REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 28

DECYZJA NR 72
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

z dnia 28 grudnia 2018 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do stosowania "Regulaminu planowania i udzielania zamówień publicznych w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215) oraz w związku z zaleceniami Rady Ministrów w sprawie uwzględniania przez administrację rządową aspektów społecznych w zamówieniach publicznych, postanawia się, co następuje:

§ 1.

 W załączniku do decyzji Nr 60 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej "Regulaminu planowania i udzielania zamówień publicznych w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej", wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) konieczność dokonania wstępnej analizy możliwości uwzględnienia aspektów społecznych w planowanych do udzielenia zamówieniach.";

2) w § 7 w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) uwzględnienie w opisie przedmiotu zamówienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania uniwersalnego oraz stosowania klauzul społecznych we wszystkich zamówieniach, w których analiza, o której mowa w § 8 ust. 6 pkt 1a, na taką możliwość wskazała.";

3) w § 8 w ust. 6 po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:

"1a) przeprowadzenia analizy uwzględniającej możliwość zastosowania odpowiedniej klauzuli społecznej, biorąc pod uwagę cel i spodziewane korzyści zastosowania klauzuli, koszty oraz możliwości spełnienia tych wymogów przez potencjalnych wykonawców,

1b) jeżeli w wyniku przeprowadzonej analizy, o której mowa w pkt 1a, zastosowanie klauzul społecznych i kryterium społecznego jest niezasadne, w takim przypadku komórka organizacyjna właściwa dla przedmiotu zamówienia sporządza notatkę uzasadniającą odstąpienie od stosowania klauzul społecznych i kryterium społecznego. Notatkę zawierającą uzasadnienie podpisaną przez kierownika lub zastępcę kierownika komórki organizacyjnej właściwej dla przedmiotu zamówienia zatwierdza Komendant lub Zastępca Komendanta. Notatkę przechowuje komórka organizacyjna właściwa dla przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją, zgodnie z § 8 ust. 8.";

4) w § 46 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) prawidłowe i rzetelne opisanie przedmiotu zamówienia, uzasadnienie celowości udzielenia zamówienia publicznego, uzasadnienie niedokonania podzielenia zamówienia na części, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 6 Regulaminu oraz uzasadnienie odstąpienia od stosowania klauzul społecznych i kryterium społecznego.";

5) w załączniku nr 2 do Regulaminu dodaje się wiersz nr 24 i nr 25 w brzmieniu:

"24. informacje, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 8a ustawy w przypadku robót budowlanych i usług (dotyczy wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 3a) lub/i w pozostałych przypadkach art. 36 ust. 1 pkt 9 ustawy (dotyczy aspektów gospodarczych, środowiskowych, społecznych lub zatrudnienia zgodnie z art. 29 ust. 4).

25. zastosowano w postępowaniu klauzule społeczne (TAK*/NIE*) *skreślić odpowiednio.";

6) w załączniku nr 3 do Regulaminu dodaje się wiersz nr 18 w brzmieniu:

"18. zastosowano w postępowaniu klauzule społeczne (TAK*/NIE*) *skreślić odpowiednio.".

§ 2

. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

 

z up. Komendanta Głównego
Państwowej Straży Pożarnej

nadbryg. Marek Jasiński

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-31
  • Data wejścia w życie: 2019-01-01
  • Data obowiązywania: 2019-01-01
  • Dokument traci ważność: 2021-03-16

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA