

 

 

a) ujętych na kontach rozrachunkowych,

201, 240

 

b) nie ujętych na kontach rozrachunkowych.

401-405, 409

5.

Zapłata zobowiązań publicznoprawnych.

225, 229

6.

Pobranie gotówki do kasy.

141

7.

Przelewy środków pieniężnych na inne rachunki bankowe KG PSP.

141

8.

Przelew zwróconych wydatków sfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, stanowiących dochody budżetu państwa*.

228*

9.

Omyłki w wyciągu bankowym.

240

* dodatkowy zapis Wn 130 dochody i Ma 760

Konto 138 - "Rachunek środków europejskich"

Konto 138 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na rachunkach bankowych, związanych z realizacją programów i projektów finansowanych ze środków europejskich.

Na koncie 138 dokonuje się księgowań na podstawie dokumentów bankowych, w związku z czym musi zachodzić zgodność zapisów między jednostką a bankiem.

Na stronie Wn konta 138 ujmuje się w szczególności wpływy środków pieniężnych w korespondencji z kontem 227, a na stronie Ma ujmuje się w szczególności wypłaty środków pieniężnych na realizację programów i projektów finansowanych z tych środków.

Ewidencja szczegółowa do konta 138 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego i powinna zapewniać możliwość ustalenia stanu poszczególnych środków pieniężnych według źródeł ich pochodzenia. Ewidencja ta powinna umożliwiać również ustalenie stanu tych środków odpowiednio w podziale na programy lub projekty.

Zapisy strony Wn konta 138

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Wpływ środków pieniężnych związanych z programem bądź projektem.

227
223

2.

Wpływ środków budżetu państwa (wkład krajowy) przekazanych w ramach współfinansowania przez dysponenta części budżetowej na rachunek w BGK, którego dysponentem jest jednostka.

 

3.

Zwroty wydatków sfinansowanych z budżetu środków europejskich w roku ich poniesienia.

Strona Ma odpowiednich kont, na których księgowane były zwracane wydatki.

4.

Zwroty wydatków sfinansowanych z budżetu środków europejskich w innych latach niż rok poniesienia.

Strona Ma kont zespołu 2 których dotyczą zwroty wydatków.

5.

Zwrot od beneficjenta niewykorzystanej zaliczki.

227

 

Zapisy strony Ma konta 138

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Wypłata środków pieniężnych na realizację programów i projektów finansowanych ze środków europejskich - zapłata zobowiązania.

201, 225, 229, 231, 240

2.

Zwrot niewykorzystanych środków do instytucji zarządzającej.

227

3.

Zwrot środków do dysponenta głównego przekazanych w ramach współfinansowania.

223

 

Konto 139 - "Inne rachunki bankowe"

Konto 139 służy do ewidencji operacji dotyczących środków pieniężnych wydzielonych na innych rachunkach bankowych niż rachunki bieżące, w tym na rachunkach pomocniczych.

Na koncie 139 prowadzi się w szczególności ewidencję obrotów na wyodrębnionych rachunkach bankowych:

- czeków potwierdzonych,

- sum depozytowych,

- sum na zlecenie,

- środków obcych na inwestycje.

Zapisy na koncie 139 dokonywane są na podstawie dokumentów bankowych.

Na stronie Wn konta 139 ujmuje się wpływy wydzielonych środków pieniężnych z rachunków bieżących, sum depozytowych i na zlecenie.

Na stronie Ma konta 139 ujmuje się wypłaty środków pieniężnych dokonane z wydzielonych rachunków bankowych.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 139 zapewnia ustalenie stanu środków pieniężnych dla każdego wydzielonego rachunku bankowego, a także zapewnia sprostanie obowiązkom sprawozdawczym.

Konto 139 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych znajdujących się na innych rachunkach bankowych.

Zapisy strony Wn konta 139

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Wpływ środków z innych rachunków bankowych.

141

2.

Wpłata sum depozytowych, na zlecenie.

240

3.

Naliczone przez bank odsetki od sum depozytowych i sum na zlecenie.

240

4.

Błędy w wyciągu bankowym.

240

 

Zapisy strony Ma konta 139

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Zapłata zobowiązań.

201, 231, 240

2.

Przelewy na inne rachunki bankowe.

141

3.

Pobranie z sum za zlecenia gotówki do kasy.

141

4.

Przelewy z tytułu zwrotu kaucji, wadium i innych sum depozytowych.

231, 240

5.

Pokrycie zobowiązań z sum na zlecenie, w tym obciążenia bankowe z tytułu prowadzenia rachunku i opłat za operacje.

201, 225, 229, 231, 234, 240

6.

Przekazanie na rachunek dochodów budżetowych odsetek stanowiących dochody budżetu państwa, w tym kwot opłat bankowych zmniejszających kwoty przelewów odsetek od wadiów i kaucji gwarancyjnych*.

240

7.

Błędy w wyciągu bankowym.

240

* Równoległy zapis Wn 221 Ma 750.

Konto 140 - "Krótkoterminowe aktywa finansowe"

Konto 140 służy do ewidencji krótkoterminowych aktywów finansowych, w szczególności akcji, udziałów i innych papierów wartościowych wyrażonych zarówno w walucie polskiej, jak i w walutach obcych.

Na stronie Wn konta 140 ujmuje się zwiększenia stanu krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu krótkoterminowych aktywów finansowych.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 140 umożliwia ustalenie:

1) poszczególnych składników krótkoterminowych aktywów finansowych,

2) stanu poszczególnych krótkoterminowych aktywów finansowych wyrażonego w walucie polskiej i obcej, z podziałem na poszczególne waluty obce,

3) wartości krótkoterminowych aktywów finansowych powierzonych poszczególnym osobom za nie odpowiedzialnym.

Konto 140 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan krótkoterminowych aktywów finansowych.

Mając na uwadze postanowienia art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości w zakresie stosowania uproszczeń co do możliwości ewidencjonowania zdarzeń ekonomicznych w księgach rachunkowych dopuszcza się następujące uproszczenie. Zarejestrowane na dzień bilansowy aktywa finansowe podlegają inwentaryzacji i księgowaniu według wartości nominalnej pod datą 31 grudnia (dokument PK) oraz wyksięgowaniu pod datą 01 stycznia.

Zapisy strony Wn konta 140

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Spłata należności czekiem gotówkowym lub rozrachunkowym.

201, 221, 234, 240

2.

Przyjęcie weksla obcego według wartości nominalnej:

 

 

a) wartość netto weksla,

201, 221, 240

 

b) dyskonto.

750

 

Zapisy strony Ma konta 140

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Przekazanie czeku obcego do realizacji do banku w celu jego wykupu (Wn 141 - środki pieniężne w drodze, Ma - czeki obce).

141

2.

Przekazanie weksla obcego do dyskonta:

 

 

a) wartość netto,

201, 240

 

b) wysokość dyskonta.

751

3.

Zmniejszenie wartości krótkoterminowych papierów wartościowych na dzień bilansowy z tytułu utraty wartości.

751

4.

Niedobory inwentaryzacyjne krótkoterminowych papierów wartościowych lub innych środków pieniężnych.

240

5.

Odpisanie weksli obcych przedawnionych lub nieściągalnych.

760, 851, 853

 

Konto 141 - "Środki pieniężne w drodze"

Konto 141 służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze.

Na stronie Wn konta 141 ujmuje się zwiększenia stanu środków pieniężnych w drodze, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu środków pieniężnych w drodze.

Środki pieniężne w drodze są księgowane na bieżąco.

Konto 141 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych w drodze.

Zapisy strony Wn konta 141

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Przekazanie czeku obcego do banku w celu jego wykupu.

140

2.

Dokonywane za pośrednictwem innych banków lub wszystkie:

 

 

- wpłaty z kasy na rachunek bankowy,

101

 

- pobrania z rachunków bankowych do kasy

130, 135, 136, 137, 139

 

Zapisy strony Ma konta 141

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Realizacja przez bank obcych czeków rozliczeniowych zgłoszonych do wykupu (wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy).

130, 135, 139

2.

Zwrot z banku niewykorzystanych czeków obcych.

140

3.

Zwrot wystawcom czeków obcych niezrealizowanych przez bank.

201, 221, 234, 240

4.

Wpływ środków pieniężnych w drodze:

 

 

- do kasy,

101,

 

- na rachunki bankowe

130, 135, 136, 137, 138, 139

 

ZESPÓŁ 2 - "ROZRACHUNKI I ROZLICZENIA"

Konta zespołu 2 "Rozrachunki i rozliczenia" służą do ewidencji wszelkich krajowych i zagranicznych rozrachunków oraz rozliczeń.

Konta zespołu 2 służą także do ewidencji i rozliczeń środków budżetowych, środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, wynagrodzeń, rozliczeń niedoborów, szkód i nadwyżek oraz wszelkich innych rozliczeń związanych z rozrachunkami i roszczeniami spornymi.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do kont zespołu 2 umożliwia wyodrębnienie poszczególnych grup rozrachunków, rozliczeń i roszczeń spornych, ustalenie przebiegu ich rozliczeń oraz stanu należności, rozliczeń, roszczeń spornych i zobowiązań z podziałem według kontrahentów oraz jeśli dotyczą rozliczeń w walutach obcych - według poszczególnych walut, a przy rozliczaniu środków europejskich również odpowiednio w podziale na programy lub projekty.

Zdarzenia ekonomiczne w księgach rachunkowych ewidencjonuje się zgodnie z unormowaniem zawartym w § 13 "Instrukcji obiegu dokumentów księgowych (dowodów księgowych) w KG PSP".

Mając na uwadze postanowienia art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości w zakresie stosowania uproszczeń co do możliwości ewidencjonowania zdarzeń ekonomicznych w księgach rachunkowych dopuszcza się następujące uproszczenie:

- należności z tytułu sprzedaży odnosi się w kwocie brutto na konta 700 i 730; zapis korygujący wielkość sprzedaży księguje się na koniec miesiąca - księgowanie zmniejszenia kosztów Wn 700, 730 Ma 401-402 , wyksięgowanie podatku VAT (VAT należny) Wn 700, 730 Ma 225.

Konto 201 - "Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami"

Konto 201 służy do ewidencji wszelkich rozrachunków i roszczeń krajowych i zagranicznych z tytułu dostaw, robót i usług, w tym również zaliczek na poczet dostaw, robót i usług oraz kaucji gwarancyjnych, a także należności z tytułu przychodów finansowych.

Na koncie 201 w szczególności księguje się należności wynikające z refakturowania korzystania z telefonów służbowych telefonii komórkowej ponad przyznany limit, a także wynajmu pokoi przeznaczonych do wypoczynku w siedzibie KG PSP. Kwalifikację kwot należnych budżetowi państwa przeprowadza się w momencie zapłaty sporządzając dyspozycję przelewu na subkonto dochodów rachunku bieżącego. Na stronie Wn konta 201 ujmuje się powstałe należności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a na stronie Ma powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 201 zapewnia możliwość ustalenia należności i zobowiązań krajowych i zagranicznych według poszczególnych kontrahentów. Konto 201 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma - stan zobowiązań.

Zapisy strony Wn konta 201

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Należności netto bieżącego roku z tytułu rozmów telefonicznych na podstawie wystawionych faktur.

700

2.

Podatek VAT na podstawie wystawionych faktur VAT.

700

3.

Wartość niedoborów i szkód w dostawach, za które odpowiada dostawca oraz inne tytuły zmniejszenia zobowiązań wobec dostawców (uznane reklamacje).

080, 401, 851, 853

4.

Zapłata zobowiązań, zwroty nadpłat.

101, 130, 135, 136, 137, 138, 139

5.

Odpisanie zobowiązań (przedawnionych i umorzonych):

760

 

- działalności eksploatacyjnej:

 

 

l z tytułu odsetek,

750,

 

l z pozostałych tytułów,

760

 

- działalności finansowej z funduszy celowych,

851, 853

 

- działalności inwestycyjnej w okresie realizacji zadania.

080

 

Zapisy strony Ma konta 201

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Zobowiązania wynikające z faktur VAT, rachunków lub not obciążeniowych z tytułu dostaw, robót, usług lub rozliczeń.

240, 401-409, 851, 853

2.

Zobowiązania z tytułu wymagalnych odsetek za zwłokę.

750

3.

Wpłaty należności do kasy lub na rachunek bankowy (księgowanie na podstawie raportu kasowego lub wyciągu bankowego).

101, 130, 135

4.

Odpisanie należności umorzonych.

761, 851, 853

5.

Spłata należności czekiem gotówkowym, wekslem.

140

 

Konto 221 - "Należności z tytułu dochodów budżetowych"

Konto 221 służy do ewidencji należności jednostek z tytułu dochodów budżetowych. Na stronie Wn konta 221 ujmuje się ustalone należności z tytułu dochodów budżetowych i zwroty nadpłat. Na stronie Ma konta 221 ujmuje się wpłaty należności z tytułu dochodów budżetowych oraz odpisy (zmniejszenia) należności. W Komendzie Głównej PSP na koncie 221 księguje się w szczególności należności z tytułu:

- kar umownych za nieterminowe wykonanie robót, dostaw i usług,

- odsetek od przeterminowanych płatności,

- odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym sum na zlecenie i sum depozytowych,

- zrealizowanych płatności z lat ubiegłych uprzednio zarachowanych na wznowienie wydatków lub dotyczących kosztów lat ubiegłych,

- zwrotów z tytułu nieprawidłowo wykorzystanych dotacji,

- kwoty należne płatnikowi składek ZUS,

- przeniesienie należności długoterminowych do krótkoterminowych,

- dochody uzyskane z tytułu sprzedaży towarów i usług.

Ewidencja szczegółowa do konta 221 jest prowadzona według dłużników i podziałek klasyfikacji budżetowej oraz budżetów, których należności dotyczą.

Konto 221 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności z tytułu dochodów budżetowych, a saldo Ma - stan zobowiązań jednostki z tytułu nadpłat w tych dochodach.

Zapisy strony Wn konta 221

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Przypis należności budżetowych.

720

2.

Zwrot dochodów budżetowych nienależnie wpłaconych.

130

3.

Przeniesienie należności długoterminowych do krótkoterminowych w wysokości raty przypadającej na dany rok budżetowy.

226

4.

Przypisanie do zwrotu nierozliczonej dotacji udzielonej w poprzednim roku.

224

 

Zapisy strony Ma konta 221

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Wpłata należności z tytułu dochodów budżetowych.

101, 130, 140

2.

Wartość odpisów pomniejszających dokonane poprzednio przypisy z tytułu dochodów budżetowych.

700, 720, 750, 760

3.

Odpisanie należności przedawnionych i umorzonych nieobjętych odpisem aktualizacyjnym.

751, 761

4.

Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia.

231

5.

Przeniesienie należności krótkoterminowych na należności długoterminowe.

226

 

Konto 222 - "Rozliczenie dochodów budżetowych"

Konto 222 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę dochodów budżetowych. Na stronie Wn konta 222 ujmuje się dochody budżetowe przekazane na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów, w korespondencji z kontem 130. Na stronie Ma konta 222 ujmuje się roczne przeksięgowania zrealizowanych dochodów budżetowych na stronę Wn konta 800 "Fundusz jednostki", na podstawie sprawozdań budżetowych.

Konto 222 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan dochodów budżetowych zrealizowanych, lecz nie przekazanych do budżetu. Saldo konta 222 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu do budżetu dochodów budżetowych pobranych, lecz nie przekazanych do końca roku w korespondencji z kontem 130.

Zapisy strony Wn konta 222

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Przelew pobranych przez jednostkę dochodów budżetowych na rachunek budżetu państwa.

130

 

Zapisy strony Ma konta 222

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Przeniesienie na podstawie okresowego lub rocznego sprawozdania budżetowego sumy zrealizowanych dochodów budżetowych.

800

 

Konto 223 - "Rozliczenie wydatków budżetowych"

Konto 223 przeznaczone jest do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę wydatków budżetowych, w tym wydatków w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków europejskich.

Kwotę zrealizowanych wydatków budżetowych ustala się w oparciu o ewidencję szczegółową prowadzoną do konta 130. Ewidencję szczegółową do konta 223 prowadzi się w układzie jednostek będących dysponentami niższego stopnia, którym przekazano środki budżetowe.

Na stronie Wn konta 223 ujmuje się w szczególności:

- w ciągu roku budżetowego roczne przeniesienia, na podstawie sprawozdań budżetowych, zrealizowanych wydatków budżetowych, w tym wydatków budżetu państwa w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków europejskich na konto 800,

- okresowe przelewy środków pieniężnych dysponentom niższego stopnia na pokrycie ich wydatków budżetowych oraz wydatków w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków europejskich, w korespondencji z kontem 130,

- zwrot środków do dysponenta wyższego stopnia.

Na stronie Ma konta 223 ujmuje się w szczególności:

- okresowe wpływy środków pieniężnych na pokrycie wydatków budżetowych, w tym wydatków budżetu państwa w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków europejskich, w korespondencji z kontem 130,

- okresowe wpływy środków pieniężnych przeznaczonych dla dysponentów niższego stopnia, w korespondencji z kontem 130.

Konto 223 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan środków pieniężnych otrzymanych na pokrycie wydatków budżetowych, lecz niewykorzystanych do końca roku. Saldo konta 223 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu na rachunek dysponenta wyższego stopnia środków pieniężnych niewykorzystanych do końca roku, w korespondencji z kontem 130.

Zapisy strony Wn konta 223

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Roczne przeniesienie na podstawie sprawozdań budżetowych (Rb-28) zrealizowanych wydatków budżetowych jednostki.

800

2.

Okresowe przelewy środków budżetowych dysponentom niższego stopnia na pokrycie wydatków budżetowych.

130

3.

Zwrot dysponentowi wyższego stopnia nie wykorzystanych do końca roku środków na wydatki budżetowe.

130

 

Zapisy strony Ma konta 223

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Wpływ od dysponenta wyższego stopnia środków budżetowych na pokrycie własnych wydatków budżetowych jednostki oraz przeznaczonych dla dysponentów niższego stopnia.

130

2.

Otrzymane zwroty od dysponentów niższego stopnia środków budżetowych niewykorzystanych do końca roku.

130

 

Konto 224 - "Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich"

Konto 224 służy do ewidencji rozliczenia przez KG PSP udzielonych dotacji budżetowych. Na stronie Wn konta 224 ujmuje się wartość dotacji przekazanych przez KG PSP, w korespondencji z kontem 130, a na stronie Ma - wartość dotacji uznanych za wykorzystane i rozliczone, w korespondencji z kontem 810 oraz wartość dotacji zwróconych w tym samym roku budżetowym, w korespondencji z kontem 130. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 224 prowadzona jest według podziałek klasyfikacji budżetowej i jednostek, którym przekazano dotacje. Rozliczone i przypisane do zwrotu dotacje, które KG PSP zalicza do dochodów budżetowych, są ujmowane: Wn konto 221, Ma konto 750.

Zapisy strony Wn konta 224

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Przekazanie przyznanych dotacji.

130

 

Zapisy strony Ma konta 224

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Wartość dotacji uznanych za wykorzystane i rozliczone.

810

2.

Otrzymanie zwrotu uprzednio przekazanej w danym roku dotacji budżetowej.

130

 

Konto 225 - Rozrachunki z budżetami".

Konto 225 służy do ewidencji rozrachunków z budżetem państwa z tytułu zobowiązań podatkowych wynikających z funkcji płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz z tytułu rozrachunków VAT. Na stronie Wn konta 225 ujmuje się nadpłaty oraz wpłaty na rachunek Urzędu Skarbowego. Na stronie Ma konta 225 ujmuje się zobowiązania wobec budżetów i wpłaty od budżetów.

Ewidencja szczegółowa do konta 225 zapewnia ustalenie stanu należności i zobowiązań według każdego z tytułów rozrachunków z budżetem odrębnie. Konto 225 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma - stan zobowiązań wobec budżetów.

Na stronie Wn konta 225 ujmuje się w szczególności:

- przekazanie do urzędów skarbowych należnych podatków i opłat,

- należności od budżetu z tytułu nadpłaconych podatków,

Na stronie Ma konta 225 ujmuje się w szczególności:

- naliczone zobowiązania wobec budżetu z tytułu podatków i opłat płaconych przez jednostkę,

- zobowiązania z tytułu podatków pobranych przez jednostkę w imieniu budżetu (podatek dochodowy od osób fizycznych),

- VAT należny naliczony od sprzedaży i czynności zrównanych ze sprzedażą.

Do ujęcia VAT prowadzi się następujące konta analityczne:

1) Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT,

2) Rozliczenie należnego VAT,

3) Rozliczenie naliczonego VAT.

Na koncie analitycznym "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT" księguje się w szczególności:

a) po stronie WN:

- kwoty podatku VAT przekazane do urzędu skarbowego,

b) po stronie MA:

- należny podatek VAT (przeniesienie podatku VAT zawartego w fakturach VAT co do których obowiązek podatkowy powstał w bieżącym okresie).

Na koncie analitycznym "Rozliczenie należnego VAT" ujmuje się:

po stronie Wn przeniesienie podatku VAT zawartego w fakturach VAT wystawionych w bieżącym okresie co do których obowiązek podatkowy powstał w okresie bieżącym - w korespondencji z kontem analitycznym "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT".

Ujęcie rozrachunków z tytułu VAT dokonuje się na koniec miesiąca poprzez księgowanie obrotów miesięcznych zakupu i sprzedaży z rejestrów prowadzonych dla celów podatku VAT.

Zapisy strony Wn konta 225

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Przelewy do budżetu z tytułu zobowiązań podatkowych:

 

 

a) zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,

130, 135, 137, 138, 139

 

b) podatek VAT.

130

2.

Przelewy do budżetu z tytułu naliczonych odsetek.

130

3.

Różnice wynikające z zaokrąglenia podatku VAT.

760

 

Zapisy strony Ma konta 225

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Naliczony i potrącony na listach płac podatek dochodowy od osób fizycznych.

231

2.

Naliczone odsetki należne budżetowi z tytułu zwłoki w zapłacie zobowiązań podatkowych.

080, 751, 851, 853

3.

VAT należny od sprzedaży.

700

4.

Przeksięgowanie VAT należnego co do którego występuje obowiązek podatkowy w okresie bieżącym (przeksięgowanie na kontach analitycznych Ma "Rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu VAT" i Wn konta analitycznego "Rozliczenie należnego VAT").

225

5.

Różnice wynikające z zaokrąglenia podatku VAT.

761

 

Konto 226 - "Długoterminowe należności budżetowe"

Konto 226 służy do ewidencji długoterminowych należności lub długoterminowych rozliczeń z budżetem.

Na stronie Wn konta 226 ujmuje się w szczególności:

- długoterminowe należności, w korespondencji z kontem 840,

- przeniesienie należności krótkoterminowych do długoterminowych, w korespondencji z kontem 221.

Na stronie Ma konta 226 ujmuje się w szczególności przeniesienie należności długoterminowych do krótkoterminowych, w korespondencji z kontem 221,

Konto 226 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość długoterminowych należności.

Zapisy strony Wn konta 226

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Przeniesienie należności krótkoterminowych do długoterminowych.

221

2.

Przypisanie należności budżetowych wymagalnych w przyszłych latach.

840

 

Zapisy strony Ma konta 226

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Przeksięgowanie wymagalnej w danym roku należności do krótkoterminowych.

221

 

Konto 227 - "Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich"

Konto 227 służy do ewidencji i rozliczeń wydatków z budżetu środków europejskich ujętych w planie wydatków środków europejskich.

Na stronie Wn konta 227 ujmuje się w szczególności w ciągu roku budżetowego okresowe lub roczne przeniesienie wydatków z budżetu środków europejskich na podstawie sprawozdań budżetowych na konto 800.

Na stronie Ma konta 227 ujmuje się w szczególności:

- wpływ środków europejskich otrzymanych na pokrycie wydatków w związku z realizacją programów i projektów finansowanych z tych środków, w korespondencji z kontem 138;

- przeksięgowanie kwoty uregulowanego zobowiązania wobec wykonawcy (odbiorcy) na podstawie informacji z Banku Gospodarstwa Krajowego o dokonaniu płatności na rachunek wykonawcy (odbiorcy), w korespondencji z kontami zespołu 2.

Zapisy strony Wn konta 227

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Zwrot niewykorzystanych środków do instytucji zarządzającej.

138

2.

Przeniesienia wydatków z budżetu środków europejskich na podstawie kwartalnych i rocznych sprawozdań budżetowych.

800

3.

Zawiadomienie BGK o zwrocie przez beneficjenta niewykorzystanych środków europejskich.

224

 

Zapisy strony Ma konta 227

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Wpływ środków europejskich otrzymanych na pokrycie wydatków w związku z realizacją programów i projektów finansowanych z tych środków.

138

2.

Informacja z BGK o dokonanych płatnościach na rzecz wykonawcy (odbiorcy) z tytułu wydatków ujętych w planie środków europejskich jednostki w sytuacji, kiedy jednostka nie jest dysponentem rachunku.

konta zespołu 2

 

Konto 228 - "Rozliczenie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi"

Konto 228 służy do ewidencji i rozliczeń środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż środki europejskie. Są to m.in. niepodlegające zwrotowi środki pochodzące z dotacji Komisji Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego Ochrony Ludności (Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności), przeznaczone na rzecz ochrony ludności, środowiska i mienia.

Na stronie Wn konta 228 ujmuje się:

- okresowe lub roczne przeniesienie zrealizowanych wydatków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w korespondencji z kontem 800,

- przekazanie środków na pokrycie wydatków realizowanych ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi innym jednostkom, w korespondencji z kontem 137.

Na stronie Ma konta 228 ujmuje się w szczególności wpływ środków otrzymanych na pokrycie wydatków realizowanych ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi lub przeznaczonych dla innych jednostek, w korespondencji z kontem 137.

Ewidencja szczegółowa do konta 228 prowadzona jest w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w podziale na źródła ich finansowania.

Zapisy strony Wn konta 228

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Przeksięgowanie zrealizowanych wydatków.

800

2.

Przekazanie innym jednostkom środków na pokrycie wydatków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

137

3.

Zwrot niewykorzystanych przez jednostkę środków.

137

4.

Zwrot odsetek na rachunku bankowym.

137

 

Zapisy strony Ma konta 228

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Wpływ środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

137

2.

Odsetki od środków na rachunku bankowym

137

 

Konto 229 - "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne".

Konto 229 służy do ewidencji, innych niż z budżetami rozrachunków publicznoprawnych, a w szczególności z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Na stronie Wn konta 229 ujmuje się należności oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a na stronie Ma - zobowiązania, spłatę i zmniejszenia należności z tytułu rozrachunków publicznoprawnych.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 229 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu należności i zobowiązań według tytułów rozrachunków oraz podmiotów, z którymi dokonywane są rozliczenia.

Konto 229 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma - stan zobowiązań.

Zapisy strony Wn konta 229

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Przelewy składek do ZUS, FP oraz PFRON.

130, 135, 137, 138, 139,

2.

Wypłata zasiłków pokrywanych przez ZUS.

231

3.

Równowartość potrąconej należności z tytułu wynagrodzenia płatnika (podlegająca odprowadzeniu na dochody budżetowe).

130

 

Zapisy strony Ma konta 229

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Naliczone składki płacone przez pracodawcę na FUS, FP oraz PFRON (PK - na podstawie listy płac).

240, 405, 851, 853

2.

Składki na FUS płacone przez pracownika, które są potrącane z listy płac.

231

3.

Odpisanie należności przedawnionych i umorzonych.

761, 851, 853

4.

Otrzymane przelewy z ZUS z tytułu nadpłaconych składek.

130, 135

 

Konto 231 - "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń"

Konto 231 służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami i innymi osobami fizycznymi z tytułu wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych zaliczonych, na mocy odrębnych przepisów, do wynagrodzeń, a w szczególności należności za pracę wykonywaną na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami.

Na stronie Wn konta 231 ujmuje się w szczególności:

- wypłaty pieniężne lub przelewy wynagrodzeń,

- wartość świadczeń rzeczowych zaliczanych do wynagrodzeń,

- potrącenia wynagrodzeń obciążające pracownika, dokonywane w liście płac na mocy ustawowych upoważnień np. podatek dochodowy od osób fizycznych, zajęć komorniczych, wyroków sądu, zajęć administracyjnych lub na podstawie pisemnej zgody pracownika.

Na stronie Ma konta 231 ujmuje się zobowiązania jednostki z tytułu wynagrodzeń.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 231 zapewnia możliwość ustalenia stanów zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i świadczeń zaliczanych do wynagrodzeń.

Konto 231 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma - stan zobowiązań jednostki z tytułu wynagrodzeń.

Zapisy strony Wn konta 231

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Wypłata wynagrodzeń netto bezgotówkowo (na rachunek bankowy).

130, 135, 136, 137, 138, 139

2.

Wypłata wynagrodzeń gotówką.

101

3.

Potrącenia z listy płac:

 

 

- dobrowolne ubezpieczenie,

240

 

- zaliczki na podatek dochodowy,

225

 

- z egzekucji wynagrodzeń, dobrowolne potrącenia w celu uregulowania zobowiązań pracowniczych (spłaty pożyczek udzielonych z ZFŚS i kasy zapomogowej, uregulowanie obciążeń z tytułu ponadlimitowych rozmów telefonicznych z telefonów służbowych i wynajmu samochodów służbowych oraz innych),

201, 221, 234, 240

 

- nierozliczonych zaliczek

234

4.

Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne opłacane przez pracownika.

229

5.

Nadpłaty wynagrodzeń.

404, 851, 853

 

Zapisy strony Ma konta 231

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Zarachowanie naliczonych wynagrodzeń (należności) w koszty.

401, 404, 405

2.

Zarachowanie naliczonych wynagrodzeń obciążających Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników i emerytów i funduszu celowego.

851, 853

3.

Zarachowanie naliczonych wynagrodzeń wypłacanych z sum na zlecenie.

240

4.

Zarachowanie wynagrodzeń w koszty inwestycji.

080

5.

Naliczenie zasiłków płatnych przez zakład pracy ze środków ZUS-u.

229

6.

Wpływ nienależnego wynagrodzenia.

101, 130, 135, 136, 137, 138, 139

 

Konto 234 - "Pozostałe rozrachunki z pracownikami"

Konto 234 służy do ewidencji należności, roszczeń i zobowiązań wobec pracowników z innych tytułów niż wynagrodzenia.

Na stronie Wn konta 234 ujmuje się w szczególności:

- wypłacone pracownikom zaliczki i sumy do rozliczenia na wydatki obciążające jednostkę,

- należności od pracowników z tytułu dokonywanych przez jednostkę świadczeń odpłatnych,

- należności z tytułu pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

- należności i roszczenia od pracowników z tytułu niedoborów i szkód,

- zapłacone zobowiązania wobec pracowników.

Na stronie Ma konta 234 ujmuje się w szczególności:

- wydatki wyłożone przez pracowników w imieniu jednostki,

- rozliczone zaliczki i zwroty środków pieniężnych,

- wpływy należności od pracowników.

Zaliczki wypłacone pracownikom w walutach obcych ujmuje się, do czasu ich rozliczenia, w równowartości waluty polskiej ustalonej przy wypłacie zaliczki.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 234 zapewnia możliwość ustalenia stanu należności, roszczeń i zobowiązań z poszczególnymi pracownikami według tytułów rozrachunków. Konto 234 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma - stan zobowiązań wobec pracowników.

Zapisy strony Wn konta 234

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Wypłaty sum do rozliczenia.

130, 135, 136, 139

2.

Wypłaty sum do rozliczenia z kasy.

101

3.

Wypłata udzielonej pożyczki z ZFŚS pracownikom KG PSP oraz emerytom i rencistom - byłym funkcjonariuszom PSP.

101, 135

4.

Zwiększenie należności z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS o kwotę oprocentowania.

851

5.

Należności i roszczenia z tytułu niedobór i szkód, uznane przez osoby odpowiedzialne, bądź przypisane prawomocnym orzeczeniem o odszkodowaniu ( wyrokiem sądowym).

240

6.

Należności z tytułu roszczeń spornych zasądzonych na rzecz jednostki:

 

 

- roszczenia podstawowe

240

 

- zasądzone należności dodatkowe:

 

 

l z tytułu kosztów postępowania sądowego,

760

 

l z tytułu odsetek.

750

 

Zapisy strony Ma konta 234

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Rozliczenie zaliczki w związku z nabyciem materiałów i usług:

 

 

- zużytych na działalność podstawową,

401, 402, 409

 

- zużycia na działalność inwestycyjną,

080

 

- zużytych z sum zleconych.

240

2.

Zwrot sum zaliczek niewykorzystanych.

101, 130, 135, 136, 139

3.

Należności potrącone z listy wynagrodzeń (np. nierozliczone zaliczki).

231

4.

Spłata pożyczki z ZFŚS wraz z odsetkami do kasy lub na rachunek bankowy.

101, 135

5.

Odpis należności z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS.

851

6.

Wpływ należności od pracowników z tytułu niedoborów i szkód.

101, 130, 139

7.

Spisanie należności od pracowników z tytułu niedoborów i szkód.

760

 

Konto 240 - "Pozostałe rozrachunki"

Konto 240 służy do ewidencji krajowych i zagranicznych należności i roszczeń oraz zobowiązań (nieobjętych ewidencją na kontach 201-234).

Na stronie Wn konta 240 ujmuje się powstałe należności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a na stronie Ma - powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń.

Na koncie 240 w KG PSP ujmuje się w szczególności:

1) rozliczenie niedoborów i szkód;

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta analitycznego Rozliczenie niedoborów i szkód powinna uwzględnić podział szkód na miejsce ich powstania (działy majątku) oraz sposób ich rozliczenia. Saldo Wn oznacza stan nierozliczonych (niezlikwidowanych ) szkód.

2) rozliczenie nadwyżek;

Konto analityczne Rozliczenie nadwyżek służy do ujęcia nadwyżek aktywów rzeczowych (na stronie Ma) i ich rozliczenie (na stronie Wn) w działalności jednostki. Saldo konta Ma oznacza nadwyżki do rozliczenia.

3) rozrachunki z tytułu sum na zlecenie;

Konta analityczne Rozrachunki z tytułu sum na zlecenie (...) służą do ewidencji sum na finansowanie zadań określonych w umowie lub innej formie przez przekazującego, a w szczególności:

- sum otrzymanych z innej jednostki na finansowanie określonych zadań, w tym na realizację przedsięwzięć wspólnych,

- środków otrzymanych z zakładów ubezpieczeń na cele prewencyjne,

- darowizn pieniężnych do przekazania beneficjentom PSP,

- nagród pieniężnych przyznanych pracownikom i funkcjonariuszom PSP,

- przekazanych dotacji z sum ubezpieczeniowych.

Otrzymane sumy na zlecenie księguje się na stronie Ma, a ich wykorzystanie - na stronie Wn. Saldo Ma konta wskazuje na kwotę niewykorzystanych sum na zlecenie.

4) rozrachunki z tytułu sum depozytowych;

Konta analityczne Rozrachunki z tytułu sum depozytowych (...) służą do ewidencji przechowywanych przez jednostkę środków pieniężnych z tytułu depozytów pieniężnych, a w szczególności należnych a nie podjętych wynagrodzeń za pracę, kaucji wpłacanych przy organizowaniu przetargów. Prowadzona do konta ewidencja szczegółowa powinna zapewnić możliwość wyodrębnienia zdeponowanych sum według ich rodzajów oraz depozytariuszy. Wpłaty depozytów winny być dokumentowane zleceniem przyjęcia wpłaty, a ich zwroty - zleceniem wypłaty gotówkowej lub bezgotówkowej, podpisanymi przez osobę zlecającą przyjęcie lub zwrot depozytu. Na stronie Wn konta księguje się zwrot depozytów, a na stronie Ma - wpłaty depozytów. Saldo Ma oznacza stan środków pieniężnych przechowywanych w ramach sum depozytowych.

5) rozrachunki z tytułu potrąceń pracowniczych;

Konto analityczne Rozrachunki z tytułu potrąceń pracowniczych służy do ewidencji kwot należnych od pracowników osobom trzecim, potrąceń z różnych tytułów. Do konta prowadzi się odpowiednią ewidencję szczegółową w formie wewnętrznej rozbudowy konta według tytułów potrąceń (składki grupowego ubezpieczenia pracowników, potrącenia z tytułu rozliczeń z zakładową kasą pożyczkowo-zapomogową, potrącenia z tytułu alimentów, egzekucji komorniczych i innych tytułów). Ewidencja ta powinna zapewnić ustalenie wysokości zobowiązań wobec osób trzecich i ich realizacji. Konto może wykazywać saldo Wn, oznaczające kwotę, którą należy potrącić zobowiązanym (pracownikom) w celu przekazania według przeznaczenia oraz saldo Ma oznaczające dokonane potrącenia jednorazowe podlegające przekazaniu.

6) rozrachunki z tytułu służbowych kart płatniczych;

Konto analityczne Rozrachunki z tytułu służbowych kart płatniczych służy do ewidencji operacji dokonywanych przy użyciu służbowych kart płatniczych. Konto może wykazywać saldo Ma oznaczające dostępny limit na służbowych kartach płatniczych.

7) pozostałe rozrachunki;

Konta analityczne Pozostałe rozrachunki (...) służą do ewidencji krajowych i zagranicznych rozrachunków nie ujętych na innych kontach zespołu 2 i wymienionych wyżej kontach analitycznych do konta 240. Ewidencja szczegółowa do konta powinna umożliwiać ustalenie stanu rozliczeń każdego z tytułu rozrachunków. Konto może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma - stan zobowiązań.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 240 powinna zapewnić ustalenie rozrachunków, roszczeń i rozliczeń z poszczególnych tytułów.

Konto 240 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, saldo Ma - stan zobowiązań.

Zapisy strony Wn konta 240

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Rozliczenie niedoborów i szkód

Ujawnione niedobory i szkody do wyjaśnienia.

234

2.

Ujawnione niedobory i szkody w rzeczowych składnikach majątku (wartość początkowa).

011, 013, 310

3.

Ujawnione niedobory i szkody w działalności inwestycyjnej, w tym z tytułu inwestycji bez efektu gospodarczego.

080

4.

Ujawnione niedobory i szkody wartości niematerialnych i prawnych.

020

5.

Ujawnione niedobory i szkody środków pozostających w ewidencji ilościowej.

761

6.

Ujawnione niedobory i szkody środków pozostających w ewidencji ilościowej (zakup roku bieżącego).

401

7.

Niedobór gotówki w kasie i papierach wartościowych.

101, 140

8.

Przedawnione należności z tytułu dostaw, robót i usług (ujęte jako szkody).

201

9.

Rozliczenie nadwyżek

Rozliczenie nadwyżek pozostałych środków trwałych i pozostałych wartości niematerialnych i prawnych.

760

10.

Rozliczenie nadwyżek składników majątku umarzanych stopniowo.

800

11.

Kompensata nadwyżek z niedoborami (rzeczowe środki obrotowe).

240

12.

Rozrachunki z tytułu sum na zlecenie

Wydatki, przelewy i obciążenia na finansowanie zadań zleconych.

101, 139

13.

Naliczona w listach płac należność brutto (rachunek z tytułu umowy zlecenia i o dzieło).

231

14.

Rozliczenie zaliczki z sum na zlecenie.

234

15.

Zwrot niewykorzystanych sum na zlecenie.

139

 

Przekazanie odsetek od środków na rachunek do budżetu.

139

16.

 

 

 

Rozrachunki z tytułu sum depozytowych

101, 139

17.

Realizacja zlecenia wypłaty (gotówkowej lub bezgotówkowej) depozytów, kaucji i wadium w formie pieniężnej.

 

18.

Rozrachunki z tytułu potrąceń pracowniczych

 

19.

Przekazanie kwot wierzytelności na rzecz osób trzecich potrąconych z wynagrodzeń pracowniczych z tytułu: grupowego ubezpieczenia, wkładów i rat pożyczek z ZFŚS, alimentów, potrąceń komorniczych i innych potrąceń).

130, 135, 137,139

20.

21.

Pozostałe rozrachunki

Roszczenia z tytułu niedoborów i szkód, o których pokrycie wystąpiono do firmy ubezpieczeniowej lub które skierowano na drogę sądową.

761

22.

Zwiększenie roszczeń o zasądzone do zwrotu koszty windykacyjne /postępowania sądowego, itp.

761

Korekta roszczeń /zapisem ujemnym lub dodatnim/ - do wysokości określonej wyrokiem sądowym lub decyzją firmy ubezpieczeniowej.

840

23.

Rozliczenie niedoborów i szkód (do wyjaśnienia).

234

24.

Omyłki w wyciągach bankowych.

130, 135, 136, 137, 138, 139

25.

Zwrot weksli, gwarancji bankowych (ubezpieczeniowych).

140

 

Zapisy strony Ma konta 240

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Rozliczenie niedoborów i szkód

Wyksięgowanie wartości nieumorzonej środków trwałych uznanych za niedobory niezawinione.

800

2.

Roszczenia z tytułu szkód, uznane przez osobę odpowiedzialną bądź przypisane prawomocnym orzeczeniem o odszkodowaniu.

234

3.

Orzeczenie o umorzeniu należności (szkody) bądź o uznaniu za niezawinioną.

761

4.

Kompensata nadwyżek z niedoborami (rzeczowe środki obrotowe).

240

5.

Rozliczenie nadwyżek

Ujawnione nadwyżki środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

011, 013, 020

6.

Ujawnione nadwyżki środków ujętych w ewidencji ilościowej.

310

7.

Rozrachunki z tytułu sum na zlecenie

Wpływ środków na zadania zlecone.

101, 139

8.

Odsetki od środków sum na zlecenie.

139

9.

Rozrachunki z tytułu sum depozytowych

Wpływ środków pieniężnych zaliczonych do depozytów.

101, 139

10.

Rozrachunki z tytułu potrąceń pracowniczych

Potrącenie z listy płac (wpłata) kwot wierzytelności na rzecz osób trzecich z tytułu: grupowego ubezpieczenia, wkładów i rat pożyczek z ZFŚS, alimentów, potrąceń komorniczych i innych potrąceń).

101, 231

11.

Pozostałe rozrachunki

Wpływ odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej.

130

12.

Omyłki w wyciągach bankowych.

130, 135, 136, 137, 138, 139

13.

Prawomocny wyrok sądu uznający należność jednostki z tytułu szkody.

234

15.

Przyjęcie weksla obcego w wartości netto.

140

 

Konto 245 - "Wpływy do wyjaśnienia"

Konto 245 służy do ewidencji wpłaconych na rachunki bankowe jednostki, a niewyjaśnionych kwot należności z tytułu dochodów budżetowych i innych tytułów.

Na stronie Wn konta 245 ujmuje się w szczególności kwoty wyjaśnionych wpłat i ich zwroty.

Na stronie Ma konta 245 ujmuje się w szczególności kwoty niewyjaśnionych wpłat.

Konto 245 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan niewyjaśnionych wpłat.

Zapisy strony Wn konta 245

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Zwrot pomyłkowo wpłaconej kwoty

130

2.

Zwrot kwot dotyczących wpłat należności budżetowych pomyłkowo wpłaconych na inne konta niż rachunek bieżący jednostki.

135, 136, 139

3.

Zaliczenie wpłaty po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym do należności nieprzypisanych lub niezaewidencjonowanych wcześniej jako należność.

700, 720, 750, 760

4.

Uznanie wpłaty za spłatę należności po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym.

221

 

Zapisy strony Ma konta 245

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Wpływ na rachunek bieżący jednostki budżetowej kwoty dotyczącej należności z tytułu dochodów budżetowych bez podania tytułu wpłaty.

130

2.

Wpłata na rachunek funduszy specjalnego przeznaczenia, rachunek państwowych funduszy celowych, inne rachunki bankowe kwot dotyczących należności budżetowych.

135, 136, 139

 

Konto 290 - "Odpisy aktualizujące należności"

Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności.

Na stronie Wn konta 290 ujmuje się zmniejszenie wartości odpisów aktualizujących należności, a na stronie Ma zwiększenie wartości odpisów aktualizujących należności. Saldo konta 290 oznacza wartość odpisów aktualizujących należności.

Zapisy strony Wn konta 290

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Zmniejszenie odpisu aktualizującego.

760, 750, 851, 853

2.

Zmniejszenie odpisu aktualizującego w związku z umorzeniem, odpisaniem wierzytelności nieściągalnych.

201, 221, 234, 240

3.

Zmniejszenie odpisu aktualizującego należności w związku z ustaniem przyczyn dokonania tego odpisu.

750, 760

 

Zapisy strony Ma konta 290

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Dokonanie odpisu aktualizującego.

751, 761, 851, 853

2.

Zwiększenie dotychczasowego odpisu.

751, 761, 851, 853

3.

Przypis zasądzonych należności z tytułu kosztów postępowania i odsetek.

201, 221, 234, 240

 

ZESPÓŁ 3 - "MATERIAŁY I TOWARY"

Konta zespołu 3 służą do ewidencji zapasów materiałów i towarów oraz rozliczenia zakupu materiałów, towarów i usług.

Ewidencję syntetyczną materiałów działalności podstawowej i finansowo wyodrębnionej prowadzi się metodą odpisywania w koszty wartości materiałów w momencie ich zakupu (Wn konto 401 "Zużycie materiałów i energii", Ma konto zespołu 1, 2, 3). Przy tej metodzie ewidencji pozostałość niezużytych materiałów podlega inwentaryzacji na ostatni dzień roku obrotowego (31.12). Wycenione pozostałości zapasów wykazuje się pod datą 31 grudnia jako saldo Wn konta 310 zmniejszając jednocześnie o tę wartość koszty (Wn 310 Ma konto 401). Ponowny zapis tej wartości na rozchód konta 310 i zwiększenie kosztów następuje pod datą 1 stycznia następnego roku lub początek kwartału. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta zapewnia możliwość ustalenia stanu zapasów według miejsc ich znajdowania się i osób, którym powierzono pieczę nad nimi; w odniesieniu do zapasów materiałów i towarów objętych ewidencją ilościowo-wartościową - także według ich poszczególnych rodzajów i grup.

Konto 310 - "Materiały"

Konto 310 służy do ewidencji zapasów materiałów służących do prowadzenia działalności podstawowej. Zapisów na koncie 310 dokonuje się metodą uproszczoną poprzez bieżące odnoszenie wartości zakupów materiałów w ciężar właściwego konta kosztów. Nie zużyte do końca materiały ustalone na podstawie inwentaryzacji i wycenione według cen zakupu wykazuje się jako saldo Wn konta 310 z równoczesnym zmniejszeniem kosztów - Ma konta 401. Na początku następnego roku - pod datą 01 stycznia wartość materiałów wyksięgowuje się z konta 310 (Ma 310) a obciąża koszty (Wn 401). Na stronie Wn konta 310 ujmuje się zwiększenie ilości i wartości stanu zapasów materiałów, a na stronie Ma - jego zmniejszenia. W ciągu roku podstawą do odpisywania w ciężar kosztów zakupionych materiałów jest następujący opis faktury zakupu:

"Wydano do zużycia";

"Przekazano do użytkowania";

"Przyjęto do magazynu".

Zapisy strony Wn konta 310

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Zaksięgowanie pod datą 31 grudnia wartości spisu na zmniejszenie kosztów działalności budżetowej.

401

2.

Otrzymanie darowizny - materiały.

760

 

Zapisy strony Ma konta 310

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Przeniesienie w koszty bilansu otwarcia pod datą 01 stycznia roku następnego.

401

2.

Ujawnienie niedoborów w dostawach.

201

 

ZESPÓŁ 4 - "KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW I ICH ROZLICZENIE"

Konta zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie" służą do ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i ich rozliczenia. Poniesione koszty ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich powstania niezależnie od terminu ich zapłaty. Zmniejszenia uprzednio zarachowanych kosztów dokonuje się na podstawie dokumentów korygujących koszty (np. faktur korygujących).

Nie księguje się na kontach zespołu 4 kosztów finansowanych - zgodnie z odrębnymi przepisami - z funduszy celowych i innych kosztów inwestycji, pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów operacji finansowych.

Ewidencję szczegółową do kont zespołu 4 prowadzi się według podziałek klasyfikacji planu finansowego oraz w przekrojach dostosowanych do potrzeb planowania, analiz oraz w sposób umożliwiający sporządzenie sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych lub innych sprawozdań określonych w odrębnych przepisach obowiązujących jednostkę.

Konto 400 - "Amortyzacja"

Konto to służy do ewidencji naliczonych odpisów amortyzacji od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, od których odpisy umorzeniowe są dokonywane stopniowo według stawek amortyzacyjnych.

Na stronie Wn tego konta ujmuje się naliczone odpisy amortyzacyjne a na stronie Ma ujmuje się ewentualne zmniejszenie odpisów amortyzacyjnych oraz przeniesienie w końcu roku salda konta na wynik finansowy.

Konto 400 wykazuje saldo Wn, które wyraża wysokość poniesionych kosztów amortyzacji. Saldo konta 400 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860.

Zapisy strony Wn konta 400

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Naliczone umorzenie stopniowo umarzanych składników aktywów trwałych.

071

 

Zapisy strony Ma konta 400

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Zmniejszenie z tytułu korekty uprzednio naliczonych kosztów amortyzacji

071

2.

Przeniesienie kosztów amortyzacji na wynik finansowy.

860

 

Konto 401 - "Zużycie materiałów i energii"

Konto 401 służy do ewidencji kosztów zużycia materiałów i energii na cele działalności podstawowej, pomocniczej i ogólnego zarządu jednostki.

Na stronie Wn konta 401 ujmuje się poniesione koszty z tytułu zużycia materiałów i energii, a na stronie Ma ujmuje się zmniejszenie poniesionych kosztów z tytułu zużycia materiałów i energii oraz na dzień bilansowy przeniesienie salda poniesionych w ciągu roku kosztów zużycia materiałów i energii na konto 860.

Zapisy strony Wn konta 401

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Zaksięgowanie jako kosztu - pod datą 01.01. - wartości remanentu materiałów.

310

2.

Koszty w wartości umorzenia wydanych do używania pozostałych środków trwałych umarzanych w 100% w miesiącu oddania do używania w tym ujawnionych nadwyżek pozostałych środków trwałych i pozostałych wartości niematerialnych i prawnych.

072

3.

Rachunki (faktury) dostawców zewnętrznych za materiały i energię:

 

 

a/ ujmowane na kontach rozrachunków,

201

 

b/pozostałe.

101, 130, 136, 137, 138

 

(§§ 421, 422, 423, 424, 426)

 

4.

Wydatki na zakupy materiałów wydanych do zużycia (użytkowania) bezpośrednio z zakupu (z pominięciem magazynu).

130

 

Zapisy strony Ma konta 401

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Przeniesienie rocznej sumy kosztów.

860

2.

Zmniejszenia kosztów z tytułu korekty obniżającej wartość w cenie zakupu (łącznie z podlegającymi odliczeniu VAT) materiałów wydanych bezpośrednio do zużycia (na podstawie korygujących dowodów sprzedaży otrzymanych od dostawców).

201

3.

Zmniejszenie kosztów wskutek refundacji.

130, 136, 137, 138

4.

Nadwyżka materiałów w eksploatacji.

240

5.

Wartość niedoborów w dostawach.

201

6.

Zaksięgowanie pod datą 31.12. wartości spisu z natury.

310

 

Konto 402 - "Usługi obce"

Konto 402 służy do ewidencji kosztów z tytułu usług obcych na rzecz działalności podstawowej jednostki.

Na stronie Wn konta 402 ujmuje się poniesione koszty usług obcych, a na stronie Ma ujmuje się zmniejszenie poniesionych kosztów oraz na dzień bilansowy przeniesienie kosztów usług obcych na konto 860.

Zapisy strony Wn konta 402

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Odebrane usługi według faktur lub rachunków wykonawców:

 

 

- zapłacone gotówką,

101

 

- do zapłacenia w formie bezgotówkowej.

201, 130, 136, 137, 138

2.

Opłaty bankowe.

130, 135, 136, 137, 138

 

(§§ 427, 430, 435, 436, 437, 438, 439, 440)

 

 

Zapisy strony Ma konta 402

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Przeniesienie rocznej sumy kosztów.

860

2.

Zmniejszenie kosztów z tytułu korekty obniżającej wartość usług w cenie zakupu na podstawie korygujących dowodów sprzedaży otrzymanych od wykonawców (łącznie z niepodlegającym odliczeniu podatkiem VAT).

201

 

Konto 403 - "Podatki i opłaty"

Konto 403 służy do ewidencji w szczególności kosztów z tytułu podatku akcyzowego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat o charakterze podatkowym, a także opłat: notarialnej, skarbowej i administracyjnej oraz składek i wpłat do organizacji międzynarodowych.

Na stronie Wn konta 403 ujmuje się poniesione koszty z w/w tytułów, a na stronie Ma ujmuje się zmniejszenie poniesionych kosztów oraz na dzień bilansowy przeniesienie kosztów z tego tytułu na konto 860.

Zapisy strony Wn konta 403

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Podatki i opłaty obciążające koszty (§§ 443, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 469).

101, 130, 135, 136, 137, 138

 

Zapisy strony Ma konta 403

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Przeniesienie rocznej sumy kosztów.

860

2.

Zmniejszenie naliczonych uprzednio podatków i opłat.

201

 

Konto 404 - "Wynagrodzenia"

Konto 404 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu wynagrodzeń z pracownikami i innymi osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami.

Na stronie Wn konta 404 ujmuje się kwotę należnego pracownikom i innym osobom fizycznym wynagrodzenia brutto (tj. bez potrąceń z różnych tytułów dokonywanych na listach płac).

Na stronie Ma księguje się korekty uprzednio zaewidencjonowanych kosztów działalności podstawowej z tytułu wynagrodzeń oraz na dzień bilansowy przenosi sieje na konto 860.

Zapisy strony Wn konta 404

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Naliczone wynagrodzenia łącznie z wartością przysługujących świadczeń w naturze zaliczanych do wynagrodzeń (§§ 401, 402, 404, 405, 406, 407, 409, 417).

231

 

Zapisy strony Ma konta 404

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Przeniesienie rocznej sumy kosztów.

860

2.

Zmniejszenie kosztów z tytułu ich korekty błędów w naliczeniu wynagrodzeń.

231

 

Konto 405 - "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia"

Konto 405 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu różnego rodzaju świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń.

Na stronie Wn konta 405 ujmuje poniesione koszty z tytułu ubezpieczeń społecznych i świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń.

Na stronie Ma ujmuje się zmniejszenia kosztów z tytułu ubezpieczenia społecznego i świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i innych umów, a na dzień bilansowy przenosi się je na konto 860.

Zapisy strony Wn konta 405

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Naliczone składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PFRON (§§ 411, 412, 414).

229

2.

Wartość przelanych lub naliczonych odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych* (§ 444).

130, 240

3.

Równoważniki pieniężne, ekwiwalenty, inne świadczenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, szkolenia finansowane z § 455 i 470 (§§ 302, 307, 408, 418, 428, 455, 470).

201, 231, 234

*wpływ tych środków na rachunek ZFŚS księguje się Wn 135, Ma 851

Zapisy strony Ma konta 405

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Przeniesienie rocznej sumy kosztów.

860

2.

Zmniejszenie kosztów uprzednio ujętych (np. z tytułu błędów w obliczeniach lub z tytułu zaliczenia ich do działalności finansowej z funduszy celowych).

240, 851, 853

 

Konto 409 - "Pozostałe koszty rodzajowe"

Konto 409 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej, które nie kwalifikują się do ujęcia na kontach 400 - 405. Na koncie tym ujmuje się w szczególności zwroty wydatków za używanie samochodów prywatnych pracowników do zadań służbowych, koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych, koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych, odprawy z tytułu wypadków przy pracy oraz innych kosztów niezaliczanych do kosztów działalności finansowej i pozostałych kosztów operacyjnych.

Na stronie Wn konta 409 ujmuje poniesione koszty z w/w tytułów, a na stronie Ma ich zmniejszenie oraz na dzień bilansowy ujmuje się przeniesienie poniesionych kosztów na konto 860.

Zapisy strony Wn konta 409

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Koszty podróży służbowych (§§ 441, 442)

101, 130, 137, 234

2.

Opłaty za ubezpieczenia majątkowe i osobowe (§ 443).

101, 130, 137, 240

3.

Inne koszty działalności podstawowej, które nie kwalifikują się do ujęcia na kontach 400 - 405.

101, 130, 137

 

Zapisy strony Ma konta 409

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Przeniesienie rocznej sumy kosztów.

860

2.

Zmniejszenie kosztów uprzednio ujętych.

odpowiednie konta zespołu 1 i 2

 

Konto 490 - "Rozliczenie kosztów"

Konto 490 nie jest stosowane w zakresie ewidencji rozliczenia kosztów w czasie z uwagi na zasadę uproszczeń przewidzianych w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości.

ZESPÓŁ 6 - "PRODUKTY"

Konta zespołu 6 "Produkty" służą do ewidencji produktów wytworzonych przez jednostkę oraz kosztów rozliczonych w czasie.

Konto 640 - "Rozliczenia międzyokresowe kosztów"

Konto 640 nie jest stosowane w zakresie ewidencji kosztów rozliczanych w przyszłych okresach (rozliczenia czynne) oraz do ewidencji zaliczanych do kosztów działalności rezerw na koszty przyszłych okresów (rozliczenie bierne) z uwagi na zasadę uproszczeń przewidzianych w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz zasadę istotności polegającą na braku konsekwencji kosztowych w związku z zaliczeniem czynnym rozliczeń międzyokresowych do kosztów bieżących okresu sprawozdawczego, które naruszałyby współmierność kosztów uzyskania przychodów w danym roku budżetowym.

ZESPÓŁ 7 - "PRZYCHODY, DOCHODY I KOSZTY"

Konta zespołu 7 "Przychody, dochody i koszty" służą do ewidencji:

- przychodów i kosztów ich osiągnięcia z tytułu sprzedaży produktów, towarów, przychodów i kosztów operacji finansowych oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,

- podatków nieujętych na koncie 403.

Ewidencja analityczna jest dostosowana do potrzeb planowania, analizy i sprawozdawczości. Mając na uwadze zasadę istotności oraz specyfikę finansów publicznych wyceny przychodów dokonuje się w oparciu o ich wartość wykazaną na kontach przychodowych.

Konto 700 - "Sprzedaż produktów i koszt ich wytwarzania"

Konto 700 służy do ewidencji sprzedaży produktów (wyrobów gotowych, półfabrykatów oraz robót i usług) własnej działalności na rzecz obcych jednostek oraz na rzecz własnych pracowników do których zalicza się m.in.: sprzedaż periodyku "Przegląd Pożarniczy", usługę odpłatnego użyczania środków transportu pracownikom, usługę odpłatnego użyczenia pokoi do wypoczynku oraz usługę związaną z obciążeniem pracowników za rozmowy telefoniczne przewyższające przyznany limit kosztów (itp.).

Na stronie Wn konta 700 ujmuje się koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług, obejmujący rzeczywisty koszt wytworzenia. Dopuszcza się uproszczenie przewidziane w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości, dokonywania zbiorczych zapisów korygujących wartość sprzedaży o koszty poniesione oraz wartość podatku VAT (zapisy korygujące dokumentem PK na koniec okresu sprawozdawczego).

Na stronie Ma konta 700 ujmuje się przychody ze sprzedaży, z korespondencji z kontami przede wszystkim zespołu 2.

W końcu roku obrotowego przenosi się saldo konta na stronę Ma konta 860. Na koniec roku konto 700 nie wykazuje salda.

Zapisy strony Wn konta 700

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1

Zwroty ze sprzedaży i korekty błędów w wystawionych fakturach lub rachunkach zmniejszające przychody ze sprzedaży produktów.

402

2.

Skorygowanie wartości sprzedaży brutto o wartość należnego podatku VAT.

225

3.

Przeksięgowanie pod datą 31.12. na konto wyniku finansowego wartości sprzedaży.

860

 

Zapisy strony Ma konta 700

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Sprzedaż netto (faktura VAT).

221, 402, 409

2.

Podatek VAT od sprzedaży (faktura VAT).

201, 402, 409

 

Konto 720 - "Przychody z tytułu dochodów budżetowych"

Konto 720 służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych związanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki, w szczególności dochodów, do których zalicza się podatki, składki, opłaty, inne dochody budżetu państwa, należne na podstawie ustaw lub umów międzynarodowych.

Na stronie Wn konta 720 ujmuje się odpisy z tytułu dochodów budżetowych, a na stronie Ma konta 720 ujmuje się przychody z tytułu dochodów budżetowych.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 720 zapewnia wyodrębnienie przychodów z tytułu dochodów budżetowych według pozycji planu finansowego.

W końcu roku obrotowego saldo konta 720 przenosi się na konto 860. Na koniec roku konto 720 nie wykazuje salda.

Zapisy strony Wn konta 720

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1

Odpisy należności z tytułu podatków i opłat.

221

2.

Przeksięgowanie pod datą 31.12. osiągniętych przychodów z tytułu finansowych dochodów budżetowych.

860

 

Zapisy strony Ma konta 720

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Przychody z tytułu dochodów budżetowych:

 

 

- przypisanych jako należności,

221

 

- wpłaconych do kasy lub banku (nieprzypisanych uprzednio na koncie 221).

101, 130

2.

Przypisanie wymagalnych odsetek należnych na koniec kwartału.

221

 

Konto 750 - "Przychody finansowe"

Konto 750 służy do ewidencji przychodów finansowych.

Na stronie Ma konta 750 ujmuje się przychody z tytułu operacji finansowych, a w szczególności odsetki za zwłokę w zapłacie należności, dodatnie różnice kursowe (z wyjątkiem zaliczanych do przychodów przyszłych okresów - Ma konto 840 lub inwestycji Ma konto 080), w korespondencji z kontami zespołu 1, 2 i 840.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 750 zapewnia wyodrębnienie przychodów finansowych z tytułu udziałów w innych podmiotach gospodarczych.

W końcu roku obrotowego przenosi się przychody finansowe na stronę Ma konta 860 (Wn konto 750). Na koniec roku konto 750 nie wykazuje salda.

Zapisy strony Wn konta 750

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Przeniesienie osiągniętych przychodów finansowych na koniec roku.

860

 

Zapisy strony Ma konta 750

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Dodatnie różnice kursowe od rozrachunków w walutach obcych.

101, 130, 136, 137, 138, 139, 201, 240

2.

Otrzymane lub przypisane odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie należności.

130, 201, 221, 240

3.

Oprocentowanie własnych środków na rachunkach bankowych.

130, 136, 137, 138, 139

4.

Dodatnie różnice kursowe walut naliczone na koniec miesiąca.

101, 139, 201, 240

5.

Oprocentowanie rachunków środków pieniężnych na płatności prowadzonych w BGK.

137, 138

6.

Dyskonto przy zakupie weksli i czeków obcych.

140

7.

Przypisanie wymagalnych odsetek należnych na koniec kwartału

201, 221, 240

8.

Równowartość przelanego na dochody budżetowe oprocentowania sum depozytowych i sum na zlecenie złożonych przez państwowe jednostki budżetowe.

130

 

Konto 751 - "Koszty finansowe"

Konto 751 służy do ewidencji kosztów finansowych.

Na stronie Wn konta 751 ujmuje się w szczególności odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań z wyjątkiem obciążających środki trwałe w budowie, odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu operacji finansowych, ujemne różnice kursowe, z wyjątkiem obciążających środki trwałe w budowie.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 751 zapewnia wyodrębnienie w zakresie kosztów operacji finansowych - naliczone odsetki od pożyczek i odsetki za zwłokę od zobowiązań.

W końcu roku obrotowego przenosi się koszty operacji finansowych na stronę Wn konta 860 (Ma konto 751).

Na koniec roku konto 751 nie wykazuje salda.

Zapisy strony Wn konta 751

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Dyskonto przy sprzedaży weksli i czeków obcych.

140

2.

Zapłacone odsetki od zobowiązań.

101, 130

3.

Ujemne różnice kursowe wyliczone na koniec miesiąca dotyczące środków pieniężnych w walutach obcych.

101, 137, 138

4.

Ujemne różnice kursowe od rozrachunków w walutach obcych.

101, 130, 136, 137, 138, 139

5.

Naliczone na koniec kwartału wymagalne odsetki od niezapłaconych w terminie zobowiązań.

201, 240

6.

Zmniejszenie wartości krótkoterminowych papierów wartościowych.

140

 

Zapisy strony Ma konta 751

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Przeniesienie zrealizowanych kosztów finansowych na koniec roku.

860

2.

Korekty zmniejszające uprzednio zaksięgowane koszty.

Różne konta uprzednio uznane

 

Konto 760 - "Pozostałe przychody operacyjne"

Konto 760 służy do ewidencji przychodów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki, w tym wszelkich innych przychodów niż podlegające ewidencji na kontach 700, 720, 750.

W szczególności na stronie Ma konta 760 ujmuje się:

- przychody ze sprzedaży materiałów w wartości cen zakupu lub nabycia materiałów,

- przychody ze sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie,

- odpisane przedawnione zobowiązania, otrzymane odszkodowania, kary, nieodpłatnie otrzymane, w tym w drodze darowizny, aktywa umarzane jednorazowo, rzeczowe aktywa obrotowe, przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie,

- zmniejszenie stanu produktów w korespondencji ze stroną Wn konta 490.

W końcu roku obrotowego przenosi się pozostałe przychody operacyjne na stronę MA konta 860, w korespondencji ze stroną Wn konta 760.

Na koniec roku konto 760 nie wykazuje salda.

Zapisy strony Wn konta 760

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Przeniesienie na koniec roku wartości pozostałych przychodów operacyjnych.

860

2.

Korekty zmniejszające pozostałe przychody operacyjne za sprzedaży materiałów, środków trwałych, inwestycji oraz wartości niematerialnych i prawnych.

201, 221, 234, 240

 

Zapisy strony Ma konta 760

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Odpisanie przedawnionych zobowiązań.

201, 231, 234, 240

2.

Przychody ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji oraz materiałów.

101, 130, 201, 221, 234, 240

3.

Otrzymane darowizny oraz nieodpłatnie przyjęte do działalności operacyjnej materiały i środki pieniężne.

101, 130, 310

4.

Otrzymane nieodpłatnie z tytułu darowizny pozostałe środki trwałe.

013

5.

Rozliczone nadwyżki aktywów obrotowych, jeśli nie uznano ich za korygujące uprzednio ujęte koszty zużycia.

240

6.

Otrzymane lub należne kary oraz uprzednio odpisane należności.

101, 130, 201, 234, 240

7.

Przysądzone koszty postępowania spornego.

240

8.

Należne jednostce wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i składek ZUS.

225, 229

9.

Przepadek otrzymanego wadium.

240

 

Różnice wynikające z zaokrąglenia podatku VAT.

225

 

Konto 761 - "Pozostałe koszty operacyjne"

Konto 761 służy do ewidencji kosztów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki.

W szczególności na stronie Wn konta 761 ujmuje się:

- koszty osiągnięcia pozostałych przychodów w wartości cen zakupu lub nabycia materiałów,

- kary, odpisane przedawnione, umorzone i nieściągalne, odpisy aktualizujące należności, koszty postępowania spornego i egzekucyjnego oraz nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe, koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

W końcu roku obrotowego przenosi się:

1) na stronę Wn konta 490 - koszty związane z zakupem i sprzedażą składników majątku, jeżeli zostały ujęte na koncie 761, w korespondencji ze stroną Ma konta 761;

2) na stronę Wn konta 860 - pozostałe koszty operacyjne, w korespondencji ze stroną ma konta 761.

Na koniec roku konto 761 nie wykazuje salda.

Zapisy strony Wn konta 761

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Zapłacone kary, grzywny, koszty postępowania sądowego.

101, 130, 201, 225, 234, 240

2.

Umorzenie należności z tytułu niedoborów i szkód.

240

3.

Sprzedaż materiałów zbędnych w cenie ewidencyjnej.

310, 401

4.

Utworzenie rezerw na należności od dłużników.

840

5.

Odpisanie przedawnionych należności.

201, 231, 234, 240

6.

Przeniesienie na koniec roku wartości pozostałych przychodów.

860

7.

Odpisanie weksli obcych przedawnionych lub nieściągalnych.

140

8.

Niezawinione niedobory aktywów obrotowych.

240

9.

Różnice wynikające z zaokrąglenia podatku VAT.

225

 

Zapisy strony Ma konta 761

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Przeniesienie na koniec roku pozostałych kosztów na wynik finansowy.

860

2.

Korekty zmniejszające uprzednio zaksięgowane pozostałe koszty operacyjne.

130, 201, 225, 234, 240, 310

 

ZESPÓŁ 8 - "FUNDUSZE, REZERWY I WYNIK FINANSOWY"

Konta zespołu 8 "Fundusze, rezerwy i wynik finansowy" służą do ewidencji:

- funduszy,

- wyniku finansowego,

- dotacji z budżetu,

- rezerw i rozliczeń międzyokresowych przychodów.

Konto 800 - "Fundusz jednostki"

Konto 800 służy do ewidencji równowartości aktywów trwałych i obrotowych oraz ich zmian.

Na stronie Wn konta 800 ujmuje się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma - jego zwiększenia, zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi gospodarkę finansową jednostki.

Na stronie Wn konta 800 ujmuje się w szczególności:

- przeksięgowanie straty bilansowej roku ubiegłego z konta 860,

- przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych dochodów budżetowych z konta 222,

- przeksięgowanie, w końcu roku obrotowego, dotacji z budżetu i środków budżetowych wykorzystanych na inwestycje z konta 810,

- różnice z aktualizacji środków trwałych,

- wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych oraz wniesionych w formie wkładu niepieniężnego podstawowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie,

- wartość pasywów przejętych od zlikwidowanych jednostek,

- wartość aktywów przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia.

Na stronie Ma konta 800 ujmuje się w szczególności:

- przeksięgowanie zysku bilansowego roku ubiegłego z konta 860,

- przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego zrealizowanych wydatków budżetowych z konta 223,

- przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych wydatków środków europejskich z konta 227,

- roczne przeniesienie zrealizowanych wydatków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z konta 228,

- wpływ środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji,

- różnice z aktualizacji wyceny środków trwałych,

- nieodpłatne otrzymanie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie,

- wartość aktywów przyjętych od zlikwidowanych jednostek,

- wartość aktywów otrzymanych w ramach centralnego zaopatrzenia.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 800 powinna zapewnić możliwość ustalenia przyczyn zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki.

Saldo konta 800 oznacza stan funduszu jednostki.

Zapisy strony Wn konta 800

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Przeksięgowanie straty bilansowej pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego.

860

2.

Przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego zrealizowanych przez jednostkę dochodów budżetowych.

222

3.

Przeksięgowanie na koniec roku rocznej sumy przekazanych w danym roku dotacji uznanych za wykorzystane lub rozliczone i wydatków na sfinansowanie własnych inwestycji.

810

4.

Wyksięgowanie wartości nieumorzonej środków trwałych (wartości niematerialnych i prawnych) wskutek likwidacji, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania.

011

5.

Wartość umorzenia nieodpłatnie otrzymanych składników aktywów trwałych.

071

6.

Urzędowe zwiększenie umorzenia w związku z aktualizacją wyceny środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

071

7.

Urzędowa aktualizacja wartości początkowej środka trwałego i wartości niematerialnych i prawnych zmniejszająca ich wartość.

011, 020

8.

Przeksięgowanie wartości nieodpłatnie przekazanych inwestycji.

080

9.

Wyksięgowanie kosztów sprzedanych inwestycji.

080

10.

Wartość nieodpłatnie przekazanych składników aktywów obrotowych osobom prawnym i fizycznym.

310

11.

Nieodpłatne przekazanie środków trwałych oraz inwestycji.

011, 080

 

Zapisy strony Ma konta 800

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Przeksięgowanie zysku bilansowego pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego.

860

2.

Przeksięgowanie, pod datą sprawozdania finansowego zrealizowanych wydatków budżetowych.

223, 228

3.

Przeksięgowanie pod datą sprawozdania budżetowego zrealizowanych wydatków ze środków europejskich

227

4.

Równowartość wydatków dokonanych przez jednostkę ze środków budżetu na finansowanie inwestycji.

810

5.

Nieodpłatne otrzymanie:

 

6.

- środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

011, 020

- inwestycji.

080

7.

Rozliczenie nadwyżek środków trwałych.

240

8.

Urzędowa aktualizacja wartości początkowej środka trwałego (wartości niematerialnej i prawnej) zwiększająca jego wartość.

011, 020

9.

Urzędowe zmniejszenie umorzenia w związku z aktualizacją wyceny środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

071

10.

Rozliczenie zysków nad stratami inwestycyjnymi.

080

11.

Równowartość środków pieniężnych z rachunku dochodów własnych wykorzystanych na sfinansowanie inwestycji (zapis dodatkowy pod datą zapłaty zobowiązania).

740

 

Konto 810 - "Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje".

Konto 810 służy do ewidencji dotacji budżetowych oraz środków z budżetu na inwestycje.

Na stronie Wn konta 810 ujmuje się:

- wartość dotacji przekazanych z budżetu w części uznanej za wykorzystane lub rozliczone, w korespondencji z kontem 224,

- wartość płatności z budżetu środków europejskich uznanych za rozliczone,

- równowartość wydatków dokonanych przez jednostki budżetowe ze środków budżetu na finansowanie: środków trwałych w budowie, zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Na stronie Ma konta 810 ujmuje się przeksięgowanie, w końcu roku, salda konta 810 na konto 800. Na koniec roku konto 810 nie wykazuje salda.

Zapisy strony Wn konta 810.

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Dotacje przekazane w części uznanej za wykorzystane.

224

2.

Równowartość dokonanych wydatków na sfinansowanie własnych inwestycji.

800

3.

Wartość płatności dokonanych z budżetu środków europejskich uznanych za rozliczone.

224

 

Zapisy strony Ma konta 810.

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Przeksięgowanie, w końcu roku obrotowego wartości wykorzystanych dotacji.

800

2.

Przeksięgowanie w końcu roku równowartości wydatków dokonanych na sfinansowanie inwestycji.

800

3.

Przeksięgowanie w końcu roku równowartości wydatków uznanych za rozliczone z budżetu środków europejskich.

800

 

Konto 840 - "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Konto 840 służy do ewidencji przychodów zaliczanych do przyszłych okresów oraz innych rozliczeń międzyokresowych i rezerw.

Na stronie Ma tego konta ujmuje się utworzenie rezerwy oraz jej zwiększenie, a na stronie Wn jej zmniejszenie lub rozwiązanie.

Na stronie Ma tego konta ujmuje się również powstanie i zwiększenia rozliczeń międzyokresowych przychodów, a na stronie Wn ich rozliczenie poprzez zaliczenie ich do przychodów roku obrotowego.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do tego konta zapewnia ustalenie stanu:

- rezerw oraz przyczyn jej zwiększeń i zmniejszeń,

- rozliczeń międzyokresowych przychodów z poszczególnych tytułów oraz przyczyn ich zwiększeń i zmniejszeń.

Konto 840 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan rezerw i rozliczeń międzyokresowych przychodów.

Zapisy strony Wn konta 840

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Rozwiązanie lub zmniejszenie rezerwy na skutek:

 

 

a) ujęcia zobowiązań;

201, 234, 240

 

b) wygaśnięcia przyczyn utworzenia rezerwy.

751, 761

 

Zapisy strony Ma konta 840

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Utworzenie rezerw na przyszłe zobowiązania w ciężar pozostałych kosztów, kosztów finansowych, strat nadzwyczajnych.

751, 761, 771

 

Konto 851 - "Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"

Konto 851 służy do ewidencji stanu zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracowników KG PSP oraz emerytów i rencistów - byłych funkcjonariuszy.

Środki pieniężne tego funduszu, wyodrębnione na specjalnym rachunku bankowym, ujmuje się na koncie 135 "Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia".

Pozostałe środki majątkowe ujmuje się na odpowiednich kontach działalności podstawowej jednostki (z wyjątkiem kosztów i przychodów podlegających sfinansowaniu z funduszu).

Ewidencja szczegółowa do konta 851 pozwala na wyodrębnienie:

- stanu zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

- wysokości poniesionych kosztów i wysokości uzyskanych przychodów przez poszczególne rodzaje działalności socjalnej.

Saldo konta Ma 851 wyraża stan zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Zapisy strony Wn konta 851

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Zapłata za świadczenia pokrywane z funduszu.

 

 

a) pracowników PSP,

101, 135

 

b) emerytów i rencistów - byłych funkcjonariuszy.

101, 135

2.

Przedawnione lub odpisane należności lub umorzone pożyczki udzielone z funduszu pracowników PSP.

234, 240

3.

Naliczone świadczenia:

 

 

a) pracowników PSP,

231

 

b) emerytów i rencistów - byłych funkcjonariuszy.

231

 

Zapisy strony Ma konta 851

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Wpływy środków z tytułu odpisu na ZFŚS.

135, 240

2.

Odsetki naliczane od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

 

 

a) pracowników PSP,

135

 

b) emerytów i rencistów - byłych funkcjonariuszy.

135

3.

Przypisane odsetki od pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe pracowników PSP oraz innych należności.

234, 240

4.

Nadpłata świadczeń.

 

 

a) pracowników PSP,

231

 

b) emerytów i rencistów - byłych funkcjonariuszy.

231

 

Konto 853 - "Fundusze celowe"

Konto 853 służy do ewidencji stanu, zwiększeń i zmniejszeń funduszy celowych oraz innych funduszy specjalnego przeznaczenia. W Komendzie Głównej PSP funkcjonuje Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej o symbolu do celów sprawozdawczych 344.

Na stronie Wn konta 853 ujmuje się koszty oraz inne niż koszty zmniejszenia funduszy, a na stronie Ma - przychody oraz pozostałe zwiększenia funduszy.

Ewidencja szczegółowa do konta 853 powinna pozwolić na ustalenie zwiększeń i zmniejszeń oraz stanu każdego z funduszy oddzielnie.

Saldo ma konta 853 wyraża stan funduszy celowych oraz innych funduszy specjalnego przeznaczenia.

Zapisy strony Wn konta 853

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Koszty działalności oraz nadzwyczajne straty obciążające fundusz.

101, 135, 201, 240, 231, 234, 229, 225

2.

Koszty z tytułu:

 

 

- odpisania przedawnionych, umorzonych lub nieistotnych należności funduszu,

201, 234, 240

 

- uznania za niezawinione niedoborów i szkód w aktywach obrotowych funduszu,

201, 234, 240

 

- kar i odsetek obciążających fundusze.

101, 136, 240

 

Zapisy strony Ma konta 853

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Wpływ na rachunek bankowy środków przeznaczonych na zwiększenie funduszu, a także darowizn pieniężnych przekazanych na rzecz funduszu.

136, 240

2.

Przychody z działalności funduszu:

 

 

- wpłacone bez uprzedniego przypisania należności,

101, 136

 

- należne na podstawie dowodów sprzedaży lub z innych tytułów.

201, 234, 240

3.

Niewyjaśnione nadwyżki składników aktywów obrotowych funduszu.

240

4.

Oprocentowanie środków funduszu znajdującego się na rachunkach bankowych.

136

5.

Odpisanie przedawnionych zobowiązań.

201, 231, 234, 240

6.

Należne odsetki i kary umowne związane z działalnością funduszu:

 

 

- wpłacone przypisania należności,

101, 136

 

- przypisane odsetki wymagalne.

201, 240

 

Konto 860 - "Wynik finansowy"

Konto 860 służy do ustalania wyniku finansowego jednostki

W końcu roku obrotowego na stronie Wn konta 860 ujmuje się sumę:

- poniesionych kosztów, w korespondencji z kontem: 400, 401, 402, 403, 404, 405, 409,

- wartości sprzedanych towarów w cenie zakupu lub nabycia, w korespondencji z kontem 730 oraz materiałów, w korespondencji z kontem 760,

- kosztów operacji finansowych, w korespondencji z kontem 751 oraz pozostałych kosztów operacyjnych, w korespondencji z kontem 761,

Na stronie Ma konta 860 ujmuje się w końcu roku obrotowego sumę:

- uzyskanych przychodów, w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7.

Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki, saldo Wn - stratę netto, saldo Ma - zysk netto.

Saldo przenoszone jest w roku następnym na konto 800.

Zapisy strony Wn konta 860

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Księgowania pod datą 31 grudnia:

 

 

- przeniesienie poniesionych kosztów działalności,

401-405, 409

 

- przeniesienie kosztów amortyzacji,

400

 

- przeniesienie wartości sprzedanych towarów i materiałów,

700

 

- przeniesienie kosztów operacji finansowych i pozostałych kosztów operacyjnych,

751, 761

2.

Przeksięgowanie wyniku finansowego w następnym roku - zysk.

800

 

Zapisy strony Ma konta 860

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

Księgowania pod datą 31 grudnia.

 

 

- przeniesienie przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów,

700

 

- przeniesienie przychodów finansowych i pozostałych przychodów operacyjnych.

750, 760

2.

Przeniesienie w końcu roku przychodów z tytułu dochodów budżetowych.

720

3.

Przeksięgowanie wyniku finansowego w następnym roku - strata.

800

 

Załącznik Nr 2 do decyzji Nr 53 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
z dnia 26 września 2018 r.

Opis kont pozabilansowych

Na kontach pozabilansowych ewidencjonowane są dane dotyczące:

- wydatków w zakresie realizowanych projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

- płatności ze środków europejskich,

- planów finansowych wydatków,

- zaangażowania poszczególnych rodzajów środków.

Konta pozabilansowe prowadzone są na zasadzie jednostronnego zapisu. Na kontach zaangażowania wydatków tj. kontach o numerach 983, 984, 998, 999 dopuszcza się możliwość miesięcznego (PK) dokonywania zapisów w oparciu o umowy (angaże), decyzje jak również dyspozycje planistyczne w zakresie zaangażowania prawnego oraz dowody księgowe z wykonania zaangażowania.

Konto 900 - "Rozrachunki z tytułu sum depozytowych wniesionych w gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej"

Konto 900 służy do ewidencji przechowywanych przez jednostkę gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych wniesionych jako wadium w postępowaniach o zamówienie publiczne lub zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zarówno zlecenie przyjęcia depozytu wniesionego w gwarancji jak i zwrot powinno mieć formę pisemną i być podpisane przez osobę zlecającą. Gwarancje po zaewidencjonowaniu są przechowywane w Kasie KG PSP. Na stronie Wn konta 900 księguje się zwrot depozytu, a na stronie Ma przyjęcie depozytu wniesionego w gwarancji.

Konto 901 - "Rozrachunki ze środków firm ubezpieczeniowych"

Konto 901 służy do ewidencji zapewnień finansowania dla poszczególnych jednostek PSP i OSP ze środków finansowych pochodzących z wpływów obowiązkowego ubezpieczenia od ognia, przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Na stronie Wn konta 901 księguje się wysokość dofinansowania, a na stronie Ma przekazanie środków finansowych.

Konto 910 - "Wydatki na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko"

Konto 910 służy do ewidencji wydatków ponoszonych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla których Komenda Główna PSP jest beneficjentem. Stosuje się rozszerzenie struktury konta analitycznego co najmniej do poziomu: AAA/BB-CC, gdzie:

AAA oznacza konto 910;

BB oznacza Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - stosuje się oznaczenie "01";

CC oznacza projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - dla projektu "Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń" przyjęto oznaczenie "01", dla projektu "Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego" przyjęto oznaczenie "02", dla projektu "Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych" przyjęto oznaczenie 09, dla projektu "Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych (POIiŚ 2014-2020)" stosuje się oznaczenie 11, dla projektu "Usprawnienie ratownictwa w transporcie kolejowym - etap I (POIiŚ 2014-2020)" stosuje się oznaczenie 13, dla projektu "Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach - etap IV" (POIiŚ 2014-2020)" stosuje się oznaczenie 24. W przypadku realizacji nowych projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zastosowanie będą miały kolejne oznaczenia w ramach określonej grupy wartości pn. PROJETY";

Przykładowo konto analityczne 910/01-13 oznacza:

910 Wydatki na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

01 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,

13 Usprawnienie ratownictwa w transporcie kolejowym - etap I (POIiŚ 2014-2020)

Na stronie Ma konta 910 ujmuje się równowartość zrealizowanych wydatków w ramach poszczególnych projektów (budżet państwa i budżet środków europejskich) dla których Komenda Główna PSP jest beneficjentem, na podstawie dowodów własnych oraz kserokopii dokumentów otrzymanych z jednostek organizacyjnych PSP. Na koniec roku konto 910 wykazuje saldo Ma oznaczające wykonanie wydatków w ramach poszczególnych projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Konto 970 - "Płatności ze środków europejskich"

Konto 970 służy do ewidencji płatności dokonywanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków europejskich dysponenta z rachunku ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Na stronie Wn konta 970 ujmuje się wartość zleceń płatności przekazanych do Banku Gospodarstwa Krajowego celem realizacji wydatków ze środków europejskich.

Na stronie Ma konta 970 ujmuje się, na podstawie informacji z Banku Gospodarstwa Krajowego o dokonaniu płatności na rachunek beneficjenta, podmiotu upoważnionego przez beneficjenta lub wykonawcy (odbiorcy), równowartość zrealizowanych płatności.

Konto 970 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość zleceń płatności przekazanych do realizacji i jeszcze niewykonanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Zapisy strony Wn konta 970

Lp.

Treść operacji

1.

Wartość zlecenia płatności przekazanego przez podmiot upoważniony do BGK.

 

Zapisy strony Ma konta 970

Lp.

Treść operacji

1.

Równowartość wykonanych płatności na rachunek beneficjenta podmiotu upoważnionego przez beneficjenta lub wykonawcy (odbiorcę) na podstawie zawiadomienia z BGK.

 

Konto 976 - "Wzajemne rozliczenia między jednostkami"

Konto 976 służy do ewidencji kwot wynikających ze wzajemnych rozliczeń między jednostkami w celu sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego. Prowadzi się odrębną ewidencję dla każdego przedmiotu wyłączeń, tj. dla:

- przychodów i kosztów; ewidencja obejmuje księgowane oddzielnie narastająco przychody i koszty, będące następstwem wzajemnych świadczeń pomiędzy jednostkami objętymi łącznym sprawozdanie,

- należności i zobowiązań wzajemnych (od jednostek objętych łącznym sprawozdaniem); należności od jednostek objętych łącznym sprawozdaniem są ewidencjonowane na stronie Wn konta 976 (wzajemne należności), natomiast na stronie Ma ich zapłata. Saldo konta 976 (wzajemne należności) będzie oznaczało stan należności do wyłączenia w łącznym sprawozdaniu. Zobowiązania względem jednostek objętych łącznym sprawozdaniem są ewidencjonowane na stronie Ma konta 976 (wzajemne zobowiązania), natomiast na stronie Wn ich zapłata. Saldo konta 976 (wzajemne zobowiązania) będzie oznaczało stan należności do wyłączenia w łącznym sprawozdaniu

- zysków zawartych w aktywach,

- nieodpłatnie przekazanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami; ewidencja obejmuje składniki majątku trwałego przekazane innym jednostkom objętym łącznym sprawozdaniem w wartości netto przekazanych aktywów.

Zapisy strony Wn konta 976

Lp.

Treść operacji

1.

Należności od innych jednostek organizacyjnych ustalone na podstawie faktur, rachunków i decyzji administracyjnych.

2.

Zapłata zobowiązań względem innych jednostek organizacyjnych.

 

Zapisy strony Ma konta 976

Lp.

Treść operacji

1.

Zapłata należności.

2.

Zobowiązania względem innych jednostek organizacyjnych.

3.

Saldo należności/zobowiązań niezapłaconych/nieuregulowanych na koniec roku.

 

Konto 980 - "Plan finansowy wydatków budżetowych"

Konto 980 służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych jednostki.

Na stronie Wn konta 980 ujmuje się plan finansowy wydatków budżetowych oraz jego zmiany.

Na stronie Ma konta 980 ujmuje się:

- równowartość zrealizowanych wydatków budżetu,

- wartość planu niewygasających wydatków budżetu do realizacji w roku następnym,

- wartość planu niezrealizowanego i wygasłego.

Ewidencja szczegółowa konta 980 prowadzona jest według podziałek klasyfikacji planu finansowego wydatków budżetowych.

Na koniec roku konto 980 nie wykazuje salda.

Konto 981 - "Plan finansowy niewygasających wydatków"

Konto 981 służy do ewidencji planu finansowego niewygasających wydatków budżetowych jednostki. Na stronie Wn konta 981 ujmuje się plan finansowy niewygasających wydatków budżetowych.

Na stronie Ma konta 981 ujmuje się:

- równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych obciążających plan finansowy niewygasających wydatków budżetowych,

- wartość planu niewygasających wydatków budżetowych w części niezrealizowanej lub wygasłej.

Ewidencja szczegółowa do konta 981 prowadzona jest według podziałek klasyfikacji planu finansowego niewygasających wydatków budżetowych.

Na koniec roku konto 981 nie wykazuje salda.

Konto 982 - "Plan wydatków środków europejskich"

Konto 982 służy do ewidencji planu wydatków środków europejskich.

Na stronie Wn konta 982 ujmuje się plan wydatków środków europejskich oraz jego zmiany.

Na stronie Ma konta 982 ujmuje się w szczególności:

■ równowartość zrealizowanych wydatków środków europejskich,

■ wartość planu niezrealizowanego i wygasłego.

Ewidencja szczegółowa do konta 982 jest prowadzona według podziałek klasyfikacji budżetowej.

Konto 983 - "Zaangażowanie wydatków środków europejskich roku bieżącego"

Konto 983 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków środków europejskich na dany rok budżetowy.

Na stronie Wn konta 983 ujmuje się równowartość sfinansowanych wydatków ze środków europejskich w danym roku budżetowym.

Na stronie Ma konta 983 ujmuje się zaangażowanie wydatków w kwocie obciążającej plan finansowy, wynikającej z decyzji lub zawartych z beneficjentami umów o dofinansowanie projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków tych środków w roku bieżącym.

Na koniec roku konto 983 nie wykazuje salda.

Zapisy strony Wn konta 983

Lp.

Treść operacji

1.

Równowartość zrealizowanych wydatków środków europejskich w bieżącym roku budżetowym.

 

Zapisy strony Ma konta 983

Lp.

Treść operacji

1.

Zaangażowanie z lat poprzednich w kwocie obciążającej plan finansowy danego roku budżetowego przeksięgowane z konta 984 na początku roku.

2.

Zaangażowanie w kwocie wynikającej z decyzji lub zawartych z beneficjentami umów o dofinansowanie projektów finansowanych z udziałem środków europejskich w roku bieżącym.

 

Konto 984 - "Zaangażowanie wydatków środków europejskich przyszłych lat".

Konto 984 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetu środków europejskich przyszłych lat.

Na stronie Wn konta 984 ujmuje się równowartość zaangażowanych wydatków budżetu środków europejskich w latach poprzednich, a obciążających plan wydatków roku bieżącego KG PSP przeznaczony do realizacji w roku bieżącym.

Na stronie Ma konta 984 ujmuje się wysokość zaangażowanych wydatków środków europejskich lat przyszłych.

Na koniec roku konto 984 może wykazywać saldo Ma oznaczające zaangażowanie wydatków środków europejskich.

Zapisy strony Wn konta 984

Lp.

Treść operacji

1.

Równowartość zaangażowania wydatków środków europejskich ujętego w latach poprzednich, które obciąża plan wydatków środków europejskich roku bieżącego (przeksięgowanie na początku danego roku na koto 983).

 

Zapisy strony Ma konta 984

Lp.

Treść operacji

1.

Saldo konta 983 (różnica dodatnia pomiędzy zaangażowaniem wydatków środków europejskich roku kończącego się, a sumą dokonanych wydatków) podlegające przeksięgowaniu na to konto pod datą 31 grudnia.

2.

Zwiększenie lub zmniejszenie (zapisem minusowym) uprzednio zaksięgowanego zaangażowania wydatków środków europejskich przyszłych lat w wyniku aneksu do umowy lub zmiany decyzji.

3.

Zaangażowanie wydatków środków europejskich lat przyszłych.

 

Konto 990 - "Plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym"

Konto 990 służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych w układzie zadaniowym.

Na stronie Wn konta 990 ujmuje się plan finansowy wydatków budżetowych układzie zadaniowym oraz jego zmiany.

Na stronie Ma konta 990 ujmuje się:

- równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych w układzie zadaniowym,

- wartość planu niezrealizowanego.

Ewidencja szczegółowa do konta 990 prowadzona jest w sposób umożliwiający sporządzenie sprawozdania z wykonania wydatków w układzie zadaniowym, w układzie zadań, celów i działań ujętych w budżecie zadaniowym.

Konto 990 nie wykazuje na koniec roku salda.

Konto 992 - "Zapewnienia finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa"

Konto 992 służy do kwot ujętych w zapewnieniach finansowania lub dofinansowania wydatków, projektów i programów z budżetu państwa.

Na stronie Wn konta 992 ujmuje się kwoty udzielonego zapewnienia.

Na stronie Ma konta 992 ujmuje się przeniesienie kwot zwiększających plan finansowy na konto 980.

Konto 998 - "Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego"

Konto 998 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych danego roku budżetowego oraz niewygasających wydatków budżetowych ujętych do realizacji w danym roku budżetowym.

Na stronie Wn konta 998 ujmuje się:

- równowartość sfinansowanych wydatków budżetowych w danym roku budżetowym,

- równowartość zaangażowania wydatków, które będą obciążały wydatki roku następnego.

Na stronie Ma konta 998 ujmuje się zaangażowanie wydatków, czyli wartość umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym.

Ewidencja szczegółowa do konta 998 prowadzona jest według podziałek klasyfikacyjnych i powinna zapewnić w szczególności ustalenie kwoty niewygasających wydatków. Na koniec roku konto 998 nie wykazuje salda.

Zapisy strony Wn konta 998

Lp.

Treść operacji

1.

Równowartość zrealizowanych w danym roku budżetowym wydatków budżetowych (na podstawie sprawozdania rocznego Rb-28).

2.

Przewyżka zaangażowania ponad zrealizowane wydatki danego roku Saldo ma konta 998, które 31 grudnia przeksięgowuje się na konto 999.

 

Zapisy strony Ma konta 998

Lp.

Treść operacji

1.

Zobowiązania z poprzedniego roku budżetowego.

2.

Zaangażowanie z lat poprzednich.

3.

Umowy o dostawy lub usługi

4.

Zobowiązania z decyzji.

5.

Angaże.

6.

Pochodne od wynagrodzeń.

7.

Zwiększenie lub zmniejszenie zaangażowania; zaangażowanie rachunkowe (faktury, rachunki).

 

Konto 999 - "Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat"

Konto 999 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat oraz niewygasających wydatków, które mają być zrealizowane w latach następnych.

Na stronie Wn konta 999 ujmuje się równowartość zaangażowania wydatków budżetowych w latach poprzednich, przeznaczonych do realizacji w roku bieżącym.

Na stronie Ma konta 999 ujmuje się wysokość zaangażowania wydatków lat przyszłych.

Ewidencja szczegółowa do konta 999 prowadzona jest według podziałek klasyfikacyjnych i powinna zapewnić w szczególności ustalenie kwoty niewygasających wydatków.

Na koniec roku konto 999 może wykazywać saldo Ma oznaczające zaangażowanie wydatków budżetowych lat przyszłych.

Zapisy strony Wn konta 999

Lp.

Treść operacji

1.

Równowartość zaangażowania wydatków z lat poprzednich przechodzących do zaangażowania roku bieżącego.

 

Zapisy strony Ma konta 999

Lp.

Treść operacji

1.

Zobowiązania długoterminowe (warunkowe) gdzie termin płatności (wymagalności) przypada w następnym roku budżetowym. Decyzje na lata następne.

2.

Zaangażowanie rachunkowe lat przyszłych.

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-11-16
  • Data wejścia w życie: 2018-09-26
  • Data obowiązywania: 2018-09-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA