Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 11
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

z dnia 19 lipca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz zakresu czynności zastępców Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz zakresu spraw zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 8 w związku z art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178 i 1192) oraz w związku z § 2 ust. 2 i § 6 ust. 1 pkt 1 statutu Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 1999 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 843, z 2000 r. poz. 534, z 2006 r. poz. 1455 oraz z 2008 r. poz. 1096) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 4 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz zakresu czynności zastępców Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz zakresu spraw zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej zmienionym zarządzeniem Nr 5 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 15 lipca 2020 r., zarządzeniem Nr 13 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 31 sierpnia 2020 r., zarządzeniem Nr 15 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 8 października 2020 r., zarządzeniem Nr 17 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27 października 2020 r., zarządzeniem Nr 18 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 11 grudnia 2020 r., zarządzeniem Nr 22 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 28 grudnia 2020 r., zarządzeniem Nr 4 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 30 marca 2021 r., zarządzeniem Nr 5 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 kwietnia 2021 r. oraz zarządzeniem Nr 7 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 czerwca 2021 r., załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dyrektor Biura Logistyki dostosuje wewnętrzny regulamin organizacyjny kierowanej przez siebie komórki do dokonanych zmian, a także dostosuje szczegółowe zakresy czynności pracowników biura oraz przekaże je do Biura Kadr i Organizacji.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Komendant Główny
Państwowej Straży Pożarnej

nadbryg. Andrzej Bartkowiak

Załącznik 1. [LICZBA ETATÓW I STANOWISKA SŁUŻBOWE W KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH]

Załącznik do zarządzenia Nr 14
Komendanta Głównego PSP
z dnia 19 lipca 2021 r.

LICZBA ETATÓW I STANOWISKA SŁUŻBOWE W KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH

Dzienniki Urzędowe