REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2021 poz. 23

DECYZJA NR 53
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

z dnia 10 grudnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu monitoringu wizyjnego w obiektach Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1940) w związku z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 7 oraz art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933) oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162) ustalam, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadzam regulamin monitoringu wizyjnego w obiektach Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, zwany dalej "regulaminem", stanowiący załącznik do decyzji.

2. W ramach wdrożenia regulaminu kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej odpowiedzialnej za zarządzanie monitoringiem wizyjnym jest odpowiedzialny za dokonanie szacowania i analizy ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych związanego z przetwarzaniem danych osobowych w funkcjonujących systemach monitoringu, a w razie potrzeby za dokonywanie aktualizacji.

3. Analiza ryzyka oraz wynikające z niej wnioski dotyczące stosowanych zabezpieczeń podlegają obowiązkowemu opiniowaniu przez Inspektora Ochrony Danych.

§ 2.

1. Kierownikom komórek organizacyjnych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, a za ich pośrednictwem wszystkim podległym funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym, polecam zapoznać się z treścią regulaminu oraz klauzuli informacyjnej dotyczącej monitoringu wizyjnego obiektów Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, a także przestrzegać ustaleń zawartych w regulaminie.

2. Kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej zobowiązuję do uzyskania pisemnych oświadczeń dotyczących zapoznania się przez podległych funkcjonariuszy i pracowników z treścią regulaminu oraz ich przekazania do komórki właściwej do spraw kadrowych w terminie do 14 dni od wejścia w życie regulaminu.

3. Komórkę organizacyjną właściwą do spraw kadrowych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej zobowiązuję do przechowywania dostarczonych oświadczeń w aktach osobowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.

§ 3.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Komendant Główny
Państwowej Straży Pożarnej

nadbryg. Andrzej Bartkowiak

Załącznik 1. [Załącznik do decyzji Nr 53 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 grudnia 2021 r. Regulamin monitoringu wizyjnego w obiektach Komendy Głównej]

Załącznik do decyzji Nr 53
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
z dnia 10 grudnia 2021 r.

REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO W OBIEKTACH KOMENDY GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE

Definicje:

RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95146/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

Administrator - administrator danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, art. 28b ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1940) oraz § 1 ust. 1 wytycznych Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie organizacji ochrony danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Administrator Systemów Technicznego Zabezpieczenia Obiektów - osoba upoważniona przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, posiadająca stosowne uprawnienia.

Ilekroć w treści regulaminu jest mowa o rejestratorach obrazu zamontowanych w obiektach - rozumie się przez to rejestratory zamontowane również na obiektach oraz w bezpośrednim otoczeniu tych obiektów.

§ 1.

1. Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego, rejestrowania, przechowywania i przetwarzania danych, możliwości udostępniania zgromadzonych danych, a także określa prawa podmiotu danych w odniesieniu do danych z rejestratorów obrazu zamontowanych w obiektach użytkowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, znaną dalej "Komendą Główną PSP".

2. Monitoring wizyjny zamontowany w obiektach służy zapewnieniu bezpieczeństwa strażaków i pracowników Komendy Głównej PSP, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, ochrony mienia państwowego będącego w dyspozycji Komendy Głównej PSP, a także zabezpieczeniu tego mienia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz ustaleniu ewentualnej odpowiedzialności majątkowej z tego tytułu.

§ 2.

1. System monitoringu wizyjnego w Komendzie Głównej PSP składa się z:

1) kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynków;

2) monitoringu obejmującego obszar wokół stref ochronnych oraz wejścia;

3) urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym;

4) monitorów pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń.

2. Rejestratory zamontowane w obiektach nagrywają wyłącznie obraz, w trybie ciągłym w godzinach urzędowania od 7.00 do 17.00.

3. Dopuszczalne jest stosowanie automatycznego wyzwalania nagrywania poprzez detekcję ruchu w polu pracy kamery w godzinach od 17.01 do 6.59.

4. Zabronione jest stosowanie atrap kamer, które mogą wprowadzać błędne przeświadczenie o funkcjonowaniu monitoringu w danym miejscu.

5. Monitoring w obiektach Komendy Głównej PSP nie może obejmować:

1) pomieszczeń biurowych, w tym stanowisk pracy;

2) stołówek oraz palarni lub pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej;

3) pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze;

4) pomieszczeń, w których jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna;

5) pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników;

6) pomieszczeń sanitarnohigienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, szatni i przebieralni.

§ 3.

1. Ustawienia systemu zapisu rejestratora powinno zapewniać nagrywanie obrazu w pętli, z tym że okres przechowywania nagrań w rejestratorze nie powinien być krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 3 miesiące.

2. Obraz pochodzący z kamer może być transmitowany za pośrednictwem wewnętrznych sieci komputerowych.

3. Dostęp zdalny do kamer poprzez sieć komputerową powinien być zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych.

4. W przypadku wykorzystania do transmisji sieci zewnętrznych (publicznych) niezbędne jest stosowanie mechanizmu szyfrowania transmisji.

§ 4.

W przypadku zgłoszenia szkody w mieniu Państwowej Straży Pożarnej lub innych spornych sytuacji, w których zgromadzony materiał może być niezbędny jako dowód w sprawie, należy niezwłocznie zabezpieczyć nagranie.

§ 5.

1. Zarejestrowany materiał będzie przechowywany w Biurze Logistyki i może być wykorzystywany wyłącznie do celów służbowych określonych w § 1.

2. Po osiągnięciu celu dla którego materiał został zabezpieczony należy go w sposób trwały usunąć, chyba że prawo nakazuje dłuższe przechowywanie danych.

3. Nadzór nad zabezpieczeniem i przechowywaniem danych pochodzących z rejestratorów sprawuje Administrator Systemów Technicznego Zabezpieczenia Obiektów.

§ 6.

1. Demontaż nośników pamięci z rejestratorów wykonywany jest wyłącznie przez administratora systemów technicznego zabezpieczenia obiektów, po uzyskaniu pisemnej zgody Administratora.

2. Zgodę na udostępnienie zapisu elektronicznego ze zdarzenia wydaje Administrator w formie pisemnej, w której zostanie określony przedział czasowy udostępnionych danych. Zgodę należy uzyskać do trzech dni po zaistniałym zdarzeniu. Uzyskaną zgodę należy niezwłocznie przekazać Administratorowi Systemów Technicznego Zabezpieczenia Obiektów celem przygotowania zapisu na nośniku.

3. Administrator Systemów Technicznego Zabezpieczenia Obiektów sporządza kopię nagrania z monitoringu wizyjnego za okres, którego dotyczy wniosek osoby zainteresowanej, oraz oznacza ją w sposób trwały następującymi danymi:

1) numer porządkowy kopii;

2) okres, którego dotyczy nagranie;

3) źródło danych (np. kamera budynek nr 3 wejście lewa strona);

4) data wykonania kopii;

5) dane osoby, która sporządziła kopię.

4. Kopia nagrania przechowywana jest w zamkniętym i specjalnie do tego przystosowanym miejscu.

5. Kopia nagrania podlega zaewidencjonowaniu w rejestrze kopii z monitoringu wizyjnego, sporządzonym na wniosek osoby zainteresowanej. Rejestr zawiera następujące informacje:

1) numer porządkowy kopii;

2) okres, którego dotyczy nagranie;

3) źródło danych (np. kamera budynek nr 3 wejście lewa strona);

4) data wykonania kopii;

5) dane osoby, która sporządziła kopię;

6) podpis osoby, która sporządziła kopię;

7) informacje o udostępnieniu lub zniszczeniu kopii.

6. Kopia nagrania, stworzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, zostaje zabezpieczona na okres nie dłuższy niż 3 miesiące i będzie udostępniana jedynie uprawnionym instytucjom (np. Policji). W przypadku bezczynności uprawnionych instytucji przez okres 3 miesięcy kopia nagrania podlega fizycznemu zniszczeniu.

7. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny, zobowiązane są do przestrzegania prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

8. Udostępnienie danych następuje na zasadach określonych w Polityce Ochrony Danych Osobowych i powinno być każdorazowo udokumentowane.

§ 7.

1. Stosowane w systemach monitoringu wizyjnego zabezpieczenia podlegają przeglądowi pod kątem ryzyka dla praw i wolności osób fizycznych, których przetwarzane tam dane dotyczą, nie rzadziej niż raz w roku.

2. W przypadku wprowadzenia zmian technicznych w rejestratorach oraz systemach teleinformatycznych służących do przechowywania danych z nich pochodzących, należy dokonać ponownego szacowania i analizy ryzyka dla praw i wolności osób fizycznych związanego z przetwarzaniem ich danych osobowych w tych systemach.

3. Proces przeglądu i szacowania ryzyka oraz jego wyniki podlegają obowiązkowemu opiniowaniu przez Inspektora Ochrony Danych.

4. Proces przeglądu i szacowania ryzyka oraz jego wyniki powinny zostać udokumentowane na piśmie.

§ 8.

1. Każdy strażak i pracownik przed dopuszczeniem do pracy otrzymuje pisemną informację o monitoringu wizyjnym na terenie siedziby pracodawcy, ze wskazaniem które pomieszczenia są nim objęte i w jakim czasie. Odpowiedzialne za przekazanie tych informacji jest Biuro Kadr.

2. Wykaz obszarów monitorowanych na terenie obiektów Komendy Głównej PSP dla Biura Kadr przygotowuje i aktualizuje Biuro Logistyki.

§ 9.

W celu realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, na zewnątrz i wewnątrz obiektów objętych monitoringiem wizyjnym umieszcza się widoczną informację (np. w postaci tablic lub naklejek) o funkcjonowaniu monitoringu, połączoną logicznie i treściowo z klauzulą informacyjną o pełnej treści, która jest dostępna w pomieszczeniach dyżurek przy wejściach do budynku nr 3 i 4 Komendy Głównej PSP oraz opublikowana na stronach www Komendy Głównej PSP.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-12-20
  • Data wejścia w życie: 2021-12-20
  • Data obowiązywania: 2021-12-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA