REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 21

DECYZJA NR 45
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie środków budżetowych przeznaczonych na wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1641), w związku z § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 259 oraz z 2022 r. poz. 2846), postanawia się, co następuje:

§ 1.

1. Decyzja określa przedmiot wydatków oraz zasady i sposób podziału środków budżetowych przeznaczonych dla Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, zwanej dalej „Komendą Główną", na cele reprezentacyjne i okolicznościowe.

2. Część środków, o których mowa w ust. 1, przeznacza się niżej wymienionym kierownikom jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej:

1) Komendantowi Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie;

2) Komendantowi Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie;

3) Komendantowi Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu;

4) Komendantowi Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy;

5) Dyrektorowi Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach;

- zwanych dalej „kierownikami jednostek uprawnionych".

3. Roczny limit środków budżetowych, o których mowa w ust. 1, przeznaczonych dla Komendy Głównej oraz dla Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy i Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, zwanych dalej „jednostkami uprawnionymi", określany jest w terminie do 20 grudnia poprzedzającego rok budżetowy w formie preliminarza wydatków zatwierdzonego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej lub Zastępcę Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

4. Limit środków budżetowych, o których mowa w ust. 3, na 2024 r. określa tabela nr 1 załącznika do decyzji.

§ 2.

Wydatkami reprezentacyjnymi w rozumieniu decyzji są wydatki związane z reprezentowaniem Komendy Głównej lub jednostek uprawnionych, w związku z realizacją zadań służbowych, do których zalicza się w szczególności:

1) podejmowanie przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Zastępców Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz kierowników jednostek uprawnionych lub ich zastępców, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przybyłych na ich zaproszenie, delegacji zagranicznych:

a) wyższej rangi, w których przewodniczącym delegacji są osoby w randze nie niższej niż odpowiednio Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej lub zastępca kierownika jednostki uprawnionej,

b) niższej rangi;

2) koszty poczęstunków z okazji:

a) świąt państwowych, kościelnych oraz świąt jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, z wyjątkiem poczęstunków organizowanych w jednostkach prowadzących żywienie dla osób skoszarowanych,

b) oficjalnych wizyt przedstawicieli organów administracji publicznej i hierarchii kościelnej oraz narad i odpraw służbowych kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej,

c) spotkań służbowych z parlamentarzystami, przedstawicielami organów administracji publicznej oraz podmiotów współpracujących z Państwową Strażą Pożarną;

3) zakup artykułów spożywczych na realizację zadań służbowych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Zastępców Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektorów Biur Komendy Głównej, Zastępców Dyrektorów Biur Komendy Głównej i kierowników jednostek uprawnionych, których limity określają tabele nr 2 i 3 załącznika do decyzji;

4) zakup drobnych upominków i koszty usług dokonywanych na podstawie indywidualnych decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Zastępców Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej lub kierownika jednostki uprawnionej, w granicy posiadanych na ten cel środków budżetowych, których jednorazowa wartość nie powoduje obowiązku podatkowego, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, z późn. zm.), określoną ustawowo wartością nieodpłatnego świadczenia, otrzymanego od świadczeniodawcy, w związku z jego promocją lub reklamą.

§ 3.

1. Wydatki, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, obliczane są według następujących zasad:

1) środki przeznaczone na spotkanie powitalne lub pożegnalne:

KS = Ls × SZ × 10

KS - szacunkowe koszty spotkania powitalnego lub pożegnalnego;

Ls - liczba osób biorących udział w spotkaniu (obliczana w następujący sposób: Ls = liczba członków delegacji zagranicznej + po jednej osobie towarzyszącej dla osoby z delegacji zagranicznej + opiekun delegacji + tłumacz);

SZ - szkolna norma wyżywienia określona w przepisach wydanych na podstawie art. 62 ust. 10 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1969, z późn. zm.);

1) środki przeznaczone na wyżywienie:

KW = Ld × SZ × D × 10

KW - szacunkowe koszty przeznaczone na wyżywienie;

Ld - liczba osób biorących udział w spotkaniu (obliczana w następujący sposób: Ld = liczba członków delegacji zagranicznej + opiekun delegacji + tłumacz);

SZ - szkolna norma wyżywienia określona w przepisach wydanych na podstawie art. 62 ust. 10 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej;

D - liczba dni, w których delegacja zagraniczna przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) pozostałe świadczenia, w szczególności opłaty za usługi turystyczne, zakwaterowanie, przejazdy, upominki, tłumaczenia oraz inne uzasadnione wydatki zatwierdzone przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Zastępcę Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej lub kierownika uprawnionej do wysokości poniesionych kosztów.

2. Wydatki, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, obliczane są według następujących zasad:

1) środki przeznaczone na spotkanie powitalne lub pożegnalne:

KS = Ls × SZ × 5

KS - szacunkowe koszty spotkania powitalnego lub pożegnalnego;

Ls - liczba osób biorących udział w spotkaniu (obliczana w następujący sposób: Ls = liczba członków delegacji zagranicznej + po jednej osobie towarzyszącej dla osoby z delegacji zagranicznej + opiekun delegacji + tłumacz);

SZ - szkolna norma wyżywienia określona w przepisach wydanych na podstawie art. 62 ust. 10 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej;

2) środki przeznaczone na wyżywienie:

KW = Ld × SZ × D × 5

KW - szacunkowe koszty przeznaczone na wyżywienie;

Ld - liczba osób biorących udział w spotkaniu (obliczana w następujący sposób: Ld = liczba członków delegacji zagranicznej + opiekun delegacji + tłumacz);

SZ - szkolna norma wyżywienia określona w przepisach wydanych na podstawie art. 62 ust. 10 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej;

D - liczba dni, w których delegacja zagraniczna przebywa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

3) pozostałe świadczenia, w szczególności opłaty za usługi turystyczne, zakwaterowanie, przejazdy, upominki, tłumaczenia oraz inne uzasadnione wydatki zatwierdzone przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Zastępcę Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej lub kierownika uprawnionej do wysokości poniesionych kosztów.

3. W uzasadnionych przypadkach Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej lub kierownik jednostki uprawnionej może wyrazić zgodę na poniesienie wydatków w wysokości wyższej niż obliczona zgodnie z zasadami określonymi w § 3 ust. 1 i 2.

§ 4.

1. Wydatkami okolicznościowymi w rozumieniu niniejszej decyzji są wydatki związane z organizowaniem przez Komendę Główną i jednostki uprawnione uroczystości, spotkań, obchodów związanych z funkcjonowaniem Państwowej Straży Pożarnej, do których zalicza się w szczególności:

1) zakup kwiatów, wieńców, wiązanek, zniczy w związku z udziałem kierownictwa Komendy Głównej lub jednostek uprawnionych w okolicznościowych uroczystościach;

2) koszty związane z obchodami świąt państwowych i kościelnych, Dnia Strażaka, uroczystości z okazji jubileuszy oraz wręczenia sztandaru jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej;

3) poczęstunki z udziałem przedstawicieli Komendy Głównej lub jednostek uprawnionych i osób zaproszonych, z okazji awansu na wyższy stopień, wręczenia medali, odznaczeń oraz pożegnań osób odchodzących ze służby lub pracy, a także innych jubileuszy, rocznic i uroczystości uznanych za ważne w życiu służbowym lub osobistym tych osób;

4) koszty związane z organizowaniem narad, posiedzeń zespołów problemowych, posiedzeń organów kolegialnych, rad naukowych, kapituł, powołanych decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej lub wyznaczonych przez kierownika jednostki uprawnionej, z wyjątkiem narad szkoleniowych.

2. Wydatki na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie mogą przekroczyć 150% dziennej diety z tytułu podróży służbowej na terenie kraju na jednego uczestnika.

3. Wydatki na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 4, nie mogą przekroczyć 100% dziennej diety z tytułu podróży służbowej na terenie kraju na jednego uczestnika.

4. W uzasadnionych przypadkach Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej lub kierownik jednostki uprawnionej może wyrazić zgodę na zwiększenie tego limitu, o którym mowa w ust. 2 lub 3, przy czym wniosek o zwiększenie limitu wraz z uzasadnieniem, jak i zgoda Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej lub kierownika jednostki uprawnionej, mają formę pisemną.

§ 5.

1. Wydatki, o których mowa w § 2 pkt 1, dokonywane są na podstawie wniosku o przyznanie środków finansowych na przyjęcie delegacji zagranicznej, zaakceptowanego odpowiednio przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Zastępcę Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektora Biura Komendanta Głównego, Zastępcę Dyrektora Biura Komendanta Głównego lub kierownika jednostki uprawnionej.

2. Wydatki, o których mowa w § 4, dokonywane są na podstawie decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej lub kierownika jednostki uprawnionej.

3. Wydatki, o których mowa w § 2 i 4, ponoszone są w ramach środków przeznaczonych na wydatki bieżące i zaliczane do właściwych pozycji klasyfikacji budżetowej.

4. Rozliczanie wydatków, o których mowa w § 2 i 4, powinno zawierać określenie przedsięwzięcia, liczbę jego uczestników oraz stwierdzenie udziału w nim kierownictwa lub przedstawicieli Komendy Głównej lub jednostki uprawnionej.

5. Wydatki, o których mowa w § 2 i 4, każdorazowo dokonywane są z uwzględnieniem wymogu celowości, oszczędności i gospodarności, w wysokości dostosowanej do niezbędnych potrzeb.

§ 6.

Traci moc decyzja nr 54 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie środków budżetowych przeznaczonych dla Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe (Dz. Urz. KGPSP poz. 24).

§ 7.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Państwowej
Straży Pożarnej

gen. brygadier Andrzej Bartkowiak

Załącznik 1. [Limit środków budżetowych na wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe w podziale na jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w 2024 r.]

Załącznik do decyzji Nr 45
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
z dnia 29 września 2023 r
.

Limit środków budżetowych na wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe w podziale na jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w 2024 r.
tabela nr 1

1. Limit środków budżetowych na cele reprezentacyjne i okolicznościowe, o których mowa w § 1 ust. 3 decyzji dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej ustalony w tabeli 1 do wysokości:

tabela nr 1

Lp.

Jednostka organizacyjna

Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki reprezentacyjne

Wydatki okolicznościowe

ogółem

w tym na przyjęcia gości zagranicznych

1.

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

215 000 zł

100 000 zł

85 000 zł

2.

Centralna Szkoła w Częstochowie

PSP

12 500 zł

-

5 000 zł

3.

Szkoła Aspirantów w Krakowie

PSP

10 000 zł

-

5 000 zł

4.

Szkoła Aspirantów w Poznaniu

PSP

10 000 zł

-

5 000 zł

5.

Szkoła Podoficerska w Bydgoszczy

PSP

10 000 zł

-

3 000 zł

6.

Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach

3 500 zł

-

4 500 zł

Razem

261 000 zł

100 000 zł

107 500 zł

2. Limit wydatków reprezentacyjnych na cele określone w § 2 pkt 3 dla kierownictwa Komendy Głównej ustalony w tabeli 2 do wysokości:

tabela nr 2

Lp.

Stanowisko

Liczba osób

Limit miesięczny na osobę

Limit roczny

1.

Komendant Główny PSP

1

720 zł

8 640 zł

2.

Zastępca Komendanta Głównego PSP

3

300 zł

10 800 zł

3.

Dyrektor Biura

11

150 zł

19 800 zł

4.

Zastępca Dyrektora Biura/ Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych/ Rzecznik Komendanta Głównego PSP

19

100 zł

22 800 zł

Razem*

62 040 zł

*Kwota zawiera się w limicie środków finansowych określonych w tabeli 1 załącznika.

3. Limit wydatków reprezentacyjnych na cele określone w § 2 pkt 3 decyzji dla kierownictwa jednostek uprawnionych ustalony w tabeli 3 do wysokości:

tabela nr 3

Lp.

Stanowisko

Liczba osób

Limit miesięczny na osobę

Limit roczny

1.

Komendant Centralnej Szkoły PSP, Komendant Szkoły Aspirantów PSP, Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP

4

250 zł

12 000 zł

2.

Zastępcy Komendantów: Centralnej Szkoły PSP, Szkoły Aspirantów PSP, Szkoły Podoficerskiej PSP

8

150 zł

14 400 zł

3.

Dyrektor Centralnego Muzeum

Pożarnictwa

1

200 zł

2 400 zł

Razem*

28 800 zł

*Kwota zawiera się w limicie środków finansowych określonych w tabeli 1 załącznika.

4. Limit wydatków reprezentacyjnych na cele określone w § 2 pkt 2 decyzji ustala się w wysokości do 100 zł na osobę. W uzasadnionych przypadkach Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej lub kierownik jednostki uprawnionej może wyrazić zgodę na zwiększenie limitu. Zarówno wniosek o jednorazowe zwiększenie limitu wraz z uzasadnieniem, jak i zgoda Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej lub kierownika jednostki uprawnionej powinny mieć formę pisemną.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-05
  • Data wejścia w życie: 2023-09-29
  • Data obowiązywania: 2023-09-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA