REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 20

ZARZĄDZENIE NR 12
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

z dnia 11 września 2023 r.

w sprawie organizacji, składu oraz miejsca i trybu pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 2b i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. W Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej tworzy się Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej „Zespołem".

2. Zespół jest organem opiniodawczo-doradczym Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawach inicjowania i koordynowania działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego.

3. Zespół realizuje zadania określone w art. 12 ust. 2c ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zwanej dalej „ustawą".

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący - Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej;

2) zastępcy przewodniczącego - zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej;

3) członkowie:

a) Dyrektor Biura Ochrony Ludności,

b) Dyrektor Biura Planowania Operacyjnego,

c) Dyrektor Biura Przeciwdziałania Zagrożeniom,

d) Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Informacji,

e) Dyrektor Biura Logistyki,

f) Dyrektor Biura Finansów,

g) Dyrektor Biura Kadr,

h) Dyrektor Biura Edukacji,

i) Dyrektor Biura Prawnego,

j) Dyrektor Biura Komendanta Głównego,

k) Dyrektor Biura Nadzoru,

l) Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych,

m) przedstawiciel Wydziału Prasowego Biura Komendanta Głównego;

4) sekretarz zespołu - Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Biura Ochrony Ludności.

2. Skład Zespołu może być rozszerzony o komendantów wojewódzkich i komendantów szkół Państwowej Straży Pożarnej.

3. Przewodniczący Zespołu, z własnej inicjatywy, na wniosek zastępców przewodniczącego Zespołu bądź pozostałych członków Zespołu, może zapraszać do udziału w jego posiedzeniach inne osoby, jeżeli posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne w pracach Zespołu.

4. W przypadku nieobecności przewodniczącego Zespołu jego funkcję sprawuje wyznaczony przez niego zastępca przewodniczącego Zespołu.

5. Osoby wchodzące w skład Zespołu uczestniczą w jego pracach osobiście, a w przypadku niemożności osobistego uczestnictwa, po uprzednim uzyskaniu zgody przewodniczącego Zespołu, w posiedzeniach Zespołu uczestniczą wyznaczeni przez nich zastępcy.

6. W uzasadnionych przypadkach udział w pracach Zespołu może być realizowany w formie wideokonferencji.

§ 3.

1. Miejscem posiedzeń Zespołu jest siedziba Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, lub inne miejsce wskazane przez przewodniczącego Zespołu.

2. Dyrektor Biura Komendanta Głównego jest odpowiedzialny za przygotowanie organizacyjne posiedzeń Zespołu.

3. W przypadku organizacji spotkania Zespołu w formie wideokonferencji, za jej przygotowanie odpowiada Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Informacji.

4. Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych jest odpowiedzialny za organizację spotkania o charakterze niejawnym.

§ 4.

1. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek pozostałych członków Zespołu.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego Zespołu, posiedzenia Zespołu zwołuje wyznaczony przez niego zastępca przewodniczącego Zespołu.

3. W przypadku wymagającym natychmiastowej analizy i oceny zagrożenia oraz zapewnienia koordynacji działań związanych z zaistniałą sytuacja kryzysową, przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego Zespołu, zwołuje posiedzenie Zespołu w trybie natychmiastowym.

4. Przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego zastępca przewodniczącego Zespołu, może zlecać ekspertom opracowanie analiz, prognoz, ekspertyz, opinii lub koncepcji rozwiązań programowych, systemowych i organizacyjnych.

5. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół, który zatwierdza przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego zastępca przewodniczącego Zespołu.

§ 5.

Do zadań sekretarza Zespołu należy:

1) przygotowywanie merytoryczne posiedzeń Zespołu;

2) zapewnienie przygotowywania, we współpracy z członkami Zespołu, dokumentów niezbędnych do prac Zespołu;

3) obsługa protokolarna Zespołu, w tym sporządzanie protokołu z posiedzeń Zespołu;

4) współpraca z Wydziałem Prasowym Biura Komendanta Głównego w zakresie przygotowywania projektów komunikatów prasowych.

§ 6.

1. Obsługę merytoryczną oraz administracyjną prac Zespołu zapewnia Biuro Ochrony Ludności.

2. Obsługę logistyczno-techniczną Zespołu zapewnia Dyrektor Biura Logistyki.

§ 7.

Na potrzeby obiegu informacji związanych z działaniem Zespołu wykorzystuje się Stanowisko Kierowania Komendanta Głównego.

§ 8.

Finansowanie wykonywanych przez Zespół zadań z zakresu zarządzania kryzysowego odbywa się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 ustawy.

§ 9.

Tracą moc dotychczasowe zarządzenia Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie organizacji, składu oraz miejsca i trybu pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Komendant Główny Państwowej
Straży Pożarnej

gen. brygadier Andrzej Bartkowiak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-05
  • Data wejścia w życie: 2023-09-12
  • Data obowiązywania: 2023-09-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA