REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 25

ZARZĄDZENIE NR 13
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

z dnia 5 listopada 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 8 w związku z ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) oraz w związku z § 6 ust. 1 pkt 1 statutu Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 1999 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 843, z 2000 r. poz. 534, z 2006 r. poz. 1455 oraz z 2008 r. poz. 1096) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Nr 2 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KGPSP poz. 7 oraz z 2017 r., poz. 12 i 16) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie:

"7. Zastępca kierownika komórki organizacyjnej wykonuje powierzone zadania określone dla tego stanowiska w wewnętrznym regulaminie organizacyjnym danej komórki, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

8. W czasie nieobecności kierownika komórki organizacyjnej zastępuje go wyznaczony przez niego zastępca, a w przypadku nieobecności zastępcy - inna osoba wyznaczona przez kierownika komórki organizacyjnej.",

b) dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

"9. Informacje o każdej nieobecności kierownika komórki organizacyjnej na terenie Komendy Głównej oraz o osobie go zastępującej, przekazywane są do Gabinetu Komendanta Głównego.";

2) w § 3:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wydziałem kieruje naczelnik wydziału przy pomocy zastępcy naczelnika lub głównego specjalisty. Kierowanie wydziałem może być powierzone zastępcy kierownika komórki organizacyjnej lub osobie zatrudnionej na samodzielnym stanowisku doradcy komendanta i radcy.",

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. W strukturze organizacyjnej Gabinetu Komendanta Głównego funkcjonuje Zespół prasowy, którym kieruje rzecznik prasowy Komendanta Głównego.",

c) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Osoby zatrudnione na samodzielnych stanowiskach doradców komendanta i radców, podlegają bezpośrednio pod kierownika komórki organizacyjnej i świadczą doradztwo w zakresie zleconym przez Komendanta Głównego i jego zastępców.";

3) w § 4:

a) w ust. 3 dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

"18) prowadzenia ewidencji czasu pracy i służby.",

b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. Komórką wiodącą jest komórka organizacyjna, której zakres zadań w największym stopniu dotyczy danej sprawy. Spory kompetencyjne w zakresie ustalenia komórki wiodącej rozstrzyga Komendant Główny.";

4) w § 5:

a) w ust. 1:

- pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) koordynowanie organizowania narad, spotkań oraz odpraw stosownie do dyspozycji Komendanta Głównego;",

- dodaje się pkt 19-22 w brzmieniu:

"19) prowadzenie prac związanych z procesem wydawniczym "Biuletynu Informacyjnego Państwowej Straży Pożarnej";

20) prowadzenie spraw związanych ze stałym dostępem kierownictwa Komendy Głównej do obiektów i terenów innych urzędów centralnych i instytucji;

21) prowadzenie spraw związanych z regulaminem musztry i ceremoniałem pożarniczym;

22) koordynowanie współdziałania komórek organizacyjnych Komendy Głównej z Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej i ochotniczymi strażami pożarnymi.",

b) w ust. 2 uchyla się pkt 6;

5) w § 6 w ust. 1 dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu:

"8) realizowanie zadań w zakresie określonym dla Komendanta Głównego w przepisach o zarządzaniu kryzysowym;

9) zapewnienie ochrony fizycznej obiektów Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej."

6) w § 8 w ust. 1:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) zapewnienie dystrybucji przepustek osobowych i samochodowych do obiektów Komendy Głównej;",

b) uchyla się pkt 15 i 16;

7) w § 10:

a) w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) prowadzenie prac związanych z procesem wydawniczym książek, skryptów i innych wydawnictw z zakresu kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego;",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W skład Biura wchodzą:

1) Wydział Organizacji Kształcenia, Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego;

2) Wydział Programowo-Metodyczny;

3) Sekcja Kultury Fizycznej;

4) Sekcja Nadzoru.";

8) w § 11 w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) administrowanie i utrzymanie systemu kontroli dostępu do budynków Komendy Głównej;";

9) w § 12:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 10, 11 i 17,

b) w ust. 2 uchyla się pkt 4 i 5;

10) w § 17 w pkt 1 lit. g otrzymuje brzmienie:

"g) pełnieniu nadzoru nad ochroną fizyczną oraz kontrolą dostępu do obiektów Komendy Głównej;";

11) w § 20:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Kierownicy komórek organizacyjnych oraz ich zastępcy podpisują decyzje administracyjne oraz inne dokumenty przygotowane w kierowanych przez nich komórkach, w zakresie udzielonych im upoważnień.",

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Pisma procesowe w sprawach, w których zostało udzielone pełnomocnictwo, podpisuje upoważniony radca prawny.",

c) ust. 10 i 11 otrzymują brzmienie:

"10. Umowy w imieniu Komendanta Głównego lub Szefa Obrony Cywilnej Kraju mogą podpisywać kierownicy komórek organizacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-10 i 13, na podstawie udzielonych upoważnień ogólnych do wysokości określonej w upoważnieniu, po dokonaniu kontroli zgodności przedmiotu umowy z planem finansowym przez głównego księgowego lub zastępcę głównego księgowego.

11. Zamówień, dla których nie jest wymagane podpisanie umowy, mogą dokonywać jedynie osoby posiadające upoważnienie Komendanta Głównego.";

12) § 21 otrzymuje brzmienie:

"§ 21. 1. Projekt upoważnienia opracowuje właściwa rzeczowo komórka organizacyjna, a następnie przedstawia do uzgodnienia formalno-prawnego do Biura Prawnego.

2. Po uzyskaniu parafy radcy prawnego upoważnienie należy przedłożyć w trzech egzemplarzach do podpisu Komendantowi Głównemu uzasadniając w formie pisemnej potrzebę wydania takiego upoważnienia.

3. Podpisane przez Komendanta Głównego upoważnienie przekazuje się do Biura Prawnego, w którym upoważnienie jest rejestrowane pod kolejnym numerem w danym roku kalendarzowym i które przechowuje oryginał upoważnienia.

4. Drugi egzemplarz upoważnienia przekazuje się osobie, której upoważnienie dotyczy, a trzeci egzemplarz do Biura Finansów, jeśli dotyczy podpisywania umów, o których mowa w § 20 ust. 10, albo do właściwej rzeczowo komórki organizacyjnej.

5. Wzór upoważnienia, o którym mowa w § 20 ust. 10, określa załącznik do Regulaminu Organizacyjnego.";

13) w § 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Akty kierownictwa wewnętrznego Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej podpisuje Komendant Główny lub imiennie upoważniony zastępca.";

14) w § 33 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Kierownik komórki organizacyjnej wymienionej w § 2 ust. 1 pkt 1 sporządza notatkę z ustaleniami z Kolegium. Notatka po zatwierdzeniu przez Komendanta Głównego jest przekazywana przez sporządzającego do realizacji lub wiadomości właściwym zainteresowanym.";

15) w § 34 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Posiedzenia Rady Naukowej zwołuje przewodniczący.";

16) w § 35 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Posiedzenia Rady Programowej zwołuje przewodniczący.";

17) w § 36 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Posiedzenia Rady do spraw Ratownictwa zwołuje przewodniczący.";

18) w załączniku do Regulaminu Organizacyjnego:

a) wyraz "pełnomocnictwo" zastępuje się wyrazem "upoważnienie",

b) po wyrazie "kwoty" dodaje się wyraz "brutto".

§ 2.

Kierownicy komórek organizacyjnych, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia:

1) dostosują wewnętrzne regulaminy organizacyjne kierowanych przez siebie komórek do dokonanych zmian, które po zaopiniowaniu przez Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego, a w przypadku wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Gabinetu Komendanta Głównego po zaopiniowaniu przez Dyrektor Biura Prawnego, przedstawią do zatwierdzenia Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej;

2) dostosują szczegółowe zakresy czynności pracowników biura oraz przekażą je do Biura Kadr i Organizacji.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

z up. Komendanta Głównego
Państwowej Straży Pożarnej

nadbryg. Marek Jasiński

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-11-16
  • Data wejścia w życie: 2018-11-05
  • Data obowiązywania: 2018-11-05
  • Dokument traci ważność: 2020-06-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA