Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 9
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

z dnia 8 lipca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13a ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1123, 1610 i 2112 oraz z 2021 r. poz. 464), zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zatwierdzam zmiany regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, ustalone decyzją nr 1/2021 Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, zaopiniowane pozytywnie przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

§ 2.

Zmiany regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, ustalone decyzją nr 1/2021 Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, wchodzą w życie z dniem zatwierdzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny
Państwowej Straży Pożarne
j

nadbryg. Andrzej Bartkowiak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-08-02
  • Data wejścia w życie: 2021-07-08
  • Data obowiązywania: 2021-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe