REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 5

ROZKAZ NR 4
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

z dnia 9 lutego 2022 r.

w sprawie organizacji centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. d i f ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1940 i 2490) w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 i 2490) postanawiam, co następuje:

§ 1.

1. Wyznaczam Zastępcę Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadzorującego Biuro Planowania Operacyjnego Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na dowódcę centralnego odwodu operacyjnego.

2. Wyznaczam Zastępcę Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadzorującego Biuro Logistyki Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na zastępcę dowódcy centralnego odwodu operacyjnego.

3. Wyznaczam Dyrektora Biura Planowania Operacyjnego Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na szefa sztabu centralnego odwodu operacyjnego.

§ 2.

1. Komendanci wojewódzcy i komendanci szkół Państwowej Straży Pożarnej sformują z sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oddziały i pododdziały centralnego odwodu operacyjnego zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do rozkazu.

2. Komendanci szkół Państwowej Straży Pożarnej, w przypadku długotrwałych akcji ratowniczych, mogą utrzymywać, na czas określony przez dowódcę centralnego odwodu operacyjnego, pododdziały szkolone stanowiące odwód operacyjny po zakończeniu nauki, nie dłużej niż do czasu zakończenia służby kandydackiej.

3. Oddziały i pododdziały centralnego odwodu operacyjnego, o których mowa w ust. 1, spełniają standardy organizacyjne i techniczne określone w zasadach organizacji centralnego odwodu operacyjnego ksrg opracowanych zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 20 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. poz. 1737).

4. W okresie letnich wakacji oraz zimowej przerwy świątecznej skład pododdziałów szkolnych centralnego odwodu operacyjnego może być ograniczony w uzgodnieniu z dowódcą centralnego odwodu operacyjnego z zachowaniem 24-godzinnego okresu alarmowania pozostałej części pododdziału, a także pozostałych stanów osobowych szkoły Państwowej Straży Pożarnej.

5. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych, na wniosek komendanta szkoły Państwowej Straży Pożarnej, dowódca centralnego dowodu operacyjnego może ograniczać składy pododdziałów szkolnych.

6. W przypadku kiedy skład lub liczba oddziałów i pododdziałów, o których mowa w ust. 1, nie odpowiadają rzeczywistemu zapotrzebowaniu na siły centralnego odwodu operacyjnego, Dyżurny Operacyjny Kraju może sformować nowy oddział lub pododdział z sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

7. Oddziały i pododdziały, o których mowa w ust. 1 i 6, zobowiązane są do prowadzenia działań ratowniczych bez dodatkowego zaprowiantowania zgodnie z § 49 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. poz. 1737).

§ 3.

1. W celu sprawdzenia zdolności do podjęcia działań ratowniczych przez oddziały i pododdziały centralnego odwodu operacyjnego przeprowadza się inspekcje gotowości operacyjnej oddziałów i pododdziałów centralnego odwodu operacyjnego, zwane dalej „inspekcjami".

2. Inspekcje zarządzają:

1) dowódca centralnego odwodu operacyjnego - w stosunku do wszystkich sił centralnego odwodu operacyjnego;

2) komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej - w stosunku do podległych sobie sił.

3. Zakres, tryb i sposób prowadzenia inspekcji określają zasady organizacji centralnego odwodu operacyjnego ksrg opracowane zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 20 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. poz. 1737).

§ 4.

Zmiany sił oddziałów i pododdziałów, o których mowa w § 2 ust. 1, dokonują komendanci wojewódzcy i komendanci szkół Państwowej Straży Pożarnej, z zastrzeżeniem, iż wszelkie wprowadzone zmiany nie mogą powodować obniżenia standardów organizacyjnych i technicznych, o których mowa w § 2 ust. 3.

§ 5.

Dyrektor Biura Planowania Operacyjnego Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, we współpracy z komendantami wojewódzkimi i komendantami szkół Państwowej Straży Pożarnej, aktualizuje obszary chronione dla specjalistycznych grup ratowniczych, nie rzadziej niż raz w roku, a w przypadku ich zmiany przekazuje je do wykorzystania przez komendy wojewódzkie i szkoły Państwowej Straży Pożarnej.

§ 6.

Komendanci wojewódzcy i komendanci szkół Państwowej Straży Pożarnej do dnia 04 marca 2022 r. dokonają:

1) weryfikacji oddziałów i pododdziałów sformowanych na podstawie rozkazu nr 10 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie organizacji centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z wykazem stanowiącym załącznik do rozkazu, oraz zameldują dowódcy centralnego odwodu operacyjnego o ich gotowości;

2) aktualizacji dokumentacji operacyjnej oddziałów i pododdziałów określonej przez dowódcę centralnego odwodu operacyjnego w zasadach organizacji centralnego odwodu operacyjnego ksrg opracowanych zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 20 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r.

w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

§ 7.

Traci moc rozkaz nr 10 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie organizacji centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. Urz. KG PSP poz. 3).

§ 8.

Rozkaz wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania.

Komendant Główny
Państwowej Straży Pożarnej

nadbryg. Andrzej Bartkowiak

Załącznik 1. [WYKAZ ODDZIAŁÓW I PODODDZIAŁÓW CENTRALNEGO ODWODU OPERACYJNEGO DO SFORMOWANIA Z SIŁ I ŚRODKÓW KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO]

Załącznik do rozkazu Nr 4
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
z dnia 9 lutego 2022 r.

WYKAZ ODDZIAŁÓW I PODODDZIAŁÓW CENTRALNEGO ODWODU OPERACYJNEGO DO SFORMOWANIA Z SIŁ I ŚRODKÓW KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA